mor¹g dach kujawska aktualny

Transkrypt

mor¹g dach kujawska aktualny
morąg dach kujawska aktualny
OBMIAR
Lp. Podstawa
Opis i wyliczenia
1 KNR-W 4-01 Rozbiórka pokrycia z dachówki
0509-03
522.28
2 KNR-W 4-01 rozbiórka gąsiorów
0509-05
122
j.m.
m2
m2
Poszcz
Razem
522.280
RAZEM
522.280
122.000
RAZEM
122.000
12.470
RAZEM
12.470
64.500
RAZEM
64.500
35.000
RAZEM
35.000
522.280
RAZEM
522.280
522.280
RAZEM
522.280
522.280
RAZEM
522.280
122.100
RAZEM
122.100
28.800
RAZEM
28.800
34.200
RAZEM
34.200
22.770
RAZEM
22.770
64.500
RAZEM
64.500
35.000
RAZEM
35.000
15.000
RAZEM
15.000
522.280
RAZEM
522.280
522.280
RAZEM
522.280
29.280
RAZEM
29.280
szt.
szt.
3 KNR-W 4-01 Rozebranie obróbek murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z bla- m2
0545-08
chy nie nadającej się do uŜytku
12.47
m2
4 KNR-W 4-01 Rozebranie rynny z blachy nie nadającej się do uŜytku
0545-04
64.50
m
5 KNR-W 4-01 Rozebranie rury spustowej z blachy nie nadającej się do uŜytku
0545-06
35
m
6 KNR-W 4-01 Wymiana łacenia dachu pod pokrycie dachówką o odstępie łat ponad 16 cm
0419-04
522.28
m2
7
rozbiórka ocieplenia z wełny mineralnej
m2
522.28
m2
m
m
m2
wycena indywidualna
8 KNR-W 4-01 Wymiana deskowania dachu z desek o grubości 25 mm na styk
0418-02
522.28
m2
9 KNR-W 4-01 Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu - krokwie zwykłe i kleszcze
0416-02
122.1
m
m2
m
10 KNR-W 4-01 Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu - słupy
0416-06
28.80
m
11 KNR-W 4-01 Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu - miecze lub zastrzały
0416-07
34.2
m
12 KNR-W 2-02 Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy stalowej ocyn0514-02
kowanej
22.77
m2
m
m
m2
13 KNR-W 2-02 Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm - montaŜ z gotowych elementów z bla- m
0522-02
chy stalowej ocynkowanej i blachy z cynku
64.50
m
14 KNR-W 2-02 Rury spustowe okrągłe o śr. 15 cm - montaŜ z gotowych elementów z blachy
0529-02
stalowej ocynkowanej i blachy z cynku
35
m
15 KNR-W 2-02 Zbiorniczki przy rynnach z blachy ocynkowanej - montaŜ z gotowych elemen0522-05
tów
15
szt.
16 KNR-W 2-02 Pokrycie dachów papą na podłoŜu drewnianym jednowarstwowo
0501-01
522.28
m2
17 KNR 0-15II
0517-03
m2
18 KNR 0-15II
0517-04
Pokrycie dachów nieodeskowanych dachówką ceramiczną z otworami z przykręceniem wkrętami
522.28
m
szt.
m2
m2
Pokrycie dachów nieodeskowanych dachówką ceramiczną z otworami z przy- m
kręceniem wkrętami - montaŜ gąsiorów z przymocowaniem wkrętami do deski
kalenicowej
29.28
m
-1-
Norma STD Wersja 4.32 Nr seryjny: 10418 UŜytkownik: MM
morąg dach kujawska aktualny
OBMIAR
Lp. Podstawa
Opis i wyliczenia
19 KNR-W 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej gr 20 cm pionowe z
0612-06
płyt układanych na sucho ocieplenie dachu .
analogia
-robocizna -100%
- materiał 40% ze wzgledu na częściowe uŜycie materiału z rozbiórki
522.28
j.m.
m2
m2
20 KNR-W 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - da- m2
0606-01
chu .
analogia
522.28
m2
21 KNR 0-15II
0526-01
22 KNR 0-15II
0526-02
23
Osadzenie okien w połaci dachowej - wykonanie konstrukcji nośnej
m
2.80
m
Osadzenie okien w połaci dachowej
szt
1
szt
płotki przeciwśnieŜne stalowe - wykonanie i montaŜ
m
54
m
Poszcz
Razem
522.280
RAZEM
522.280
522.280
RAZEM
522.280
2.800
RAZEM
2.800
1.000
RAZEM
1.000
54.000
RAZEM
54.000
8.000
RAZEM
8.000
784.000
RAZEM
784.000
11.490
RAZEM
11.490
11.490
RAZEM
11.490
wycena indywidualna
24 KNR-W 4-01 Uzupełnienie pochyłych ław kominiarskich
0424-02
8
m
25 KNR-W 2-02 Rusztowania ramowe przyścienne RR - 1/30 wysokość do 20 m
1609-03
784.00
m2
m
m2
26 KNR-W 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na od- m3
0109-11
ległość do 1 km
11.49
m3
27 KNR-W 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na
0109-12
kaŜdy następny 1 km
Krotność = 10
11.49
-2-
Norma STD Wersja 4.32 Nr seryjny: 10418 UŜytkownik: MM
m3
m3