Pobierz PDF - Nasz Swiat

Transkrypt

Pobierz PDF - Nasz Swiat
Vademecum Polaków we Włoszech
niezbędnikemigranta
Nr 1 / 1- 15 WRZEŚNIA 2012
Niniejsza publikacja została zrealizowana przez redakcję „Naszego Świata” przy współpracy z Fundacją SEMPER POLONIA i współfinasowana z
dotacji Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w ramach konkursu na realizację zadania „Współpraca z Polonią i Polakami za granicą”
© photoxpress.com
Nie taka straszna
włoska biurokracja,
jak ja, maluja,
Legalizacja pobytu we Włoszech
Co zrobić, żeby pracować i studiować
Urzędnicy bywają omylni
Prawa pobytowe
obywateli polskich
Jak odwołać się od decyzji
administracyjnych
Jedynym wymogiem formalnym związanym z pobytem we Włoszech
maksymalnie przez okres do trzech miesięcy jest dopełnienie obowiązku
meldunkowego w ciągu 48 godzin od momentu przyjazdu. Ten, kto pragnie
podjąć pracę zarobkową, studia lub z innych powodów che pozostać tu na
dłużej musi wpisać się do rejestru mieszkańców
Każdy, kto jest niezadowolony z decyzji administracyjnej, może jej treść
kwestionować, odwołując się bezpośrednio do organu, który wydał decyzję,
organu wyższego stopnia lub odwołując się na drodze sądowej w Regionalnym
Sądzie Administracyjnym. Ponadto istnieje możliwość weryfikacji takich
decyzji w trybie nadzwyczajnym
strona II
ponadto w tym numerze:
Historia Polskiego
Cmentarza Wojskowego
w Casamassima
Prezentacja prężnie
działających polskich
stowarzyszeń w Lombardii
Nekropolia w Casamassima to jeden z
pięciu polskich cmentarzy wojennych
we Włoszech
Przedstawiamy: Związek Polaków
w Mediolanie oraz Polsko-Włoskie Koło
Kulturalne w Lombardii
strona VI
strona 11
strona V
W następnym numerze:
Pracować we Włoszech
Pytania i odpowiedzi
Dowiecie się: jakie są podstawowe zasady nawiązania i wygaśnięcia stosunku
pracy, jak założyć własną działalność
gospodarczą, jak naliczane są pensje
we Włoszech oraz gdzie uzyskać pomoc
w przypadku sporu z pracodawcą
Eksperci współpracujący z najpopularniejszym portalem dla imigrantów we
Włoszech www.stranierinitalia.it odpowiedzą na pytania naszych czytelników
dotyczące problemów związanych z
pracą we Włoszech
EDITORE: Stranieri in Italia S.r.l. Via Eleonora Duse, 53 Roma 00197 ITALY Email: [email protected] | DISTRIBUZIONE ED ABONAMENTI:
Email: [email protected] | TIPOGRAFIA: CENTRO STAMPA QUOTIDIANI Spa Via dell’Industria 52, Erbusco - (BS) 25030, Italy
Nr 16 / 1-15 września 2012
II
Informacje ogólne dotyczące praw
pobytowych we Włoszech
Obywatelom polskim, podobnie jak wszystkim obywatelom państw należących do Unii Europejskiej, przysługuje prawo do swobodnego
przemieszczania się po wszystkich krajach UE, bez potrzeby posiadania wizy wjazdowej. Jedynym wymogiem jest obowiązek posiadania
przy sobie dokumentu potwierdzającego tożsamość osoby wjeżdżającej (dowód lub paszport).
Pobyt do trzech miesięcy
we Włoszech
Obywatel polski zamierzający pozostać
we Włoszech maksymalnie przez okres
do 3 miesięcy nie musi spełniać żadnych
szczególnych formalności, poza spełnieniem obowiązku meldunkowego w ciągu
48 godzin od momentu przyjazdu.
Należy jednak pamiętać, że każdy obywatel jest zobowiązany posiadać dokument
tożsamości: ważny paszport lub dowód
osobisty.
Obowiązek meldunkowy
Pobyt każdego cudzoziemca we Włoszech
musi zostać zgłoszony policji w ciągu 48
godzin od jego przyjazdu. Pobyt osób
zakwaterowanych w ośrodkach turystycznych (hotelach, pensjonatach i na
campingach) zgłasza ich administracja.
W przypadku osób będących gośćmi osób
Pobyt każdego
cudzoziemca we Włoszech
musi zostać zgłoszony
policji w ciągu 48 godzin
od jego przyjazdu.
prywatnych lub wynajmujących mieszkanie obowiązku meldunkowego musi
dopełnić właściciel mieszkania lub osoba
w nim zamieszkała.
Pobyt powyżej trzech miesięcy
Obywatel polski zamierzający pozostać
na terenie Republiki Włoskiej przez
ponad 3 miesiące zobowiązany jest
wystąpić o wpis do rejestru mieszkańców
(iscrizione anagrafica) do
urzędu gminy (Ufficio del
Comune) w miejscu swojego pobytu.
Aby uzyskać ww. wpis,
należy spełnić warunki
określone przez prawo
pobytowe.
Pobyt ze względu na
pracę lub prowadzenie
działalności gospodarczej na terenie Włoch
Aby uzyskać ww. wpis
do rejestru mieszkańców
(attestazione di iscrizione anagrafica),
należy przedłożyć dokument potwierdzający legalne zatrudnienie lub prowadzenie zarejestrowanej działalności gospodarczej w Republice Włoskiej.
Pobyt ze względu na naukę
Należy przedłożyć dokumenty potwier-
dzające naukę w zarejestrowanych szkołach lub ośrodkach kształcenia oraz posiadanie środków finansowych (w wysokości określonej przez prawo) na pokrycie
kosztów utrzymania we Włoszech siebie
i swojej najbliższej rodziny, ubezpieczenia zdrowotnego obejmującego ewentualną konieczność leczenia we Włoszech.
Minimalną wymaganą kwotą w 2012
roku jest suma 5.577 euro.
Pobyt turystyczny
Należy przedłożyć dokumenty
poświadczające posiadanie środków
finansowych (w wysokości
określonej przez prawo)
na pokrycie kosztów utrzymania we Włoszech siebie i
swojej najbliższej rodziny,
ubezpieczenia zdrowotnego obejmującego ewentualną konieczność leczenia
we Włoszech. Minimalną
wymaganą kwotą w 2012
roku jest suma 5.577 euro.
Dokumenty stwierdzające posiadanie
wymaganych środków finansowych to
m.in.:
zaświadczenie o pobieraniu emerytury,
roczna deklaracja dochodowa, informacje
o posiadanych papierach wartościowych,
Pobyt we Włoszech z innych
powodów
O
bywatele krajów należących do
Unii Europejskiej mogą legalnie przebywać na terytorium
Republiki Włoskiej nawet, jeśli nie studiują tu, ani nie pracują, o ile posiadają określoną przez prawo minimalną wysokość
środków finansowych, niezbędną do utrzymania się we Włoszech. Za wystarczającą
kwotę, wskazywaną jako niezbędne minimum, uznaje się równowartość zasiłku
socjalnego (assegno sociale). Stawkę tę
co roku wylicza Istituto Nazionale della
Previdenza Sociale (INPS), czyli zakład
ubezpieczeń społecznych. W 2012 roku
minimalny roczny dochód wynosi 5.577
euro.
Dokumentami potwierdzającymi posiadanie ww. wymaganych zasobów są m.in.
zaświadczenie o pobieraniu emerytury,
roczna deklaracja podatkowa, informacja
o posiadanych papierach wartościowych
oraz środkach zgromadzonych na książeczkach oszczędnościowych i kontach
bankowych.
Warto wiedzieć:
Zgodnie z rozporządzeniem Prezydenta
Republiki nr 445 z dnia 28 grudnia 2000
r. możliwe jest tzw. samozaświadczanie
(autodichiarazione) posiadanych zasobów
materialnych.
W przypadku, kiedy zamierzamy udo-
© photoxpress.com
Prawo do legalnego pobytu we Włoszech przez okres przekraczający
3 miesiące przysługuje również w szczególnych sytuacjach osobom,
które nie pracują, ani nie studiują we Włoszech.
kumentować posiadane środki finansowe
poprzez oświadczenie własne, musimy
pamiętać, iż zawarte w nim informacje
muszą być na tyle dokładne, aby umożliwić dokonanie kontroli posiadanych zasobów przez odpowiednie włoskie urzędy.
Obywatele UE pracujący we Włoszech
i to zarówno pracownicy etatowi, jak i
prowadzący własną działalność zachowują
prawo do pobytu we Włoszech przekraczającego 3 miesiące, jeżeli:
- ich aktywność zawodowa została
zatrzymana z powodu choroby lub wypadku;
- obywatel, który po roku pracy we
Włoszech utracił ją nie ze swojej winy lub
któremu po roku wygasła umowa o pracę
i stał się bezrobotnym, oraz taki, który
zarejestrował się w rejonowym centro per
l'impiego (urzędzie dla bezrobotnych);
- obywatel uczęszczający na szkolenia
zawodowe (corsi di formazione professionale).
(ms, dw)
Niniejsze wydanie
„Naszego Świata” zostało
zrealizowane przy
współpracy z Fundacją
SEMPER POLONIA
i współfinasowane z
dotacji Ministerstwa
Spraw Zagranicznych
RP w ramach konkursu
na realizację zadania
„Współpraca z Polonią i
Polakami za granicą”.
wyciąg z konta bankowego, książeczki
oszczędnościowe.
Praca sezonowa
Obywatel polski pragnący pozostać we
Włoszech tylko na czas związany z wykonywaną pracą sezonową, może wpisać się
do rejestru mieszkańców tymczasowych.
By uzyskać zaświadczenie wpisu tymczasowego, pracownik sezonowy powinien
przedstawić:
- ważną umowę o pracę lub deklarację pracodawcy, że zamierza zatrudnić
wnioskodawcę (lettera di assunzione)
lub dokument potwierdzający zgłoszenie
zatrudnienia wysłane do biura pośrednictwa pracy (comunicazione al centro
per l’impiego);
- polski ważny paszport lub dowód osobisty;
- codice fiscale, czyli włoski numer
identyfikacji podatkowej wydany przez
Agenzia delle Entrate;
- podanie o wpis tymczasowy.
Wpis do rejestru mieszkańców tymczasowych wygasa najpóźniej po upływie roku
od daty jego dokonania.
Dokumenty wymagane przy
składaniu podania o attestazione
di soggiorno:
III
Nr 16 / 1-15 września 2012
Pracownicy etatowi
(lavoratori dipendenti):
- zaświadczenie o zatrudnieniu z Centro
per l’impiego (comunicazione di assunzione del centro per l'impiego);
- zaświadczenie o zapisaniu się do zakładu ubezpieczeń społecznych (certificato
di iscrizione all'INPS);
- karta przychodów z ostatniego miesiąca
(busta paga recente);
- pokwitowanie uiszczenia składek INPS
(ricevuta di versamento dei contributi
all'INPS);
- umowa o pracę zawierająca numery
identyfikacyjne INPS i INAIL (contratto
di lavoro contenente i numeri identificativi INPS e INAIL).
Pracownicy prowadzący własną działalWłoszech (lavoratori autonomi):
- zaświadczenie o wpisaniu do Izby
Handlowej (certificato di iscrizione alla
Camera di Commercio);
- zaświadczenie o nadaniu numeru partita IVA przez urząd skarbowy (attestazione di attribuzione della partita IVA da
parte dell'Agenzia delle Entrate);
- w przypadku wykonawców wolnych
zawodów niezbędne jest zaświadczenie
o przynależności do zrzeszenia wykonawców danego zawodu (certificato di
iscrizione al relativo).
ność gospodarczą we
Obywatel pragnący
pozostać we Włoszech
tylko na czas pracy
sezonowej może wpisać się
do rejestru mieszkańców
tymczasowych.
Studenci:
- dokument potwierdzający bycie słuchaczem publicznej lub prywatnej uczelni
(documentazione attestante l'iscrizione
presso un istituto pubblico o privato riconosciuto);
- ubezpieczenie zdrowotnie na co najmniej rok, uwzględniające leczenie na
terytorium całego kraju;
- dokument potwierdzający posiadanie określonej przez prawo minimalnej kwoty, niezbędnej do utrzymania
się we Włoszech, np. wyciąg bankowy
(documentazione dalla quale risulti
disponibilità di risorse economiche sufficienti al soggiorno).
Mascia Salvatore
Danuta Wojtaszczyk
Legalizacja pobytu członków rodziny
Zasady wydawania attestazione
di soggiorno reguluje dekret: D.Lgs
n. 30 del 2007, a w szczególności
artykuły 14, 15 i 16. Dokument ten
stanowi w praktyce potwierdzenie
legalizacji pobytu we Włoszech na
stałe.
Prawo do otrzymania attestazione di soggiorno permanente
przysługuje obywatelom UE, którzy mają udokumentowane 5 lat
pobytu we Włoszech (posiadają
residenza od co najmniej 5 lat).
Prawo to traci się w momencie opuszczenia kraju na okres przekraczający
2 lata.
© photoxpress.com
Diritto di soggiorno permanete,
czyli prawo do stałego pobytu
Warto wiedzieć:
Każdy, kto nabył prawo do stałego pobytu we Włoszech, nie podlega
wymaganiom stawianym imigrantom, którzy po raz pierwszy składają
podanie o attestazione di soggiorno, co oznacza, że mają prawo pobytu bez
względu na ich sytuację zawodową i zdolność finansową.
Szczególne sytuacje, kiedy przysługuje permesso permanente
Artykuł 15 cytowanego wyżej dekretu stanowi, że prawo do stałego pobytu we Włoszech przysługuje także osobie, która przebywa we Włoszech od
mniej niż 5 lat, jeżeli:
- legalnie pracowała we Włoszech (na etacie lub prowadząc własną działalność) i osiągnęła wiek emerytalny;
- jest pracownikiem etatowym, który przeszedł na wcześniejszą emeryturę (pod warunkiem, że mieszka we Włoszech od co najmniej 3 lat i pracował
przez ostatnie 12 miesięcy);
- przebywa legalnie we Włoszech od co najmniej 2 lat i przysługuje jej
renta inwalidzka z powodu wypadku przy pracy lub choroby zawodowej;
- przez 3 lata legalnie pracowała we Włoszech, po czym wyjechała do
pracy do innego kraju UE, przy czym miejscem jej stałego zameldowania
pozostają Włochy.
Andrea De Rossi
oprac .D.W
Jak otrzymać Codice Fiscale?
Jednym z dokumentów niezbędnych do uzyskania wpisu do rejestru osób
zameldowanych we Włoszech, a także do podjęcia zatrudnienia i uzyskania
dostępu do świadczeń publicznej służby zdrowia jest Codice Fiscale. Jest to jedna z
pierwszych formalności, jakich należy dokonać po przyjeździe do Włoch.
Warto wiedzieć:
Przy wpisie do rejestru osób zameldowanych nie ma znaczenia narodowość
członków rodziny, zatem obywatel Polski może zalegalizować pobyt we Włoszech
członków rodziny, nawet jeśli nie posiadają oni obywatelstwa UE.
M.S. i D.W
Adresy oddziałów Agenzia delle Entrate zlokalizowanych na terytorium całej
Republiki Włoskiej znaleźć można na stronie internetowej www.agenziaentrate.it.
© photoxpress.com
Obywatel polski, który uzyskał wpis do
rejestru osób zameldowanych, tj. otrzymał
attestazione di soggiorno wydane przez
terytorialne Biuro Ewidencji Ludności
(Ufficio Anagrafe), może również zalegalizować pobyt najbliższych członków swojej
rodziny. Zgodnie z przepisami prawa najbliższymi członkami rodziny są: małżonek
i dzieci do 21 roku życia lub starsze, o ile
pozostają na utrzymaniu rodziców, a także
rodzice i teściowie.
Należy jednak pamiętać, że obywatel
pragnący zarejestrować członków swojej
rodziny musi posiadać określone ustawowo zasoby materialne pozwalające na ich utrzymanie we Włoszech.
Poniżej przedstawiamy minimalne środki finansowe (stawka określona przez
INPS na 2012 rok), które należy udokumentować, aby zalegalizować pobyt rodziny:
• 5.577 euro - wnioskodawca + 1 członek rodziny
• 11.154 euro - wnioskodawca + 2 lub 3 członków rodziny
• 16.731 euro - wnioskodawca + 4 i więcej członków rodziny
Codice Fiscale jest zarazem numerem identyfikacji podatkowej, jak i ewidencyjnym
w spisie ludności.
Kod ten składa się z 16 znaków alfanumerycznych. Pierwsze 15 zawiera informacje
dotyczące imienia, nazwiska, daty i miejsca urodzenia, a 16 znak to litera
kontrolująca, wybrana na zasadzie algorytmu z pierwszych 15 znaków.
Codice Fiscale nadawane jest w urzędach Agenzia delle Entrate, po wypełnieniu
odpowiedniego formularza i okazaniu ważnego dowodu osobistego lub paszportu.
Procedura jest bezpłatna, a numer zostaje nadany automatycznie i od ręki. Do
uzyskania numeru potrzebny jest jedynie paszport lub dowód osobisty.
W przypadku niemowląt przyznanie numeru Codice Fiscale może także nastąpić w
urzędzie miasta (Comune), do którego rodzice powinni zgłosić się (w ciągu 60 dni po
urodzeniu) z aktem urodzenia.
W przypadku niespełnienia
przez obywatela polskiego
warunków dotyczących pobytu
we Włoszech terytorialne
Ufficio Anagrafe odmawia jego
rejestracji.
© photoxpress.com
Niespełnienie wymogów pobytowych
Zdarza się, że terytorialne Biuro
Ewidencji Ludności (Ufficio Anagrafe)
odmawia wpisu do rejestru obywatelom,
którzy pragną pozostać we Włoszech na
okres przekraczający 3 miesiące.
Najczęstszym powodem odmowy
jest złożenie niekompletnej dokumentacji potwierdzającej posiadanie prawa
do legalnego pobytu na czas dłuższy
niż kwartał roku. Zdarza się jednak, iż
odmowna decyzja jest wynikiem błędu
urzędnika analizującego wniosek. Od
decyzji odmownej można się odwołać
na drodze postępowania administracyjnego lub sądowego. Szerzej na ten temat
piszemy w artykule na str. V.
Nr 16 / 1-15 września 2012
Bez włoskiego
ani rusz
IV
Czy nasze dziecko otrzyma obywatelstwo
włoskie po urodzeniu się w tym kraju?
Oboje z żoną jesteśmy Polkami. Od 2 lat mieszkamy legalnie we Włoszech. Za miesiąc urodzi
nam się dziecko. Czy przez sam fakt urodzenia się na terytorium Republiki Włoskiej stanie się jej
obywatelem?
© photoxpress.com
Znajomość języka włoskiego jest praktycznie niezbędna
do podjęcia pracy w Republice
Włoskiej jak i funkcjonowania
i w życiu codziennym.
W większości włoskich miast
organizowane są bezpłatne
kursy języka włoskiego dla
cudzoziemców.
Niektóre z tych szkół oferują także kursy on line. Adresy
szkół dostępne są na stronie
internetowej na rządowym portalu dla integracji migrantów
www.integrazionemigranti.
gov.it
Warty polecenia jest też
kurs języka i kultury włoskiej
o nazwie Dentro Italiano,
zrealizowany przez DIDAEL
S.P.A. przy współpracy z RAI
International.
Objaśnienia
i instrukcje są dostępne w 6
językach: włoskim, angieskim,
francuskim, hiszpańskim, niemieckim i portugalskim. Link:
http://www.italica.rai.it/corso.
php.
może wystąpić o nadanie mu włoskiego
obywatelstwa.
Cudzoziemiec, który zawarł zawiązek
małżeński z obywatelem włoskim może
wystąpić o nadanie mu obywatelstwa
po dwóch latach małżeństwa, jeżeli jest
Z
asady nadawania obywatelstwa
włoskiego, podobnie jak polskiego, oparte są przede wszystkim o
prawo krwi. Zasadę prawa ziemi stosuje
się jedynie pomocniczo.
Zatem obywatelami Włoch są osoby,
których przynajmniej jedno z rodziców
posiada włoskie obywatelstwo.
Kwestię nadania obywatelstwa włoskiego cudzoziemcowi reguluje ustawa
z dnia 5 lutego 1992 roku (Legge 5
Febbraio 1992, N. 91/1992). Na jej mocy
obywatelstwo włoskie może być przyznane:
Nabyłem prawo do stałego pobytu,
ale urzędniczka odrzuciła mój wniosek
Zasady wydawania attestazione di soggiorno reguluje dekret: D.Lgs n. 30 del 2007,
a w szczególności artykuły 14, 15 i 16.
Każdy, kto nabył prawo do stałego pobytu we Włoszech nie podlega wymaganiom
stawianym imigrantom, którzy po raz pierwszy składają podanie o attestazione di
soggiorno, co oznacza, że mają prawo pobytu bez względu na ich sytuację zawodową i
posiadane zasoby materialne.
Z opisanej sytuacji wynika, iż pracownica nie jest w pełni zaznajomiona z obowiązującymi przepisami.
Sugerujemy ponowne udanie się do urzędu i domaganie się umotywowania na
piśmie przyczyn odmowy przyjęcia wniosku lub umówienia spotkania z kierownikiem
ufficio anagrafe, w celu uzyskania bezpośrednich wyjaśnień.
M.S. i D.W.
M.S. i D.W.
Włoski dowód osobisty i książeczka zdrowia
Po dokonaniu wpisu do rejestru mieszkańców, obywatel polski może otrzymać
włoski dowód osobisty (carta d'identità).
Dokument ten jest niezbędny, każdej
osobie, której pobyt we Włoszech jest
związany z pracą zarobkową lub nauką.
Wydany
dowód
nie
nia
jednak
do
czania granicy Włoch
uprawprzekra(documento
non
valido
per
espatrio).
Po otrzymaniu wpisu potwierdzającego zameldowanie obywatel polski nabywa także prawo do korzystania z publicznej służby zdrowia.
Aby
otrzymać
książeczkę
zdrowia
(tessera
sanitaria)
oraz
dokonać
wyboru
lekarza
rodzinnego (medico di familia) należy udać się do rejonowej przychodni (ASL).
Jestem żoną Włocha, a mam kłopoty z legalizacją pobytu
© photoxpress.com
Jestem żoną Włocha, jednak
kiedy udałam się do urzędu,
aby zarejestrować się spisie
mieszkańców powiedziano
mi, iż jako osoba niepracująca
nie spełniam wymogów, aby
zalegalizować mój pobyt. Czy
to nie jakiś absurd?
rezydentem we Włoszech lub po trzech
latach, jeżeli mieszka za granicą. Okres
ten zostaje skrócony o połowę, jeżeli małżonkom urodziły się dzieci lub
zostały przez nich adoptowane. Polacy,
jako obywatele Unii Europejskiej mogą
wystąpić o obywatelstwo włoskie już po
4 latach udokumentowanego, legalnego
pobytu we Włoszech oraz poda warunkiem, że spełniają dodatkowy warunek,
jakim jest osiąganie określonych dochodów poprzez pracę zarobkową. Roczne
dochody muszą przekraczać wartość tzw.
assegno sociale, czyli minimalnej renty
socjalnej. W 2012 roku ta minimalna
wymagana suma wynosi 5.577 euro.
Kolejne formalności do załatwienia,
aby zamieszkać we Włoszech
© photoxpress.com
Mieszkam legalnie we Włoszech od 7
lat, jednak od roku nie mam stałej pracy.
Udałem się do mojego urzędu gminy z
wnioskiem o wydanie mi attestazione
di soggiorno permanentne, załączając
wymagane dokumenty. Jednak pracownica Biura Ewidencji Ludności nie
przyjęła go, tłumacząc, iż muszę przedłożyć umowę o pracę i zaświadczenie o
wysokości otrzymanej pensji z ostatniego miesiąca, aby otrzymać prawo do
stałego pobytu. Co robić?
- potomkowi obywatela Włoch, tj.
cudzoziemcowi, którego jedno z rodziców (lub też krewny drugiego stopnia
w linii prostej np. dziadek) był w chwili
urodzenia się dziecka obywatelem włoskimi,
- ze względu na zawarcie związku małżeńskiego z obywatelem włoskim,
- w wyniku tzw. naturalizacji osobom,
które od określonego czasu mieszkają
legalnie we Włoszech.
Jeżeli cudzoziemiec urodził się i legalnie przebywał we Włoszech, to na rok
na rok przed ukończeniem 18 roku życia
Kwestię obywatelstwa
włoskiego reguluje
prawo krwi
Istnieje kilka przepisów prawnych, na
mocy których nikt nie może odmówić
Pani zarejestrowania w spisie mieszkańców, nawet jeśli nie posiada Pani
środków na własne utrzymanie.
Wymogi, które Pani postawiono w urzędzie są niezgodne z włoską
Konstytucją, a konkretnie z art. 3, który
gwarantuje każdemu obywatelowi
Włoch prawo do stanowienia rodziny,
zatem odmowa wpisania Pani do rejestru narusza podstawowe prawo, jakiem
przysługuje Pani mężowi.
Może Pani dochodzić swoich praw na
drodze administracyjnej i sądowej.
▪
V
Nr 16 / 1-15 września 2012
Regionalny Sąd Administracyjny - TAR
Odwołanie od decyzji administracyjnych
Każdy, kto jest niezadowolony z decyzji administracyjnej, może jej treść kwestionować, odwołując się bezpośrednio do organu, który
wydał decyzję, organu wyższego stopnia lub odwołując się na drodze sądowej w Regionalnym Sądzie Administracyjnym – Tribunale
Amministrativo Regionale (TAR). Ponadto istnieje możliwość weryfikacji takich decyzji w trybie nadzwyczajnym.
Odpowiedź na odwołanie powinna
nadejść w ciągu 90 dni od daty jego
złożenia, powinna być uzasadniona i
zakomunikowana wszystkim zainteresowanym stronom przez oficjalne zawiadomienie (notifica) lub list polecony
(raccomandata a/r).
Odwołanie do organu, który
wydał decyzję (ricorso in opposizione)
Można je składać w sprawach zatrudnienia pracowników państwowych, np.
dotyczących klasyfikacji uczestników
konkursu, kompetencji podwładnych,
przyznawania etatów, itd. Postępowanie
jest jednakowe jak w przypadku odwołania do organu wyższego stopnia (r.
gerarchico).
© sxc.hu
Odwołanie nadzwyczajne do
Prezydenta Republiki
Można je złożyć bez pośrednictwa
adwokata w ciągu 120 dni od daty oficjalnego zawiadomienia (notifica), w
przypadku odpowiedzi negatywnej już
nie można się odwołać do żadnej instancji.
W
pierwszym przypadku można
odwołać się samemu (ricorso
amministrativo), składając
wniosek o ponowne rozpatrzenie, zmianę decyzji lub jej uchylenie. W przypadku odwołania na drodze sądowej
wnioskodawca musi być reprezentowany przez adwokata.
Stosowne pouczenie, gdzie i w jakim
terminie można składać odwołanie,
otrzymuje się na piśmie wraz z decyzją.
Odwołanie w administracyjnym
toku instancji (ricorso amministrativo):
- zwyczajne (ordinario), składane
bezpośrednio do organu, który wydał
decyzję (ricorso in opposizione) lub do
organu wyższego stopnia (ricorso gerarchico);
- nadzwyczajne (straordinario), składane do Prezydenta Republiki.
Motywem odwołania mogą być wady
unieważniające decyzję z mocy prawa
(vizi di legittimità), gdy organ administracyjny nie ma odpowiednich uprawnień do wydania decyzji, lub wady merytoryczne (vizi di merito), gdy decyzja nie
jest adekwatna do zaistniałych faktów.
Decyzje administracyjne ostateczne (atti definitivi) i nieostateczne (atti non definitivi)
Odwołanie zwyczajne trzeba złożyć w
ciągu 30 dni od otrzymania oficjalnego
zawiadomienia o decyzji (notifica). Po
tym terminie decyzja jest już ostateczna, tzn. nie można się od niej odwołać w administracyjnym postępowaniu,
ale tylko na drodze sądowej lub w trybie nadzwyczajnym, bezpośrednio do
Prezydenta Republiki.
Do decyzji ostatecznych zaliczają się
także:
- decyzje wydane przez nadrzędny
organ administracji publicznej np. burmistrza lub ministra;
- decyzje wydane przez organy kolegialne np. komisji lekarskich;
- decyzje uznane za ostateczne wg
prawa np. zarządzenia prefekta w sprawie wywłaszczenia;
- decyzje wydane w odpowiedzi na
odwołanie się do organu, który wydał
decyzję (ricorso in opposizione) i do
organu wyższego stopnia (ricorso gerarchico).
Odwołanie do organu wyższego
stopnia (ricorso gerarchico)
To typowe odwołanie zwyczajne od
decyzji nieostatecznych, które trzeba
złożyć osobiście lub wysłać listem poleconym (raccomandata a/r) w ciągu 30
dni od dnia oficjalnego zawiadomienia
o decyzji. Odwołanie należy złożyć do
organu, który wydał decyzję lub organu
wyższego stopnia, np. do Ministerstwa
Spraw Wewnętrznych odwołując się od
decyzji Prefekta (Ministero dell'Interno)
lub do Prefekta odwołując się od decyzji
Kwestora (Questore) czy Urzędu Miasta
(Comune).
W odwołaniu można prosić o wstrzymanie wykonania decyzji administracyjnej, jeśli istnieją ku temu ważne powody.
W odpowiedzi na odwołanie organy
administracji mogą:
- uznać wniosek za nie do przyjęcia (inamissibile), jeśli decyzja zawiera
nieprawidłowości; w przypadku, gdy te
mogą być poprawione, wyznaczony jest
termin do ich poprawy;
- odrzucić wniosek (respingere), jeśli
nie spełni się wymienionych warunków
w podanym terminie lub jeśli wniosek zostanie uznany za bezpodstawny
(infondato);
- przyjąć wniosek, anulując lub zmieniając decyzję lub też przekazując akt do
ponownego rozpatrzenia przez organ I
instancji, który wydał decyzję.
Wniosek można złożyć osobiście,
poprzez zawiadomienie oficjalne (notifica) czy listem poleconym (raccomandata a/r) do organu, który wydał decyzję
lub do kompetentnego w tej sprawie
ministerstwa.
Amministrativo Regionale (TAR)
Od decyzji administracyjnej można
się odwołać w ciągu 60 dni od daty oficjalnego powiadomienia o decyzji (notifica), także wysyłając oficjalne zawiadomienie wszystkim zainteresowanym
stronom, a w ciągu następnych 30 dni
należy złożyć wniosek do sekretariatu
sądu TAR obowiązkowo za pośrednictwem adwokata.
Decyzja sądowa TAR ma podobne
skutki jak odpowiedź na odwołanie do
organu wyższego stopnia (r. gerarchico).
Warto pamiętać, że po
upływie 90 dni,
w przypadku braku
odpowiedzi od organu
rozstrzygającego, wniosek
uznaje się za odrzucony i
można odwoływać się już
tylko na drodze sądowej w
TAR lub złożyć odwołanie
nadzwyczajne do
Prezydenta Republiki. Takie
postępowanie obowiązuje
również w przypadku
odrzucenia wniosku o
odwołanie.
Odwołanie
nadzwyczajne
do
Prezydenta Republiki nie jest możliwe
w przypadkach:
- przekroczeń przepisów drogowych
(trzeba je kierować do sądów najniższej
instancji, tzw. Giudice di pace);
- spraw, które leżą w kompetencji
sądów zwykłych;
- spraw budżetowych leżących w kompetencji sądów specjalnych, np. Corte
dei Conti; spraw podatkowych leżących
w kompetencji Giudice Tributario, itp.
Wyrok sądowy TAR wchodzi w życie z
rygorem natychmiastowej wykonalności,
ale można się od niego odwołać do Rady
Państwa (Consiglio di Stato). Od wyroku drugiej instancji w niektórych przypadkach można jeszcze wnieść apelację
do Sądu Kasacyjnego (Cassazione).
Odwołanie sądowne w Tribunale
opr. Agnieszka Gorzkowska
We Włoszech sądy administracyjne pełnią przede wszystkim
funkcje kontrolne nad prawomocnym charakterem
aktów administracyjnych. Mogą one doprowadzić do ich
unieważnienia. Pierwszą instancją w tym przypadku są Regionalne Sądy
Administracyjne, a drugą instancją działy prawne Rady Państwa, a w
przypadku regionu Sycylia – Rady Sprawiedliwości Administracyjnej.
Sędziowie administracyjni nie są częścią sądownictwa powszechnego i
mają autonomiczny organ samorządowy.
W zakresie kompetencji sędziego administracyjnego leży ocena sytuacji
podmiotu (prawomocnego interesu podmiotu) z wyjątkiem przypadków
wyłączności, kiedy to sędzia administracyjny staje się również sędzią
praw podmiotowych.
W przypadku konfliktu, pozytywnego lub negatywnego, zaistniałego
w sytuacji prawnej między sędziami sądu szczególnego a sędzią sądu
powszechnego, decyzję podejmuje sąd kasacyjny podczas wspólnego
posiedzenia wszystkich działów.
źródło: ec.europa.eu
Vademecum Polaków we Włoszech
niezbędnikemigranta
Niniejsza publikacja została zrealizowana przez redakcję „Naszego Świata” przy współpracy z Fundacją SEMPER POLONIA i współfinasowana z
dotacji Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w ramach konkursu na realizację zadania „Współpraca z Polonią i Polakami za granicą”
© photoxpress.com
Nr 2 / 16-30 WRZEŚNIA 2012
Praca we Włoszech
Co zrobić, żeby podjąć zatrudnienie
Zostań swoim szefem
Ogólne informacje o
prawie pracy
Lavoro autonomo,
czyli samozatrudnienie
21 lipca 2006 r. Włochy zniosły wszelkie ograniczenia dla pracowników
pochodzących z nowych państw UE, likwidując obowiązujące wcześniej
procedury biurokratyczne związane z koniecznością uzyskania zgody
na pracę. Od tej chwili warunki zatrudnienia obywateli UE są takie
same jak dla obywateli Włoch.
We Wloszech, kwestia samozatrudnienia regulowana jest na mocy
ustawy DL 185/2000. W związku z tym, obywatele polscy mający zamiar
podjęcia pracy na zasadzie samozatrudnienia (lavoro autonomo)
czynią to na zasadach obowiązujących wszystkich obywateli Unii
Europejskiej.
strona II
ponadto w tym numerze:
Bój o Pizzo Corno
Opis natarcia Pułku Ułanów Karpackich
i 15. Pułku Ułanów Poznańskich w
czasie bitwy o Monte Cassino na stanowiska łączące Linię Gustawa z Ryglem
Sengera.
strona VI
Prezentacja działających
polskich stowarzyszeń w
Veneto i Friuli Venezia Giulia
Przedstawiamy: Associazione ItaloPolacca Padova oraz Gripę polonijną
Friuli Venezia Giulia w Udine.
strona VIII
strona IV
W następnym numerze:
Pracować we Włoszech
Pytania i odpowiedzi
Dowiecie się o zasiłku dla bezrobotnych
oraz o opodatkowaniu dochodów z
pracy we Włoszech, ulgach podatkowych i gdziemożna otrzymać pomoc i
porady w ww. sprawach oraz o cassetto
fiscale.
Eksperci współpracujący z najpopularniejszym portalem dla imigrantów we
Włoszech www.stranierinitalia.it odpowiedzą na pytania naszych czytelników
dotyczące opodatkowania oraz prawach
bezrobotnych we Włoszech.
EDITORE: Stranieri in Italia S.r.l. Via Eleonora Duse, 53 Roma 00197 ITALY Email: [email protected] | DISTRIBUZIONE ED ABONAMENTI:
Email: [email protected] | TIPOGRAFIA: CENTRO STAMPA QUOTIDIANI Spa Via dell’Industria 52, Erbusco - (BS) 25030, Italy
Nr 17 / 16-30 września 2012
II
Informacje ogólne o prawie pracy
we Włoszech
21 lipca 2006 r. Włochy zniosły wszelkie ograniczenia dla pracowników pochodzących z nowych państw UE, w tym z Polski, likwidując
obowiązujące wcześniej procedury biurokratyczne związane z koniecznością uzyskania zgody na pracę. Od tej chwili warunki
zatrudnienia obywateli UE są takie same jak dla obywateli Włoch.
Zbiorowe umowy związkowe
Prawo pracy we Włoszech reguluje Księga Piąta kodeksu cywilnego – o
pracy. Określa ona ogólne warunki pracy,
urlopy czy wynagrodzenia. Oprócz tego,
warunki pracy, obowiązki i prawa pracowników i pracodawców we Włoszech
określone są przez zbiorowe umowy
związkowe (CCNL - Contratto Colletivo
Nazionale di Lavoro). Umowy te istnieją osobno dla poszczególnych sektorów
działalności zawodowej, a każdy z sektorów jest dodatkowo podzielony na liczne
kategorie.
Legalnie działający
pośrednik nie może brać
pieniędzy od przyszłych
pracowników
CCNL mogą nieco odmiennie regulować
warunki pracy w 14 sektorach: rolnictwo,
chemia, mechanika, tekstylia, żywność i
przemysł rolny, budownictwo, poligrafia
i rozrywka, handel, transport, kredyty i
ubezpieczenia, firmy usługowe, administracja państwowa, instytucje prywatne,
inne.
Sposoby poszukiwania pracy
Włoskie urzędy pracy
Odpowiednikiem polskich urzędów pracy
we Włoszech są Centri per l`Impiego.
Urzędy pracy starają się pozyskiwać oferty pracy, a także przygotować ludzi do
samodzielnego szukania zatrudnienia. Celem
pośrednictwa pracy jest
pomoc osobom bezrobotnym i poszukującym
pracy w znalezieniu
odpowiedniego zatrudnienia, a pracodawcom
w znalezieniu odpowiednich pracowników.
A gencje
pośrednictwa
pracy
Poszukując
pracy,
można także skorzystać z ofert pracy
prezentowanych przez biura pośrednictwa pracy. Przed skorzystaniem z
jej usług należy zawsze sprawdzić, czy
znajduje się ona na liście licencjonowanych agencji. Jej legalność na
terenie Włoch można sprawdzić na
stronie włoskiego ministerstwa pracy:
welfare.gov.it.
Legalnie działający agent nie może
brać pieniędzy za znalezienie pracy czy
zarejestrowanie w swojej bazie danych.
Nie może też żądać od nas żadnych
oryginałów dokumentów.
Prasa i internet
Zatrudnienia we Włoszech można również szukać pośród ofert pracy zamieszczanych we włoskiej prasie oraz na włoskich portalach internetowych.
Formy zatrudnienia
Włoskie prawo pracy nie
narzuca formy pisemnej
umowy o pracę (contratto
di lavoro), jednak przed
podjęciem zatrudnienia w
Italii najlepiej jest zawrzeć
na piśmie ustalone warunki pracy. Sporządzenie
umowy jest o tyle lepsze, że w momencie, gdy
nie zostanie ona spisana
pomiędzy stronami, może stanowić duże
utrudnienie w przyszłości w udowodnieniu istnienia realnego stosunku pracy
(rapporto di lavoro).
Umowa na czas nieokreślony
W momencie zatrudnienia, pracodawca
zobowiązany jest do dostarczenia pracownikowi dokumentu (lettera di assunzione), w którym będą podane następujące
informacje: dane pracodawcy i pracownika, data rozpoczęcia stosunku pracy i
Problematyka zawodów
regulowanych
W kwestii zawodów regulowanych występuje spore zróżnicowanie
między poszczególnymi krajami. We Włoszech do wykonywania
zawodów wolnych regulowanych niezbędne jest uznanie dyplomu
uzyskanego przez cudzoziemca za granicą.
Zgodnie z przepisami obowiązującymi
w Unii Europejskiej, obowiązek uznania
przez władze włoskie uzyskanego w Polsce
dyplomu potwierdzającego kwalifikacje
zawodowe istnieje tylko w przypadku tzw.
zawodów regulowanych (professioni regolamentate).
Zawody regulowane to te, których wykonywanie wymaga oprócz odpowiedniego wykształcenia również dodatkowego
zezwolenia. Zaliczają się do nich m.in.:
zawody techniczne, prawno-sądowe,
administracyjno-ekonomiczne, medyczne oraz dziennikarze i publicyści, czyli
te gdzie przedmiotem pracy są działania
intelektualne.
W niektórych zawodach, ze względu na
ujednolicony system kształcenia na poziomie wspólnotowym, uznanie kwalifikacji
przez państwo przyjmujące odbywa się
automatycznie. Dotyczy to m.in.: lekarzy,
pielęgniarek, położnych, lekarzy dentystów, lekarzy weterynarii, farmaceutów,
architektów, adwokatów z krajów unijnych. Procedura uznania ogranicza się do
przesłania dokumentów do właściwego
ministerstwa, które sprawdza ich zgodność z normami.
Pielęgniarki
Wyjątkiem automatycznego uznania
kwalifikacji zawodowych regulowanych
stanowią uzyskane w Polsce dyplomy
pielęgniarskie. Na stronie Konsulatu
Generalnego w Mediolanie dowiadujemy
się, że automatycznemu uznaniu podlegają wyłącznie dyplomy ukończenia studiów
wyższych na kierunku pielęgniarstwo lub
położnictwo. W przypadku pielęgniarek i
położnych, które ukończyły studia licencjackie kwalifikacje uznawane są w oparciu o zasadę praw nabytych, o ile osoba
pracowała w zawodzie przez co najmniej
3 lata w okresie ostatnich 5 lat. Podobnie
uznawane są kwalifikacje absolwentów
szkół pomaturalnych, o ile mogą udowodnić zatrudnienie w zawodzie przez co
najmniej 5 lat w okresie ostatnich 7 lat.
Uznanie dyplomu w zawodach regulowanych jak np. inżynier, psycholog, nauczyciel, itp. nie odbywa się automatycznie. W
przypadku znaczących różnic w okresie
trwania lub programie nauki, do uzyskania
prawa wykonywania zawodu na terenie
Włoch może być konieczne udowodnienie
posiadanego doświadczenia zawodowego,
odbycie dodatkowych praktyk lub zdanie
dodatkowego egzaminu.
W przypadku zawodów nieregulowanych
uznanie kwalifikacji zawodowych dokonuje pracodawca. Dlatego też ważne jest
dokonanie legalizacji uzyskanych w Polsce
dyplomów lub świadectw oraz ich tłumaczeń.
opr. A.M. i A.F.
Niniejsze wydanie
„Naszego Świata” zostało
zrealizowane przy
współpracy z Fundacją
SEMPER POLONIA
i współfinasowane z
dotacji Ministerstwa
Spraw Zagranicznych
RP w ramach konkursu
na realizację zadania
„Współpraca z Polonią i
Polakami za granicą”.
ewentualnie termin ważności umowy (w
przypadku umowy na czas określony),
długość trwania okresu próbnego, ilość
czasu pracy w ujęciu dziennym lub tygodniowym, przysługująca ilość dni wolnych od pracy, dzień w którym pracownik będzie otrzymywał zapłatę, wysokość
wynagrodzenia, kategorię pracowniczą,
ewentualny stopień awansu zawodowego, a także warunki rozwiązania umowy.
Lettera di assunzione musi zostać podpisana zarówno przez pracodawcę jak i
pracownika.
Umowa na czas określony
W większości przypadków, umowa o
pracę we Włoszech jest zwykle podpisywana na czas nieokreślony, ale w szczególnych przypadkach możliwe jest zawarcie również umowy na czas określony.
Podpisanie umowy terminowej dopuszczalne jest zwykle jedynie z powodów
technicznych, organizacyjnych lub
w zastępstwie pracownika, przy czym
umowa ta powinna precyzować w jasny
sposób powody jej zawarcia. W przypadku, gdy nie zostaną w niej ujęte powody jej zawarcia, zostanie potraktowana
jak umowa na czas nieokreślony. Forma
pisemna nie jest wymagana, gdy okres
zatrudnienia nie przekracza 12 dni.
Umowa na czas określony może zostać
wznowiona tylko jeden raz, za zgodą pra-
III
Nr 17 / 16-30 września 2012
TFR, czyli odprawa po rozwiązaniu
stosunku pracy
Obowiązki pracodawcy
Pracodawca ma obowiązek poinformować o zatrudnieniu pracownika włoski
Zakład Ubezpieczeń Spełecznych (INPS),
przynajmniej 24 godziny przed rozpoczęciem pracy (także, jeżeli jest to dzień
świąteczny). Niedopełnienie powyższego
obowiązku powoduje nałożenie na pracodawcę pieniężnej sankcji w wysokości
od 1.500 do 12.000 euro.
Pracodawca jest także zobowiązany do
wpłacania na rzecz pracownika składek ubezpieczeniowych do INPS-u i do
INAIL-u (włoskiego Instytutu ds. ubezpieczeń od wypadków przy pracy).
Staże, praktyki zawodowe i szkolenia
Jednym z największych problemów mło-
Włoskie prawo pracy nie
narzuca formy pisemnej
umowy o pracę, jednak
przed podjęciem tutaj
zatrudnienia najlepiej jest
zawrzeć ją na piśmie
dych ludzi jest wejście na rynek pracy.
W ostatnim czasie coraz bardziej popularne metody zdobywania we Włoszech
doświadczenia
zawodowego
oraz
dokształcania są praktyki (apprendistato) oraz staże (stage).
Zarówno praktyki, jaki i staże są formą
zdobycia doświadczenia zawodowego przez osoby dopiero wkraczające na
rynek pracy. Nie są to jednak pojęcia jednoznaczne, pomimo tego, że pracodawcy
często stosują je wymiennie.
We Włoszech praktyki regulowane są
zgodnie z dekretem legislacyjnym nr 167
z 14 września 2011 roku, zwanym Testo
Unico Apprendistato (Kodeks Praktyk).
© photoxpress.com
cownika oraz pod warunkiem, że pierwsza umowa była zawarta na okres krótszy
niż 3 lata. Tylko i wyłącznie w takim
wypadku, całkowity czas obowiązywania
umowy, razem z jej jednokrotnym przedłużeniem, nie powinien przekroczyć 3
lat.
Nowa umowa o pracę na czas określony
może zostać podpisana ponownie z tym
samym pracownikiem, jeśli od momentu
wygaśnięcia pierwszej umowy upłynęło
minimum 10 dni (w przypadku umowy
zawartej na okres krótszy niż 6 miesięcy)
oraz 20 dni w przypadku umowy .
Z dniem 1 stycznia 2007 roku
zaczęły obowiązywać nowe przepisy dotyczące wypłaty odprawy
po rozwiązaniu stosunku pracy,
po włosku zwanej TFR lub liquidazione.
Należy pamiętać, że wszyscy
pracownicy w przypadku rozwiązania stosunku pracy (zarówno
zwolnienie się jak i zwolnienie
przez pracodawcę) mają prawo do
jej otrzymania.
Naliczanie odprawy
Pierwszym krokiem jest ustalenie
sumy rocznego wynagrodzenia, za
każdy rok oddzielnie, dodając do tego trzynastą i czternastą pensję. Do
obliczenia odprawy brane są także pod uwagę nieobecności z powodu
wypadku, choroby, urlopu macierzyńskiego oraz urlopu okolicznościowego na ślub.
Wysokość rocznego wynagrodzenia należy podzielić przez 13,5. Otrzymana
kwota jest sumą przeznaczoną na odprawę. Kwota należna pracownikowi
za każdy rok pracy jest rewaloryzowana na dzień 31 grudnia w oparciu o
współczynnik równy 75% indeksu wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych (tzw. rivalutazione ISTAT) oraz stałe wyrównanie w wysokości
1.5% (0,125% na miesiąc).
Zaliczka TFR
Dość często zdarza się, że pracownicy proszą pracodawców o wypłacenie w
ciągu roku zaliczki odprawy.
Zgodnie z umowami zbiorowymi, pracodawca zobowiązany jest do zapłaty
na wniosek pracownika 70% odprawy. O zaliczkę pracownik może prosić
nie więcej niż raz w roku.
Mascia Salvatore
Anna Malczewska
Czas pracy oraz prawo do urlopu
© photoxpress.com
Czas pracy
We Włoszech maksymalny czas pracy nie
może przekraczać limitów określonych przez
prawo i umowy zbiorowe.
W większości przypadków, ustawowy czas
pracy we Włoszech wynosi 8 godzin dziennie
i 40 tygodniowo .
W umowach zbiorowych została określona
także wysokość dodatków, które przysługują
pracownikowi za pracę w nadgodzinach i w
porze nocnej.
Należy pamiętać, że niezależnie od CCNL,
nadgodziny nie mogą przekraczać 250 godzin rocznie. Jeżeli dany pracownik zatrudniony jest na więcej niż 6 godzin dziennie, przysługuje mu przerwa obiadowa.
Każdy pracownik musi mieć także zapewniony w każdym tygodniu pracy 24
godzinny odpoczynek.
Urlop
Pracownik zatrudniony we Włoszech ma prawo do corocznego urlopu płatnego.
W ciągu roku przysługują mu ustawowo 4 tygodnie urlopu wypoczynkowego. W
większości przypadków, o przyznaniu płatnego urlopu decyduje pracodawca, biorąc
pod uwagę interesy firmy oraz pracownika.
Warto pamiętać, że nie może on zostać zastąpiony odszkodowaniem z tytułu niewykorzystanego urlopu. Wyjątkiem jest sytuacja, kiedy zostaje przerwany stosunek
pracy.
M.S. i A.F.
Andrea De Rossi
oprac . A.F.
Spory z pracodawcą
Prawo pracownicze we Włoszech chroni wszystkich poszkodowanych
pracowników, nawet tych, którzy pracują nielegalnie.
Każdy osoba, która znalazła się w sytuacji, gdzie pracodawca nie wypłaca od
dłuższego czasu pensji, nie dolicza do wynagrodzenia płatnych dni wolnych od
pracy, nadgodzin, trzynastek, czternastych pensji, odpraw i nie opłaca składek
na ubezpieczenie społeczne, może zwrócić się o pomoc bezpośrednio do związków
zawodowych (CGIL (www.cgil.it), CISL (www.cisl.it), UIL (www.uil.it)). Związki
te mają bardzo duże doświadczenie w prowadzeniu postępowań w sporze z
pracodawcą.
Jeszcze do niedawna, pierwszą fazą rozwiązania problemu była próba mediacji
pomiędzy stronami. W chwili obecnej pracownik może oddać sprawę do sądu
pracy przeciw nieuczciwemu pracodawcy od razu. W tym przypadku, z pomocą
przyjdzie specjalizujący się w prawie pracy włoski adwokat. Lista obrońców z
całego terytorium Włoch znajduje się np. na stronie internetowej Państwowej
Rady Adwokackiej mieszczącej się przy włoskim Ministerstwie Sprawiedliwości –
Consiglio Nazionale Forense presso il Ministero Italiano della Giustizia (www.cnf.
it).
A.M.
We Włoszech w odróżnieniu
od większości państw
europejskich nie jest określone
wynagrodzenie minimalne.
© photoxpress.com
Jak naliczane są pensje we Włoszech?
Wynagrodzenie określane dla każdego
sektora przez zbiorowe umowy związkowe (CCNL).
Pensja danego pracownika uzależniona jest od branży, sprawowanego stanowiska, stażu pracy, kwalifikacji oraz
zakresu obowiązków.
Większość CCNL przewiduje także 13
i 14 uposażenie. Warto przypomnieć, że
tzw. “trzynastka” wypłacana jest w grudniu, a “czternastka” w czerwcu.
Praca w w godzinach nadliczbowych
jest wynagradzane dodatkowo, a ich
wysokość. przewidziane jest każdorazowo w CCNL.
●
Nr 17 / 16-30 września 2012
IV
Zostań swoim szefem
Lavoro autonomo, czyli samozatrudnienie
© sPhotoXpress.com
We Wloszech, kwestia samozatrudnienia uregulowana jest na mocy ustawy DL 185/2000. W związku z tym, obywatele polscy mający
zamiar podjęcia pracy na zasadzie samozatrudnienia (lavoro autonomo) czynią to na zasadach obowiązujących wszystkich obywateli
Unii Europejskiej.
S
amozatrudnionie to inaczej działalność na własny rachunek, gdzie
osoba fizyczna zobowazuje się, w
zamian za wynagrodzenie, do wykonania dziela lub świadczenia usługi bez
konieczności podporzadkowania się oraz
przy samodzielnej organizacji pracy. Do
tego rodzaju zatrudnienia zalicza się
działalność przemysłową, zawodową (w
Samozatrudnienie staje się
coraz bardziej popularne
wśród pracodawców,
oznacza bowiem dla nich
mniej formalności
podatkowoubezpieczeniowych.
tzw. wolnych zawodach regulowanych i
nie regulowanych), rzemieślniczą i handlową, cechującą się stałością i ciągłością świadczonej pracy. Do działalności
na zasadzie samozatrudnienia zalicza
się również umowy o dzieło (contratti a
progetto).
Każdy cudzoziemiec pragnący prowadzić działalność na własny rachunek,
winien spełniać także warunki, jeżeli
taki wymóg wynika z przepisów miejscowego prawa, upoważniające go do
wpisu na tzw. listy zawodowe (albo professionale).
Obywatel polski przed nim założeniem
firmy, powinien zbadać włoski rynek,
który jest trudny, ale też bardzo atrakcyjny dla polskiego przedsiębiorcy z dobrym
pomysłem na biznes.
Co należy sprawdzić?
Oprócz zbadania rynku, przed założeniem działalności gospodarczej w Italii
powinno sprawdzić się m.in:
- wymogi, jakie stawia ustawodawstwo
włoskie w odniesieniu do wybranego
rodzaju działalności;
- wymogi sanitarne i lokalowe dla prowadzenia danej działalności;
- wymogi związane z dostosowaniem
lokalu użytkowego, w którym będzie
wykonywana działalność;
- wymogi związane z uzyskaniem
zezwolenia bezpieczeństwa publicznego
(autorizzazione di Pubblica Sicurezza).
Communicazione Unica
Od 1 kwietnia 2010 roku, obywatel polski zainteresowany podjęciem
działalności na zasadzie samozatrudnienia winny jest ją zarejestrować w
formie elektronicznej, wypełniając tzw.
Comunicazione Unica.
Ten rodzaj powiadomienia o rozpoczęciu działalności jest zbiorem dokumentów w formie elektronicznej (formularze do rejestru firm w Registro delle
Imprese; formularze do urzędu skarbowego Agenzia delle Entrate; formularze
do INPS oraz INAIL).
Sporządzone oświadczenie (communicazione) jest ważne dla celów podatkowych, ubezpieczeniowych i odszkodo-
wawczych. Po opatrzeniu go podpisem
elektronicznym, zostaje przesłane do
rejestru firm we właściwej izbie handlowej, która przekazuje je dalszym
zainteresowanym instytucjom: urzędowi skarbowemu, zakładowi ubezpieczeń
społecznych i zakładowi ubezpieczeń z
tytułu wypadków przy pracy.
W ciągu 5 dni właściwa izba handlowa wysyła informację o wpisie spółki
do rejestru na adres poczty elektronicznej PEC (Posta Elletronica Certificata)
spółki oraz na adres nadawcy dokumentacji. W ciągu 7 dni czynią to natomiast
poszczególne zainteresowane instytucje,
wysyłając informacje do spółki i do rejestru firm.
elektronicznym, zapewniając dostarczenie komunikatu równoważnego korespondencji poleconej A.R. – andata e
ritorno, czyli z przesłaniem do nadawcy
potwierdzenia jej odbioru przez adresata.
PEC zastępuje pocztę tradycyjną
(papierową) oraz fax.
Podpis elektroniczny
Warunkiem złożenia Comunicazione
Unica jest posiadanie podpisu elektronicznego oraz adresu Poczty
Elektronicznej Certyfikowanej PEC.
Należy pamiętać, że wszystkie dokumenty, które składają się na Comunicazione
Unica muszą być opatrzone podpisem
elektronicznym.
Aby uzyskać podpis elektroniczny
należy udać się do właściwej izby handlowej lub do akredytowanych przy CNIPA
jednostek certyfikacyjnych (CNIPA Centro Nazionale per Informatica nella
Pubblica Amministrazione - Krajowe
Centrum Informatyczne Administracji
Publicznej).
Inne rodzaje spółek we Włoszech:
- spółki osobowe (zwykła – socità semplice; jawna – società in nome colletivo,
S.n.c; zwykła społka komandytowa società in commandita semplice, S.a.s.).
- spółki kapitałowe (akcyjna - società
per azioni, S.p.A.; komandytowo-akcyjna - società in accomandita per azioni,
S.a.p.a; z ograniczoną odpowiedzialnością - (società a responsabilità limitata,
S.r.l.).
- firmy indywidualne (ditte individuali).
- spółki spółdzielcze z ograniczoną
odpowiedzialnością (societa cooperative
a responsabilità limitata S.a R.L).
Posta Elettronica Certificata
PEC
Od 29 listopada 2011 wszystkie firmy,
spółki, a także profesjonaliści tzw. wolnych
zawodów wpisani do rejestru włoskiego
Registro delle Imprese muszą posiadać PEC - Posta Elettronica Certificata
(Poczta Elektroniczna Certyfikowana),
na którą włoska Administracja Publiczna
lub inne podmioty będą mogły przesyłać
oficjalne komunikaty (articolo 16 della
legge 185/2008).
PEC umożliwia przyjmowanie i obsługę dokumentów elektronicznych podpisanych zarejestrowanym podpisem
Formy działalności gospodarczej
we Włoszech
Najbardziej popularnymi formami
prawnymi dla prowadzenia działalności
gospodarczej we Włoszech wśród cudzoziemców są spółki jednoosobowe, oraz
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.
Ubezpieczenie zdrowotne
Prowadząc działalność gospodarczą na
terenie Włoch i płacąc tu podatki związane z ww. działalnością, przedsiębiorcy
przysługuje karta ubezpieczenia zdrowotnego, czyli tessera sanitaria.
W celu jej uzyskania należy przedłożyć we właściwym terytorialnie ASL
(Azienda Sanitaria Locale) dokument
tożsamości, potwierdzenie zamieszkania
na terenie Włoch, codice fiscale oraz
dokument potwierdzający podjęcie działalności gospodarczej.
opr. A.M. i A.F.
Cambio di residenza in tempo reale
Jeszcze do niedawna potrzeba było od 2 do 6 miesięcy na zmianę adresu
zameldowania w Rzymie. Teraz dzięki wprowadzonym przez miasto
nowemu systemowi praktykę będzie można załatwić przy okienku od ręki
lub maksymalnie w ciągu 2 dni roboczych, jeśli podanie złożymy on line.
Aby zmienić adres zamieszkania poprzez internet wystarczy skorzystać z
serwisu dostępnego na stronie internetowej stolicy: www.comune.roma.
it (klikając na banner Cambio di residenza).
Ponadto wniosek o zmianę adresu zameldowania można złożyć osobiście
w okienku, w rejonowym urzędzie dzielnicowym (municipio), poprzez fax
lub listem poleconym.
Należy pamiętać, że do wniosku należy dołączyć kserokopię ważnego
dokumentu tożsamości.
D.W.
V
Nr 17 / 16-30 września 2012
Czy wypowiedzenie
in blanco
ma moc prawną?
Weszły w życie nowe przepisy
Rozwiązanie umowy o pracę
Zgodnie z ustawą 92/12 Reformy Pracy z dnia 18/07/2012 r. weszły w życie nowe przepisy rozwiązywania
umowy o pracę przez pracownika, które mają zapobiec powszechnej praktyce podpisywania wniosku o
rozwiązanie umowy o pracę bez konkretnej daty, już w momencie zatrudnienia pracownika.
Pół roku temu otrzymałem
zatrudnienie w firmie kurierskiej. Umowa jest na czas określony. W momencie, kiedy ją
zawierałem wymuszono na
mnie podpisanie pisma in blanco, w którym wypowiadam
umowę o pracę.
Czy ten dokument po wpisaniu przez prezesa firmy daty
złożenia oraz daty rozwiązania
umowy będzie prawomocne?
Mariusz z Mediolanu
W
edług nowych przepisów nie
wystarczy już zwykłe wypowiedzenie pisemne przedłożone pracodawcy, nawet jeśli zostanie ono
wysłane listem poleconym.
Aby rozwiązać umowę o pracę:
1. Pracownik musi osobiście potwierdzić
pisemny wniosek o rozwiązanie umowy o
pracę w jednym z poniższych urzędów:
- Lokalnym Urzędzie Pracy (Direzione
Territoriale del Lavoro),
- Agencji Zatrudnienia (Centro per
l’Impiego),
- w siedzibie wyznaczonej przez CCNL
(contratto collettivo nazionale di lavoro –
Warunki podejmowania pracy sezonowej
Włoskie Ministerstwo Pracy nie określa dla umów o pracę sezonową minimalnego tygodniowego czasu pracy ani wynagrodzenia, a co zatem idzie pracownicy sezonowi nie otrzymują statusu pracownika i dostępu do wszystkich świadczeń.
Legalizacja pobytu
Obywatel polski zamierzający pozostać we Włoszech maksymalnie przez okres do 3 miesięcy nie musi spełniać żadnych
szczególnych formalności, poza spełnieniem obowiązku meldunkowego w ciągu 48 godzin od momentu przyjazdu.
Osoby pragnące pozostać we Włoszech tylko na czas związany z wykonywaną pracą sezonową, może wpisać się do rejestru mieszkańców tymczasowych. Wpis ten wygasa najpóźniej po upływie roku od daty jego dokonania.
By uzyskać zaświadczenie wpisu tymczasowego pracownik sezonowy powinien przedstawić:
- ważną umowę o pracę lub deklarację pracodawcy, że zamierza zatrudnić wnioskodawcę (lettera di assunzione) lub dokument potwierdzający zgłoszenie zatrudnienia
wysłane do biura pośrednictwa pracy (comunicazione al centro per l’impiego);
- polski ważny paszport lub dowód osobisty
- codice fiscale, czyli włoski numer identyfikacji podatkowej
- podanie o wpis tymczasowy.
Codice Fiscale nadawane jest w urzędach Agenzia delle Entrate, po wypełnieniu
odpowiedniego formularza i okazaniu ważnego dowodu osobistego lub paszportu.
Procedura jest bezpłatna, a numer zostaje nadany automatycznie i od ręki. Do uzyskania numeru potrzebny jest jedynie paszport lub dowód osobisty. Adresy oddziałów
Agenzia delle Entrate znaleźć można na stronie internetowej www.agenziaentrate.it.
Należy pamiętać, że obywatele UE nie mają prawa do świadczeń opieki socjalnej
(zasiłków rodzinnych, macierzyńskich, itp.) przez pierwsze trzy miesiące pobytu.
oprac. Danuta Wojtaszczyk
układ zbiorowy pracy).
2. Pracownik przedkłada pracodawcy
pisemny wniosek o rozwiązanie umowy
o pracę, a następnie pracodawca powiadamia o tym telematycznie Agencję
Zatrudnienia - Centro impiego (poprzez
tzw. „C.o.” - comunicazioni obligatorie on
line – obowiązkowe komunikaty online),
a następnie w ciągu 30 dni (pod rygorem
nieważności) zwraca się do pracownika,
aby to potwierdził w jednym z poniższych
urzędów:
- Lokalnym Urzędzie Pracy (Dtl Direzione Territoriale del Lavoro),
- Agencji Zatrudnienia (CPI - Centro
per l’Impiego),
Jeśli pracodawca nie zwróci się do pracownika o takie potwierdzenie, rozwiązanie umowy o pracę uznaje się za nieważne.
Od momentu otrzymania prośby o urzędowe potwierdzenie wniosku o rozwiązanie umowy pracownik ma 7 dni na podpisanie komunikatu „C.o.” i rozwiązanie
stosunku pracy.
Pracownik ma jeszcze możliwość zgłoszenia sprzeciwu, składając jednocześnie wniosek o cofnięcie wypowiedzenia
umowy o pracę. Jeśli tego nie uczyni,
wniosek o rozwiązanie umowy o pracę
uznaje się w pełni za ważny.
Agnieszka Gorzkowska
Czy pomocą domowym przysługuje
zasiłek macierzyński?
Colf i badanti mają prawo
i obowiązek pójścia na urlop
macierzyński dwa miesiące
przed porodem i na trzy po
rozwiązaniu, ale jeżeli otrzymają
zaświadczenie potwierdzające ich
dobry stan zdrowia, mogą pracować
do końca 8 miesiąca ciąży.
W tym okresie pracownica otrzymuje
z INPSu 80% średniego wynagrodzenia
dziennego.
Uwaga: Pracownice mają prawo do
otrzymania zasiłku tylko i wyłącznie w
przypadku gdy:
- przez 24 miesiące poprzedzające
okres obowiązkowego urlopu, zostały
wpłacane 52 składki tygodniowe, także
w innych sektorach niż pomoc domowa;
- przez 12 miesięcy poprzedzających
obowiązkowy urlop macierzyński, zosta-
ło wpłaconych przynajmniej 26 składek
tygodniowych, także w przypadku pracy
w innych sektorach.
Więcej informacji na temat zasad
wypłacania zasiłków macierzyńskich
dla pomocy domowych można uzyskać
w INPS: (włoski Zakład Ubezpieczeń
Społecznych). Operatorzy bezpłatnej
infolinii 803 164 rozmawiają również w
języku polskim. Pod numer ten można
dzwonić od poniedziałku do piątku w
godzinach od 8.00 do 20.00 oraz w
soboty od 8.00 do 14.00.
Mascia Salvatore, oprac. D.W.
Pracodawca nie przekazał mi zaświadczenia CUD
© istock.free
Każdy pracodawca zgodnie
z artykułem 4 pkt. 6 dekretu
332/98 zobowiązany jest do
przekazania pracownikowi
zaświadczenia CUD
(Certificazione Unica Redditi di
lavoro dipendente) do 28 lutego
następnego roku.
Do podpisywania
wypowiedzenia in blanco
zmuszane są najczęściej
kobiety - na wypadek,
gdyby zaszły w ciążę
© photoxpress.com
Chociaż wypowiedzenia in
blanco (wł. dimissioni in bianco) są nieważne z mocy samego
prawa, problematyczne może
być natomiast udowodnienie
tego przed sądem pracy.
Sugerujemy, aby zawiadomił
pan na piśmie pracodawcę, że
wycofuje uprzednio skierowane
do niego pismo – podpisane in
blanco, bez daty wypowiedzenia
Wymuszenie przez pracodawcę złożenia pisma in blanco
(jako wypowiedzenia wymuszonego, złożone bez zamiaru rozwiązania umowy i niewywołujące żadnych skutków prawnych)
stawia pracodawcę w trudnej
sytuacji prawnej, dlatego wycofanie pisma nie jest dla pana
ryzykowne.
Redakcja
- w siedzibie wyznaczonej przez CCNL
(contratto collettivo nazionale di lavoro –
układ zbiorowy pracy),
lub podpisał komunikat telematycznie
poprzez „C.o.”.
W zaświadczeniu zawarte są informacje
o dochodach uzyskanych w poprzednim
przepracowanym roku, pobranych zaliczkach na podatek, zapłaconych składkach
na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne.
W związku z tym, że zaświadczenie CUD
potrzebne jest do złożenia rocznej deklaracji o zarobkach, pracownicy, którzy nie
otrzymali ww. Dokumentu do końca lutego, powinni wysłać list polecony z potwierdzeniem odbioru do pracodawcy, w którym żądają przekazania zaświadczenia
CUD, zaznaczając przy tym, że jeżeli nie
zostanie ono dostarczone, sprawa zostanie
skierowana do Agenzia delle Entrate (włoski urząd skarbowy).
A.M.
Vademecum Polaków we Włoszech
niezbędnikemigranta
Niniejsza publikacja została zrealizowana przez redakcję „Naszego Świata” przy współpracy z Fundacją SEMPER POLONIA i współfinasowana z
dotacji Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w ramach konkursu na realizację zadania „Współpraca z Polonią i Polakami za granicą”
© photoxpress.com
Nr 3 / 1-15 października 2012
Podatki we Włoszech
Rezydent podatkowy
Indennità disoccupazione
System podatkowy
we Włoszech
Zasiłek dla bezrobotnych
we Włoszech
System podatkowy we Włoszech słynie na całym świecie z
chaotyczności i restrykcyjności. Według najnowszego raportu
Eurostatu, Italia, jeżeli mówimy o podatku dochodowym od
osób fizycznych oraz przedsiębiorstw, jest jednym z krajów UE o
najwyższym ich opodatkowaniu.
Część składek wpłacanych przez pracowników regularnie
zarejestrowanych w INPS jest przeznaczana na ubezpieczenie
od utraty pracy i od bezrobocia spowodowanych rozwiązaniem
umowy o pracę z przyczyn niezależnych od samego pracownika.
strona II
ponadto w tym numerze:
Inferno Track – Droga do
Piekieł
Historia i znaczenie jednej z
głównych arterii komunikacyjnych
2. Korpusu Polskiego podczas bitwy
o Monte Cassino.
strona VI
Prezentacja działających
polskich stowarzyszeń
we Włoszech
Polska Ludoteka Rodzina w Campiglia
dei Berci oraz Stowarzyszenie Via
del’Ambra z Savignano/s Panaro.
strona VIII
strona IV
W następnym numerze:
Pracować we Włoszech
Pytania i odpowiedzi
Świadczenia socjalne we Włoszech:
rodzaje zasiłków dla pracowników i
zasiłków gminnych, służba zdrowia,
ubezpieczenie turystów, opieka zdrowotna, wybór lekarza rodzinnego i
pediatry, itd.
Eksperci współpracujący z najpopularniejszym portalem dla imigrantów
we Włoszech www.stranierinitalia.it
odpowiedzą na pytania naszych czytelników dotyczące świadczeń socjalnych
Włoszech.
EDITORE: Stranieri in Italia S.r.l. Via Eleonora Duse, 53 Roma 00197 ITALY Email: [email protected] | DISTRIBUZIONE ED ABONAMENTI:
Email: [email protected] | TIPOGRAFIA: CENTRO STAMPA QUOTIDIANI Spa Via dell’Industria 52, Erbusco - (BS) 25030, Italy
Nr 18 / 1-15 października 2012
II
Ogólne informacje na temat
systemu podatkowego we Włoszech
System podatkowy we Włoszech słynie na całym świecie z chaotyczności i restrykcyjności. Według najnowszego raportu Eurostatu,
Italia, jeżeli mówimy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz przedsiębiorstw, jest jednym z krajów UE o najwyższym ich
opodatkowaniu.
Zgodnie z prawem
włoskim, każdy kto osiąga
tutaj dochody, musi co
roku złożyć deklarację
podatkową.
Numer Identyfikacji Podatkowej
Aby rozliczyć podatek we Włoszech,
wymagany jest Numer Identyfikacji
Podatkowej, czyli codice fiscale. Warto
przypomnieć, że służy on także do innych
celów. Numer potrzebny jest min.: do
zarejestrowania się w Publicznej Służbie
Zdrowia; zatrudnienia w charakterze pracownika najemnego; podjęcia samodziel-
nej działalności gospodarczej; zawierania
umów oraz otwarcia konta bankowego.
W celu uzyskania codice fiscale należy zgłosić się z ważnym dokumentem
potwierdzającym tożsamość (dowód osobisty, paszport) do jednego z biur urzędu skarbowego (Agenzia
delle Entrate) i wypełnić
odpowiedni formularz.
Nadanie ww. numeru
jest bezpłatne i jeżeli
dane osobowe występującego o nadanie go nie
ulegną zmianie, zachowuje ważność przez całe
życie. Karta z indywidualnym numerem codice
fiscale przesyłana jest na
adres domowy.
Podatek dochodowy od
osób fizycznych
IRPEF
IRPEF (Imposta sul Reddito delle
Persone Fisiche) jest to podatek dochodowy od osób fizycznych i jego stawka
uzależniona jest od wysokości dochodów.
Pod tę kategorię opodatkowania podlegają osoby fizyczne, spółki komandytowe,
spółki jawne, instytucje nie prowadzące
działalności handlowej.
Podatek ten płaci się od dochodów uzy-
C
assetto fiscale (skrzynka podatkowa) jest usługą włoskiego urzędu skarbowego (Agenzia delle
Entrate), która umożliwia dostęp przez
internet do wszystkich własnych informacji podatkowych takich jak: dane
osobowe oraz adresowe; roczne deklaracje podatkowe, informacje na temat ulg
podatkowych, z których korzystaliśmy,
zwrotach podatku, jakie otrzymaliśmy
oraz treści korespondencji wysyłanej
nam przez urząd.
Istnieje możliwość pobrania kopii
wszystkich dokumentów przez internet. Jeśli więc staracie się o kredyt
lub pożyczkę albo na potrzeby innej
praktyki pilnie potrzebujecie deklaracji
podatkowej, wystarczy jeden klik, aby
ją ściągnąć.
Co
trzeba
zrobić,
żeby
otrzymać
© freedigitalphotos.net
Cassetto fiscale,
czyli skrzynka skarbowa
podatnika
zostaje przesłanych przez Agenzia delle
Entrate pocztą w ciągu 15 dni od daty
otrzymania pierwszych 4 cyfr. W liście
otrzymanym do domu oprócz brakujących 6 cyfr znajdziemy też hasło umożliwiające pierwsze logowanie.
Składanie wniosku osobiście
Po wypełnieniu formularza dostępnego
na stronie internetowej Agenzia delle
Entrate możemy złożyć go w jakimkolwiek oddziale urzędu skarbowego we
Włoszech. Do podania należy załączyć
kserokopię ważnego dokumentu tożsamości i codice fiscale.
dostęp do skrzynki skarbowej?
Aby otrzymać dostęp do skrzynki skarbowej, należy złożyć osobiście, telefonicznie lub przez internet wniosek o
nadanie numeru PIN do korzystania z
telematycznych usług urzędu skarbowego.
Pierwsze 4 cyfry PIN-u zostają podane w
momencie złożenia podania. Ze względów bezpieczeństwa i z uwagi na ochronę danych kolejne 6 cyfr potrzebnych do
zalogowania się do skrzynki skarbowej
Telefonicznie
Za pośrednictwem automatycznego
numeru rejestracji dostępnego pod
numerem telefonu 848.800.444.
Przez internet
Wniosek można także złożyć bezpośrednio poprzez stronę internetową Agenzia
delle Entrate (http://telematici.agenziaentrate.gov.it/Main/SAbilitazione.jsp).
opr. Danuta Wojtaszczyk
skanych: ze stosunku pracy i samozatrudnienia, z działalności gospodarczej,
z tytułu wykonywania wolnych zawodów, majątków ziemskich, wynajmu
nieruchomości oraz kapitału.
© freedigitalphotos.net
Rezydent podatkowy
Od 1 stycznia 2007 roku za rezydentów
podatkowych uważa się osoby posiadające miejsce zamieszkania dla celów podatkowych w danym kraju i przebywające
na jego terenie przez więcej niż 183 dni w
roku kalendarzowym lub też posiadające
w danym miejscu tzw. centrum interesów
osobistych lub gospodarczych. Kwestie
podatkowe ww. osób leżą w kompetencji Agenzia delle Entrate (włoski urząd
skarbowy).
Podstawa obliczenia IRPEF
Włoski podatek IRPEF
jest
progresywny.
Oznacza to, że zależy od
wysokości uzyskanego
w danym roku dochodu.
W 2012 roku obowiązuje pięć stawek podatkowych: 23, 27, 38, 41 i
43 proc. (patrz tabela na
str. II).
Zeznanie podatkowe
Rok podatkowy dla osób fizycznych
równy jest z rokiem kalendarzowym,
natomiast w spółkach pokrywa sie z
rokiem bilansowym.
We Włoszech zeznanie podatkowe składa się w okresie od 1 maja do 31 lipca
roku następującego po roku podatkowym. Rozliczenia dokonuje się na podstawie rocznego zaświadczenia o dochodach (tzw. CUD), które pracodawca ma
Niniejsze wydanie
„Naszego Świata” zostało
zrealizowane przy
współpracy z Fundacją
SEMPER POLONIA
i współfinasowane z
dotacji Ministerstwa
Spraw Zagranicznych
RP w ramach konkursu
na realizację zadania
„Współpraca z Polonią i
Polakami za granicą”.
obowiązek dostarczyć pracownikowi do
końca lutego każdego roku.
Rozliczenia podatku od dochodu dokonuje się na formularzach 730 (emeryci i
renciści, a także pracownicy pozostający
w stosunku pracy z jednym pracodawcą
i nieposiadający innych dochodów) oraz
tzw. Modello Unico (osoby osiągające
dochody z umów zlecenia i o dzieło, pracujący u więcej niż jednego pracodawcy,
otrzymujący dochody również z innych
źródeł). Także osoby zatrudnione w charakterze pomocy domowych, opiekunek,
baby sitter i sprzątaczek muszą dokonać rozliczenia na formularzu Modello
Unico.
Zwolnienia od podatku
Zwolnieni od podatku są ci pracownicy,
których dochód roczny brutto w 2012 roku
nie przekroczy 8 tys. euro. Suma ta podlega corocznym wahaniom, dlatego przed
dokonaniem rozliczenia należy upewnić
się co do jej wysokości w Agenzia delle
Entrate. Zwolnieni od podatku są także
emeryci, których dochód nie przekracza
7.500 euro, w przypadku gdy podatnik
jest w wieku do 75 lat, oraz 7.750 euro,
jeśli podatnik jest w wieku 75 lat lub starszy, przy emeryturze wypłacanej przez 12
miesięcy w roku.
W obu przypadkach osoby te powinny
złożyć roczne zeznanie podatkowe.
III
Nr 18 / 1-15 października 2012
Polsko-włoska umowa o unikaniu
podwójnego opodatkowania
Inne podatki
IVA (imposta sul valore aggiunto)
Podatek IVA (VAT) – jest obowiązkowy
dla każdego rodzaju działalności wykonywanej we Włoszech. Przedsiębiorca na
początku swojej działalności powinien
skontaktować się z odpowiednim biurem, gdzie następnie otrzyma numer dla
potrzeb VAT. W 2011 roku stawka podstawowa IVA wzrosła z 20 do 21%. Stawki
obniżone (10% i 4%), które stosuje się
do większości produktów spożywczych i
dóbr pierwszej potrzeby, pozostają bez
zmian.
Zwolnieni od podatku są ci
pracownicy, których
dochód roczny brutto w
2012 roku nie przekroczy 8
tyś. euro.
IMU (Imposta municipale propria)
Podatek gminny od nieruchomości od
tzw. pierwszego domu (prima casa),
który został wprowadzony ponownie od 1
stycznia 2012 roku (czytaj str. V).
TARSU (tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani)
Jest to opłata gminna od zbiórki i wywozu komunalnych odpadów stałych.
Anna Malczewska
Alessio Fasolino
Definitywny tekst umowy znaleźć można w Dz.U. z 1989 r. nr 62, poz. 374
Infolinia INPS i INAIL w języku polskim
© freedigitalphotos.net
Włoski podatek IRPEF jest progresywny i
zależy on od wysokości uzyskanego w danym
roku dochodu. W 2012 roku obowiązuje pięć
stawek podatkowych: 23, 27, 38, 41 i 43 proc.
Stawki te podlegają corocznym wahaniom,
dlatego przed dokonaniem rozliczenia należy
upewnić się co do ich wysokości w Agenzia
delle Entrate.
Podatek wynosi
do
15.000
23%
23% od całości przychodu
15.001
28.000
27%
3.450+27% nadwyżki
ponad 15.000
28.001
55.000
38%
6.960 + 38% nadwyżki
ponad 28.000
55.001
75.000
41%
17.220+41% nadwyżki
ponad 55.000
43%
25.420 +43% nadwyżki
ponad 75.000
Ponad
75.000
Umowa oparta jest na metodzie wyłączenia z progresją, która polega na
tym, że w Polsce wyłącza się z podstawy opodatkowania dochód osiągnięty we Włoszech. Polacy zarabiający wyłącznie w Republice Włoskiej nie
muszą składać w Polsce zeznania podatkowego i dopłacać do podatku w
Polsce. Natomiast w przypadku osób posiadających dochody w obu krajach, dochód z Włoch zostanie wzięty pod uwagę jedynie przy obliczaniu
stopy podatku właściwej dla całego dochodu, która będzie zastosowana do
opodatkowania tylko polskich zarobków.
Dochody od nieruchomości
Jeżeli chodzi o dochody od nieruchomości uzyskiwane przez osobę zamieszkałą w umawiającym się państwie (np. we Włoszech) z majątku nieruchomego, do których włącza się dochody uzyskane z bezpośredniego użytkowania, najmu, jak również eksploatacji gospodarstw leśnych i rolnych,
położonego w drugim umawiającym się państwie (np. w Polsce) mogą być
one opodatkowane w tym drugim państwie.
Progi podatkowe w 2012 roku
ponad
Do podatków, których
dotyczy umowa, należą w
Polsce: podatek dochodowy, od wynagrodzeń,
wyrównawczy oraz rolny.
Natomiast we Włoszech są
to: podatek dochodowy od
osób fizycznych, od osób prawnych, lokalny podatek dochodowy.
IRAP (Imposta Regionale sulle
Attività Produttive)
Jest to podatek regionalny od działalności produkcyjnej.
IRES (imposta sul reddito delle
società)
Jest to podatek od dochodów spółek
(przedsiębiorstw).
Podstawa obliczenia podatku
IRPEF
© freedigitalphotos.net
Gdzie dokonać rozliczenia podatkowego?
W celu prawidłowego wypełnienia formularza można udać się do jednego z
Centrów Pomocy Fiskalnej działających
przy włoskich związkach zawodowych
CAF (Centro Assistenza Fiscale) lub prywatnego księgowego (commercialista).
Usługi zarówno w CAF, jak i u księgowego są odpłatne.
21 czerwca 1985 roku została zawarta pomiędzy Polską
a Republiką Włoską umowa
o unikaniu podwójnego
opodatkowania.
Dzięki
niej unika się podwójnego
opodatkowania tego samego dochodu w Polsce i we
Włoszech.
Dzwoniąc na 803 164 - bezpłatną infolinię INPS (włoski Zakład Ubezpieczeń
Społecznych) i INAIL (Krajowy Instytut Ubezpieczeń od Wypadków przy Pracy i
Chorób Zawodowych) możesz uzyskać informacje również w języku polskim.
Infolinia czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 20.00 oraz
w soboty od 8.00 do 14.00. Serwis jest bezpłatny.
W INPS można uzyskać informacje między innymi na temat: rent i emerytur,
zasiłków i tymczasowych składek indywidualnych, wysyłki dokumentów i
zaświadczeń dla ubezpieczonych w INPS ( m.in. ekstrakt opłaconych składek,
świadectwa emerytalne, CUD), zadłużenia, rejestracja on-line pomocy domych
i opiekunek, wniosków o zasiłek dla bezrobotnych, statusu wniosków i wypłaty
świadczeń
W INAIL można uzyskać informacje między innymi na temat: rent, obowiązków
pracodawców związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa w miejscu pracy,
motywacji i finansowania działań skierowanych na zapewnienie bezpieczeństwa
pracy, ubezpieczenia domu, rejestracji i potwierdzenia rezerwacji do ścieżek
szkoleniowych dla RSPP i ASPP.
(dw)
Wszyscy pracownicy muszą
składać deklaracje podatkowe.
W przypadku niedopełnienia
tego obowiązku osobom tym
grozi kara pieniężna.
© freedigitalphotos.net
Kto musi składać roczne deklaracje rozliczeniowe?
Zgodnie z prawem obowiązującym w
Italii każdy, kto osiąga tutaj dochody
(zarówno pracownik zależny, jak i autonomiczny), musi każdego roku złożyć
deklarację podatkową. W zależności od
rocznych dochodów osoba zatrudniona
musi zapłacić podatki, które naliczane są
w sposób proporcjonalny do zarobków.
Warto pamiętać, że pracodawcy osób
zatrudnionych we włoskich gospodarstwach domowych zobowiązani są jedynie do zapłacenia składek na ubezpieczenie społeczne (contributi previdenziali
ed assistenziali). Składki te nie obejmują jednak podatków, które musi płacić
każda osoba zatrudniona we Włoszech.
Nr 18 / 1-15 października 2012
IV
Indennità disoccupazione
Zasiłek dla bezrobotnych we Włoszech
Część składek wpłacanych przez pracowników regularnie zarejestrowanych w INPS (Istituto Nazionale della Previdenza Sociale włoskim Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych) jest przeznaczana na ubezpieczenie od utraty pracy i od bezrobocia spowodowanych
rozwiązaniem umowy o pracę z przyczyn niezależnych od samego pracownika.
się do 12 miesięcy w przypadku osób w
wieku min. 50 lat (wiek w momencie
rozwiązania stosunku pracy). W przypadku pracowników zawieszonych zasiłek wypłacany jest maksymalnie przez
65 dni.
© www.inps.it
Podanie o przyznanie zasiłku dla
bezrobotnych
Podanie o przyznanie zasiłku podstawowego (formularz DS 21) należy złożyć
w ciągu 68 dni od rozwiązania stosunku pracy w siedzibie lokalnego Zakładu
Ubezpieczeń Społecznych INPS.
Ś
wiadczenia mogą otrzymać wszyscy pracownicy etatowi niezależnie
od ich kwalifikacji, w tym osoby
wykonujące usługi w domu pracodawcy
(lavoratori a domicilio) i cudzoziemcy z
poza UE.
umowy z obiektywnie ważnych przyczyn
- dimissioni per giusta causa),
- osobom zawieszonym w pracy przez
przedsiębiorstwa dotknięte czasowymi
trudnościami z przyczyn niezależnych od
pracownika czy pracodawcy.
Świadczenia dla bezrobotnych
przysługują:
- pracownikom, którzy utracili pracę stanowiącą ich główne źródło dochodu,
- pracownikom aktualnie wykonującym
prace sezonowe.
Warunki wymagane do przyznania prawa do zasiłku:
- przynajmniej 52 składki tygodniowe
wpłacone w poprzednich dwóch latach
pracy liczonych od daty rozwiązania stosunku pracy,
- przynajmniej 2 lata ubezpieczenia od
niezawinionego bezrobocia oraz minimum 1 składka tygodniowa wpłacona
przed dwuletnim okresem poprzedzającym złożenie wniosku o zasiłek,
- oświadczenie złożone w Agencji
Zatrudnienia (Centro per l’Impiego) o
gotowości podjęcia pracy.
We Włoszech istnieje kilka rodzajów
zasiłków dla bezrobotnych, zróżnicowanych pod względem sektora pracy i
wymogów prawnych:
- zasiłek podstawowy (indennità ordinaria),
- zasiłek podstawowy obniżony (indennità
ordinaria con requisiti ridotti),
- świadczenia specjalne dla sektora
budowlanego (trattamento speciale per
l'edilizia),
- świadczenia specjalne dla robotników
rolnych (trattamento speciale per operai
agricoli).
Świadczenia specjalne są to zasiłki
podwyższone, czyli wyższe od pozostałych form zasiłku dla bezrobotnych,
ponieważ dotyczą pracowników sektorów produkcji, w których przewidziane
są częste przerwy w zatrudnieniu.
Utrata prawa do zasiłku następuje:
- gdy zakończy się przewidziany okres dni
pobierania świadczenia,
- gdy osoba zostaje skierowana przez
agencję zatrudnienia do nowej pracy
zarobkowej,
- gdy osoba zostaje bezpośrednim beneficjentem ubezpieczenia społecznego
(świadczenia z tytułu podeszłego wieku,
starości, wcześniejszej emerytury, niezdolności do pracy, renty inwalidzkiej).
Zasiłek podstawowy przysługuje:
- osobom zwolnionym z pracy (nie dotyczy pracowników, którzy dobrowolnie
odeszli z pracy, z wyjątkiem rozwiązania
Wniosek składany w Agencji
Zatrudnienia (Centro per l'impiego)
W przypadku cudzoziemców pracodawca zobowiązany jest zawiadomić
w ciągu 5 dni od rozwiązania stosunku pracy o indywidualnym zwolnieniu
z pracy lub rozwiązaniu umowy o pracę
przez pracownika urząd ds. imigracji
Sportello unico przy biurze terytorialnym Prefektury i Agencję Zatrudnienia
(Centro per l'impiego).
Następnie cudzoziemiec ubiegający się o
status bezrobotnego powinien w ciągu 40
dni od rozwiązania stosunku pracy zgłosić gotowość do podjęcia pracy w Agencji
Zatrudnienia (Centro per l'impiego),
gdzie zostanie zarejestrowany na okres
minimum 6 miesięcy (ale nie dłuższy niż
wskazuje jego pozwolenie na pobyt).
Wysokość zasiłku podstawowego
- przez pierwsze 6 miesięcy bezrobotny otrzymuje 60% stawki otrzymywanej
przez 3 ostatnie miesiące pracy,
- w 7 i 8 miesiącu okresu bezrobocia
otrzymuje 50% tejże stawki,
- w następnych miesiącach okresu bezrobocia otrzymuje 40% stawki.
Zasiłek podstawowy zostaje wypłacany przez okres 8 miesięcy, który wydłuża
Obywatelom Unii
Europejskiej, którzy
legalnie pracowali
we Włoszech zasiłek dla
bezrobotnych INPS
wypłacany jest na takich
samych zasadach jak
obywatelom Włoch
Pobieranie zasiłku
Zasiłek można pobierać w formie czeku
obiegowego (assegno circolare), przelewu bankowego lub pocztowego (bonifico
bancario o postale), a także w każdym
urzędzie pocztowym na terenie Włoch.
Zasiłek podstawowy dla sektoru
rolnego
- przeznaczony dla osób wpisanych w
rejestr pracowników rolnych na czas
określony,
- przeznaczony dla pracowników rolnych
zatrudnionych na czas nieokreślony, którzy przepracowali część roku.
Wymogi prawne
- wpis na listę etatowych pracowników
rolnych w roku, którego dotyczy składany wniosek,
- przynajmniej 2 lata składek na ubezpieczenie od niezawinionego bezrobocia,
- 102 dni składek wpłaconych w przeciągu 2 lat (w tym rok, którego dotyczy
składany wniosek lub poprzedni).
Wysokość i okres wypłacania
zasiłku
- 30% średniego wynagrodzenia dla
danej kategorii lub (jeśli wyższe) średniego wynagrodzenia dziennego,
- wypłacany przez liczbę dni równą liczbie przepracowanych dni w ciągu roku.
Podanie o przyznanie zasiłku
Podanie należy złożyć w siedzibie lokalnego Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
INPS od 1 stycznia do 31 marca następnego roku.
tłum. i oprac.
Agnieszka Gorzkowska
na podst. materiałów INPS
Transfer zasiłku dla bezrobotnych
do Polski
Od 1 maja 2010 r. w krajach Unii Europejskiej, a od 1 kwietnia 2012 r. w
Szwajcarii oraz od 1 czerwca 2012 r. w Norwegii, Islandii i Liechtensteinie
obowiązują nowe przepisy dotyczące koordynacji systemów zabezpieczenia
społecznego, w tym transferu zasiłków dla bezrobotnych: rozporządzenie
Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 883/2004 oraz rozporządzenie
Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 987/2009.
Osoba bezrobotna, która uzyskała prawo do świadczeń z tytułu bezrobocia w
państwie swojego ostatniego zatrudnienia, którym był kraj Unii Europejskiej,
Norwegia, Islandia, Liechtenstein lub Szwajcaria i wraca do Polski w celu
poszukiwania pracy, ma prawo do transferu zasiłku dla bezrobotnych. Należy
w tym celu uzyskać odpowiedni dokument (U2) uprawniający do transferu
zasiłku.
Instytucją wydającą ten formularz będzie najczęściej ta sama instytucja,
która decyduje o przyznaniu zasiłku i która go wypłaca. Wykaz instytucji
zagranicznych pomocnych w realizacji zasad koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego znajduje się na stronie internetowej Ministerstwa Pracy i
Polityki Społecznej.
W celu dokonania transferu przyznanego zasiłku trzeba być zarejestrowanym w urzędzie pracy państwa ostatniego zatrudnienia przez okres minimum
czterech tygodni od chwili utraty pracy (odpowiedni urząd może wyrazić
zgodę na wyjazd przed upływem tego terminu; zgodnie z zaleceniem unijnym
taką zgodę urząd powinien wydać zwłaszcza bezrobotnemu towarzyszącemu
swojemu małżonkowi lub partnerowi, który podjął pracę w innym państwie
niż państwo właściwe).
Transfer zasiłku dla bezrobotnych do innego kraju może być dokonany na
okres trzech miesięcy. W wyjątkowych sytuacjach może być on przedłużony
do maksymalnie sześciu miesięcy. Obecnie możliwe jest skorzystanie z prawa
do transferu zasiłku dla bezrobotnych więcej niż jeden raz pomiędzy dwoma
okresami zatrudnienia. Łączny okres transferu nie może być jednak dłuższy
niż trzy miesiące (a w wyjątkowych okolicznościach może trwać maksymalnie
do sześciu miesięcy).
Należy pamiętać, że prawo do transferowania zasiłku dla bezrobotnych
może być realizowane jedynie wtedy, gdy migrujemy w celu poszukiwania
pracy i podjęcia zatrudnienia.
Więcej na ten temat przeczytacie w portalu
powroty.zielonalinia.gov.pl
V
Nr 18 / 1-15 października 2012
Jak uniknąć podwójnego opodatkowania
z tytułu posiadanych nieruchomości
Art. 19 comma 13 i następne Dekretu Prawnego nr 201 z 6
grudnia 2011 roku ustanowiły podatek od wartości nieruchomości
znajdujących się poza terytorium Włoch dla wszystkich osób
zameldowanych w tym kraju.
Od należnego we Włoszech świadczenia odlicza się ewentualne podatki
dochodowe nałożone w państwie, w którym umiejscowiona jest nieruchomość.
Do powyższego obowiązku fiskalnego
stosuje się włoskie przepisy o podatku
od osób fizycznych.
Włoski system podatkowy opiera się
na generalnej zasadzie “world wide
taxtion”. To oznacza, że osoba fizyczna
zameldowana we Włoszech jest zobowiązana do opłacenia podatku dochodowego w tym kraju, nawet jeżeli korzyść
majątkowa została osiągnięta poza jego
granicami.
Wyjątek od reguły stanowi ok. 60
dwustronnych umów międzynarodowych, które zostały podpisane i ratyfikowane przez Włochy w celu uniknięcia tzw. “podwójnego opodatkowania”
obcokrajowców zamieszkujących w tym
państwie.
Ustawa nr 97 z 21 lutego 1989 roku
zawiera porozumienie podpisane w tym
celu z Polską.
Zgodnie z art. 6 tej umowy, dochód
od nieruchomości jest opodatkowany w
kraju jej umiejscowienia.
Zasada ta dotyczy również świadczeń
od dochodu z nieruchomości wyprodukowanych przez osoby prawne oraz
w ramach wykonywania tzw. wolnych
zawodów.
Comma 6 wyżej opisanej normy prawnej ma zastosowanie także w stosunku
do pożytków z prawa rzeczowego.
Stąd wyłania się konflikt pomiędzy art.
19 comma 13 i następnymi Dekretu
Prawnego nr 201 z 6 grudnia 2011 roku
i art. 6 Ustawy nr 97 z 21 lutego 1989
roku, zawierającej porozumienie podpisane przez Włochy i Polskę w celu uniknięcia tzw. podwójnego opodatkowania.
Powyższy kontrast może zostać rozwiązany poprzez osobę fizyczną dzięki
zastosowaniu procedury przewidzianej
w art. 25 Ustawy nr 97 z 21 lutego 1989
roku.
W przypadku, w którym jednostka
uważa, że działania jednego lub obu
umawiających się państw wprowadziły
lub wprowadzą dla niej opodatkowanie
niezgodne z postanowieniami powyższej umowy dwustronnej, może ona,
(niezależnie od środków odwoławczych
przewidzianych w prawie wewnętrznym
tych państw), przedstawić swój zarzut
właściwemu organowi państwa zameldowania.
Sprawa powinna być przedstawiona
w ciągu dwóch lat od dnia pierwszego zawiadomienia o działaniu powodującym opodatkowanie niezgodne z
umową.
Jeżeli zarzut zostanie uznany za uzasadniony zastosowane będzie jedno z
dwóch niżej wymienionych rozwiązań:
Jak funkcjonuje cassa integrazione?
Pracuję w jednej z włoskich firm i kilka dni temu mój pracodawca poinformował
mnie, że za miesiąc wszyscy pracownicy pójdą do cassa integrazione ordinaria. Co to
oznacza i jakie będą moje prawa?
Cassa integrazione przysługuje w przypadku, gdy nie
z winy pracodawcy, jego firma ma trudności, np. ekonomiczne, i nie mogąc poradzić sobie z nimi musi zawiesić
działalność. Celem przejścia do cassa integrazione jest
podniesienie spółki poprzez czasową przerwę w pracy,
pozwalając pracownikom do ponownego rozpoczęcia
pracy, po uporaniu się z trudnościami.
Cassa integrazione jest rodzajem pomocy ekonomicznej, która wypłacana jest przez INPS i jej zadaniem jest
przejęcie wypłaty wynagrodzenia pracownikom zawieszonym w pracy.
Wypłacana kwota to 80% łącznego wynagrodzenia, które należałoby się pracownikom za nieprzepracowane godziny.
Kwota ta nie może jednak przekroczyć limitu miesięcznego, ustalanego z roku
na rok, który w 2012 roku wynosi 876,89 euro netto i zwiększony jest do 1.053,95
euro netto w przypadku miesięcznego wynagrodzenia, większego niż 2.014,77 euro
brutto. Okres w cassa integrazione doliczany jest do stażu pracy przy naliczaniu
emerytury i tego rodzaju pomoc może zostać przyznana przez maksymalnie 13
tygodni, w specyficznych przypadkach może zostać przedłużona do 12 miesięcy.
Pracownikom w cassa integrazione zezwala się na podjęcie pracy w innych
firmach na czas określony lub pracy na własną rękę. Oczywiście w czasie, gdy
pracownik pracuje, pomoc z cassa integrazione jest zawieszona. Pracownik musi
wysłać powiadomienie do INPS o podjęciu pracy, zaznaczając datę jej rozpoczęcia
i zakończenia.
Andrea De Rossi
© photoxpress.com
Obowiązkiem podatkowym objęte są
zarówno osoby, do których należy pełne
prawo własności, jak też i posiadacze
ograniczonych praw rzeczowych.
Wysokość podatku jest proporcjonalna
do udziału podatnika we współwłasności
oraz do okresu posiadania w skali roku.
Świadczenie wynosi 0,76% wartości
nieruchomości, wynikającej z aktu jej
zakupu, bądź z kontraktu, który jej dotyczy. W przypadku braku powyższych
dokumentów brana będzie pod uwagę
cena rynkowa dobra w miejscu jego
położenia.
- właściwy organ państwa zameldowania, któremu został przedstawiony
zarzut, sam wprowadzi i zastosuje odpowiednie rozwiązanie zgodne obowiązującą umową,
- jeżeli nie może sam wprowadzić i
zastosować zadowalającego rozwiązania,
dołoży wszelkich starań, aby przypadek
ten uregulować w drodze wzajemnego
porozumienia z właściwymi organami
umawiającego się państwa, w celu uniknięcia opodatkowania niezgodnego z
umową.
Poza tym, władze umawiających się
państw zostały zobowiązane do tego,
by czynić wszelkie starania, aby w drodze wzajemnego porozumienia, usuwać
wszystkie trudności lub wątpliwości co
do interpretacji lub stosowania powyższej Ustawy nr 97 z 21 lutego 1989
roku.
Zaangażowane państwa zobowiązane
są do tego by bezpośrednio lub poprzez
celowo powołaną komisję podjąć niezbędne działania w celu osiągnięcia
porozumienia.
Zgodnie z art. 19 comma 17 Dekretu
prawnego nr 201 z 6 grudnia 2011 roku
do obowiązku fiskalnego osób zameldowanych we Włoszech, dotyczącego
opodatkowania nieruchomości przez
nie posiadanych, znajdujących się poza
terytorium tego państwa, stosuje się
przepisy o podatku od osób fizycznych.
W związku z tym procedura przewidziana w art. 25 Ustawy n. 97 z 21
lutego 1989 roku (Umowa dwustronna
podpisana przez Włochy i Polskę w celu
uniknięcia podwójnego opodatkowania)
będzie miała zastosowanie przed włoskimi wojewódzkimi komisjami podatkowymi.
Zgodnie z art. 2 Dekretu z mocą ustawy nr 546 z 31 grudnia 1992 roku, do
ich jurysdykcji należą spory dotyczącego
każdego rodzaju podatku.
Od ich decyzji możliwe jest apelacja
przed regionalną komisją podatkową.
Jej decyzja, z kolei, może zostać odwołana do Sądu Kasacyjnego z przyczyn
przewidzianych w art. 360 c.p.c. (włoski
kodeks procedury cywilnej).
mgr prawa Marta Klyk
Archiwum „Naszego Świata”
Zasiłek dla bezrobotnych pracowników rolnych
Wszyscy pracownicy, którzy stracili pracę, a za których zostały wpłacone składki do INPS-u, mają prawo do
otrzymania zasiłku dla bezrobotnych.
Prawo włoskie przewiduje specjalne
traktowanie pracowników rolnych. Są
oni ubezpieczeni na wypadek bezrobocia i dlatego też zasiłek przysługuje im zawsze, zarówno pracownikom
zatrudnionym na czas określony jak i
nieokreślony.
Aby ubiegać się o zasiłek należy spełnić kilka warunków:
1. być wpisanym (pracownicy zatrudnieni na czas określony) na listę stałych
mieszkańców w roku, za który ubiega
się o zasiłek;
2. mieć przepracowanych 102 dni
w przeciągu 2008/2009 i wpłacone
składki na ubezpieczenie od minimum
2 lat; jeżeli chodzi o przepracowane
dni, zaliczyć do nich można również te
przepracowane w innych sektorach, ale
większość powinna być przepracowana
w rolnictwie;
Wysokość zasiłku wynosi 40% wynagrodzenia i do jego wyliczenia bierze się
pod uwagę efektywnie przepracowane
dni.
Wniosek o przyznanie zasiłku należy
złożyć w INPS do 31 marca br. Płatność
zostanie dokonana jednorazowo.
Istnieje również zasiłek dla bezrobotnych, którzy nie osiągnęli ww. wymagań.
Aby starać się o tego typu zapomogę,
należy przepracować w ciągu roku (od 1
stycznia do 31 grudnia) co najmniej 78
dni i mieć wpłacone składki na ubezpieczenie od minimum 2 lat. Również i w
tym przypadku, wnioski należy składać
do końca marca br.
M.S.
Vademecum Polaków we Włoszech
niezbędnikemigranta
Niniejsza publikacja została zrealizowana przez redakcję „Naszego Świata” przy współpracy z Fundacją SEMPER POLONIA i współfinasowana
z dotacji Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w ramach konkursu na realizację zadania „Współpraca z Polonią i Polakami za granicą”
© photoxpress.com
Nr 4 / 16-31 października 2012
Służba zdrowia i świadczenia socjalne we Włoszech
Servizio Sanitario Nazionale (SSN)
Świadczenia socjalne INPS, INAIL i od gmin
Służba zdrowia
Opieka socjalna
Obywatele polscy i ich rodziny posiadający we Włoszech
uregulowaną sytuację pobytową, mają zagwarantowany dostęp
do publicznej służby zdrowia na takich samych zasadach jak
obywatele włoscy. Również podczas pobytów turystycznych można
korzystać z usług SSN, jednak tylko w nagłych wypadkach
We Włoszech wszelkiego rodzaju świadczenia socjalne oraz
odszkodowania dla pracujących we Włoszech wypłacane są
zasadniczo przez dwie instytucje: INPS (zakład ubezpieczeń
społecznych) i INAIL (zakład ubezpieczeń z tytułu wypadków przy
pracy). Różnego rodzaju zasiłki oferowane są też przez gminy
strona II
strona IV
ponadto w tym numerze:
Polskie pomniki strzegące
pola bitwy o Monte Cassino
Pomniki: 5. Kresowej Dywizji Piechoty,
3. Dywizji Strzelców Karpackich,
4. Pułku Pancernego „Skorpion” i 6.
Pułku Pancernego „Dzieci Lwowskich”
strona VI
Prezentacja działających
polskich stowarzyszeń
we Włoszech
Związek Polaków w Trentino,
Stowarzyszenie Natura i Sztuka w Bolonii
oraz Klub Młodego Polaka w Treviso
W następnym numerze:
Szkolnictwo we Włoszech
Pytania i odpowiedzi
Organizacja włoskiego systemu szkolnictwa. Uznawanie wykształcenia i
kwalifikacji zawodowych.
Kłopoty z nostryfikacją dyplomu gdzie uzyskać pomoc. Polskie i polonijne szkoły na terenie Włoch.
Eksperci współpracujący z najpopularniejszym portalem dla imigrantów we
Włoszech www.stranierinitalia.it
odpowiedzą na pytania naszych czytelników dotyczące szkolnictwa i nostryfikacji zagranicznych tytułów studiów.
strona VIII
EDITORE: Stranieri in Italia S.r.l. Via Eleonora Duse, 53 Roma 00197 ITALY Email: [email protected] | DISTRIBUZIONE ED ABONAMENTI:
Email: [email protected] | TIPOGRAFIA: CENTRO STAMPA QUOTIDIANI Spa Via dell’Industria 52, Erbusco - (BS) 25030, Italy
Nr 19 / 16-31 października 2012
II
Służba zdrowia we Włoszech
Obywatele polscy i ich rodziny posiadający we Włoszech uregulowaną sytuację pobytową, mają zagwarantowany dostęp do publicznej
służby zdrowia (SSN – Servizio Sanitario Nazionale) na takich samych zasadach jak obywatele włoscy. Również podczas pobytów
turystycznych można korzystać z usług SSN, jednak tylko w nagłych wypadkach.
Dostęp do publicznej służby
zdrowia podczas pobytów
turystycznych (pobyt do
trzech miesięcy)
Obywatele Polski, będący posiadaczami Europejskiej Karty Ubezpieczenia
Zdrowotnego (EKUZ) w ramach ubezpieczenia unijnego mają prawo do
korzystania z leczenia w ramach włoskiej
Pracownikom unijnym i ich
rodzinom posiadającym
we Włoszech
uregulowaną sytuację
pobytową, publiczna
opieka zdrowotna (Servizio
Sanitario Nazionale)
gwarantuje pokrycie
kosztów leczenia na równi
z obywatelami włoskimi.
publicznej służby zdrowia, jednak tylko
w zakresie podstawowych usług medycznych. Dlatego zalecane jest wykupienie
dodatkowych ubezpieczeń prywatnych,
które w razie konieczności pokryją koszty leczenia w szerszym.
Najczęściej wykupowane przez turystów ubezpieczenia to:
• ubezpieczenie na pokrycie kosztów
leczenia i pomocy w podróży (polisa
ta pokryje w razie konieczności koszty specjalistycznego
leczenia);
•
ubezpieczenie
następstw nieszczęśliwych
wypadków. Zapewnia ono
wypłatę odszkodowania na wypadek
doznania trwałego
uszczerbku na zdrowiu lub poniesienia
śmierci na skutek © freedigitalphotos.net
wypadku.
Dostęp do publicznej służby
zdrowia przy pobycie
przekraczającym trzy
miesiące
Każdy obywatel UE, który pracuje
legalnie we Włoszech, ma prawo do bezpłatnej opieki zdrowotnej w tym kraju.
Ma on także prawo samozaświadczyć
miejsce zameldowania lub zamieszkania w danym ośrodku zdrowia ASL, w
którym wystąpi o wydanie książeczki
zdrowia (tessera sanitaria).
Tessera sanitaria
Książeczka zdrowia jest dokumentem
potwierdzającym wpis do SSN - Servizio
Sanitario Nazionale i umożliwiającym
korzystanie z publicznej opieki zdrowotnej. Dokument wydawany jest przez
rejonowe ośrodki zdrowia ASL.
Dokumenty potrzebne do uzyskania tessera sanitaria:
- kserokopia umowy
o pracę,
- kserokopia codice fiscale (numeru
identyfikacji podatkowej)
- oświadczenie o
miejscu zamieszkania (certificato di
residenza), które
można także samozaświadczyć (autocertificare).
W razie zgubienia czy kradzieży tessera sanitaria, należy udać się do ASL i
wypełnić specjalne oświadczenie o utracie dokumentu. Jest to warunek otrzymania nowej książeczki zdrowia.
Wybór lekarza rodzinnego
(medico di famiglia)
W momencie wystawienia książeczki
zdrowia, cudzoziemcowi zostaje udostępniony spis lekarzy w w okręgu podlegającym kompetencji danego ASL, z
Opieka zdrowotna dla
dzieci nowonarodzonych
jest we Włoszech
zagwarantowana przez
prawo, niezależnie od
tego,czy rodzice dziecka
przebywają tu legalnie,
czy też nie.
W
© freedigitalphotos.net
Wybór pediatry we Włoszech
przypadku
dzieci, których rodzice
przebywają w Italii
legalnie, należy obowiązkowo zapisać je do rejonowego ośrodka zdrowia ASL w miejscu
zamieszkania. Aby tego dokonać należy przedłożyć akt urodzenia dziecka,
zaświadczenie o zameldowaniu lub
jego samozaświadczenie oraz zaświadczenie o wpisaniu do rejestru osób
zameldowanych rodziców.
Rejestracja jest bezpłatna, a książeczkę zdrowia, czyli testera sanitaria
zostanie przesłana w późniejszym terminie na adres zamieszkania rodziców. Ważność książeczki uzależniona
jest od ważności pozwolenia na pobyt
rodziców.
W momencie zapisu dziecka do ASL
należy wybrać pediatrę. Ośrodek zdrowia udostępnia listę nazwisk pediatrów mających swoje gabinet w okręgu
rejonowego ośrodka zdrowia. Można
też wybrać lekarza spoza dzielnicy, w
której mieszkamy, np. jeśli dziecko
spędza więcej czasu w innej części
miasta (u dziadków, niani, itp.).
Lekarz pediatra w swoim gabinecie
wykonuje bezpłatnie wszystkie badania diagnostyczne, terapeutyczne oraz
kontroluje rozwój zarówno fizyczny
jak i psychiczny dziecka. W razie bardzo złego stanu zdrowia dziecka lekarz
złoży wizytę domową.
Noworodki, których rodzice nie
posiadają pozwolenia na pobyt we
Włoszech mają prawo do bezpłatnej
opieki lekarskiej, jednak ze względu
na niemożność uzyskania książeczki
zdrowia zostają skierowane do przychodni lub lekarza wskazanego przez
ASL.
Dzieci nielegalnych imigrantów
mogą korzystać z opieki lekarskiej w
konsultoriach pediatrycznych oraz w
razie konieczności otrzymać bezpłatne
leczenie w szpitalu publicznym.
Andrea De Rossi
i A.M.
Niniejsze wydanie
„Naszego Świata” zostało
zrealizowane przy
współpracy z Fundacją
SEMPER POLONIA
i współfinasowane z
dotacji Ministerstwa
Spraw Zagranicznych
RP w ramach konkursu
na realizację zadania
„Współpraca z Polonią i
Polakami za granicą”.
którego może on wybrać lekarza rodzinnego. Zainteresowany ma możliwość
późniejszej zmiany lekarza.
Dla dzieci do 14 roku życia należy
wybrać pediatrę. W momencie ukończenia 14 lat, ASL informuje rodzinę o
automatycznym wykreśleniu dziecka z
listy pacjentów pediatry i o konieczności
wyboru dla niego lekarza rodzinnego.
Wizyty w gabinecie lekarza i
wizyty domowe
We Włoszech lekarz rodzinny przyjmuje
w swoim gabinecie (ambulatorio/studio), w ustalonych dniach i godzinach.
Jeśli zajdzie taka konieczność, odwiedza
też bezpłatnie pacjenta w domu (visita a domicilio). Lekarz odbywa wizytę
domową, jeżeli stan zdrowia pacjenta
nie pozwala mu na udanie sie do gabinetu.
Zaświadczenia lekarskie
(certificati medici)
Lekarz rodzinny i pediatra mogą wystawiać na prośbę pacjenta zaświadczenia
lekarskie. Większość z nich jest nieodpłatna. Jednak za wystawienie niektórych zaświadczeń pobierane są opłaty.
Ich wysokość ustalana jest na podstawie
cenników Ministerstwa Zdrowia.
Zaświadczenia bezpłatne:
- zaświadczenia dotyczące stanu zdrowia
pacjenta (choroby, wypadku lub innych
przyczyn niezdolności do pracy),
III
Nr 19 / 16-31 października 2012
- zaświadczenia o opiece rodzica nad
chorym dzieckiem usprawiedliwiające
nieobecność rodzica w pracy,
- zaświadczenia dotyczące uczestnictwa
ucznia w lekcjach wychowania fizycznego.
Zaświadczenia odpłatne:
- zaświadczenia dotyczące zawodowego
uprawiania sportu (certificato agonistico) i wymagane przez sale gimnastyczne
(certificato sportivo),
- zaświadczenia - załączniki niezbędne
do podania o przyznanie renty inwalidzkiej,
- zaświadczenia do celów ubezpieczeniowych.
.
Leczenie szpitalne
we Włoszech jest
bezpłatne,
o ile pacjent nie wybierze
sali o podwyższonym
standardzie.
sumy za leki/lub za wizytę lekarską. Jest
to tzw. „ticket", którego wysokość ustala Ministerstwo Zdrowia. Występując o
wszelkiego rodzaju aparaty ortodontyczne, protezy i okulary, pacjent powinien
przedstawić w ASL w swoim rejonie
skierowanie lekarza specjalisty. Także w
tych przypadkach należy zapłacić ticket.
Recepty i skierowania na wizyty
(ricette e impegnative)
Zakup niektórych leków we Włoszech
wymaga, podobnie jak w Polsce, wystawienia przez lekarza recepty. Do wykonania badań i analiz oraz do zamówienia
wizyty u lekarza specjalisty w wybranej
placówce publicznej służby zdrowia,
lekarz rodzinny musi wystawić skierowanie, czyli impegnativa. Dokument
wystawiany jest bezpłatnie za okazaniem książeczki zdrowia.
Kto jest zwolniony od pokrywania części kosztów świadczeń?
- inwalidzi cywilni, niewidomi i głuchoniemi,
- małoletni pobierający rentę inwalidzką,
- osoby, którym usunięto organ,
- chorzy na przewlekłe choroby (np.
cukrzycę)
We Włoszech przewidziane jest
współpłacenie, tzn. pacjent opłaca część
Anna Malczewska
i Mascia Salvatore
We Włoszech, aby uzyskać
dostęp do usług zdrowotnych
świadczonych przez szpitale
publiczne lub prywatne ośrodki zdrowia (wizyty specjalistyczne i badania ambulatoryjne, itp.) należy uiścić opłatę
regionalną, tzw. „ticket”, której
wysokość zależy do uzyskiwanych rocznie przez daną rodzinę dochodów.
Prawo przewiduje jednak,
że w niektórych przypadkach,
pacjent może zostać zwolniony z konieczności uiszczenia ww. opłaty
(wł. esenzione al ticket). Cudzoziemcy i to zarówno obywatele Unii
Europejskiej jak i spoza wspólnoty, legalnie przebywający we Włoszech są
na równi traktowani z obywatelami Włoch w dostępie do usług zdrowotnych i możliwości skorzystania ze zwolnienia z opłat.
© freedigitalphotos.net
Komu przysługuje „esenzione
al ticket sanitario”
Włoskie przepisy przewidują zwolnienie z opłaty regionalnej za korzystanie z usług służby zdrowia dla czterech kategorii osób, w oparciu o ich wiek
i osiągane dochody.
„Esenzione dal ticket” przysługuje:
1) Osobom, które mają mniej niż sześć lub ponad 65 lat i których całkowity dochód osiągany przez rodzinę nie przekracza36,151.98 euro rocznie,
(kod „esenzione ” E01).
2) Osobom bezrobotnym i członkom ich rodzin, o ile całkowity roczny
dochód rodziny nie przekracza sumy 8,263.31 euro (11,362.05 euro, jeśli
współmałżonek pozostaje na jego utrzymaniu i dodatkowo 516,46 na każde
dziecko). (kod „esenzione ” E02)
3) Osoby otrzymujące emeryturę socjalną (pensione sociale) oraz członkom ich rodzin. Kod E03
4) Emeryci w wieku co najmniej 60 lat i członkowie ich rodzin, w
przypadku, dochód całej rodziny nie przekracza sumy 8263.31 euro. kod
„esenzione ” E04
Ponadto, z płacenia „ticketu” zwolnione są kobiety, których ciąża jest
zagrożona oraz nosiciele przewlekłych chorób.
M.S.
Consultiri familiari
Zakres działalności poradni
rodzinnych we Włoszech
© freedigitalphotos.net
C
onsultori familiari, czyli poradnie rodzinne to miejsce, w którym spotkacie bratnie dusze i
uzyskacie fachową pomoc wielu ekspertów.
W Rzymie i innych większych miastach, w każdym okręgu dzielnicowym (municipio) znajduje się poradnia rodzinna, w której można uzyskać
porady prawne, z zakresu świadczeń
socjalnych, a także odbyć zajęcia w
ramach szkoły rodzenia, a po porodzie
uzyskać rady i opiekę położnej.
Przede wszystkim jednak w „consultorio familiare" poznacie bratnie
dusze – inne kobiety oczekujące na
dziecko lub świeżoupieczonych rodziców, tak jak wy zagubionych w nowej
sytuacji.
Wszystkie usługi oferowane przez
poradnie rodzinne są całkowicie bezpłatne. Kursy przedporodowe też!
Z poradni rodzinnych mogą korzystać rezydenci danej dzielnicy lub miasta, ale nie martwcie się, jeżeli jesteście we Włoszech na czarno, uzyskacie
równie fachową pomoc (za niewielką
opłatą) w poradniach prowadzonych
przez stowarzyszenia charytatywne.
D.W.
Jak otrzymać zwolnienie
z opłaty regionalnej za koszty leczenia
Przed wprowadzeniem w ostatnim czasie zmian administracyjnych, aby
otrzymać „esenzione al ticket” wystarczyło tzw. samozaświadczenie o finansowej
sytuacji rodziny i skierowanie od lekarza na badania z wpisanym na nim kodem
przysługującej ulgi. Rzadziej wymagano udania się do rejonowej przychodni
zdrowia (ASL) w celu otrzymania specjalnego zaświadczenia, potwierdzającego
uprawnienie do zwolnienia z opłaty.
Obecnie procedura związana ze zwalnianiem z opłaty regionalnej na usługi
zdrowotne wyglada następująco: lekarz rodzinny (medico di famiglia) lub
pediatria, przed wypisaniem skierowania na badania lub recepty sprawdza
komputerowej bazie danych, czy nazwisko jego pacjenta figuruje na liście
uprawnionych do „esenzione ticket” i jeśli tak jest wpisuje na skierowaniu lub
recepcie odpowiedni kod.
W przypadku, kiedy pacjent jest przekonany, iż przysługuje mu zwolnienie z opłaty,
a jego nazwisko nie figuruje w rejestrze musi się on udać do rejonowej przychodni
(ASL) i po przedłożeniu wymaganej dokumentacji fiskalnej otrzymuje zaświadczenie
o przysługującej mu uldze.
Po takie specjalne zaświadczenie muszą się zawsze zgłosić do ASL osoby bezrobotne.
Należy pamiętać, że wszystkie ośrodki zdrowia we Włoszech pozostają w gestii
lokalnych samorządów, a tj. w kompetencji regonów ( wł.: regioni) , w związku
z tym, aby skorzystać ze zwolnienia płacenia „ticketu” należy się upewnić w
rejonowym ośrodku zdrowia, jak wygląda procedura z tym związana.
M.S.
Nigdy dotąd nie byłam
we Włoszech u ginekologa.
Posiadam tessera sanitaria.
Czy w ciągu ciąży badania
i wizyty są nieodpłatne?
© freedigitalphotos.net
Ciąża we Włoszech – wybór ginekologa i szpitala do porodu
Wizyty ginekologiczne we włoskich
placówkach publicznej służby zdrowia
są bezpłatne. Nie obowiązuje rejonizacja
dzielnicowa, zatem może Pani wybrać
ginekologa, który przyjmuje w najdogodniejszym dla Pani punkcie miasta.
To samo dotyczy szpitala – będzie Pani
mogła urodzić w tym, który najbardziej
Pani odpowiada. Obowiązkowe badania w okresie są częściowo odpłatne:
należy uiścić opłatę regionalną tzw. ticket. Badania te są darmowe dla kobiet,
których ciąża jest zagrożona oraz jeśli
przysługuje im zwolnienie z opłaty regionalnej (esenzione dal ticket).
M.S. i D.W.
Nr 19 / 16-31 października 2012
Dzwoniąc na 803 164 - bezpłatną infolinię INPS (włoski Zakład
Ubezpieczeń Społecznych) i INAIL
(Krajowy Instytut Ubezpieczeń od
Wypadków przy Pracy i Chorób
Zawodowych) możesz uzyskać
informacje również w języku polskim.
Infolinia czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00
do 20.00 oraz w soboty od 8.00
do 14.00.
W INPS można uzyskać informacje
między innymi na temat:
- rent i emerytur,
- zasiłków i tymczasowych składek
indywidualnych;
- wysyłki dokumentów i zaświadczeń dla ubezpieczonych w INPS,
- rejestracja on-line pomocy
domych i opiekunek
- wniosków o zasiłek dla bezrobotnych
W INAIL można uzyskać informacje między innymi na temat:
- rent
- obowiązków pracodawców związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa w miejscu pracy.
Opieka socjalna we Włoszech
Świadczenia socjalne INPS, INAIL i od gmin
We Włoszech wszelkiego rodzaju świadczenia socjalne oraz odszkodowania dla pracujących we
Włoszech wypłacane są zasadniczo przez dwie instytucje: INPS (zakład ubezpieczeń społecznych) i
INAIL (zakład ubezpieczeń z tytułu wypadków przy pracy). Różnego rodzaju zapomogi dla osób nie
będących płatnikami składek na ubezpieczenie społeczne oferowane są przez gminy
przy pracy, choroby zawodowej, utraty
zdrowia, inwalidztwa, rehabilitacji.
Oprócz INPS i INAIL
we Włoszech istnieją
inne instytucje,
prowadzące obowiązkowe
ubezpieczenia pracowników
poszczególnych branż
lub zawodów.
fot.. Photoexpress
fot.. Photoexpress
Infolinia INPS i INAIL
po polsku
I
stituto Nazionale della Previdenza
Sociale INPS jest odpowiednikiem
polskiego Zakładu Ubezpieczeń
Społecznych ZUS. Podobnie jak w Polsce
wszyscy pracownicy są zobowiązani do
opłacania składek na ubezpieczenie społeczne.
Do kompetencji INPS ustalenia
uprawnień do świadczeń z tytułu ubezpieczeń społecznych oraz świadczeń z
tytułu opieki zdrowotnej oraz naliczania
ich wysokości. Instytucja ta jest odpowiedzialna za wypłacanie emerytur w
wyniku osiągnięcia wieku emerytalnego
oraz z tytułu wysługi lat, emerytury dla
członków rodziny osoby zmarłej, renty,
zasiłki inwalidzkie oraz emerytury naliczane w wyniku łączenia systemów emerytalnych osoby pracującej we Włoszech
i za granicą. W gestii Istituto Nazionale
della Previdenza Sociale pozostaje
również wypłata zasiłków socjalnych,
rodzinnych, z tytułu okresu niezdolności
do pracy związanej z chorobą, macierzyństwem oraz dla bezrobotnych.
Istituto Nazionale per l'Assicurazione
contro gli Infortunni sul Lavoro INAIL,
czyli Krajowy Zakład Ubezpieczeń z
tytułu Wypadków przy Pracy zajmuje się
wypłatą świadczeń z tytułu wypadków
Zasiłek socjalny, czyli pomoc od gminy we Włoszech
Miejskie ośrodki pomocy społecznej we Włoszech oferują pomoc w formie zasiłku pieniężnego obywatelom,
zarówno Włochom jak i cudzoziemcom, w trudnej sytuacji socjo-ekonomicznej. Ten rodzaj pomocy w
języku urzędowy określany jest terminem intervento economico a sostegno del cittadino. W wielu włoskich
miastach zbierane są właśnie podania o przyznanie zapomogi w pierwszym kwartale 2012 roku.
Komu przysługuje pomoc?
- rodzinom w trudnej sytuacji materialnej (famiglie con basso redditto)
– rodzicowi samotnie wychowującemu
niepełnoletnie dzieci- samotnym starszym osobom, tj. mężczyznom powyżej
65 roku życia i kobietom powyżej 60
lat (anziano/anziana sola)
- rodzinom, których członek jest niepełnosprawny (familiare convivente
disabile)
- osobom zmagającym z ciężkimi i
przewlekłymi chorobami (presenza nel
nucleo di persona affetta da gravi problematiche sanitarie)
- osoby bezdomne (senza fissa dimora)
Warto wiedzieć
Jeśli w Twojej rodzinie są niepełnoletnie dzieci, a osiągane przez Ciebie
dochody ledwo starczają na związanie
końca z końcem pamiętaj, że ze strony miejskiej opieki społecznej możesz
otrzymać pomoc pieniężną na zapłacenie np. zaległych rachunków, czynszu,
a także potrzebną na pokrycie wydatków „ekstra": specjalistyczne badania
lekarskie, zakup okularów, aparatury
medycznej, lekarstw, żywności dietetycznej i odżywek, itp.
Wysokość zasiłku, termin i
IV
sposób jego przyznawania
Wysokość zapomogi ustalana jest
co roku przez władze samorządowe.
Przykładowo w Rzymie ustalono, że
wsparcie pieniężne będą mogły otrzymać rodziny, których miesięczny
dochód nie przekracza kwoty 671.39
euro.
Miejskie ośrodki pomocy społecznej
rozpatrują indywidualnie sytuację
każdej rodziny. Warto podkreślić, że
istnieje możliwość otrzymania stałego
zasiłku miesięcznego, wypłacanego co
miesiąc, jak i jednorazowej zapomogi.
Podanie o udzielenie wsparcia
finansowego od gminy składa się w
biurze Servzio Sociale, właściwym
dla miejsca stałego zamieszkania we
Włoszech, zatem w urzędzie gminy
(comune) lub w przypadku zamieszkiwania w dużym mieście w urzędzie
dzielnicowym (municipio).
Dokumenty,
które należy załączyć:
- zaświadczenie Dichiarazione sostitutiva unica, popularnie zwane ISEE.
Dokument ten musi zostać wydany
przez autoryzowany urząd, tj. CAF
(Centro Asistenza Fiscale) lub patronato. Ww. certyfikat jest wydawany od
ręki i całkowicie bezpłatnie.
- kserokopia ważnego dokumentu toż-
samości i codice fiscale
Dokumenty, które warto zabrać
ze sobą:
- w przypadku z zaleganiem z opłatami
za wynajem (morosità) i czynsz listy
ponaglające (messa in mora)
- w przypadku zalegania z opłacaniem
rachunków np. za gaz i prąd listy
ponaglające oraz kserokopie rachunków (bollette)
- kosztorysy badań medycznych/preventivi (np. na leczenie dentystyczne,
okulistyczne, rehabilitacyjne)
- rachunki za zakup sprzętów domowych i za naprawy w mieszkaniu np.
bojlera, piecyka gazowego
- rachunki za zakup lekarstw, sprzętu medycznego lub wykonanie badań
lekarskich z ostatniego roku
Info
Szczegółowe informacje o możliwości skorzystania z zapomogi (accesso
agli interventi economici) udzielane
są w biurach opieki społecznej (servizi
sociali) w każdym włoskim mieście.
Adresy i numeru telefonu dostępne są
na stronach internetowych urzędów
gmin/miast.
D.W.
Władze samorządowe wspierają
poprzez wypłatę różnego rodzaju zapomóg osobom zameldowanym w danej
gminie. O zasiłki od gminy (comune)
mogą ubiegać się również cudzoziemcy,
mający uregulowaną sytuację pobytową
(residenza). Wnioski składa się w biurach służb socjalnych (Ufficio dei Servizi
Sociali) w gminie zameldowania (comune di residenza).
Andrea de Rossi
Danuta Wojtaszczyk
Jakie dokumenty są
potrzebne, aby uzyskać
cartyfikat ISE/ISEE?
Certyfikat Ise/Isee wydawany
jest bezpłatnie w biurach CAF.
Aby uzyskać ww. zaświadczenie
należy przedłożyć szereg
dokumentów. Należą do nich:
- ważny dokumentem tożsamości
- dokument poświadczający
zalegalizowany pobyt we
Włoszech (attestazione di
soggiorno wydana przez
Comune);
- dokument poświadczający
skład rodziny, tj. attestazione
del composizione del nucleo
familiare,
- codice fiscale wszystkich
członków rodziny
- ostatnie roczne deklaracje
podatkowe, tj. dichiarazione
dei redditi - w przypadku
posiadanych nieruchomości
lub terenów dokumenty
stwierdzające ich wartość;
- w przypadku osób
mieszkających w wynajętym
mieszkaniu umowa najmu;
- wyciąg z konta bankowych
z saldem na dzień 31 grudnia
roku poprzedzającego ostatnią
deklarację podatkową.
D.W.
V
Nr 19 / 16-31 października 2012
Assegno al nucleo familiare
Zasiłek rodzinny z INPS
Zasiłek rodzinny to pomoc finansowa dla rodzin pracowników etatowych i beneficjentów obowiązkowego ubezpieczenia INPS (titolari
di prestazione a carico dell'assicurazione generale obbligatoria), których dochód całkowity nie przekracza ustawowych limitów
wyznaczanych co roku.
formularzu, w przypadku pracowników
pomocy domowej, najemnych pracowników rolnych czasowo zatrudnionych,
pracowników otrzymujących inne świadczenia społeczne.
O jakiejkolwiek zmianie w dochodach lub
w sytuacji rodzinnej zaszłych w okresie,
którego dotyczy wniosek o zasiłek ANF
należy poinformować w ciągu 30 dni.
W przypadku, kiedy wniosek dotyczy
poprzednich lat, ewentualne zaległości
będą wypłacane w okresie max. 5 lat.
© PhotoXpress.com
Upoważnienie
P
rawo do świadczeń rodzinnych
i ich wysokość zależy od liczby
członków rodziny, łącznych dochodów rodziny i jej sytuacji społecznej.
Tabele wysokości świadczeń i kryteria
dochodowe są opublikowane każdego
roku i zachowują ważność od 1 lipca
da 30 czerwca następnego roku. Zasiłek
rodzinny można kumulować z zasiłkiem
przyznawanym przez gminę.
Kryteria dotyczące rodziny
Zasiłek przeznaczony jest dla członków
rodziny wnioskodawcy - pracownika lub
beneficjenta świadczeń socjalnych:
- współmałżonka/ki nie żyjącego/ej w
separacji;
- dzieci małżeńskich lub pozamałżeńskich, oraz dzieci przysposobionych
(adoptowanych, naturalnych uznanych,
ulegalizowanych, z poprzednich związków, powierzonych rodzinom zastępczym, itd.) w wieku poniżej 18 lat, lub
pełnoletnich niepełnosprawnych, które
nie wstąpiły w związek małżeński;
- dzieci własnych i przysposobionych,
uczących się lub praktykantów w wieku
18 – 21 lat, jeśli wchodzą w skład rodziny
wielodzietnej (przynajmniej 4 dzieci, w
wieku poniżej 26 lat);
- braci, sióstr, wnuków/kuzynów wnioskodawcy, małoletnich i pełnoletnich
niepełnosprawnych, tylko w wypadku
kiedy są sierotami obojga rodziców, nie
otrzymują tzw. renty sierocej i nie wstąpili w związek małżeński.
Kryteria dochodowe
Dochody rodziny oblicza się sumując
roczne dochody poszczególnych członków rodziny wnioskodawcy zadeklarowane do 1 lipca w roku poprzedzającym
ten, którego dotyczy wniosek o zasiłek;
dane obowiązują do 30 czerwca następnego roku.
W przypadku małżonków, którzy w roku
poprzednim nie zawarli jeszcze związku małżeńskiego, deklaruje się roczne
dochody obojga małżonków.
W przypadku śmierci jednego z małżonków deklaruje się tylko dochody wdowy/
wdowca i pozostałych członków rodziny.
Małżonkowie żyjący w separacji powinni
wykluczyć dochody współmałżonka/ki.
Dochody do zadeklarowania
Dochody podlegające opodatkowaniu
IRPEF (imposta sul reddito delle persone fisiche -podatek dochodowy od
osób fizycznych), i dochody wszelkiego
rodzaju, łącznie z tymi, które przekraczają 1.032,91 euro, dochody zwolnione
od podatku, lub podlegające potrąceniu podatku u źródła lub też podatkowi
zastępczemu (emerytury i zasiłki społeczne, renty i emerytury dla invalidów cywilnych, oprocentowanie lokaty na kontach
bankowych, pocztowych, oprocentowanie CCT i BOT, itd)
Dochody podlegające oddzielnemu opodatkowaniu odnoszące się do lat poprzednich, z wyjątkiem odprawy pieniężnej
po rozwiązaniu umowy o pracę, lub jej
zaliczki, a także zaległości płacowych.
Dochody uzyskane za granicą, które we
Włoszech podlegałyby opodatkowaniu
IRPEF
- z pracy wykonywanej dla instytucji międzynarodowych działających we
Włoszech i nie podlegającym włoskim
normom podatkowym;
- z innych świadczeń społecznych (zasiłek
dla bezrobotnych, zasiłek macieżyński,
itd).
Dochody z emerytury otrzymywanej od
organów i instytucji zagranicznych i międzynarodowych.
Sytuacja rodzinna
Dla rodzin znajdujących się w szczególnej sytuacji przewidziane są dodatkowe
świadczenia:
- dla rodzin monoparentalnych: jeśli
wnioskodawca jest wdową/wdowcem,
małżonkiem/ką żyjącym/ą w separacji,
rozwodnikiem/rozwódką, nieżyjącym w
związku, porzuconym/ą
- dla rodzin, których członkiem jest osoba
niezdolna do pracy zarobkowej.
Wniosek składa się:
- do własnego pracodawcy, w przypadku
kiedy wnioskodawca jest pracownikiem
etatowym (najemnym) na formularzu
ANF/DIP. Pracodawca musi wypłacić
zasiłek za okres pracy przepracowyny w
danej firmie, nawet jeśli wniosek został
złożony po rozwiązaniu umowy w terminie do 5 lat.
- do urzędu INPS (Istituto Nazionale di
Previdenza Sociale - Krajowy Instytut
Ubezpieczeń Społecznych) na podanym
Zasiłek rodzinny z INPS,
przeznaczony jest dla
członków rodziny
wnioskodawcy pracownika lub
beneficjenta świadczeń
socjalnych
O upoważnienie do wypłaty zasiłku
rodzinnego z INPS mogą ubiegać się
osoby: dzieci własne i przysposobione
rodziców żyjących w separacji, rodziców
rozwiedzionych, porzuconych, dzieci
naturalne uznane przez obojga rodziców,
z poprzednich związków, bracia, siostry
i wnuki/kuzyni osieroceni lub niepełnosprawni, którzy nie otrzymują renty,
członkowie rodzin zamieszkałych za granicą...
Wniosek o upoważnienie składa się na
formularzu ANF 42 w INPS (gdy zasiłek wypłaca pracodawca) lub załączając dokumenty wskazane w formularzu
wnioskodawcy (gdy zasiłek pobierany
jest bezpośrednio z INPS).
Wypłata zasiłku
Prawo do świadczeń rodzinnych obowiązuje od pierwszego dnia płacy lub ubezpieczenia społecznego i wygasa z dniem,
w którym ustały okoliczności uzasadniające wypłacanie tego zasiłku (np. separacja małżonka, osiągnięcie pełnoletności
dziecka, itd.).
Zasiłek jest wypłacany:
- przez pracodawcę w imieniu INPS
czynnym pracownikom wraz z wypłatą
ich wynagrodzenia;
- bezpośrednio przez INPS pomocom
domowym, najemnym pracownikom rolnym czasowo zatrudnionych, pracownikom upadłych przedsiębiorstw, itd.)
Wypłaty zasiłku z INPS dokonuje się
w formie przelewu pocztowego lub, na
życzenie, przelewu na konto bankowe.
Agnieszka Gorzkowska
Urlop macierzyński colf i badanti
Pracuję jako pomoc domowa (colf).
Jestem w 8-ym tygodniu ciąży.
Kiedy będę mogła/musiała przejść
na urlop macierzyński i czy mogę
liczyć na otrzymanie jakiegoś
zasiłku po porodzie?
Czytelniczka z Kalabrii
Pomoce domowe i opiekunki osób starszych, tak jak kobiety
wykonujące inne zawody, mają
prawo do samodzielnego zarządzania okresem urlopu macierzyńskiego,
decydując np. czy pracować do jednego miesiąca przed narodzinami
dziecka.
Włoskie prawo przewiduje obowiązek zaprzestania przez kobietę
wykonywania pracy zawodowej na dwa miesiące przed narodzinami
dziecka i trzy miesiące po porodzie (słowem, 5 miesięczny urlop macierzyński jest we Włoszech obowiązkowy).
Jednak, jeżeli nie ma przeciwwskazań zdrowotnych ciężarne mogą
pracować do jednego miesiąca przed urodzeniem i pozostać z noworodkiem 4 miesiące po narodzinach.
Z tych przepisów mogą korzystać także colf i badanti. Jednak, aby
móc pracować do końca 8-ego miesiąca ciąży należy przedstawić w
INPS-ie odpowiednie zaświadczenie lekarskie, stwierdzające brak
zagrożeń dla zdrowia matki i dziecka wynikających z dalszej pracy w
tak zaawansowanej ciąży.
Colf i badanti mają prawo do pobierania zasiłku macierzyńskiego, o
ile opłacały do INPS składki przez okres co najmniej 52 tygodni w ciągu
24 miesięcy poprzedzających przejście na urlop macierzyński lub opłaciły 26 tygodniowych składek w okresie 12 miesięcy poprzedzających
przejście na urlop.
Więcej informacji na temat urlopu macierzyńskiego można uzyskać
bezpośrednio w INPS.
Przypominamy, że połączenie z infolinią INPS 803 i 164 jest bezpłatne z telefonów stacjonarnych, oraz że operatorzy odpowiadają również
w języku polskim.
Andrea De Rossi
Vademecum Polaków we Włoszech
niezbędnikemigranta
Niniejsza publikacja została zrealizowana przez redakcję „Naszego Świata” przy współpracy z Fundacją SEMPER POLONIA i współfinasowana
z dotacji Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w ramach konkursu na realizację zadania „Współpraca z Polonią i Polakami za granicą”
© sxc.hu
Nr 5 / 1-15 listopada 2012
System edukacji we Włoszech i pierwsze kroki w pracy
Il sistema scolastico italiano
Po powrocie do Polski
Szkolnictwo włoskie
Nostryfikacja
świadectw oraz
uznawanie dyplomów
Zgodnie z art. 117 Konstytucji Republiki Włoskiej, system edukacji
we Włoszech nadzorowany jest przez Państwo. Nauka w szkołach
publicznych jest bezpłatna i mogą do nich uczęszczać również
dzieci-cudzoziemcy, przebywający w Italii zarówno legalnie, jak i
nielegalnie.
strona II
ponadto w tym numerze:
Domek Doktora –
Batalionowy Punkt
Opatrunkowy w bitwie
o Monte Cassino
Historia domku odbudowanego przez
żołnierzy Dywizji Karpackiej w 1945 roku
strona VI
Prezentacja działających
polskich stowarzyszeń
we Włoszech
Ognisko Polskie w Turynie
oraz Stowarzyszenie
Polsko-Włoskie w Genui
strona VIII
strona V
W następnym numerze:
Sprawy motoryzacyjne
Pytania i odpowiedzi
Jak zrobić prawo jazdy we Włoszech i
ile ono kosztuje?
Obowiązek zmiany rejestracji pojazdu zarejestrowanego za granicą.
Mandaty – co grozi za ich niezapłacenie.
Eksperci współpracujący z najpopularniejszym portalem dla imigrantów
we Włoszech www.stranierinitalia.it
odpowiedzą na pytania naszych czytelników dotyczące spraw motoryzacyjnych.
EDITORE: Stranieri in Italia S.r.l. Via Eleonora Duse, 53 Roma 00197 ITALY Email: [email protected] | DISTRIBUZIONE ED ABONAMENTI:
Email: [email protected] | TIPOGRAFIA: CENTRO STAMPA QUOTIDIANI Spa Via dell’Industria 52, Erbusco - (BS) 25030, Italy
Nr 20 / 1-15 listopada 2012
II
Włoski system edukacji
Zgodnie z art. 117 Konstytucji Republiki Włoskiej, system edukacji we Włoszech nadzorowany jest przez Państwo. Nauka w szkołach
publicznych jest bezpłatna i mogą do nich uczęszczać również dzieci-cudzoziemcy, przebywający w Italii zarówno legalnie, jak i
nielegalnie.
Ministerstwo Edukacji, Szkolnictwa
Wyższego i Badań Naukowych
(Ministero
dell’Istruzione,
dell’Università e della Ricerca) ustanawia ramowe standardy systemy edukacji, z uwzględnieniem standardów
europejskich. Natomiast na szczeblu
regionalnym kwestiami oświaty zajmują się Uffici Scolastici Regionali
(Regionalne Biura ds. Szkolnictwa –
odpowiedniki polskiego kuratorium).
Obowiązkiem szkolnym
objęta jest we Włoszech
młodzież w wieku od 6 do
16 roku życia lub do
momentu uzyskania
przygotowania
zawodowego (okres 8 lat).
Pierwszy cykl edukacji
Pierwszy cykl edukacyjny jest obowiązkowy i bezpłatny. Składa się on ze
szkoły podstawowej oraz gimnazjum i
obejmuje w sumie osiem lat nauki.
Rok szkolny we Włoszech rozpoczyna
się we wrześniu, a kończy w czerwcu.
W ciągu roku szkolnego, uczniowie
mają dwa tygodnie ferii bożonarodzeniowych (23 grudzień - 6 styczeń) oraz
tydzień wielkanocnych.
Szkoła podstawowa (scuola prymaria)
Trwa ogółem 5 lat i
można do niej zapisać
dzieci które w danym
roku szkolnym, przed
dniem 30 kwietnia
ukończą 6 rok życia.
W szkole podstawowej
każdy uczeń musi mieć
zagwarantowaną ilość
godzin
lekcyjnych.
Tygodniowy wymiar
lekcyjny wynosi od
27- 30, jednak nie
może
przekraczać
więcej niż 40 godzin
tygodniowo.
godzin, natomiast w
pełnym wymiarze 40
godzin.
We Włoszech do wykonywania zawodów wolnych regulowanych
niezbędne jest uznanie dyplomu uzyskanego przez cudzoziemca za
granicą.
Pielęgniarki
Wyjątkiem automatycznego uznania kwalifikacji zawodowych regulowanych stano-
Drugi
cykl eduka-
cji
Liceum/technikum
Nauka w szkole
średniej drugiego
stopnia trwa 5 lat
i dzieli się na dwa
© freedigitalphotos.net dwuletnie
cykle
nauczania i piąty rok
nauki, który służy do
Gimnazjum (scupogłębienia zdobytej wiedzy, przygotoola secondaria di primo grado)
Przejście ze szkoły podstawowej do wania do matury i przygotowania się
gimnazjum jest automatyczne, bez do wyboru odpowiedniego kierunku
konieczności zdawania egzaminu pań- studiów uniwersyteckich.
stwowego ani dokonywania zapisu,
jeżeli uczeń będzie kontynuował naukę
Szkoła zawodowa o trzyletnim
w tej samej szkole. Nauka w gimna- cyklu nauczania
zjum trwa trzy lata i kończy pierwszy Szkoła przygotowująca do zawodu trwa
Uznanie tytułów
wykształcenia do celów
zawodowych
Zgodnie z przepisami obowiązującymi
w Unii Europejskiej, obowiązek uznania
przez władze włoskie uzyskanego w Polsce
dyplomu potwierdzającego kwalifikacje
zawodowe istnieje tylko w przypadku tzw.
zawodów regulowanych (professioni regolamentate).
Zawody regulowane to te, których wykonywanie wymaga oprócz odpowiedniego wykształcenia również dodatkowego
zezwolenia. Zaliczają się do nich m.in.:
zawody techniczne, prawno-sądowe,
administracyjno-ekonomiczne, medyczne oraz dziennikarze i publicyści, czyli
te gdzie przedmiotem pracy są działania
intelektualne.
W niektórych zawodach, ze względu na
ujednolicony system kształcenia na poziomie wspólnotowym, uznanie kwalifikacji
przez państwo przyjmujące odbywa się
automatycznie. Dotyczy to m.in.: lekarzy,
pielęgniarek, położnych, lekarzy dentystów, lekarzy weterynarii, farmaceutów,
architektów, adwokatów z krajów unijnych. Procedura uznania ogranicza się do
przesłania dokumentów do właściwego
ministerstwa, które sprawdza ich zgodność z normami.
cykl edukacji.
Po ośmiu latach i pomyślnym zakończeniu pierwszego etapu nauki, uczeń
musi zdać egzamin państwowy. Po zdaniu egzaminu państwowego, uczeń,
zazwyczaj w wieku
14 lat, dokonuje
pierwszego ważnego wyboru kierunku dalszej edukacji.
Może wybrać liceum
lub kształcenie w
kierunku szybkiego
zdobycia zawodu.
wią uzyskane w Polsce dyplomy pielęgniarskie. Na stronie Konsulatu Generalnego
w Mediolanie dowiadujemy się, że automatycznemu uznaniu podlegają wyłącznie
dyplomy ukończenia studiów wyższych na
kierunku pielęgniarstwo lub położnictwo.
W przypadku pielęgniarek i położnych,
które ukończyły studia licencjackie kwalifikacje uznawane są w oparciu o zasadę
praw nabytych, o ile osoba pracowała w
zawodzie przez co najmniej 3 lata w okresie ostatnich 5 lat. Podobnie uznawane są
kwalifikacje absolwentów szkół pomaturalnych, o ile mogą udowodnić zatrudnienie w zawodzie przez co najmniej 5 lat w
okresie ostatnich 7 lat.
Uznanie dyplomu w zawodach regulowanych jak np. inżynier, psycholog, nauczyciel, itp. nie odbywa się automatycznie. W
przypadku znaczących różnic w okresie
trwania lub programie nauki, do uzyskania
prawa wykonywania zawodu na terenie
Włoch może być konieczne udowodnienie
posiadanego doświadczenia zawodowego,
odbycie dodatkowych praktyk lub zdanie
dodatkowego egzaminu.
W przypadku zawodów nieregulowanych
uznanie kwalifikacji zawodowych dokonuje pracodawca. Dlatego też ważne jest
dokonanie legalizacji uzyskanych w Polsce
dyplomów lub świadectw oraz ich tłumaczeń.
opr. A.M. i A.F.
Niniejsze wydanie
„Naszego Świata” zostało
zrealizowane przy
współpracy z Fundacją
SEMPER POLONIA
i współfinasowane z
dotacji Ministerstwa
Spraw Zagranicznych
RP w ramach konkursu
na realizację zadania
„Współpraca z Polonią i
Polakami za granicą”.
3 lata. Absolwenci tego typu szkoły
mają możliwość dalszego kształcenia
się w dwuletnich szkołach doskonalenia zawodowego, po ukończeniu których można przystąpić doi egzaminu
maturalnego, który uprawniać będzie
do zapisu na wyższe uczelnie.
Szczepienia
Brak zaświadczenia o przebytych szczepieniach, wymaganego przez prawo
włoskie, nie pozbawia rodziców możliwości zapisania dziecka do szkoły.
Jeżeli dziecko przebyło szczepienia w
kraju pochodzenia odpowiednie świadectwo szczepień musi zostać przetłumaczone na język włoski.
Jeżeli dziecko nie posiada karty szczepień szkoła wskaże najbliższy ośrodek
zdrowia ASL.
Mediatorzy kulturowi (Mediatore
culturale)
Aby pomóc uczniowi-cudzoziemcowi w pełnej integracji w środowisku
szkolnym prawo włoskie przewiduje,
że Państwo, Regiony i inne komórki
lokalne powinny dołożyć wszelkich starań w tym zakresie. Rada pedagogiczna
może zaproponować umieszczenia w
tej samej klasie uczniów z tego samego
kraju, w ten sposób łatwiej też będzie
pracować mediatorom kulturowym,
pomagający uczniom w nauce języka
włoskiego oraz zintegrowaniu się w
szkole włoskiej. Oprócz tego dla ww.
III
Nr 20 / 1-15 listopada 2012
Bezpłatny serwis
pomocy SOLVIT
uczni organizowane są kursy języka
włoskiego.
Trzeci
kowy)
cykl edukacji
(nieobowiąz-
Szkolnictwo wyższe
Cudzoziemcy, legalnie przebywający na
terenie Włoch mają wolny dostęp na
wszystkie uczelnie wyższe na takich
samych warunkach, jak obywatele włoscy.
Aby móc zapisać się na studia w Italii
należy posiadać wymagany tytuł ukończenia szkoły i ewentualnie zdać egzaminy wstępne na wybrany kierunek
studiów.
Do podania o przyjęcie na studia należy
dołączyć zalegalizowane przez włoskie
placówki dyplomatyczne za granicą
świadectwo dojrzałości, dichiarazione
di valore oraz tłumaczenie dokumentów na język włoski.
Uznawanie wykształcenia uzyskanego w Polsce
Świadectwa szkół podstawowych, średnich i wyższych wydane przez placówki
edukacyjne w Polsce nie są automatycznie uznawane na terenie Włoch.
Dokumenty potwierdzające ukończenie poszczególnych etapów nauki,
przeznaczone do wykorzystania we
Włoszech do celów kontynuacji nauki,
powinny zostać zalegalizowane przez
Niepełnoletni cudzoziemcy
mają prawo do edukacji
bez względu na to, czy są
we Włoszech legalnie, czy
nie i podlegają oni
obowiązkowi szkolnemu w
taki sam sposób jak
obywatele Włoch.
Wydział Konsularny Ambasady Włoch
w Warszawie.
Do zalegalizowanych dokumentów
dołączane jest zaświadczenie potwierdzające autentyczność i zgodność z
prawem wykształcenia (tzw. dichiarazione di valore).
Dichiarazione di valore
Potwierdza autentyczność i zgodność
z prawem tytułu (świadectwa). Jest to
dowód, że uzyskany w kraju pochodzenia dyplom uznany jest przez władze
włoskie.
Mascia Salvatore
Alessio Fasolino
Polska szkoła we Włoszech
Polska szkoła przy Ambasadzie RP w
Rzymie jest polską placówką publiczną,
powołaną do życia w 1995 r. Organem
prowadzącym szkołę jest Ministerstwo
Edukacji Narodowej w Polsce, natomiast
nadzór w zakresie spraw administracyjnych i finansowych sprawuje Ośrodek
Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą w
Warszawie.
Zajęcia w szkole odbywają się w języku polskim, raz w tygodniu (również w
soboty) w godzinach popołudniowych.
Rekrutacja do szkoły rozpoczyna się w
połowie kwietnia a kończy z końcem września każdego roku. Obok dwóch siedzib
w Rzymie, szkoła ma też filie w Bolonii,
Mediolanie oraz w miejscowości Ostia.
Warunkiem przyjęcia nowego ucznia do
Szkolnego Punktu Konsultacyjnego przy
Ambasadzie RP w Rzymie jest posiadanie
przez dziecko polskiego obywatelstwa.
Centrum SOLVIT Polska
www.solvit.gov.pl Ministerstwo Gospodarki Departament Spraw
Europejskich
Plac Trzech Krzyży 3/5
00-507 Warszawa
Tel. (22) 693 53 60, Fax. (22) 693 40 80
e-mail: [email protected]
Czy mogę zapisać mojego syna do szkoły
we Włoszech?
tel. +39 06 6864619
e-mail: [email protected]
Szkoła Polska im. Gustawa HerlingaGrudzińskiego przy Ambasadzie RP w
Rzymie, filia z siedzibą w Bolonii
Scuola Polacca di Bologna c/o La
Fondazione “Maria Ausiliatrice e San
Giovanni in Bosco”
Via Andrea Costa n. 155, Bologna
tel. +39 3203113271
e-mail: [email protected] lub [email protected]
wp.pl
Szkoła Polska im. Gustawa HerlingaGrudzińskiego przy Ambasadzie RP w
Rzymie, filia z siedzibą w Mediolanie
Via Vitruvio 41, Milano C/O Instituto
Gonzaga, Milano
tel. +39 3336717350 lub +39 02
48018978
e-mail: [email protected]
Adresy szkół:
Szkoła Polska im. Gustawa HerlingaGrudzińskiego przy Ambasadzie RP w
Rzymie
Via Pietro della Valle 1, Roma
Prawo pobytu, podjęcia pracy lub studiów w dowolnie wybranym państwie UE stanowi podstawowe
prawo jej obywateli. Przedsiębiorcy mają także
prawo do zakładania i prowadzenia działalności
gospodarczej oraz do tymczasowego świadczenia
usług na terenie całej Unii. Jednak zdarza się, że rozbieżności w interpretowaniu przepisów unijnych przez administracje krajowe, a także
przewlekłe procedury utrudniają korzystanie z tych praw.
SOLVIT jest odpowiedzią UE na te problemy. Jest to przyjazny dla użytkownika, bezpłatny serwis mający na celu niesienie pomocy obywatelom
i przedsiębiorcom w UE, którzy poszukują szybkich i praktycznych rozwiązań ich problemów w ramach rynku wewnętrznego. SOLVIT obejmuje
sieć 30 centrów współpracujących ze sobą, które znajdują się we wszystkich państwach UE oraz w Islandii, Lichtensteinie i Norwegii. W SOLVIT
mogą być rozwiązywane transgraniczne, rzeczywiście mające miejsce
problemy związane ze stosowaniem prawa UE pomiędzy obywatelem lub
przedsiębiorcą z jednego państwa członkowskiego, a organem administracji innego państwa członkowskiego. W ramach systemu nie mogą być
prowadzone sprawy dotyczące relacji przedsiębiorca - przedsiębiorca,
konsument – przedsiębiorca, pracownik - pracodawca.
Ze względu na nieformalny charakter systemu, SOLVIT nie może podjąć
się interwencji w sytuacjach, gdy wszczęto już postępowanie sądowe.
Dotychczas SOLVIT zajmował się przede wszystkim problemami w
następujących obszarach: uznawanie kwalifikacji zawodowych dostęp do
edukacji zezwolenia na pobyt prawo do głosowania zabezpieczenia społeczne prawo jazdy rejestracja pojazdów silnikowych kontrole graniczne
dostęp produktów do rynku dostęp do rynku usług podjęcie działalności
na własny rachunek podatki (VAT, akcyza) swobodny przepływ kapitału
lub płatności.
Problem można zgłosić on-line lub przesłać go za pomocą poczty zwykłej,
elektronicznej lub faksu:
Szkoła Polska im. Gustawa HerlingaGrudzińskiego przy Ambasadzie RP w
Rzymie, filia z siedzibą w Ostii
Via Mar dei Caraibi 30, Ostia Lido
tel. +39 3406916122
Mieszkam we Włoszech od 3 lat i niedługo przyjedzie do mnie mój 7-letni
synek. Czy będę mogła zapisać go w ciągu roku do włoskiej szkoły?
Oczywiście, dziecko będzie mogło uczęszczać do szkoły we Włoszech i będzie można
go zapisać zaraz po jego przyjeździe do szkoły podstawowej. O zapisy niepełnoletnich
cudzoziemców do szkół włoskich można poprosić w każdym momencie roku szkolnego.
Wniosek o zapisanie muszą złożyć rodzice/rodzic w sekretariacie wybranej szkole.
Oprócz tego, przed zapisaniem dziecka będzie trzeba przedstawić świadectwa szkoły, do
której uczęszczało w Polsce. Należy pamiętać, że świadectwa te należy należy uprzednio
przetłumaczyć na język włoski. W przypadku, gdy rodzice nie mają ww. świadectw, będą
musieli poświadczyć osobiście, do której klasy uczęszczał synek w kraju pochodzenia.
Aby móc zapisać dziecko do szkoły, należy przedłożyć także zaświadczenie o przebytych
szczepieniach, w przypadku gdy nie posiada się ww. zaświadczenia, musisz zgłosić się
do ASL w gminie zamieszkania.
W większości wypadków dzieci zostają zapisane do klasy odpowiadającej ich wiekowi,
jednak grono pedagogiczne może zadecydować, by zapisać dziecko do innej klasy,
biorąc pod uwagę poziom edukacji w kraju pochodzenia.
Szkoły, aby ułatwić przystosowanie, integrację w nowym środowisku oraz znajomość
języka, prowadzą także kursy języka włoskiego w oparciu o konkretne projekty.
Ponadto w momencie zapisania dziecka rodzice będą musieli wybrać wymiar godzin
oraz zapisać synka np. na lekcję religii.
Stranieri in Italia, am
Jestem mamą 4-letniej
Ewelinki i chciałabym zapisać
ją do przedszkola we Włoszech.
Chciałabym się dowiedzieć na
jakich zasadach działają tutaj
tzw. scuole d’infanzia?
© freedigitalphotos.net
Przedszkole (scuola d’infanzia)
Pierwszą, podstawową formą edukacji,
przygotowującą do właściwego nauczania szkolnego są przedszkola, do którego
przyjmowane są dzieci, które w danym
roku szkolnym, przed dniem 30 kwietnia
ukończą 3 rok życia.
3-letnie przedszkole nie jest obowiązkowe i nie stanowi części obowiązkowego
cyklu szkolnego. Jest to raczej swego
rodzaju pomoc dla rodziców.
Zapisy do przedszkoli rozpoczynają
się zazwyczaj w styczniu danego roku
szkolnego, jednak ostateczna decyzja o
wyznaczeniu daty zapisów leży w gestii
gminy miasta.
M.S. i A.F.
Nr 20 / 1-15 listopada 2012
fot.. Photoexpress
Infolinia INPS i INAIL
po polsku
Egzaminy CELI kluczem do kariery tłumacza?
Witam, chciałam dowiedzieć się gdzie i w jaki sposób można zdać egzamin by uzyskać certyfikat
CELI? Nie uczęszczam do żadnej szkoły językowej, język włoski opanowałam tylko i wyłącznie dzięki
3 letniemu pobytowi w Italii. Czy można odrazu przejść do egzaminu CELI 4? Czy nieuniknioną
częścią jest zdanie egzaminów CELI1, CELI2 CELI3? Chciałam również zapytać, jaki certfikat
potrzebny mi jest do rozpoczęcia kariery jako tłumacz? Z góry dziękuje za odpowiedź. Pozdrawiam
serdecznie.
Kasia
Dzwoniąc na 803 164 - bezpłatną infolinię INPS (włoski Zakład
Ubezpieczeń Społecznych) i INAIL
(Krajowy Instytut Ubezpieczeń od
Wypadków przy Pracy i Chorób
Zawodowych) możesz uzyskać
informacje również w języku polskim.
Infolinia czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00
do 20.00 oraz w soboty od 8.00
do 14.00.
W INPS można uzyskać informacje
między innymi na temat:
- rent i emerytur,
- zasiłków i tymczasowych składek
indywidualnych;
- wysyłki dokumentów i zaświadczeń dla ubezpieczonych w INPS,
- rejestracja on-line pomocy
domych i opiekunek
- wniosków o zasiłek dla bezrobotnych
W INAIL można uzyskać informacje między innymi na temat:
- rent
- obowiązków pracodawców związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa w miejscu pracy.
IV
waniu się do egzaminu: www.cvcl.it/
MEDIACENTER/FE/CategoriaMedia.
aspx?idc=83
Do egzaminu CELI - "certyfikatu
potwierdzającego znajomość języka włoskiego,wystawianego przez Uniwersytet
dla cudzoziemców w Perugi", można
przystąpić dwa razy w roku, w każdej
zarejestrowanej szkole językowej we
Włoszech, przygotowującej właśnie do
tych egzaminów.
Jeśli chodzi o poziom CELI, który chce
się zdawać, zależy to wyłącznie od stopnia znajomości języka. Aby przystąpić do egzaminu na poziomie CELI 4,
warto wcześniej podejść do egzaminu próbnego na tym poziomie. Taki
egzamin próbny potwierdzi czy jest to
dla Pani odpowiedni poziom. Nie jest
koniecznym zdawanie niższych stopni
znajomości języka włoskiego CELI 1,2
czy 3.
Próbne egzaminy, ułatwiające sprawdzenie znajomości językja włoskiego,
można znaleźć pod poniższymi linkami:
www.ecfirenze.it/test_di_livello.html;
www.cvcl.it/MEDIACENTER/FE/
CategoriaMedia.aspx?idc=104
CELI posiada również specjalne podręczniki, które pomagają w przygoto-
By rozpocząć karierę tłumacza przysięgłego należy ukończyć studia wyższe
o kierunku filologia włoska, bądź studium podyplomowe dla filologów na
kierunku język włoski. Po czym należy
przystąpić do państwowego egzaminu
na tłumacza przysięgłego z języka włoskiego. Jeśli myśli Pani o pracy jako
tłumacz freelance dla biur tłumaczeń, w
tym przypadku przydaje się najwyższy
stopień znajomości języka włoskiego,
czyli CELI5, chociaż jest to indywidualna decyzja biura zlecającego tłumaczenie. Planując karierę tłumacza
freelance, warto wyspecjalizować się w
konkretnej terminologii, np medycznej,
prawniczej, czy też informatycznej.
Poniżej, dla zainteresowanych zamieszczamy link z informacją na temat
CELI,oraz objaśnienia punktacji egzaminów CELI:
http://www.porta-doriente.com/
scuola%20d'italiano%20per%20stranieri/scuole-italiano-per-stranieri-esame-CELI.asp
Monika Zakrzewska
www.polskaitalia.com
Jak napisać dobre CV ?
Podstawowym dokumentem przy ubieganiu się o pracę jest życiorys, czyli curiculum vitae (CV)
kandydata. Jakość tego dokumentu decyduje, czy zainteresowany zakwalifikowany zostanie do dalszych
etapów procedury rekrutacyjnej. Trzeba więc mieć świadomość jakie treści w CV są niezbędne, a jakich
zdecydowanie być nie powinno.
© freedigitalphotos.net
średnią. W których latach i gdzie do tych
szkół chodziła nikogo nie interesuje. W tej
kwestii może być jeden wyjątek.
Ktoś ukończył np. technikum mechaniczne o specjalności budowa maszyn, a studia
w politechnice na wydziale elektroniki. W
takim przypadku należy podać informację
o ukończeniu szkoły średniej i wyższej,
gdyż obrazuje ona 2 zawodowe przygotowanie kandydata.
Dobre CV
Dobrze przygotowane CV powinno nie
tylko obrazować wykształcenie i drogę
zawodową kandydata, ale również prezentować zasadnicze cechy osobowości i
predyspozycje.
Dane osobowe
Dane osobowe są pierwszym segmentem dokumentu. Jest bardzo istotne, aby
poza standardowymi danymi personalnymi podać nr telefonu czy adres skrzynki e-mail, przez które osoba prowadząca
rekrutację może się kontaktować z kandydatem w czasie swoich godzin pracy. Poza
tym, jeżeli posiadamy prawo jazdy, warto
zaznaczyć w CV jego kategorię.
Dane o wykształceniu
W tym segmencie bardzo często podawane są dane nieistotne. Przykładowo: osoba
u kończyła studia wyższe, więc wiadomo,
że musiała ukończyć szkołę podstawową i
Informacje o przebiegu pracy
zawodowej
Podanie informacji o nazwie zakładu,
okresie w nim zatrudnienia i zajmowanym stanowisku nie jest wystarczające dla osoby prowadzącej rekrutację.
Przykładowo, ktoś podaje, że przez 8 lat
pracował w firmie X na stanowisku kierownika działu organizacyjnego. Z tego
nic nie wynika. Należy podać problematykę, którą się zajmował. To, że pani od
15 lat pracuje jako księgowa nie mówi nic
na temat tego jaki zakres księgowości zna.
Czy potrafi sporządzić sprawozdania do
urzędu skarbowego? Czy potrafi sporządzić bilans?
Informacje o zainteresowaniach i
ewentualnych hobby kandydata
Może to być zaskakujące, ale te dane
mają istotne znaczenie. Zainteresowania
kandydat mogą znacznie odbiegać od pro-
blematyki stanowiska, o które się ubiega.
Hobby i zainteresowania poza zawodowe
obrazują skalę kreatywności kandydata.
Może się okazać, że zainteresowania kandydata są zbieżne z zainteresowaniami
jego przyszłego szefa, a to jest od razu
plus. Często rozmowa kwalifikacyjna
może się rozpocząć od dyskusji o tych
właśnie zainteresowaniach.
Znajomość języków obcych
Coraz częściej pracodawcy wymagają od
swoich pracowników znajomości języków
obcych. W związku z tym, kandydat nie
powinien zapomnieć o wymienieniu języków oraz ich stopnia.
Nie zapomnij!
Na końcu każdego CV
powinno znaleźć się
pozwolenie na przetwarzanie
moich danych osobowych
zawartych w przesłanym
CV dla potrzeb niezbędnych
w procesie rekrutacji:
(Autorizzo il trattamento dei
dati in conformità a quanto
previsto dal DL 196/2003)
Zgubiłem dowÓd
osobisty, co robiĆ?
Osoba, która utraciła dowód osobisty poza granicami Polski jest
obowiązana niezwłocznie zawiadomić o tym polską placówkę
konsularną. Organ ten wydaje
zaświadczenie o utracie dowodu
osobistego oraz powiadamia o
tym urząd, który wydał dowód
osobisty, w celu unieważnienia
dokumentu.
Zaświadczenie nie jest dokumentem podróży i nie uprawnia do
przekraczania granic w strefie
Schengen.
Zawiadomienie o utracie dowodu
osobistego wymaga osobistego
stawiennictwa w urzędzie konsularnym osoby, która utraciła
dowód osobisty, a w przypadku
osób małoletnich i ubezwłasnowolnionych - odpowiednio rodzica lub opiekuna lub kuratora
ustanowionego przez sąd.
Zaświadczenie o utracie dowodu
osobistego jest wolne od opłat.
Informacja pochodzi ze strony Ambasady RP w Rzymie
(www.rzym.msz.gov.pl)
A.M.
V
Nr 20 / 1-15 listopada 2012
Po powrocie do Polski
Nostryfikacja świadectw szkolnych
i maturalnych
Zagraniczne dokumenty o wykształceniu są uznawane w Polsce na mocy umów międzynarodowych o uznawalności wykształcenia bądź
w drodze nostryfikacji.
Nostryfikacja
Nostryfikacji podlegają dokumenty
pochodzące z krajów, z którymi Polska
nie posiada umowy o wzajemnym uznawaniu dokumentów o wykształceniu
oraz dokumenty z krajów, z którymi
Polska zawarła ww. umowy, a które nie
są objęte umową. Dotyczy to np. dyplomów z danego kraju wydanych w okresie, w którym umowa przestała obowiązywać bądź też dokumentów, które nie
są wymienione w danej umowie.
Nostryfikacji dokonuje kurator oświaty
właściwy ze względu na miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się o nostryfikację, a w przypadku braku takiego
miejsca – kurator oświaty właściwy ze
względu na siedzibę instytucji, w której
osoba zamierza złożyć świadectwo uzyskane za granicą.
Do wniosku o przeprowadzenie nostryfikacji należy dołączyć:
- oryginał świadectwa albo jego duplikat
zalegalizowany przez konsula RP urzędującego w państwie, w którym został
wydany dokument,
- oświadczenie, że świadectwo nie stanowiło dotychczas przedmiotu postępowania nostryfikacyjnego w Polsce.
Legalizacja
Jeżeli instytucja, która wydała świadec-
two za granicą, działa w systemie edukacji innego państwa niż to, na którego
terytorium było prowadzone kształcenie, osoba ubiegająca się o nostryfikację
składa oryginał świadectwa albo jego
duplikat, zalegalizowane przez:
- konsula Rzeczypospolitej Polskiej urzędującego w państwie,
- w którym działa szkoła lub
- konsula Rzeczypospolitej Polskiej
urzędującego w państwie, w którego systemie edukacji działa szkoła lub
akredytowane
na
terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej przedstawicielstwo dyplomatyczne lub urząd konsularny państwa, w którego systemie
edukacji działa szkoła, lub akredytowane
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
przedstawicielstwo dyplomatyczne lub
urząd konsularny państwa, w którym
prowadzone było kształcenie.
Bez legalizacji
Jeżeli świadectwo uzyskane za granicą
zostało wydane przez instytucję działającą w systemie edukacji państwa będącego stroną Konwencji znoszącej wymóg
legalizacji zagranicznych dokumentów,
sporządzonej w Hadze dnia 5 października 1961 r., osoba ubiegająca się o
nostryfikację świadectwa uzyskanego za
granicą wraz z wnioskiem składa oryginał świadectwa albo jego duplikat, albo
kopię potwierdzoną notarialnie za zgodność z oryginałem,
z umieszczoną na dokumencie albo dołączonym poświadczeniem (apostille).
Brak adnotacji stwierdzającej
uprawnienie do ubiegania się o
przyjęcie na studia wyższe
Jeżeli na świadectwie uzyskanym za granicą brak jest adnotacji stwierdzającej
uprawnienie do ubiegania się o przyjęcie
na studia wyższe do każdego typu szkół
wyższych w państwie, w którego systemie edukacji działa instytucja wydająca świadectwo, wówczas do wniosku
o przeprowadzenie nostryfikacji należy
dołączyć potwierdzenie tego uprawnienia wydane przez:
- władze oświatowe państwa, w którego
systemie edukacji wydano świadectwo
lub
akredytowane
na
terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej przedstawicielstwo dyplomatyczne lub urząd konsularny państwa, w którego systemie
edukacji wydano świadectwo lub
- konsula Rzeczypospolitej Polskiej urzędującego w państwie, w którego systemie edukacji wydano świadectwo.
Apostille
Poświadczenie dokumentu
sporządzonego w jednym
państwie (np. aktu notarialnego,
tłumaczenia przysięgłego lub
odpisu aktu stanu cywilnego)
umożliwiające legalne
użycie go w innym państwie.
Poświadczenie to wydawane jest
przez właściwy organ państwa, z
którego dokument pochodzi.
Zasady używania apostilli
reguluje konwencja haska
z 5 października 1961 r.,
ratyfikowana między innymi
przez Polskę.
Apostille sporządzany jest
według wzoru załączonego do
konwencji i ma formę adnotacji
dokonywanej na dokumencie lub
odrębnego dokumentu do niego
dołączanego.
wikipedia.org
Artykuł pochodzi z portalu
powroty.zielonalinia.gov.pl
Uznawanie zagranicznych dyplomów w celu
kontynuacji kształcenia
Zagraniczne dyplomy mogą zostać uznane w Polce w celu kontynuacji kształcenia na podstawie umów międzynarodowych lub
nostryfikacji.
Nostryfikacja
Nostryfikacja jest to procedura prowadząca do określenia polskiego odpowiednika zagranicznego dyplomu lub
stopnia naukowego. Nostryfikacji
dokonują upoważnione uczelnie:
- w przypadku nostryfikacji dyplomów
ukończenia studiów wyższych – uczelnie odpowiadające kierunkowi studiów
za granicą, które mają uprawnienia do
nadawania stopnia doktora;
- w przypadku nostryfikacji stopni
naukowych – uczelnie odpowiadające
kierunkowi studiów za granicą, które
mają uprawnienia do nadawania stopnia doktora habilitowanego.
Przyjęcie na studia drugiego
© freedigitalphotos.net
P
olska uznaje zagraniczne dyplomy i stopnie naukowe uzyskane
w tych państwach, z którymi
zawarła umowy międzynarodowe o
uznawalności wykształcenia. Wykaz
obowiązujących umów publikuje na
swojej stronie Ministerstwo Nauki i
Szkolnictwa Wyższego (MNiSW).
Jeśli twój dyplom został wydany przez
kraj, z którym Polska nie zawarła
umowy międzynarodowej, wtedy jego
równoważność z polskim dyplomem
może zostać stwierdzona w drodze
nostryfikacji.
stopnia
Osoba, która ubiega się o przyjęcie
na studia drugiego stopnia w polskiej uczelni, może zostać zwolniona
z konieczności nostryfikacji dyplomu.
O zwolnieniu decyduje rada jednostki organizacyjnej, w której posiadacz
zagranicznego dyplomu chce rozpocząć studia.
Przyjęcie na studia trzeciego
stopnia
Z możliwości zwolnienia z nostryfikacji przy ubieganiu się o przyjęcie na
studia trzeciego stopnia, studia doktoranckie lub wszczęcie przewodu doktorskiego mogą skorzystać osoby, które
uzyskały dyplom ukończenia studiów
wydany przez uczelnię państwa członkowskiego UE, EOG, Konfederacji
Szwajcarskiej lub państwa będącego
stroną Konwencji Lizbońskiej, który
daje uprawnienie do ubiegania się o
przyjęcie na studia doktoranckie w
tym państwie.
W przypadku zwolnienia z nostryfikacji nie jest wydawane zaświadczenie
stwierdzające równoważność zagranicznego dyplomu z jego polskim
odpowiednikiem.
cie przewodu doktorskiego czy habilitacyjnego. W przypadku odmowy
konieczna jest nostryfikacja zagranicznego dokumentu.
Ubieganie się o wszczęcie przewodu habilitacyjnego
Z możliwości zwolnienia z postępowania nostryfikacyjnego przy ubieganiu
się o wszczęcie przewodu habilitacyjnego mogą skorzystać osoby, które
stopień naukowy uzyskały w jednym
z państw członkowskich UE, EOG lub
Konfederacji Szwajcarskiej. Decyzję o
zwolnieniu z postępowania nostryfikacyjnego w każdym przypadku podejmuje rada jednostki, w której kandydat ubiega się
o przyjęcie na dalsze studia lub otwar-
Ministerstwo Nauki i
Szkolnictwa Wyższego
Departament Obsługi
Programów Międzynarodowych
i Uznawalności Wykształcenia
Artykuł pochodzi z portalu
powroty.zielonalinia.gov.pl
Szczegółowych informacji
na temat uznawalności
zagranicznych dyplomów w celu
kontynuacji kształcenia w Polsce
udziela polski ośrodek ENIC/
NARIC:
ul. Wspólna 1/3
00-529 Warszawa
[email protected]
tel.: +48 22 628 67 76
fax: +48 22 628 35 34
Vademecum Polaków we Włoszech
niezbędnikemigranta
Niniejsza publikacja została zrealizowana przez redakcję „Naszego Świata” przy współpracy z Fundacją SEMPER POLONIA i współfinasowana z
dotacji Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w ramach konkursu na realizację zadania „Współpraca z Polonią i Polakami za granicą”
© photoxpress.com
Nr 6 / 16-30 listopada 2012
Polscy kierowcy na włoskich drogach
kodeks drogowy i nie tylko
Patente di guida
Informacje
dla kierowców
Dowiedz się jak zrobić
prawo jazdy we Włoszech
Korzystanie z włoskich dróg wiąże się, podobnie jak w Polsce, z
przestrzeganiem tutejszego kodeksu drogowego, który w 2010 r. został
znowelizowany. W związku z tym, każdemu kierowcy, który ma zamiar
poruszać się we Włoszech radzimy zapoznać się z istotnymi zmianami,
które zaostrzyły wcześniejsze sankcje za wykroczenia drogowe.
Jeśli nie masz prawa jazdy, ale mieszkasz legalnie we Włoszech i
posiadasz zameldowanie (residenza) oraz włoski dowód osobisty
(carta d’identità) możesz zapisać się na kurs prawa jazdy (autoscuola).
Zdobycie prawa jazdy w Italii jest o wiele łatwiejsze niż w Polsce.
strona II
strona II
ponadto w tym numerze:
Dom Sanitarny w bitwie o Monte Cassino
Prezentacja polskich stowarzyszeń we Włoszech
Jednym z zasadniczych elementów przygotowań i toczonej bitwy o przełamanie
linii obrony niemieckiej w masywie górskim Monte Cassino – Monte Cairo, była
organizacja i funkcjonowanie służb sanitarno – medycznych.
Stowarzyszenie „Polonia” w Cesenie, Stowarzyszenie Le Rondini w Rzymie,
Comunità Polacca w Terni, Związek Polaków w Kalabrii, Instytut dla Polonii w
Neapolu, Stowarzyszenie Przyjaźni i Współpracy Polsko-Włoskiej w Kampanii
strona IV
strona VIII
EDITORE: Stranieri in Italia S.r.l. Via Eleonora Duse, 53 Roma 00197 ITALY Email: [email protected] | DISTRIBUZIONE ED ABONAMENTI:
Email: [email protected] | TIPOGRAFIA: CENTRO STAMPA QUOTIDIANI Spa Via dell’Industria 52, Erbusco - (BS) 25030, Italy
Nr 21 / 16-30 listopada 2012
II
Informacje dla kierowców
Korzystanie z włoskich dróg wiąże się, podobnie jak w Polsce, z przestrzeganiem tutejszego kodeksu drogowego, który w 2010 r. został
znowelizowany. W związku z tym, każdemu kierowcy, który ma zamiar poruszać się we Włoszech radzimy zapoznać się z istotnymi
zmianami, które zaostrzyły wcześniejsze sankcje za wykroczenia drogowe.
Zgodnie z prawem Unii Europejskiej,
we wszystkich krajach Wspólnoty obowiązuje zasada wzajemnego uznawania
prawa jazdy uzyskanego w każdym kraju
członkowskim.
Obywatel polski, który przeprowadził
się do Włoch i tu się zameldował ma trzy
możliwości:
1. może prowadzić pojazdy, legitymując
się polskim prawem jazdy;
2. może wymienić polskie prawo jazdy
na włoskie w przeciągu jednego roku od
daty meldunku;
3. może legitymować się polskim prawem jazdy, które zostanie „riconosciuto”, czyli uznane, ale w tym przypadku
może tego dokonać w przeciągu 90 dni
od momentu zameldowania.
W przykładzie 2 i 3 obywatel polski
musi udać się do Motorizzazione Civile
i wypełnić wniosek (modello TT 746
w przypadku wymiany prawa jazdy,
modello TT 746 w przypadku „riconoscimento” polskiego prawa jazdy), dołączając do niego samozaświadczenie (autocertificazione) o miejscu zameldowania.
Do wniosku należy także załączyć opłatę
skarbową w wysokości 9,00 euro i 14,62
euro wpłaconych na odpowiednie konta
oraz kserokopie polskiego prawa jazdy.
W przykładzie 3, po rozpatrzeniu wniosku, Motorizzazione Civile wyda nalepkę, która musi zostać przyklejona w
odpowiednim miejscu na polskim pra-
wie jazdy. Jeżeli jednak zdecydujemy się
na wymianę prawa jazdy, zostanie nam
wydany nowy dokument włoski.
W przypadku, gdy posiadacz prawa jazdy
zdecyduje się na prowadzenie pojazdów, legitymując się polskim dokumentem, może mieć problemy w przypadku
konieczności wyrobienia jego duplikatu,
np. w przypadku kradzieży lub zniszczenia.
Obowiązek
przerejestrowania samochodu
Zgodnie z art. 132 włoskiego kodeksu drogowego, posiadacze pojazdó zarejestrowanych na
polskich tablicach rejestracyjnych, maksymalnie po 12 miesiącach stałego pobytu
we Włoszech mają obowiązek przerejestrowania pojazdu na włoskie numery.
W razie jego niedopełnienia właściciel
samochodu podlega sankcji mandatu w
wysokości od 80 do 318 Euro.
Jeżeli auto pochodzi z jednego z państw
należących do Unii Europejskiej, możemy je przerejestrować na dwa sposoby.
1. W telematycznych okienkach STA,
obecnych na terytorium całych Włoch w
wojewódzkich przedstawicielstwach ACI
(Automobile Club Italia).
2. W wojewódzkich Urzędzie Komunikacji
(Ufficio Provinciale Motorizzazione
Civile), biurach ACI, przedstawicielstwach sprzedaży samochodów (agenzie
pratiche auto).
Jeżeli pojazd jest nowy, przy rejestracji należy przedłożyć ważny dokument
tożsamości nabywcy, umowę sprzedaży
(atto di vendita) posiadającą notarialne
poświadczenie wiarygodności podpisu
sprzedającego. Poświadczenie powinno
zostać sporządzone na
papierze do pism urzędowych (z opłatą skarbową), czyli tzw. carta
bollata. Oprócz ww.
dokumentów nabywca musi przedłożyć
świadectwo zgodności,
wydane przez producenta pojazdu.
Świadectwo zgodności: Wydane przez
producenta - potwierdza, że parametry
techniczne pojazdu spełniają wymogi
bezpieczeństwa i ochrony środowiska.
Świadectwo może być europejskie (WE)
lub krajowe.
Jeśli samochód ma ważne świadectwo
WE, urzędy krajowe nie mogą wymagać żadnej dodatkowej dokumentacji
technicznej - chyba że po opuszczeniu
fabryki samochód został zmodyfikowany (wtedy mogą wymagać poddania go
ponownej homologacji).
W przypadku pojazdu używanego, do
powyższych dokumentów należy dołączyć także zagraniczny dowód rejestra© freedigitalphotos.net
Polskie prawo jazdy
Prawo jazdy we Włoszech
Z
godnie
z
prawem
Unii
Europejskiej
we wszystkich
krajach Wspólnoty obowiązuje
zasada wzajemnego uznawania prawa
jazdy uzyskanego w każdym kraju
członkowskim. Zatem jeśli posiadasz
aktualne, polskie prawo jazdy możesz
bez przeszkód prowadzić samochód we
Włoszech.
Jak zrobić prawo jazdy we
Włoszech?
Jeśli nie masz prawa jazdy, ale mieszkasz legalnie we Włoszech i posiadasz
zameldowanie (residenza) oraz włoski dowód osobisty (carta d’identità)
możesz zapisać się na kurs prawa jazdy
(autoscuola).
Ceny kursów teoretycznych na prawo
jazdy B wahają się obecnie w granicach 390—600 euro w zależności od
regionu.
Koszt egzaminu praktycznego wynosi
ok. 60 euro. Do tego należy doliczyć
jazdę (o liczbie godzin decydujemy
sami). Obecnie, w zależności od regionu godzina jazdy z instruktorem kosztuje od 30-40 euro.
Jeszcze 2 lata temu każdy, kto chciał
zdobyć prawo jazdy, otrzymywał na
początku kursu foglio rosa (dosłownie: różowy papier), czyli dokument
uprawniający do jazdy samochodem,
niekoniecznie z instruktorem, ale w
towarzystwie osoby posiadającej prawo
© freedigitalphotos.net
Zdobycie prawa jazdy w Italii jest
o wiele łatwiejsze niż w Polsce.
jazdy od co najmniej 10 lat.
Od listopada 2010 roku szkoła jazdy,
do której zapisze się przyszły kierowca,
musi zanieść dokumenty kursanta do
Motorizzazione. W wydziale komunikacji zostanie wystawiony protokół, a po
miesiącu i jednym dniu po jego wystawieniu, kandydat na kierowcę będzie
mógł przystąpić do egzaminu teoretycznego. Po pozytywnym zdaniu teorii,
przyszłemu kierowcy zostanie wydane
foglio rosa.
Dodatkowo, od stycznia 2011, zostały
wprowadzone zmiany w egzaminie teoretycznym. Każdy kandydat musi odpowiedzieć tylko na 40 pytań. Oznacza
to, że każdy z quizów ma tylko jedną
odpowiedź.
To nie wszystko: 40 pytań wybierane
jest losowo, ze specjalnie przygotowanego programu informatycznego.
Foglio rosa ma ważność 6 miesięcy i
w tym czasie należy zaliczyć egzaminy
praktyczny. Jeśli w ciągu 6 miesięcy nie
uda się zdać egzaminu, należy odnowić
ten dokument.
oprac. Danuta Wojtaszczyk
Niniejsze wydanie
„Naszego Świata” zostało
zrealizowane przy
współpracy z Fundacją
SEMPER POLONIA
i współfinasowane z
dotacji Ministerstwa
Spraw Zagranicznych
RP w ramach konkursu
na realizację zadania
„Współpraca z Polonią i
Polakami za granicą”.
cyjny (+ 1 kserokopia) i własności.
Koszt przerejestrowania pojazdu uzależniony jest od prowincji zamieszkania
oraz rodzaju tablicy rejestracyjnej. Ale w
większości przypadków koszt przerejestrowania wynosi około 80 euro.
W przypadku, gdy nie jest możliwe przerejestrowanie pojazdu w STA,
należy udać się do wojewódzkiego
Urzędu Komunikacji (Motorizzazione
Civile), następnie, w przeciągu 60 dni
od momentu wydania nowego dowodu
rejestracyjnego, należy wpisać auto do
rejestru pojazdów (PRA).
Mandat
pojazdu
i
zatrzymanie
Kierowcy pojazdów zarejestrowanych
za granicą są zobowiązani do natychmiastowego opłacenia mandatów nałożonych przez kompetentne służby za
wykroczenia popełnione w ruchu drogowym.
W przypadku niemożności wniesienia
opłaty z jakichkolwiek przyczyn, samochód musi być pozostawiony na parkingu depozytowym, wyznaczonym przez
nakładające karę służby. Kierowca jest w
ww. przypadku zobowiązany do pokrycia
kosztów postoju pojazdu na parkingu.
Mandat przyjęty i zapłacony jest równoznaczny z przyznaniem się do wykroczenia drogowego i powoduje brak
możliwości odwołania się do wyższej
instancji.
III
Nr 21 / 16-30 listopada 2012
Co robić, kiedy włoski mandat
zostanie przysłany do Polski?
Na drodze
Maksymalna dopuszczana prędkość
na autostradach wynosi we Włoszech
130 km/h. Na niektórych autostradach
trzypasmowych, a także tych z pasem
awaryjnym limit prędkości został zwiększony do 150 km/h, jednak wyłącznie
tam gdzie jest to wskazane i gdzie został
zainstalowany tzw. „tutor" – tj. system wykrywający średnią prędkość na
danym odcinku drogi.
Od 2010 r. we Włoszech obowiązuje
bezwzględny zakaz sprzedaży oraz podawania napojów alkoholowych na wszystkich stacjach benzynowych w godzinach
22.00-7.00.
Przy stałym
pobycie przekraczającym
okres 1 roku nie jest
wymagana wymiana
polskiego prawa jazdy na
włoskie. Osoby posiadające
polskie prawa jazdy mogą
jednak na własne życzenie
dokonać wymiany
dokumentu.
Zawodowi kierowcy
Włoska policja, mając na uwadze bezpieczeństwo na drogach, dokonuje
częstych kontroli przestrzegania przez
kierowców zawodowych ograniczeń
dotyczących maksymalnego czasu pracy,
a także prawidłowości
posiadanych przez nich dokumentów
samochodowych oraz tych na
przewożony towar. Kierowcy zawodowi powinni przed wyjazdem do Włoch
skonsultować stronę włoskich autostrad
(www.autostrade.it), w celu zapoznania się z kalendarzem dni wolnych, gdy
samochody ciężarowe oraz TIR-y nie
mogą poruszać się po tutejszych drogach.
W przypadku zatrzymania samochodu,
przewożony przez kierowcę zawodowego towar, może być przeładowany
na inny środek transportu spełniający wszystkie wymagania w celu jego
dostarczenia do miejsca przeznaczenia.
W przypadku, gdy do towaru stosuje się
przepisy („regime") TIR lub innej międzynarodowej konwencji odnoszącej się
do towarów należy powiadomić Urząd
Celny i uzyskać pozwolenie.
Brak w pojeździe zezwolenia na przewóz towarów (gdy jest ono wymagane)
w ruchu międzynarodowym spowoduje
zatrzymanie pojazdu na okres trzech
miesięcy do odbycia na terytorium
Włoch oraz wysoką karą pieniężną.
opr. A.F. i A.M.
© freedigitalphotos.net
Z
godnie z art. 201 włoskiego kodeksu drogowego, jeżeli protokół
wykroczenia drogowego nie
może zostać natychmiast po
złamaniu przepisów przedstawiony sprawcy, to musi zostać
on o nim powiadomiony drogą
urzędową w ciągu 60 dni od
dnia, w którym zostało dokonane wykroczenie, jeżeli przebywa na terenie Włoch, i w
ciągu 360 dni jeżeli jego stałe
miejsce zamieszkania jest poza
granicami Włoch. Po przekroczeniu wymaganej ilości dni można odwołać
się do odpowiednich organów o unieważnienie sankcji.
Organami kompetentnymi do rozstrzygania odwołań dotyczących mandatów są Sędzia Pokoju (Giudice di Pace) oraz Prefekt (Prefetto), do których można się odwołać w ciągu 60 dni od urzędowego powiadomienia o
dokonanym wykroczeniu (art. 203 i 204 bis włoskiego kodeksu drogowego).
Poważną przeszkodą w przeprowadzeniu egzekucji na terenie innego
państwa, w tym przypadku Polski jest bariera biurokratyczna, włoski tytuł
egzekucyjny, aby uzyskać operatywność w Polsce musi przejść przez procedurę sądową, co dla zagranicznego inkasenta może stanowić niemały
problem, a co najważniejsze zwiększa koszty ryzykownej procedury, można
to ująć w sposób bardzo prosty “gra robi sie niewarta świeczki”, ale jak już
wcześniej wspomniałam nikt nie może zagwarantować intencji inkasenta,
czy jego zleceniodawcy.
Należy pamiętać, że nieuregulowanie należności może spowodować przy
jakiejkolwiek kontroli policji na terenie Włoch zmuszenie do natychmiastowej zapłaty lub zajęcie przez policję pojazdu.
Organy legislacyjne Unii Europejskiej zdały sobie perfekcyjnie sprawę
z wagi problemu i pracują nad zunifikowaniem systemu płatności sankcji
za wykroczenia drogowe. Oznacza to, że najprawdopodobniej w niedługim
czasie będziemy mieć rozwiązania regulaminowe na skalę europejską,
które będą musiały zostać ratyfikowane i wprowadzone w życie w państwach członkowskich w ciągu dwóch lat od ich uchwalenia.
mgr pr. Agnieszka Janusz
17-latki za kierownicą
© freedigitalphotos.net
Od 21 kwietnia br. 17-latki mogą przygotowywać się do egzaminu
na prawo jazdy, prowadząc pojazdy w towarzystwie osób,
posiadających prawo jazdy kategorii B od minimum 10 lat.
A
by móc zasiąść za kierownicą
samochodów osobowych, przyszli
kierowcy muszą być już w posiadaniu ważnego prawa jazdy kategorii A.
Jako osoby towarzyszące można wyznaczyć trzech wprawionych kierowców,
którzy egzamin na prawo jazdy zdali co
najmniej 10 lat wcześniej. Oprócz tego nie
mogą mieć oni więcej niż 60 lat.
Początkujący kierowcy muszą wystąpić
o zezwolenie na prowadzenie pojazdów,
tzw. guida accompagnata, w odpowiedniej Motorizzazione Civile, która po przeprowadzeniu kontroli wyda małoletniemu
zaświadczenie pozwalające na zapisanie
się na kurs przygotowawczy do szkoły
jazdy.
Po zakończeniu kursu szkoła wyda certyfikat uczęszczania, który należy przedłożyć ponownie w Motorizzazione Civile,
która wyda wreszcie zezwolenie na prowadzenie pojazdów z osobą towarzyszącą.
Zezwolenie ważne będzie do momentu
ukończenia przez kursanta 18 roku życia.
Pojazd, który może być prowadzony przez
17-latka nie może przekraczać masy 55
kW/t i maksymalnej mocy 70 kW. Na
tylnej szybie pojazdu trzeba przykleić
naklejkę, opatrzoną w litery GA (guida
accompagnata). Naklejka musi być dobrze
widoczna, ale nie przeszkadzać w prowadzeniu pojazdu.
Osoby niepełnoletnie, które otrzymają
zezwolenie na praktyczne przygotowanie
się do egzaminu na prawo jazdy będą
musiały podobnie jak początkujący kierowcy poruszać się z prędkością100 km/h
na autostradach oraz 90 km/h na drogach
szybkiego ruchu.
A.F.
Limity dla świeżo upieczonych
kierowców
Początkujący kierowcy przez pierwszy rok od momentu otrzymania prawa jazdy
mogą prowadzić pojazdy o mocy, która nie przekracza 70 kW, i w których stosunek
dopuszczalnej maksymalnej mocy silnika do ciężaru nie przekracza 55 kW na tonę.
Dla nowych samochodów dane te są podane w dowodzie rejestracyjnym.
Rzeczywistą moc starszych aut trzeba wyliczyć często samodzielnie. Kto nie był
prymusem z matematyki może posłużyć się wygodnym kalkulatorem dostępnym na
stronie internetowej www.ilportaledellautomobilista.it.
"Neopatentati" muszą ponadto przestrzegać limitów prędkowościowych, niższych
od normalnych. Przez pierwsze 3 lata od momentu otrzymania prawa jazdy nie
mogą przekraczać prędkości 100km/h na autostradach i drogach szybkiego ruchu
oraz 50 km/h w mieście.
Za złamanie przepisów grozi mandat do 594 euro i utrata prawa jazdy na 8
miesięcy.
D.W.
Jestem w piątym miesiącu
ciąży. Czy muszę zapinać pasy
bezpieczeństwa podczas jazdy
samochodem?
© freedigitalphotos.net
Jazda z niezapiętymi pasami bezpieczeństwa
Jeśli kierowca zostanie przyłapany z niezapiętymi
pasami bezpieczeństwa, grozi mu mandat w wysokości 74 euro i 5 punktów karnych, natomiast osoby
posiadające prawo jazdy od mniej niż trzech lat,
otrzymają 10 punktów.
W przypadku, gdy kierowca zostanie przyłapany na
tym samym wykroczeniu po raz drugi, na decyzję
prefekta, może mu zostać odebrane prawo jazdy na
okres od 15 dni do 2 miesięcy (art. 172 włoskiego
kodeksu drogowego).
Obowiązek zapinania pasów dotyczy także kobiet
ciężarnych, również podczas długich podróży. Z tego
obowiązku mogą zostać zwolnione jedynie panie
mające orzeczenie lekarskie o przeciwwskazaniu do
używania pasów.
Anna Malczewska

Podobne dokumenty

naszświat - Stranieri in Italia

naszświat - Stranieri in Italia Rzym – Jak każdego roku, Inps rewolaryzuje wysokość składek na ubezpieczenie dla colf i badanti, baby sitter oraz innych pracowników zatrudnionych w domach włoskich. Poniżej została zamieszczona ta...

Bardziej szczegółowo