Zał. Nr 4 do SIWZ - WZÓR - UMOWA nr /08 na DOSTAWĘ PALIW

Transkrypt

Zał. Nr 4 do SIWZ - WZÓR - UMOWA nr /08 na DOSTAWĘ PALIW
Zał. Nr 4 do
SIWZ
- WZÓR UMOWA nr
/08
na DOSTAWĘ PALIW
zawarta ........................ 2008r. pomiędzy:
Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Płońsku, ul. Rutkowskiego 16 ul.
Rutkowskiego 16, 09-100 Płońsk, NIP: 567-15-39-792, REGON 130382417, zwaną dalej
„Zamawiającym";
Reprezentowaną przez:
Komendanta Powiatowego PSP w Płońsku, - bryg. mgr inż. Antoni Czapski
Główny księgowy KP PSP w Płońsku
- st. ogn. Ewa Wyszkowska
a
firmą: ..................... adres .....................
tel...................... ; faks ............................;
zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym .....................
NIP........................; REGON ...................
firma jest zwana dalej Wykonawcą;
Wykonawcę reprezentują:
1) ..................;
2) ...................
Strony zawierają umowę w ramach zamówienia publicznego w trybie przetargu
nieograniczonego zgodnie z art. 10 ust. l ustawy z 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień
publicznych (t.j. z 2007 Dz. U. Nr 223, poz. 1655).
§ l. Przedmiot umowy
1. Przedmiotem umowy jest dostawa niżej wymienionego paliwa w okresie 08.05.2008 31.12.2008r.
olej napędowy
- 14 000 litrów
benzyna bezołowiowa 95 oktanów - 3 000 litrów
o parametrach zgodnych z Polskimi normami nr PN-EN 590 (olej napędowy), PN-EN
228 (benzyna bezołowiowa) w stacji przystosowanej do tankowania samochodów
osobowych i ciężarowych na terenie miasta Płońska umożliwiającej realizację transakcji
w obrocie bezgotówkowym.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do ograniczenia ilościowego przedmiotu
zamówienia.
§ 2. Termin
Termin wykonania umowy ustala się od daty zawarcia umowy do 31 grudnia 2008r.
§ 3. Cena umowy
1. Wykonawcy przysługuje za całą wykonaną dostawę wynagrodzenie:
1) .................. zł za dostawę 14 000 litrów oleju napędowego.
2) ................. zł za dostawę 3 000 litrów benzyny bezołowiowej 95 oktanów;
2. Wynagrodzenie zostało obliczone zgodnie z cenami jednostkowymi przedstawionymi
w ofercie pomnożonymi przez przewidzianą prze zamawiającego łączną liczbę litrów
paliwa, zawartą w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia:
1) 9 000 litrów po ................. zł za l litr oleju napędowego.
2) 3 000 litrów po ................. zł za l litr benzyny bezołowiowej 95 oktanów;
3. Każda ze stron umowy może wystąpić o zmianę ceny l litra paliwa. W takim przypadku
stosunek ceny detalicznej l litra do średniej ceny publikowanej w Internecie przez Polską
Izbę Paliw Płynnych nie może być mniej korzystny dla zamawiającego niż zaoferowany w
ofercie. Adres internetowy - http://www.paliwa.pl. Przy zmianie ceny dopuszcza się
odchylenie ceny detalicznej do 5 groszy w stosunku do ceny wynikającej z proporcji ceny
ofertowej do średniej ceny publikowanej w Internecie przez Polską Izbę Paliw Płynnych (z
zastrzeżeniem § 6 ust 5).
4. Wykonawca zobowiązuje się do każdorazowego powiadamiania zamawiającego o
zmianie cen. Informacja o zmianie cen musi być dostarczona do zamawiającego
osobiście bądź faksem na numer telefonu (076) 835-77-14.
§ 4. Warunki płatności
1. Zamawiający będzie dokonywał płatności przelewem na konto wykonawcy:
..................................................................... w terminie ………. dni od daty otrzymania przez
zamawiającego prawidłowo wystawionej, nie częściej niż raz w miesiącu, faktury.
2. Rozliczenie zakupów dokonanych w ramach umowy będzie realizowane z dołu na
podstawie miesięcznych zestawień tankowań, załączonych do faktury. Opracowany
przez strony przed zawarciem umowy wzór miesięcznych zestawień tankowań stanowi
załącznik do umowy.
3. Za datę dokonania płatności strony będą uważały datę przekazania przez
zamawiającego polecenia do banku, o ile na koncie znajdują się niezbędne środki na
pokrycie polecenia.
§ 5. Kary umowne i odstąpienie od umowy
1. Strony ustalają kary umowne w wysokości 0,1% wartości przedmiotu umowy
określonej w § 3 ust. l pkt l za każdy dzień zwłoki nieterminowego lub nienależytego
wykonania usługi.
2. Strony ustalają karę umowną w wysokości 5 000,00 zł za odstąpienie od umowy z winy
wykonawcy.
3. Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy z winy wykonawcy w szczególności w
przypadku dwukrotnej pisemnej reklamacji jakości dostarczonego paliwa.
4. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie
leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia
umowy, zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia
wiadomości o tych okolicznościach (art. 145 ust. l Pzp).
5. Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na
podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, chyba że konieczność wprowadzenia
takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili
zawarcia umowy, lub zmiany te są korzystne dla zamawiającego.
§ 6. Ustalenia końcowe
1. Umowa wchodzi w życie z dniem 8 kwietnia 2008r.
2. Wszelkie zmiany postanowień umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej
podpisanej przez obie strony z zastrzeżeniem § 3 ust. 4.
3. Sprawy nieuregulowane umową podlegają przepisom Kodeksu cywilnego i Prawa
zamówień publicznych.
4. W przypadku zaistnienia sporu właściwym miejscowo sądem będzie sąd właściwy
miejscowo dla zamawiającego.
5. Załącznikami stanowiącymi integralną część umowy są:
1) wzór miesięcznych zestawień tankowań, który stanowi załącznik nr l do umowy;
2) oferta, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, która stanowi załącznik nr 2
do umowy.
6. Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa
egzemplarze dla zamawiającego i jeden egzemplarz dla wykonawcy.
7. Wykonawca nie może dokonać cesji praw wykonania niniejszej umowy na rzecz osoby
trzeciej bez pisemnej zgody zamawiającego.
ZAMAWIAJĄCY
WYKONAWCA