(42a) I stopień. Psychologia rozwoju dorosłych

Transkrypt

(42a) I stopień. Psychologia rozwoju dorosłych
OPIS PRZEDMIOTU / MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS)
1.
Nazwa przedmiotu / modułu w języku polskim
2.
Psychologia rozwoju człowieka dorosłego
Nazwa przedmiotu / modułu w języku angielskim
3.
Psychology of Adult Development
Jednostka prowadząca przedmiot
4.
Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych, Instytut Pedagogiki,
Kod przedmiotu / modułu
5.
Rodzaj przedmiotu / modułu (obowiązkowy lub fakultatywny)
6.
obowiązkowy
Kierunek studiów
7.
Pedagogika
Poziom studiów (I lub II stopień)
8.
I stopień
Rok studiów
9.
III rok
Semestr (zimowy lub letni)
10.
semestr zimowy
Forma zajęć i liczba godzin
11.
Wykład - 15 godzin
Imię, nazwisko, tytuł / stopień naukowy osoby prowadzącej zajęcia
12.
13.
14.
dr Magdalena Żurko
Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych
dla przedmiotu / modułu oraz zrealizowanych przedmiotów
Ukończenie podstawowego kursu z psychologii rozwoju
Cele przedmiotu:
C-1 ukazanie specyfiki rozwoju w dorosłości, wyjaśnienie istoty zmiany rozwojowej i prawidłowości
regulujących działaniem czynników rozwoju, wyjaśnienie zjawiska ciągłości na przestrzeni życia
C-2 zapoznanie z teoretycznymi podejściami w wyjaśnianiu mechanizmów i istoty rozwoju w dorosłości;
C-3 przedstawienie typowych zjawisk rozwojowych w poszczególnych okresach rozwoju w dorosłości
oraz ich uwarunkowań
Zakładane efekty kształcenia:
Symbole kierunkowych efektów kształcenia:
EK_01 Charakteryzuje specyfikę rozwoju człowieka w
dorosłości
EK_02 Wskazuje związki między genetycznymi,
środowiskowymi i podmiotowymi uwarunkowaniami
rozwoju
EK_03 Identyfikuje różne podejścia teoretyczne, w ramach
których wyjaśniana jest zmiana rozwojowa
EK_04 Wymienia zadania rozwojowe i charakteryzuje
sposoby ich realizacji na różnych etapach rozwoju
człowieka dorosłego
K_W05
K_W05
K_W04
K_W05
EK_05 Wymienia zagrożenia i warunki sprzyjające
rozwojowi w dorosłości
15.
Treści programowe:
K_W05
1. Wprowadzenie: podstawowe terminy; specyfika rozwoju w dorosłości; czynniki rozwoju, metody
badawcze.
2. Podejścia teoretyczne w psychologii rozwoju w ciągu życia:
teorie: biologiczne, socjologiczne, uczenia się; poznawcze, psychodynamiczne, humanistyczne.
CHARAKTERYSTYKA OKRESÓW ROZWOJOWYCH
3. Charakterystyka okresu wczesnej dorosłości:
zmiany fizyczne: pierwotny i wtórny proces starzenia się; rozwój umysłowy: podejście psychometryczne i
poznawczo – rozwojowe; model fizycznego i poznawczego starzenia się; czynniki wpływające na zdrowie
i zdolności poznawcze
4. Wczesna dorosłość:
rozwój społeczny: usamodzielnienie się, wybór stylu życia, różnice między kobietami a mężczyznami w
związkach intymnych, małżeństwa stabilne i niestabilne, rola wzorca przywiązania, rodzicielstwo, kariera
zawodowa, godzenie roli zawodowej i rodzicielskiej; osobowość: ciągłość czy zmiana, różnice
indywidualne.
5. Średnia dorosłość:
zmiany fizyczne: starzenie zewnętrzne i wewnętrzne, menopauza, andropauza; funkcjonowanie
poznawcze: wykorzystywanie zdolności intelektualnych, pamięć;
6. Średnia dorosłość
rozwój społeczny: rodzicielstwo, usamodzielnianie się dzieci, opieka nad rodzicami, rola dziadków;
rozwód: składniki, skutki; rozwój zawodowy: uwarunkowania satysfakcji z pracy, uwarunkowania jakości
pracy; kryzys środka życia.
7. Późna dorosłość:
rozwój fizyczny i umysłowy, rodzina, emerytura, przystosowanie do starości.
8. Śmierć i umieranie:
rozumienie śmierci w ciągu życia; lęk przed śmiercią; wzory adaptacji do śmierci; proces umierania:
modele stadialne i niestadialne; żal i żałoba po stracie osoby bliskiej.
WYBRANE TEORIE ROZWOJU CZŁOWIEKA DOROSŁEGO
9. Przemiany struktury życia – teoria Daniela Levinsona.
10. Pokonywanie kryzysów rozwojowych – teoria E. Eriksona.
11. Dezintegracja jako konieczny warunek rozwoju – teoria K. Dąbrowskiego.
12. Wola sensu – koncepcja V. Frankla.
13. Klasyczne badania biograficzne – teoria Ch. Buhler.
WYBRANE ZAGADNIENIA ROZWOJU DOROSŁYCH
14. Rozwój rozumowania moralnego w ujęciu L.Kohlberga.
15. Praca a rozwój w dorosłości.
16.
Zalecana literatura (podręczniki)
Bee H., Psychologia rozwoju człowieka. Poznań 2004.
Birch A., Psychologia rozwojowa w zarysie. Warszawa 2005.
Buhler Ch., Bieg życia ludzkiego. Warszawa 1999.
Dąbrowski K., Dezintegracja pozytywna. Warszawa 1997.
Frankl V. E., Homo patiens. Warszawa 1976.
Birch A., Psychologia rozwojowa w zarysie. Warszawa 2005.
Kosslyn S.M. Rosenberg R.S., Psychologia. Mózg, człowiek, świat. Kraków 2006.
Oleś P.K., Psychologia przełomu połowy życia. Lublin 2000.
Sujak E., Rozważania o ludzkim rozwoju. Kraków 1978.
Trempała J.red., Psychologia rozwoju człowieka. Warszawa 2011.
Turner J.S. Helms D.B., Rozwój człowieka. Warszawa 1999.
17.
Forma zaliczenia poszczególnych komponentów przedmiotu / modułu,
sposób sprawdzenia osiągnięcia zamierzonych efektów kształcenia:
wykład: egzamin
18.
Język wykładowy
19.
polski
Obciążenie pracą studenta
Forma aktywności studenta
Godziny zajęć (według planu studiów) z nauczycielem:
- wykład
- ćwiczenia
Praca własna studenta
- przygotowanie do zajęć
- przygotowanie do kolokwium semestralnego
- przygotowanie do egzaminu
Suma godzin
Liczba punktów ECTS
Średnia liczba godzin
na zrealizowanie aktywności
30
15
15
35
25
35
125
5 (łącznie z ćwiczeniami)