Instrument złamany w kanale

Komentarze

Transkrypt

Instrument złamany w kanale
4
OPIS PRZYPADKU
Stomatologia
NR 13/2013
14 SIERPNIA
Instrument złamany w kanale
Jak się przed tym uchronić i jak postępować, jeśli już się zdarzy
fot. Katarzyna Mazańska
opracowania całego kanału, jego
wypłukania oraz szczelnego wypełnienia.
Lek. dent. Wojciech Kożuch,
prywatna praktyka endodontyczna
w Krakowie, członek PTE
ednym z powikłań leczenia
endodontycznego jest złamanie instrumentu. Samo narzędzie wykonane jest ze stopu
(NiTi) obojętnego dla organizmu.
Problem stanowi brak możliwości
J
Je że li in stru ment zła mał się
w wierzchołku korzenia podczas
ostat niej fa zy opra co wy wa nia
kanału, zabieg wykonywany był
w środowisku podchlorynu sodowego, a przyczyną leczenia były:
pul pi tis, mar twi ca nie po wi kła na lub reendo bez zmian OKW,
mo żna na rzę dzie po zo sta wić,
trak tu jąc je ja ko część wy peł nienia ka na łu. W przy pad ku
ewentualnych powikłań jako leczenie uzupełniające można wykonać resekcję wierzchołka korzenia.
Kiedy i jak usuwać
Jeżeli instrument złamał się
w innej części kanału lub w innej
fazie leczenia, wskazane jest jego
obejście lub usunięcie. Wiąże się
to jednak z koniecznością użycia
specjalistycznego sprzętu (mikroskop, narzędzia UD) oraz ryzykiem perforacji korzenia. Rozwiązaniem może być skierowanie pacjenta do specjalistycznego gabinetu endodontycznego. Każda
procedura obciążona jest jednak
ryzykiem powikłania lub niepowodzenia leczenia, dlatego pacjent powinien być poinformowany o zaistniałej sytuacji, a ząb
poddawany okresowej kontroli
RTG.
Należy sobie uświadomić, że
złamanie instrumentu nie jest
4
źródło: archiwum prywatne (7)
Złamany instrument widoczny po usunięciu wierzchołka korzenia.
1
Instrument złamany w kanale zęba 23. Widoczne przejaśnienie
w okolicy OKW.
błędem w sztuce, tylko powikłaniem, i zdarza się nawet najbardziej doświadczonym endodontom. Aby się przed nim uchronić,
należy przestrzegać procedur (wyrzucać uszkodzone instrumenty,
stosować je tyle razy, ile zaleca
producent), pracować delikatnie
i bez pośpiechu. Wraz z nabywanym doświadczeniem liczba złamanych instrumentów będzie maleć, ale nigdy nie wyeliminujemy
ich z naszej praktyki.
Pacjentka skierowana w celu usunięcia złamanego instrumentu
w zębie 23. Na zdjęciu RTG widoczna zmiana w okolicy OKW zęba oraz odłamany centymetrowy
fragment narzędzia (rys. 1). Podczas pierwszej wizyty usiłowano
usunąć go przez kanał, jednak ze
względu na długość oraz ryzyko
nadmiernego opracowania kanału
procedura zakończyła się niepowodzeniem (rys. 2). W związku
z tym zaproponowano wykonanie
resekcji wierzchołka korzenia
z jednoczesnym usunięciem odłamanego fragmentu instrumentu.
Opis przypadku
► Wykonano znieczulenie środkiem Xylodont 2 proc. z adrena li ną 1:50 000 (Molteni),
a na stęp nie wy ko na no płat
peł nej gru bo ści od sła nia ją cy
dojście do wierzchołka zęba 23
(rys. 3).
► Przy użyciu specjalnej chirurgicznej końcówki turbinowej
(wiertło ustawione pod kątem 45 stopni) odsłonięto
wierzchołek złamanego instrumentu (rys. 4). Dzięki temu
możliwe było jego wypchnięcie
i usunięcie przez ubytek w koronie zęba (rys. 5).
► W na stęp nym eta pie ka nał
opra co wa no in stru men tem
Co zrobiono krok po kroku
Re ci proc 60 (VDW) (rys. 6)
i
wy płu ka no
roz two rem
NaOCl o stężeniu 5,25 proc.
oraz solą fizjologiczną.
► Po wysuszeniu kanał wypełniono gutaperką i 2SEAL-em
(VDW), a uby tek w ko ronie
zamknięto materiałem kompozytowym.
► Wierzchołek korzenia zęba
skrócono i wyrównano za pomocą końcówki turbinowej,
a kanał opracowano wstecznie
instrumentami UD.
► Po zatamowaniu krwawienia
adrenaliną kanał wypełniono
wstecznie MTA (Angelus)
(rys. 7), a ranę zaszyto nićmi
nieresorbowalnymi Seralene
(Serag Wiessner). Szwy usunięto po tygodniu.
Przedstawiona procedura umożliwiła usunięcie złamanego instrumentu bez nadmiernego usunięcia tkanek wokół złamanego
instrumentu. Opracowanie wierzchołka korzenia, wypłukanie kanału NaOCl, jego wypełnienie
oraz zamknięcie MTA umożliwia
gojenie zmiany OKW, a co za tym
idzie – utrzymanie zęba w jamie
ustnej.
■
www.podyplomie.pl
Dyrektor ds. wydawniczych: Andrzej Balcerzak
Redaktor naczelna: Iwona Konarska,
[email protected]
Zespół:
lek. dent. Barbara Chmielewska (redaktor
merytoryczna), Dariusz J. Michalski (sekretarz
redakcji), Magda Szrejner (redaktor prowadząca)
Współpracownicy:
lek. dent. Tomasz Fałkowski (Warszawa),
Alicja Giedroyć (Wrocław), lek. dent. Wojciech
Kożuch (Kraków), lek. dent. Barbara Ryba (Kraków),
lek. dent. Bartosz Stańczyk (Warszawa)
Korekta:
Grażyna Boczkowska, Anna Żółkiewska
Wydawca:
Medical Tribune Polska Sp. z o.o.
00-465 Warszawa, ul. 29 Listopada 10
tel. 22 444 24 00, faks 22 832 10 77
Dyrektor sprzedaży i marketingu:
Iwona Witek
5
Dział reklamy:
Mariola Drężek,
tel. 22 444 24 00, faks 22 832 10 77
Złamany instrument widoczny w ubytku, oraz po usunięciu.
Informacje w sprawie prenumeraty:
Weronika Stępniak – kierownik produktu
[email protected]
tel. 22 444 24 00
bezpłatna infolinia 0 800 12 02 93
Dział ogłoszeń drobnych:
Piotr Górnicki, tel. 22 444 24 66,
faks 22 832 10 77
2
Złamany instrument widoczny w kanale korzeniowym.
Kierownik dystrybucji i baz danych:
Anita Gołaszewska
Kierownik ds. produkcji:
Lena Gołaszewska
Projekt layoutu:
Tomasz Wągrocki, Anna Bojanowicz
Skład i łamanie:
Marian Śniadowski
3
Odsłonięta kość i widoczny wierzchołek zęba 23.
7
6
Kanał opracowany instrumentem Reciproc 60.
Opracowany i wypełniony kanał.
Druk: Drukarnia
Mianownictwo
farmakologiczne
Mianownictwo farmakologiczne
Prasowa SA,
w oparciu
w oparciu o
o
al. Piłsudskiego 82,
LEKI
92-202 Łódź
© Copyright
WSPÓŁCZESNEJ
Medical Tribune
TERAPII
Polska

Podobne dokumenty