Pełnomocnictwo Ja niżej podpisany/a

Transkrypt

Pełnomocnictwo Ja niżej podpisany/a
……………………………………………..
(miasto, data)
Pełnomocnictwo
Ja niżej podpisany/a ................................................................................................... (imię i nazwisko) działający jako
……………………………………………………
(funkcja)
w
imieniu
i
na
rzecz
………………………………………………………………………………………..(pełna
……………………………………………………….
nazwa
firmy)
z
siedzibą……………………………………………………….
………………………………………………………………………………………..
(pełny adres) wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem ………………………… (pełny nr KRS) niniejszym
udzielam pełnomocnictwa ………………………….……………………………………………………………. (imię i nazwisko osoby
upoważnionej),
zamieszkałego/j
………………………...
..........................................................................................................................................................................................
......................... (dokładny adres zamieszkania), legitymującego/j się dowodem osobisty ................................. (seria i
nr),
PESEL
………………………,
do
zawarcia
w
imieniu
i
na
rzecz
…………………………
………………………………………………………………………………………., umowy leasingu z RCI Leasing Polska Sp. z o.o., oraz
zaciągnięcie zobowiązania wekslowego na zabezpieczenie w/w umowy poprzez podpisanie weksla i deklaracji
wekslowej.
…………………………………………………………
czytelnie imię i nazwisko oraz podpis wraz z pieczątką firmową
(ewentualnie pieczęć imienno funkcyjna wraz z pieczątką firmową)