część nr 1 - BIP Internat Międzyszkolny Stary Sącz

Transkrypt

część nr 1 - BIP Internat Międzyszkolny Stary Sącz
Załącznik nr 1a do SIWZ
Formularz ofertowo-cenowy - część nr 1
na zamówienia publiczne przetarg nieograniczony
ogłoszony przez Zamawiającego
Internat Międzyszkolny w Starym Sączu, ul. Daszyńskiego 19
w dniu …………………….. na dostawę towaru – Mięso Drobiowe
cena oferty wynika z następującej kalkulacji:
L.p.
1.
2.
3.
4.
5.
Nazwa produktu
Jm
Ilość
Filet z kurczaka
Udko z kurczaka – (1
szt. 200-250 g)
Porcje rosołowe ze
skrzydełkami
Filet z piersi indyka
Mięso gulaszowe z
indyka bez kości
kg
kg
700
400
kg
500
Kg
Kg
200
200
Cena
Wartość
jednostkowa brutto
brutto
(ilość x cena
jedn.brutto)
Razem wartość netto: …………………..……………………………………………….
Razem wartość brutto: …………………..……………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………
Miejscowość, data, pieczęć i podpis osoby upoważnionej do składania ofert w imieniu Wykonawcy
*
UWAGA! ceny jednostkowe brutto i wartość brutto należy podać do drugiego miejsca po przecinku
**
UWAGA! w przypadku omyłek rachunkowych zamawiający uzna za prawidłowo podane; ilość i cenę
jednostkową brutto.

Podobne dokumenty