~ 1 ~ REGULAMIN KONKURSU NA KOMIKS § 1 Postanowienia

Transkrypt

~ 1 ~ REGULAMIN KONKURSU NA KOMIKS § 1 Postanowienia
REGULAMIN KONKURSU NA KOMIKS
§ 1 Postanowienia ogólne
1.
Konkurs na komiks odbywa się w ramach III Międzynarodowej Konferencji:
CYFRYZACJA EDUKACJI NA UCZELNIACH PRZYRODNICZYCH przy Uniwersytecie
Przyrodniczym we Wrocławiu, a jego Organizatorem jest Komitet Organizacyjny
tejże konferencji.
2.
Zasady konkursu zawarte są w niniejszym Regulaminie. Regulamin konkursu
dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej konferencji
deeu.up.wroc.pl.
3.
Konkurs jest otwarty dla studentów i ma zasięg międzynarodowy.
§ 2 Cele i przedmiot konkursu
1.
Celem konkursu jest:
a) wyłonienie najlepszej, krótkiej formy komiksowej,
b) umożliwienie wypromowania indywidualnych talentów artystycznych.
2.
Przedmiotem konkursu jest przygotowanie komiksu interpretującego hasło:
„KOMUNIKACJA”.
§ 3 Wymagania dotyczące prac konkursowych
1.
Prace konkursowe muszą spełniać następujące wymagania:
a) praca musi składać się z 4 kadrów mieszczących się na formacie arkusza A3,
b) pojedynczy kadr stanowi kwadrat,
c) układ kadrów na arkuszu jest dowolny,
d) użycie tekstu tzw. „dymki” jest dowolne. Dopuszczalne są dwa języki: polski
i angielski,
e) prace nie mogą zawierać słów powszechnie uznanych za obraźliwe,
f) technika wykonania pracy: dowolna.
2.
Prace komiksowe powinny być zapakowane w podpisaną, sztywną teczkę. Plansze
na odwrocie powinny posiadać:
a) tytuł pracy,
b) imię, nazwisko, adres zamieszkania, e-mail, numer telefonu autora.
3.
Do komiksu należy dołączyć płytę CD z pracą w wersji elektronicznej:
a) format A3 (297x420 mm),
b) w formacie PNG, PDF lub TIFF, rozdzielczość 300 ppi,
c) preferowany zestaw kolorów – CMYK.
4.
Prace należy realizować i zgłaszać indywidualnie.
5.
Uczestnik konkursu może przysłać najwyżej dwie prace (każda jako osobne
zgłoszenie).
6.
Organizator nie zwraca prac uczestnikom konkursu.
~1~
§ 4 Zasady udziału w konkursie
1.
Do udziału w konkursie zostaną dopuszczone wyłącznie prace spełniające warunki
Regulaminu.
2.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zagubione, niekompletne, uszkodzone
lub opóźnione zgłoszenia do konkursu.
3.
Prace należy złożyć w Centrum Kształcenia na Odległość Uniwersytetu
Przyrodniczego we Wrocławiu (pl. Grunwaldzki 24A, 50-363 Wrocław, pok. 138)
lub przesłać pocztą w terminie do 14 października 2016 r. (decyduje data
stempla pocztowego) w kopercie z dopiskiem: „Konkurs”.
4.
Osoby biorące udział w konkursie wyrażają zgodę na przetwarzanie podanych przez
siebie danych osobowych dla potrzeb realizacji konkursu, jego promocji
oraz wręczenia nagród. Zgodę na przetwarzanie danych osobowych należy dołączyć
do zgłoszenia. Przykładowy wzór formularza znajduje się w załączniku nr 1
do niniejszego Regulaminu oraz dostępny jest na stronie konferencji:
deeu.up.wroc.pl.
5.
Nadesłanie prac konkursowych jest równoznaczne z nieodpłatnym
przeniesieniem
na
Organizatora
praw
autorskich
majątkowych
do wykorzystywania nadesłanych prac konkursowych na polach wymienionych
w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach
pokrewnych (Dz.U.06.90.631).
6.
Przekazanie pracy konkursowej oznacza jednocześnie oświadczenie uczestnika,
że nie zagraża ona, ani nie narusza praw osób trzecich, w szczególności
nie narusza ich majątkowych i osobistych praw autorskich oraz że uczestnik ma
zgodę osób, których wizerunki utrwalono w pracach na wykorzystanie tych
wizerunków w celu udziału w konkursie. Za wszelkie roszczenia osób trzecich
wynikające z tytułu naruszenia ich praw odpowiada uczestnik.
7.
Nadesłanie pracy na konkurs traktowane jest jako wyrażenie zgody
na udostępnienie danych osobowych wydawcom oraz Partnerowi i Patronom
konkursu zainteresowanym współpracą z uczestnikami konkursu (chyba,
że uczestnik postanowi inaczej, dołączając do pracy stosowne oświadczenie).
§ 5 Nagrody
1.
Prace konkursowe będą oceniane pod względem:
a) interpretacji tematu,
b) oryginalności artystycznej,
c) atrakcyjności wizualnej.
2.
Prace oceniać będzie Komisja konkursowa w składzie: prof. dr hab. Piotr
Błażejewski, dr inż. arch. Jerzy Potyrała, mgr inż. Liliana Serafin, Przedstawiciele
Uniwersytetu Przyrodniczego Ukrainy z Kijowa (NULESU), Przedstawiciele biznesu.
3.
W nagłych przypadkach Organizator zastrzega sobie prawo do zmian personalnych
w składzie Komisji konkursowej.
~2~
4.
Komisja konkursowa przyzna nagrody za I, II i III miejsce.
5.
Organizator za zajęcie I, II i III miejsca przewiduje drobne nagrody rzeczowe.
6.
Komisja konkursowa zastrzega sobie prawo nieprzyznania nagród i wyróżnień
lub dokonania innego podziału niż określony w punkcie 4.
7.
Rozstrzygnięcie i uroczyste zakończenie konkursu wraz z wręczeniem nagród
odbędzie się 25 października 2016 r. na III Międzynarodowej Konferencji:
CYFRYZACJA EDUKACJI NA UCZELNIACH PRZYRODNICZYCH we Wrocławiu. O dokładnej
godzinie i miejscu wręczenia nagród wszyscy laureaci zostaną powiadomieni przez
Organizatora w jeden z następujących sposobów: listownie, telefonicznie lub
za pośrednictwem poczty e-mail. Nazwiska laureatów poszczególnych nagród
zostaną opublikowane na stronie internetowej Organizatora.
8.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za problemy związane z brakiem
możliwości skontaktowania się z laureatami konkursu. W przypadku niemożliwości
skontaktowania się ze zwycięzcą konkursu w ciągu 7 dni roboczych, nagroda
przepada.
9.
Wybrane prace konkursowe, w tym nagrodzone i wyróżnione, zostaną
opublikowane na stronie konferencji.
10. Organizator zastrzega sobie prawo do opublikowania wybranych prac również
w materiałach promocyjnych, w wydawnictwach okolicznościowych i materiałach
prasowych oraz w Internecie, jako formy promocji autora i komiksu. Prawo
to Organizator zastrzega sobie na wszystkie przyszłe lata, tak aby bez dodatkowych
zezwoleń mógł prezentować wybrane prace w przyszłych publikacjach
drukowanych lub elektronicznych. W związku z publikacją drukowaną
lub elektroniczną nie jest przewidziane jakiekolwiek wynagrodzenie.
1.
2.
3.
§ 6 Postanowienia końcowe
Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad i treści Regulaminu w trakcie
trwania konkursu.
Postanowienia Regulaminu są wyłączną podstawą prowadzenia konkursu, a ich
wykładnia i interpretacja należy do Organizatora i Komisji konkursowej.
Przystępując do konkursu uczestnik akceptuje niniejszy Regulamin.
~3~
Zał. 1
Wzór
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych
Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z wymaganiami
Ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926
z późn. zm.) w celach związanych z przeprowadzeniem konkursu na komiks organizowanego
przez Komitet Organizacyjny III Międzynarodowej Konferencji: CYFRYZACJA EDUKACJI
NA UCZELNIACH PRZYRODNICZYCH. Oświadczam, że zostałem/łam poinformowany/a, iż podanie
moich danych osobowych jest dobrowolne oraz o prawie dostępu do treści swoich danych
oraz możliwości ich poprawiania lub usunięcia.
..............................................
(data, podpis)
~4~