z^rz4dzenie N, !9.1.?P..G

Transkrypt

z^rz4dzenie N, !9.1.?P..G
z^rz4dzenieN, !9.1.?P..G
BurmistrzaMiasta Lubawka
z dnia 17 lutego2006r.
w sprawiepowolaniakomisji przetargoweJ'
Dzialajqczgodnez art l g ust. 2 usta\ty z dnia29 stycznia2004 r'
(Dz.U.Nr 19,poz.1'17zp6h.zrn')
publicznych
za rz{dza
Prawo zam6wieti
m , c on a s t Q p u J e :
$ l
skladzie
w nastQpuj4cyrn
dalej
zwan4
przetargow4
',komisjd',
PowolujEkomisjq
- przewodnicz4cy
komisji
1. DanutaWisniewska
- sekretarzkomisji
2. MalgorzataSajdak
- czlonekkomisji
2. StanislawW6jcik
s z
w spraue
przetargunieogramczonego
pzeprowadzenia
Konisja powolanazostajedo
wyboru wykonawcyna realizacjqzadantap.n :
wiejsk4'
nioa"^iu"ju uuiyot<u po rakl"dacl, ,,Gamb^it"w Miszkowicachna swietlicf
przez
Komisjajest zespolempomocniczymburmistEapowolanymdo ocenyspehiania
o udzieleniezam6wieniaoraz do badaniai
*-unt6w udziafuw postQpowaniu
*vtoiu*"0*
ocen\oferl.
] 4
jeslidolonanieoccny
l. Burmjstrzmozezaprosicdo udzialuw pracachkomisjiinneosoby
wlmaga wiadomoscispecjalnychOsobyte
ofert lub innychczynnosciw postQpowaniu
wystqpujqw charakterzebieglych(rzeczoznawcow)
tomisji-o6ecnemog4by6tak2einneosobyniz wymienionew A I i Q4
z.'Na'pdsiedreniacl't
przezburmistza.
us1.I, zaproszone
3. Osobomwymienion)4nw I 4 ust. 1 i 2 nie przyslugujeprawo glosu'
l Niezwloczniepo zapoznaniusiqkomisji z oiwiadczeniamilub dokumentamzlozonynx
lub
o zaistnieniu
oSwiadczenia
p.r", *ykonu*** "ilonkowiekomisjiskladaj4pisemne
29
stycznia
z
dnia
irJu irini"niuotuti"znosci,o kt6rychmowaw art 17 ust l ustawy
iO04 .. Prurlo tu-6*ieir publicmych(Dz.U.Nr 19, poz 777z p62t' zm\' zwuqddrcj
,justawq".
o,zaistnieniuokolicznosci'o
zto;zeniaprzezczlonkakomisji oSwiadczenia
). W ptz:ypadktt
1, iczlozena przez ntegooswiadczeniaalbo zlozeniaoswiadczenta
ttO.y"tr -o*u\{,rtt.
komisji z
nieziodnegoz prawd4 przewodnicz4cykomisji niezwloczniewyl4czaczlonka
o
al"i"go .iarat t * po"tgpowaniuo udzieleniezam6wieniapubliczrego lnformaci€
w
kt6ry
wyl4cieniu czlonkaiomisii prze*odnic,4cy komisji przekazuje-burmistrzowi'
,r,L1sce*ylqczooego czlonkawinien powola6nowegoczlonkakomisji'
burmistz
:. ivou"" p.o*oa-ni"z4cego komisjiizynno3ci wyl4czeniadokonujebezposrednio
sigodpowiednio
usl.1 i2 stosuje
Przepis
u"t. 1,jest obowi4zanyw kazd)'mczasiewylqczydsia z
,u.t.r"2"-,ti"t
,
ko-i.ji,
+.iilorr"f
udriulo * p.u"u"l, iomisji niezwloczniepo powziQciuwiadomoscio zaistnieniuokolicznoSci'
komisji Przepisust 2 stosu1e
.o*u * utt. i, o czyminformujeprzewodnicz4cego
o't?f"l
sieodoowiednio.
06
przedsawi
burmishzowipropozycjewykluczenia
przelanowa
w szczegolnosci
Komisia
*yko**"y. oai^""nia oftrty oraz wyborunaftorzystniejszejoferty lub wyst{ti z
wnioskiemo uniewazriedeprzetargu.
$7
za$czrik m 1 do niniejszego
pracy
stauowiqplm
z
rcgulamircm
Kooisja &iah zgotlnie
Z,uadzsaia$8
przedstawicieliKomisji do:
Zobowiq-zuje
1. zapozu;ria sie z nateriahni dotyczqg)Biprzednfotu rfuieiszagoZtz&Zf,rtiq aw
z dokumeniaci?'przqlargowu
szczeg6lnosci
wykonywaniapowierzonychczpnjscl-.
i
obiektywnego
rzetehego
2.
przepis6wtj. PrawazamOwienpublcznyonl przepbow
3. FzestPeganiaobowi4.zujqpych
Wkonawczychdo tej ustal'vy.
$e
w zyciez dniempodpisania.
Z$z4Azrlltic'wcf,.rodzi
Sprawpprowadzi:DanutaWiiniewska
Zataczniknr 1
do Zarzqdzerianr..!L9.1.W.6-.
Regulaminpracy komisji przetargowej
publicznego'
zam6wienia
o udzielenie
postQpowania
l. W procedurze
czynno6ci:
komisjawykonanastgpuj4ce
a) dokonaofivarciaofert,
bj ocenispelnianiewarunk6wstawianychwykonawcomorazprzedstawi
burmistrzowipropozycjewykluczeniawykonawc6ww przypadkach
okeslonychustawq(art.24ttst-| iZPzp)'
c) przedstawiburmistrzowipropozycjeodrzuceniaofert w przypadkach
ustawq(art.89 ust. I Pzp),
przewidzianych
odrzuceniu,
d) oceniofertyniepodlegaj4ce
"j p.rygotol" ptopozycjl wyboru oferty najkorzystniejszejbAdZwystqpi
o uniewaznieniePostQPowania,
odpowiedzina
wniesioneprotestyorazzaproponuje
f) przyjmiei przeanalizuje
protesty.
Z. Kimisja proponulewyb6r najkorzystniejszejoferty na podstawieindywidualnej
w
ocenyofert dokonanejwyl4cmie na podstawiekryteri6w ocenyofert okreSlonych
w specyfikacjiistotnychwnurk6w zam6wienia'
o kt6rychmowaw art 93 ust l ustawy'
okolicznosci,
3. W przlpadkuzaistnienia
komisjuwy"tqpi , wnioskiemdo burmistrzao uniewa2nienieprzetargu'podajqc
faktycznei Prawne.
uzasadnienie
prawa'
podjQtejz naruszeniem
cz)'nnosci
4. Burmistrzstwierdziniewazno3c
podjgtq
czyrxro66'
komisjapowt6rzyuniewaznion4
burmistrza
5. Na polecenie
prawa.
z naruszeniem
6. Protestna czynnolci podjpteprzez Zanawiaiqcego,zlozonyprzezwykonawcow'
przewodnicz4cykonrisji przelazewraz ze stanowiskiemkomisji' do rozpatrzenia
burmistrzowi.
czlonkowiekomisjiwykonaj4wszystkie
postgpowania
7. W celuprzeprowadzenia
i
niezbEdneczynnoSciokreiloneprzepisamiustawy Prawozam6wiefipublicznych
aktamiwykonawczlmi do ustawy.
8. Pracamikomisjikierujeprzewodniczqcy'
komisjinaleZ4w szczeg6lnoSci:
9. Do przewodnicz4cego
czlonk6wkomisji, o kt6rych mowaw.$ 5 ust' l zarzqdzenia
a) odebranieoSwiad-czeri
2i4
orazpoinformowanieburmistrzao okolicznosciach,o kt6rych mowaw $ 5 ust'
zaruqdzenra,
komisjiorazich prowadzenie'
termin6wposiedzeri
b) wyznaczanie
w trybieroboczym'
"j poariut-lgary czlonk6wkomisjipracpodejmowanych
udzielenie
d) nadzorowanieprawidlowegoprowadzeniadokumentacjipostqpowaniao
zam6wieniapublicznego,
toku
e) informowanieburmistrzao problemachzwiryanychz pracamikomisji w
postepowaniao udzieleniezam6wieniapublicznego'
10.Zasadypracykomisji:
a) komisjadzialana posiedzeniach,
b) posiedzeniakomisji zwoluje i prowadziprzewodniczqcy,. ..
"i po.d rotpo"4ciern posiedzeniakomisji czlonkowiekomisji oraz irmeosoby
podpisujqlistEobecno6ci,
obecnenajej posiedzeniu
wykonanesqw trybie
d) c4mno6citierz4ce,na polecenieprzewodniczqcego,
roboczymPrzezcztonk6wkomisji'
glosowania,
e) decyz;ekomisji zapadaj4po przeprowadzeniu
sigprotokol,
I z kazdegoposiedzeniakomisji sporz4dza
opis przebieguposiedzeni4podjqtedecyzje ..
g)
"' protok6izawieraw szczeg6lno6ci:
orazwyniki glosowaf Do protokohrdolqpzasig listg obecnoiciczlonk6wkomisji
orazlistq os6bobecnychna posiedzeniu,z podaniemcharakterutej obecnoSci'
Protok6l podpisujeprzewodniczqcyi sekretarz,
h) dokumentacj
I prowadzisekretarz.
za pracqcalej komisji'
I l. Na przewodnicz4cymkomisji spoczywaodpowiedzialnoS6
rnAnL.. Towsz Kuion