PROJEKT BUDOWLANY Remont budynku gospodarczego

Transkrypt

PROJEKT BUDOWLANY Remont budynku gospodarczego
PROJEKT BUDOWLANY
Remont budynku gospodarczego
Adres:
Nowe Warpno dz. 817
obręb Nowe Warpno 1
72-022 Nowe Warpno
Inwestor:
Gmina Nowe Warpno
pl. Zwycięstwa 1
72-022 Nowe Warpno
Autor:
Archiplex Pracownia Projektowa Marlena Chmielewska
ul. Ks. Ściegiennego 27/27 70-354 Szczecin
Branża:
INSTALACJE ELEKTRYCZNE
Data:
branża
Instalacje
podpis
Projektant:
Elektryczne
Sprawdzający:
mgr inż. Łukasz Stawirej
upr. nr ZAP/0110/POOE/12
mgr inż. Władysław Kirczuk
upr. nr 102/Sz/99
1. Spis treści
1. Spis treści .........................................................................................................................2
2. Dane wyjściowe do projektowania ....................................................................................3
2.1. Przedmiot opracowania............................................................................................3
2.2. Zakres opracowania .................................................................................................3
2.3. Podstawa opracowania ............................................................................................3
2.4. Stan istniejący..........................................................................................................3
2.5. Stan projektowany ...................................................................................................3
3. Opis techniczny ................................................................................................................4
3.1. Punkt przyłączenia ...................................................................................................4
3.2. Pomiar energii..........................................................................................................4
3.3. Bilans mocy .............................................................................................................4
3.4. Tablica elektryczna TE .............................................................................................4
3.5. Instalacja gniazd wtyczkowych.................................................................................4
3.6. Instalacja oświetlenia ...............................................................................................4
3.7. Instalacja na potrzeby zewnętrznej bramy ...............................................................4
3.8. Instalacja miejscowych połączeń wyrównawczych ...................................................5
3.9. Ochrona ...................................................................................................................5
3.10. Uwagi końcowe ........................................................................................................5
4. Obliczenia techniczne .......................................................................................................6
4.1. Sprawdzenie skuteczności ochrony przeciwporażeniowej........................................6
5. Rysunki ............................................................................................................................7
Rys. E1. Schemat ideowy zasilania .................................................................................8
Rys. E2. Rzut pomieszczenia – instalacja gniazd wtyczkowych i oświetlenia ...................9
6. Załączniki .......................................................................................................................10
6.1. Zał. 1 – Uprawnienia projektowe projektanta..........................................................10
6.2. Zał. 2 – Zaświadczenie o członkostwie projektanta w ZOIIB ..................................11
6.3. Zał. 3 – Uprawnienia projektowe sprawdzającego..................................................12
6.4. Zał. 4 – Zaświadczenie o członkostwie sprawdzającego w ZOIIB ..........................13
2
2. Dane wyjściowe do projektowania
2.1. Przedmiot opracowania
Przedmiotem
opracowania
jest
projekt
remontu
wewnętrznych
instalacji
elektrycznych budynku gospodarczego na działce nr 817, przy ul. Kościuszki w Nowym
Warpnie.
2.2. Zakres opracowania
Zakres obejmuje :
−
Opracowanie tablicy elektrycznej TE dla instalacji w pomieszczeniu
−
instalacja oświetlenia
−
instalacja gniazd wtyczkowych
−
instalacja uziemienia
2.3. Podstawa opracowania
Podstawę opracowania stanowią:
−
Obowiązujące normy i przepisy prawne
−
Opracowania branżowe
−
Aktualny wtórnik w skali 1:500.
2.4. Stan istniejący
Remontowany budynek znajduje się pomiędzy istniejącymi budynkami i nie jest
zasilony w energię elektryczną. Obecnie ze względu na zły stan techniczny - obiekt
nie jest używany.
2.5. Stan projektowany
Obiekt należy zasilić na zasadzie rozdziału istniejącej instalacji z sąsiedniego
budynku komunalnego. Z rozdzielnicy głównej, z istn. obwodów administracyjnych
zaprojektowano osobny obwód zasilający remontowany budynek gospodarczy.
Zaprojektowano
nową
instalację
wewnętrzną
gniazd
wtyczkowych
oraz
oświetleniową.
3
3. Opis techniczny
3.1. Punkt przyłączenia
Rozdzielnica główna komunalnego budynku mieszkalnego, zlokalizowanego na tej
samej działce.
3.2. Pomiar energii
Inwestor jest właścicielem obiektu z którego będzie zasilany remontowany budynek układ pomiarowy nie jest wymagany.
Opcjonalnie licznik należy zamontować w tablicy głównej istniejącego komunalnego
budynku mieszkalnego.
3.3. Bilans mocy
Szczegółowy bilans mocy pokazano na schemacie ideowym zasilania rys. E1.
Moc zmówiona z Enea Operator Sp. z o.o. jest wystarczająca na pokrycie odbiorów
remontowanego budynku gospodarczego.
3.4. Tablica elektryczna TE
W remontowanym pomieszczeniu należy zamontować podtynkową tablicę elektryczną
zgodnie z rysunkiem E2. Z tablicy TE wyprowadzić obwody zgodnie ze schematem ideowym
zasilania rys. E1. Tablica typu 1x12 o wymiarach sz.320xwys.253xgł106mm.
3.5. Instalacja gniazd wtyczkowych
Instalację
gniazd
wtyczkowych
wykonać
jako
wtynkową.
Obwody
gniazd
zabezpieczono zbiorczo wyłącznikami różnicowo-prądowymi typu P300 ∆IN=30mA,
oraz
wyłącznikami
instalacyjnymi
typu
S300.
Instalację
zasilania
gniazd
wtyczkowych 230V należy wykonać przewodami YDYżo 3x2,5mm2. Przewody należy
układać pod tynkiem. W pomieszczeniu stosować osprzęt szczelny o stopniu
ochrony co najmniej IP44.
3.6. Instalacja oświetlenia
Przewody układać podtynkowo na wysokości >2,3m lub 0,3m od podłogi (możliwie z
instalacją gniazd wtyczkowych). Łączniki oświetlenia instalować na wysokości 1,2m
od poziomu podłogi. Instalację oświetlenia wykonać przewodem YDYp 3x1,5mm2. W
pomieszczeniu stosować osprzęt szczelny o stopniu ochrony co najmniej IP44.
Instalację wypustów oświetlenia zaprojektowano w oparciu o normę N-SEP E-002.
3.7. Instalacja na potrzeby zewnętrznej bramy
Instalację wykonać przewodem YDYp 3x1,5mm2. Przewody układać podtynkowo na
wysokości >2,3m lub 0,3m od podłogi (możliwie z instalacją gniazd wtyczkowych).
4
Instalację zakończyć puszką hermetyczną w miejscu przewidzianym dla sterownika
napędu bramy.
3.8. Instalacja miejscowych połączeń wyrównawczych
Wykonać połączenia wyrównawcze dodatkowe (miejscowe), łączących wszystkie
części przewodzące obce ze sobą oraz z przewodami ochronnymi LgYżo 4mm2 i
szyną ochronną PE w tablicy TE. Dotyczy to takich części przewodzących jak:, rury,
grzejniki wodne, konstrukcje i zbrojenia budowlane.
3.9. Ochrona
Ochrona przeciwporażeniowa (według PN-IEC 60364)
Ochrona podstawowa przed dotykiem bezpośrednim zapewniona poprzez:
−
izolowanie części czynnych
−
zastosowanie urządzeń o stopniu ochrony IP powyżej 2X
Zastosowano samoczynne wyłączenie zasilania poprzez:
−
użycie wyłączników nadmiarowoprądowych
−
Ochrona
dodatkowa
realizowana
poprzez
zastosowanie
wyłączników
różnicowoprądowych o prądzie zadziałania ∆IN = 30mA.
Ochrona przed przeciążeniami i zwarciami:
−
Realizowana za pomocą wyłączników instalacyjnych.
3.10. Uwagi końcowe
Całość robót instalacyjnych i montażowych wykonać zgodnie z PN-IEC, PBUE oraz
warunkami technicznymi odbioru robót budowlano-montażowych cz. V – Instalacje
elektryczne. Po wykonaniu instalacji należy wykonać pomiary sprawdzające zgodnie
z PN-IEC 60364-6-61, wykonać próby montażowe.
5
4. Obliczenia techniczne
4.1. Sprawdzenie skuteczności ochrony przeciwporażeniowej
Warunek samoczynnego wyłączenia zasilania
Sprawdzenie warunku samoczynnego wyłączenia zasilania w systemie TN-S wykonać
metodą pomiarową sprawdzając warunek:
Z S * Ia ≤ UO
Gdzie:
Zs – impedancja pętli zwarcia
Ia – prąd wyłączający po czasie 0,2s dla urządzeń ruchomych oraz 5s dla urządzeń
połączonych na stałe
Dla obwodu oświetlenia:
Zabezpieczenie S301 B6A t<5s Ia = 30A, k=5 (Ia=k*10A)
ZS ≤
UO
Ia
ZS ≤
230V
30 A
ZS ≤ 7,6Ω
Warunek samoczynnego wyłączenia zasilania dla obwodu oświetlenia będzie spełniony
przy impedancji ZS ≤ 7,6Ω
Dla obwodu gniazd wtyczkowych:
Zabezpieczenie S301 B16A t<5s Ia = 80A k=5 (Ia=k*16A)
ZS ≤
UO
Ia
ZS ≤
230V
80 A
ZS ≤ 2,8Ω
Warunek samoczynnego wyłączenia zasilania dla obwodu gniazd wtykowych będzie
spełniony przy impedancji ZS ≤ 2,8Ω
Obwody gniazd wtykowych oprócz wyłączników nadmiarowoprądowych dodatkowo
zabezpieczono wyłącznikiem różnicowoprądowymi typ P302 25A AC ∆IN = 30mA
Dla zabezpieczenia różnicowo-prądowego
Zabezpieczenie P302 25A AC ∆IN = 30mA t<0,2s Ia = 0,03A
Sprawdzenie skuteczności ochrony od porażeń wg normy PN-IEC60364-4-41.
Przy zastosowaniu wyłączników różnicowo-prądowych musi być spełniony warunek:
R a * Ia ≤ 25 V
6
gdzie:
Ra – suma rezystancji uziomu ochronnego części przewodzących dostępnych
Ia = 30mA – prąd zapewniający samoczynne zadziałanie urządzenia ochronnego
25V – napięcie bezpieczne
Ra ≤
25 V
⇒ 833Ω
0,03 A
Maksymalna wartość rezystancji wg normy N SEP E-001 -> Ruz<30Ω.
Ochrona poprzez zabezpieczenie wyłącznikiem różnicowoprądowym będzie skuteczna
5. Rysunki
7