Komunikat Związków Zawodowych UwB o spotkaniu z JMR 3

Transkrypt

Komunikat Związków Zawodowych UwB o spotkaniu z JMR 3
KOMUNIKAT ZWIĄZKÓW ZAWODOWYCH UwB
W dniu 3 września 2014 r. odbyło się spotkanie przedstawicieli związków
zawodowych – ZNP, ZZBiPB „Bibliotekarze Polscy” i „Solidarności” – z władzami UwB,
na którym omawiano najistotniejsze problemy dotyczące życia naszej uczelni. Rozmowa
trwała prawie dwie godziny. Poniżej przedstawiamy w wielkim skrócie jej przebieg.
Niebezpieczeństwo utraty przez uczelnię statusu uniwersytetu
Dyskutowano o niebezpieczeństwie utraty przez naszą uczelnię statusu uniwersytetu.
JM Rektor poinformował, że utrzymanie dotychczasowego uniwersyteckiego statusu UwB
uzależnione jest od uzyskania przez Instytut Matematyki prawa do nadawania stopnia
naukowego doktora. W tym celu Instytut musi spełnić warunki określone w ustawie o
szkolnictwie wyższym do czerwca 2016. JM Rektor zastrzegł jednak, że sytuacja Instytutu
Matematyki może ulec poprawie już w najbliższych tygodniach. Niekorzystne jest także
zakwalifikowanie przez MNiSW Wydziału Matematyczno-Informatycznego do kategorii C.
Wydział ma jednak szanse na uzyskanie kategorii B jeszcze w tym roku.
Utrata statusu uniwersytetu przez uczelnię może być również spowodowana brakiem
możliwości prowadzenia niektórych tzw. uniwersyteckich kierunków studiów ze względu na
zmniejszającą się liczbę kandydatów. Jednocześnie JM Rektor informując o reformie finansów
uczelni stwierdził, że w 2014 i 2015 r. będzie musiało odejść z pracy 100 spośród ok. 800
pracowników naukowo-dydaktycznych.
Liczba studentów w grupach ćwiczeniowych i rozliczenie godzi seminaryjnych
Związki zawodowe wskazywały, że obecny wymóg liczebności studentów w grupach
ćwiczeniowych na poziomie minimum 25 osób zagraża istnieniu niektórych specjalności lub
kierunków studiów z powodu zbyt małej liczby kandydatów. Z powodu zbyt dużej liczby
studentów w grupach jakość kształcenia jest fikcją – nie tylko na studiach humanistycznych, lecz
również na innych rodzajach studiów, np. na matematyce. Po długiej dyskusji JM Rektor
przyznał, że będzie elastyczny i dopuszcza możliwość istnienia dwóch grup ćwiczeniowych w
momencie, gdy na danym roku będzie studiowało nie mniej niż 32 studentów.
Strona związkowa poruszyła także problem rozliczenia pensum za godziny
przepracowane przy prowadzenia seminariów licencjackich i magisterskich, czyli rozliczenia
faktycznie przepracowanych godzin dydaktycznych w sytuacji, gdy w seminarium uczestniczyło
mniej studentów od wymaganego minimum 15 osób. Zwróciliśmy uwagę, że jest to naruszenie
zapisów w prawie pracy i regulaminie UwB, ponieważ nawet przy liczbie studentów mniejszej od
15 pracownik musiał przepracować tyle godzin, ile zostało wpisanych do systemu USOS. JM
Rektor przyznał, że jest to naruszenie prawa pracy i że to zostanie uregulowane. Wyjaśnił
zarazem, że 15 osób na seminarium to rozwiązanie tymczasowe i że skłania się do tego, aby
grupa seminaryjna liczyła 12 studentów. Zaznaczył także, że dopóki deficyt uczelni nie zostanie
zlikwidowany, nadal będą obowiązywały wszystkie dotychczas stosowane środki
oszczędnościowe.
Na pytanie, czy wobec powszechności kłopotów finansowych na polskich uczelniach
ciała takie jak Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich opracowują jakieś
rozwiązania i postulują zmianę sposobu finansowania szkolnictwa wyższego i nauki, JM Rektor
poinformował nas, że ministerstwo jest niewrażliwe na wszelkie skargi i postulaty.
System biblioteczny
JM Rektor omówił kwestie związane z przyszłością systemu bibliotecznoinformacyjnego. Sprawa sprzedaży budynku Biblioteki Uniwersyteckiej i przeniesienia jej w
całości do kampusu nie została jeszcze rozstrzygnięta. Wciąż trwają negocjacje z Urzędem
Marszałkowskim. Ze słów JM Rektora wynika, że powinny one zakończyć się przed wyborami
samorządowymi.
Promocja UwB
Strona związkowa poruszyła również problem promocji UwB wskazując, że uczelnia
właściwie nie ma swojej tożsamości. Nazwa „Uniwersytet w Białymstoku” de facto nie jest
nazwą własną i w związku z tym jej użyteczność w określaniu tożsamości uczelni jest niewielka.
Ponadto nie istnieje jednolity system identyfikacji wizualnej UwB, czego świadectwem są m. in.
witryny internetowe poszczególnych wydziałów i instytutów.
Kolejne spotkanie związków z JM Rektorem w październiku
Kolejne spotkanie z JMR przewidziane jest w październiku. Ma ono dotyczyć takich
kwestii, jak: zwolnienia pracowników, parametryzacja dorobku artystów pracujących na UwB,
małe zróżnicowanie płac pracowników bibliotek i systemu biblioteczno-informacyjnego,
ostatnie podwyżki płac najniżej zarabiających pracowników UwB, informowanie pracowników
o poszczególnych składnikach pensji.
Wszelkie problemy, które Państwa zdaniem należy poruszyć w czasie tego
spotkania, prosimy zgłaszać do członków zarządu ZNP Pracowników UwB, ZZBiPB
”Bibliotekarze Polscy” – Związek Zawodowy UwB lub członków Komisji Zakładowej
NSZZ „Solidarność”.
Związek Zawodowy Bibliotekarzy i Pracowników Bibliotek
”Bibliotekarze Polscy” – Związek Zawodowy Uniwersytetu w Białymstoku
Związek Nauczycielstwa Polskiego Pracowników Uniwersytetu w Białymstoku
Organizacja Zakładowa NSZZ “Solidarność” przy Uniwersytecie w Białymstoku