Pobierz formularz ofertowy

Komentarze

Transkrypt

Pobierz formularz ofertowy
(miejscowość)…………………….., dnia ......................
FORMULARZ OFERTY
na wykonanie usługi poniŜej 14 000 euro.
I. Nazwa i adres ZAMAWIAJĄCEGO:
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ul. Plebiscytowa 19;
40-035 Katowice.
II. Nazwa przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest zakup oraz dostawa kwiatów i wiązanek okolicznościowych dla
potrzeb WFOŚiGW w Katowicach.
III. Wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia:
1. Termin realizacji usługi: od dnia podpisania umowy do 31.12.2013 r.
2. Zamówienie będzie realizowane w terminach i zakresie kaŜdorazowo określanych przez
Zamawiającego (rodzaj, ilości i termin dostawy).
IV. Wymagania związane z wykonaniem zamówienia:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
Z wyłonionym wykonawcą zostanie zawarta pisemna umowa.
Łączna wartość zamówienia w trakcie trwania umowy nie moŜe być większa niŜ 6 000 zł netto.
Ceny wybranych składników wymienionych w przedmiocie zamówienia winny zawierać koszt
dostawy do siedziby Zamawiającego.
Wykonawca winien zrealizować zamówienie w terminie wskazanym przez Zamawiającego.
Zapłata za wykonanie usługi nastąpi w okresach miesięcznych, w formie przelewu na rachunek
bankowy Wykonawcy wskazany w fakturze, w terminie 14 dni od daty jej dostarczenia
Zamawiającemu, po potwierdzeniu wykonania zamówienia w formie protokołu.
Ze strony Zamawiającego osobą upowaŜnioną do podpisania protokołu i odbioru przedmiotu
zamówienia jest Kierownik Zespołu AO lub osoba przez niego upowaŜniona.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do zamknięcia postępowania bez dokonania wyboru oferty nie
podając przyczyny, z zastrzeŜeniem pkt. 8.
Zamawiający zamknie postępowanie bez dokonania wyboru, gdy w toku postępowania wpłynie
jedna oferta.
Zamawiający nie dopuszcza moŜliwości składania oferty wariantowej.
Kryterium, którym Zamawiający będzie kierował się przy wyborze oferty: cena.
W przypadku, gdy w trakcie trwania postępowania wpłyną oferty o tej samej wartości (cenie)
Zamawiający zastrzega sobie moŜliwość wezwania wykonawców, którzy złoŜyli te oferty, do
złoŜenia ofert dodatkowych.
Podane ilości wybranych produktów mają charakter szacunkowy do celów prowadzonego
postępowania.
Zamawiający zastrzega sobie moŜliwość zamawiania innych produktów w trakcie realizacji umowy
w ramach kwoty podanej w pkt. IV.2.
Dodatkowych informacji udzielają: Zbigniew Naprzał, tel (32) 60 32 371; Wacław Trojak, tel.
(32) 6032.235
V. Ofertę naleŜy:
1.
złoŜyć w formie pisemnej w terminie do dnia 15.01.2013 r. (osobiście, pisemnie - listem, faksem
lub mailem na adres: [email protected] wraz z równoczesnym przesłaniem wersji
papierowej) na kompletnym Formularzu Oferty (str. 1-3),
2. ..wraz z ofertą naleŜy:
złoŜyć odpowiedni dokument uprawniający do wykonania zamówienia (odpis z właściwego rejestru
lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, koncesji, zezwolenia lub
licencji w zakresie objętym zamówieniem) oraz podpisania umowy, NIP i REGON.
1
VI. Tryb postępowania: ZAPYTANIE OFERTOWE
Udzielenie zamówienia publicznego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo zamówień
publicznych, zgodnie z Art 4. ust. 8. (ustawy nie stosuje się zamówień i konkursów, których wartość
nie przekracza wyraŜonej w złotych równowartości kwoty 14 000 euro) oraz Regulaminu Udzielania
Zamówień Publicznych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Katowicach.
VII. Nazwa i adres WYKONAWCY
NIP .................................................
…………………………………
(pieczęć Wykonawcy)
1.Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia:
Lp.
Opis przedmiotu zamówienia
1.
Pojedynczy kwiat
RóŜa długość 40 cm
RóŜa długość 60 cm
Słonecznik mały
Słonecznik duŜy
Eustoma- gałązka
Gladiola-mieczyk
Goździk-gałązka
Gerbera mała
Tulipan – róŜne kolory
Bukiet okolicznościowy minim.
5 kwiatów + dekoracje
Bukiet okolicznościowy minim.
9 kwiatów + dekoracje
2.
3
4.
5.
6.
7
Palma pogrzebowa na igliwiu
min.15 kwiatów +dekoracja +
szarfa okolicznościowa
lub biało-czerwona lub Ŝółtoniebieska z napisami
Wieniec okolicznościowy na igliwiu
min.25 kwiatów + dekoracja +
szarfa okolicznościowa
lub biało-czerwona
lub Ŝółto-niebieska z napisem
Kompozycja na gąbce na liściach
(wiązanka pod pomnik) mała, min.
7 kwiatów + dekoracja + szarfa
okolicznościowa lub białoczerwona lub Ŝółto-niebieska
Kompozycja na gąbce na liściach
(wiązanka pod pomnik) średnia,
min. 11 kwiatów + dekoracja +
Szacowana
ilość
w trakcie
umowy
Cena
jednost.
netto
Cena
jednost.
brutto
Wartość
netto (ilość
x cena)
Wartość
brutto
(ilość
x cena)
150
60
100
40
30
150
150
60
150
15
5
2
2
4
2
2
8
9.
10
szarfa okolicznościowa lub białoczerwona lub Ŝółto-niebieska
Kompozycja na gąbce na liściach
(wiązanka pod pomnik) duŜa, min.
15 kwiatów + dekoracja + szarfa
okolicznościowa lub białoczerwona lub Ŝółto-niebieska
Kosz okolicznościowy średni
min.15 kwiatów + dekoracja
Kosz okolicznościowy duŜy min. 25
kwiatów + dekoracja
2
2
2
RAZEM:
2. Dodatkowe informacje o zaoferowanych produktach: …………………………………………….
…………………………………………………………………………..………………………….
………………………………………………………………………………………………………
3. Deklaruję ponadto:
a) Miejsce wykonania zamówienia: ……………..……………………………………………..,
b) Termin waŜności oferty: …. dni,
c) Rabaty, opusty, bonusy itp. ……………………………………………………………………
d) …………………………………………………………………………………………………
3. Oświadczam, Ŝe:
- po zapoznaniu się z opisem przedmiotu zamówienia nie wnosimy do niego zastrzeŜeń,
- w razie wybrania naszej oferty zobowiązujemy się do realizacji zamówienia oraz zawarcia umowy
na warunkach określonych w formularzu oferty.
4. Załącznikami do niniejszego formularza stanowiącymi integralną część oferty są:
1) odpis z właściwego rejestru lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,
koncesji, zezwolenia lub licencji w zakresie objętym zamówieniem;
2) NIP;
3) REGON;
4) …………………………………………………………………………………………………….
5) …………………………………………………………………………………………………….
6) …………………………………………………………………………………………………….
…………………….dnia ……………….roku
.................................................................
(pieczęć Wykonawcy)
.................................................................
(podpis osoby uprawnionej)
3