dach budynek mieszkalny szymono

Transkrypt

dach budynek mieszkalny szymono
dach budynek mieszkalny szymonowo
OBMIAR
Lp. Podstawa
Opis i wyliczenia
1 KNR-W 4-01 Rozbiórka pokrycia z dachówki
0509-03
284
2 KNR-W 4-01 rozebranie gąsiorów
0509-05
200
j.m.
m2
m2
szt.
4 KNR-W 4-01 Rozebranie rynny z blachy nie nadającej się do uŜytku
0545-04
58.8
m
5 KNR-W 4-01 Rozebranie rury spustowej z blachy nie nadającej się do uŜytku
0545-06
20.40
m
6 KNR-W 4-01 Wymiana łacenia dachu pod pokrycie dachówką o odstępie łat ponad 16 cm
0419-04
284
m2
7 KNR-W 4-01 Wymiana deskowania dachu z desek o grubości 25 mm na styk
0418-02
284
m2
8 KNR-W 4-01 Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu - krokwie zwykłe i kleszcze
0416-02
34
m
9 KNR-W 4-01 Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu - krokwie naroŜne lub koszowe
0416-03
16.20
m
m
m
m2
m2
m
m
10 KNR-W 4-01 Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu - miecze lub zastrzały
0416-07
51.30
m
11 KNR-W 4-01 Wzmocnienie krokwi przez nabicie dwustronnie desek grubości 32 mm
0417-02
25.15
m
12 KNR-W 2-02 Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy stalowej ocyn0514-02
kowanej
49.088
m2
m
m
m2
13 KNR-W 2-02 Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm - montaŜ z gotowych elementów z bla- m
0522-02
chy stalowej ocynkowanej i blachy z cynku
58.40
m
14 KNR-W 2-02 Rury spustowe okrągłe o śr. 15 cm - montaŜ z gotowych elementów z blachy
0529-02
stalowej ocynkowanej i blachy z cynku
20.40
m
15 KNR-W 2-02 Zbiorniczki przy rynnach z blachy ocynkowanej - montaŜ z gotowych elemen0522-05
tów
4
szt.
16 KNR-W 2-02 Pokrycie dachów papą na podłoŜu drewnianym jednowarstwowo
0501-01
284
m2
17 KNR 0-15II
0517-03
m2
19 KNR 0-15
0526-01
Pokrycie dachów nieodeskowanych dachówką ceramiczną z otworami z przykręceniem wkrętami
284
m
szt.
m2
m2
Pokrycie dachów nieodeskowanych dachówką ceramiczną z otworami z przy- m
kręceniem wkrętami - montaŜ gąsiorów z przymocowaniem wkrętami do deski
kalenicowej
66.66
m
Osadzenie okien w połaci dachowej - wykonanie konstrukcji nośnej
-1-
Norma STD Wersja 4.32 Nr seryjny: 10418 UŜytkownik: MM
Razem
284.000
RAZEM
284.000
200.000
RAZEM
200.000
49.088
RAZEM
49.088
58.800
RAZEM
58.800
20.400
RAZEM
20.400
284.000
RAZEM
284.000
284.000
RAZEM
284.000
34.000
RAZEM
34.000
16.200
RAZEM
16.200
51.300
RAZEM
51.300
25.150
RAZEM
25.150
49.088
RAZEM
49.088
58.400
RAZEM
58.400
20.400
RAZEM
20.400
4.000
RAZEM
4.000
284.000
RAZEM
284.000
284.000
RAZEM
284.000
66.660
RAZEM
66.660
szt.
3 KNR-W 4-01 Rozebranie obróbek murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z bla- m2
0545-08
chy nie nadającej się do uŜytku
49.088
m2
18 KNR 0-15II
0517-04
Poszcz
m
dach budynek mieszkalny szymonowo
Lp.
Podstawa
20 KNR 0-15
0526-02
OBMIAR
2.80
Opis i wyliczenia
j.m.
m
Osadzenie okien w połaci dachowej
szt
1
szt
21 KNR-W 4-01 Uzupełnienie poziomych ław kominiarskich
0424-01
3.80
Razem
2.800
1.000
RAZEM
1.000
3.800
RAZEM
3.800
40.880
RAZEM
40.880
297.840
RAZEM
297.840
1.000
RAZEM
1.000
0.828
RAZEM
0.828
0.840
RAZEM
0.840
5.844
RAZEM
5.844
5.844
RAZEM
5.844
m
m
22 KNR-W 4-01 Wymiana istniejącego obicia ścian na boazerię z listew wraz z elementami wy- m2
0404-01
kończenia i lakierowaniem - boazeria
40.88
m2
23 KNR-W 2-02 Rusztowania ramowe przyścienne RR - 1/30 wysokość do 20 m
1609-03
297.84
m2
24 KNR-W 4-01 Wykonanie rusztowania przy kominach o obwodzie od 2 do 5 m
0433-02
1
szt.
25 KNR-W 4-01 Przemurowanie kominów z cegieł o objętości w jednym miejscu do 0.5 m3
0310-01
0.828
m3
26 KNR-W 4-01 Uzupełnienie zbrojonych czapek kominowych z betonu monolitycznego
0203-13
0.84
m2
m2
szt.
m3
m2
27 KNR-W 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na od- m3
0109-11
ległość do 1 km
5.844
m3
28 KNR-W 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na
0109-12
kaŜdy następny 1 km
Krotność = 20
5.844
-2-
Norma STD Wersja 4.32 Nr seryjny: 10418 UŜytkownik: MM
Poszcz
2.800
RAZEM
m3
m3