Uchwała Nr VI/78/07 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 28 marca

Transkrypt

Uchwała Nr VI/78/07 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 28 marca
Uchwała Nr VI/78/07
Rady Powiatu Strzeleckiego
z dnia 28 marca 2007 roku
w sprawie: powiadomienia Skarbnika Powiatu Strzeleckiego o obowiązku przedłożenia Radzie
Powiatu Strzeleckiego oświadczenia lustracyjnego
Na podstawie art. 56 ust. 2 i art. 57 ust. 1 i 2, w związku z art. 8 pkt 31 ustawy z dnia
18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa
z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. Nr 218, poz. 1592 z późn. zm.) oraz art. 12
pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142,
poz. 1592 z późn. zm.) Rada Powiatu Strzeleckiego uchwala, co następuje:
§1
1. Powiadamia się Skarbnika Powiatu Strzeleckiego o obowiązku przedłożenia Radzie Powiatu
Strzeleckiego oświadczenia lustracyjnego, o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia
18 października o o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa
z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. Nr 218, poz. 1592 z późn. zm.)
w terminie 1 miesiąca od doręczenia powiadomienia objętego niniejszą uchwałą.
2. Informuje się Skarbnika Powiatu Strzeleckiego, iż skutkiem niedopełnienia obowiązku,
o którym mowa w ust. 1, jest pozbawienie z mocy prawa pełnionej funkcji publicznej, z dniem
w którym upłynął termin do złożenia oświadczenia lustracyjnego, stwierdzone uchwałą Rady
Powiatu.
§2
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Strzeleckiego.
§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.