zał. 2 - KZWiK

Transkrypt

zał. 2 - KZWiK
KZWiK Kudowa – Zdrój Sp. z o.o.
57-350 Kudowa - Zdrój ul. Fredry 8 tel. 74/8661-234, 235, 903
fax 74/8661- 592
KRS-0000196074-Sąd Rejonowy dla Wrocławia -Fabrycznej we Wrocławiu IX Wydz. Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sądowego; kapitał zakładowy Spółki - 17.000.000 zł NIP 883 -16 - 65-605 REGON 891103767
e-mail : [email protected], www.kzwik-kudowa.pl
KONTO Bank Spółdzielczy Kłodzko Filia Kudowa Zdrój Nr 79 9523 1011 0314 8164 2003 0002
___________________________________________________________________________________________
sprawa: PA/ZAM/02/BC/2014
Zał. nr 2
Opis przedmiotu zamówienia i warunków realizacji
Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa oleju opałowego lekkiego dla KZWiK Sp. z o.o. w
Kudowie Zdroju do siedziby Zamawiającego przy ul. Nad Potokiem 58 na sezon grzewczy 2015/2016.
Przedmiotem dostawy:
Olej opałowy o parametrach zgodnych z normą PN-C-96024:2011 w ilości: 20.000 l/rocznie.
Dostawa będzie realizowana sukcesywnie, w zależności od potrzeb Zamawiającego.
Dostawa przedmiotu zamówienia powinna być zapewniona w ciągu 4 dni od zgłoszenia zamówienia.
Parametry oleju opałowego lekki:
Olej opałowy lekki wg normy PN-C-96024 tj.:
- wartość opałowa nie mniejsza niż 42,6 MJ/kg
- temperatura zapłonu nie mniejsza niż 56° C
- gęstość w temp. 15° C nie większa niż 0,86 g/cm3
- siarka nie więcej niż 0,1 % % m/m
- zawartość znacznika min.6,0 – max 9,0 mg/l
- zawartość barwnika min. 6,3 – max 9,4 mg/l
- lepkość kinetyczna w temp. 20° C nie większa niż 6,0 mm 2/s
- zawartość wody maksymalnie – max 200 mg/kg
Za przypadki realizowania dostaw odbiegających od powyższego, odpowiedzialność ponosi
Wykonawca.
Dostawa powinna być każdorazowo odnotowana i potwierdzona przez osobę posiadającą
upoważnienie wystawione przez Zamawiającego. Dopuszcza się przechowywanie upoważnień przez
Wykonawcę.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia, lub zwiększenia wielkości dostawy w zależności
od rzeczywistego zapotrzebowania. Wielkość zamówienia może ulec zmianie w związku z panującymi
warunkami atmosferycznymi.
Dostawy oleju opałowego rozliczane będą w temperaturze rzeczywistej.
Do każdej dostawy Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu aktualne i
potwierdzone za zgodność z oryginałem świadectwo jakości na dostarczany olej opałowy.
Zamawiający będzie dokonywał zakupu oleju opałowego zgodnie z ceną, jaka będzie obowiązywała w
dniu zakupu kolejnej ilości oleju opałowego.
Dokumenty dotyczące oferty należy sporządzić w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej na
maszynie, komputerze i winny być podpisane oryginalnie przez osobę(y) upoważnione do
reprezentowania firmy. Wszelkie koszty związane ze sporządzeniem i przedłożeniem oferty ponosi
Wykonawca. Wykonawca może złożyć tylko jedna ofertę i zaproponować tylko jedna cenę. Cena
musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia.
1
Z Wykonawcą, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza zostanie niezwłocznie
podpisana umowa w sprawie udzielenia zamówienia.
Projekt umowy stanowi załącznik 4 . Zgodę na projekt umowy Wykonawca wyraża w oświadczeniu
wskazanym w formularzu ofertowym pkt 4 - zał nr 1 .
Dostawy będą się odbywać sukcesywnie, przez okres na który zostanie zawarta umowa, do
zbiorników wskazanych przez Zamawiającego.
Warunki udziału w postępowaniu;
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się oferenci którzy spełniają następujące warunki:
1. Posiadają uprawnienia niezbędne do wykonania określonej działalności lub czynności, jeżeli
ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.
2. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie, a także potencjał techniczny, a także dysponują
osobami zdolnymi do wykonania danego zamówienia.
3. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
4. Nie podlegają wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia przy czym ustala się
jednocześnie następujące warunki:
a) posiadanie przynajmniej jednej bazy na terenie województwa Dolnośląskiego, umożliwiającej
dokonanie dostaw zgodnie z opisem, oddalonej od Miasta Kudowa – Zdrój w odległości nie
przekraczającej 200 km od siedziby Zamawiającego.
b) posiadanie minimum 36 miesięcznego doświadczenia w sprzedaży oleju opałowego
Dokumenty wymagane do przedstawienia w ofercie:
1. Formularz ofertowy z wykorzystaniem wzoru załącznik nr 1
2. Oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami przetargu, uzyskaniu koniecznych informacji do
przygotowaniu oferty (zawarte jest w zapisach formularza ofertowego).
3. Aktualny odpis właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji
działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do
ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy prze upływem
terminu składania ofert.
4. Dokumenty potwierdzające uprawienia Wykonawcy do obrotu olejem opałowym będącym
przedmiotem zamówienia.
5. Oświadczenia wykonawcy, że nie zalega on z opłaceniem podatków, opłat oraz składek na
ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie,
odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonanie decyzji
właściwego organu.
6. Oświadczenie do postępowania o zamówienie publiczne wynikające z art. 22 ust.1 i art.24.1
ustawy Prawo zamówień publicznych, o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu –zał. nr 3.
7. Projekt umowy ( zgodny co do treści z załącznikiem nr 4) podpisany przez upoważnionego
przedstawiciela Wykonawcy na znak zapoznania się z jego zapisami.
Osoby upoważnione ze strony Zamawiającego do kontaktowania się z wykonawcami:
- Helena Barnuś. – codzienne z wyjątkiem sobót i dni ustawowo wolnych od pracy
w godz. 800 - 1400 telefonicznie 74/8661-234 do 235 wew. 38.
Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów przygotowania oferty i udziału w postępowaniu .
Zamawiający nie przewiduje rozliczeń w walutach obcych.
Uwaga:
cenę jednostkową oleju opałowego dla potrzeb niniejszego zapytania , należy ustalić
w oparciu o cenę producenta, którym jest PKN ORLEN S.A. notowaną w dniu
ogłoszenia postępowania.
Prezes Zarządu
mgr inż. Krzysztof Kierończyk
2