Rejestr Zgłoszeń Budowlanych 2015r.

Transkrypt

Rejestr Zgłoszeń Budowlanych 2015r.
Numer wpisu
Data
wpływu
zgłoszenia
Rodzaj i adres zamierzenia budowlanego
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora
Data
wniesienia
sprzeciwu
Data przyjęcia
zgłoszenia bez
sprzeciwu
WAB.6743.500.0002.2015
Zgłoszenie budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego
dz.ew. 124/6 we wsi Wólka Grodziska, gmina Grodzisk
2015.07.06 Mazowiecki
Cezary Walczak
Zgłoszenie budowy linii kablowej niskiego napięcia do budynku
mieszkalnego dz.ew. 54/8 we wsi Marynin gmina Grodzisk
2015.07.06 Mazowiecki
PGE DYSTRYBUCJA S.A.
WAB.6743.500.0003.2015
Zgłoszenie przebudowy poddasza budynku mieszkalnego
2015.07.07 jedsnorodzinnego dz.ew. 116 obr. 12 Podkowa Leśna
WAB.6743.500.0004.2015
Zgłoszenie rozbudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego
2015.07.07 dz.ew. 368/12 we wsi Osowiec gmina Żabia Wola
Danuta i Tomasz Hopko
WAB.6743.500.0005.2015
Zgłoszenie budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego
2015.07.09 dz.ew. 168/8 we wsi Ojrzanów gmina Żabia Wola
Grochowska Ewa
WAB.6743.500.0006.2015
Zgłoszenie budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego
2015.07.09 dz.ew. 99 we wsi Słubica B gmina Żabia Wola
Paweł Jóźwiak
2015.09.11
WAB.6743.500.0007.2015
Zgłoszenie budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego
2015.07.10 dz.ew. 11/11 obr. 46 Grodzisk Mazowiecki
Anna Grzywczak-Kubiak, Maciej
Kubiak
2015.08.10
WAB.6743.500.0008.2015
Zgłoszenie budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego
2015.07.13 dz.ew. 3/7 obręb 71 Grodzisk Mazowiecki
Franciszek Paskudzki
2015.08.13
WAB.6743.500.0009.2015
Zgłoszenie budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego
2015.07.15 dz.ew. 315/4 w miejscowości Jaktorów, gmina Jaktorów
Krystyna Ślesińska
2015.09.14
Mirosław Lubas
2015.09.14
Agnieszka i Marcin Kuran
2015.09.07
WAB.6743.500.0001.2015
Wiesław Korpusik
WAB.6743.500.0011.2015
Zgłoszenie budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego
2015.07.16 dz.ew. 330/8 we wsi Żelechów gmina Żabia Wola
Zgłoszenie rozbudowy, przebudowy i nadbudowy budynku
mieszkalnego jednorodzinnego dz.ew. 47/1 obręb 51 Grodzisk
2015.07.16 Mazowiecki
WAB.6743.500.0012.2015
Zgłoszenie budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego
2015.07.20 dz.ew. 121/9 we wsi Boża Wola gmina Baranów
Andrzej i Edyta Bogusz
WAB.6743.500.0013.2015
Zgłoszenie budowy słupa odłącznikowego, odcinka sieci
energetycznej kablowej SN 15 kV, NN oraz słupowej stacji
transformatorowej dz.ew. 799/1 we wsi Kaski gmina Baranów2015.07.23 Inwestor wycofał zgłoszenie dn. 29.07.2015 r
PGE DYSTRYBUCJA S.A.
WAB.6743.500.0010.2015
2015.08.24
2015.08.06
2015.07.13
2015.08.07
2015.08.18
2015.09.07
WAB.6743.500.0014.2015
WAB.6743.500.0015.2015
WAB.6743.500.0016.2015
WAB.6743.500.0017.2015
Zgłoszenie budowy sieci elektroenergetycznej kablowej dz.ew.
75/46, 75/15, 75/47, 75/49, 75/51, 75/52, 75/53, 75/54 obr. 58
2015.07.24 Grodzisk Mazowiecki
PGE DYSTRYBUCJA S.A.
Zgłoszenie budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego
oraz budynku garażowego dz. ew. 17/10 we wsi Marynin gmina
Grodzisk Mazowiecki- Inwestor wycofał zgłoszenie dn.
2015.07.27 29.07.2015 r
Jacek Piekarski
Zgłoszenie przebudowy sieci elektroenergetycznej
oswietleniowej na terenie dz.ew. 25/156, 25/188, 26/1, 27/10,
2015.08.04 25/200, 28/15 we wsi Czarny Las, gmina Grodzisk Mazowiecki
Zgłoszenie przebudowy sieci elektroenergetycznej
oswietleniowej na terenie dz.ew. 10/1, 110/23, 59 w wsi
Szczęsne, dz.ew. 178, 179/3, 179/30, 181/2, 253/3, 253/4,
256/2, 256/3 we wsi Opypy, dz.ew. 112/5 we wsi Radonie,
2015.08.04 gmina Grodzisk Mazowiecki
Zgłoszenie przebudowy sieci elektroenergetycznej średniego
napięcia, budowy sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia
na terenie dz.ew. 487, 486/1, 486/8, 486/9, 481/3, 481/1,
486/10, 486/14, 486/15, 486/17, 485, 484/2, 486/13, 486/11,
486/12, 486/20, 487/1 we wsi Stare Budy oraz na dz.ew. 278/1,
278/7, 278/8 we wsi Sade Budy, gmina Jaktorów
Zgłoszenie budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego
dz.ew. 124 obręb 06 Podkowa Leśna- Inwestro wycofał
zgłoszenie dnia 14.08.2015
Zgłoszenie budowy wodociągu dz.ew. 88/3, 99/17, 99/13,
99/14, 99/16 obr. 66 Grodzisk Mazowiecki
Zgłoszenie budowy kanalizacji sanitarnej dz.ew. 99/13, 99/14,
99/16 obręb 66 Grodzisk Mazowiecki
Zgłoszenie budowy odcinka sieci kanalizacji sanitarnej dz.ew.
369/1 we wsi Huta Żabiowolska gm. Żabia Wola
WAB.6743.500.0018.2015
2015.08.07
WAB.6743.500.0019.2015
2015.07.28
WAB.6743.500.0020.2015
2015.08.07
WAB.6743.500.0021.2015
2015.08.07
WAB.6743.500.0022.2015
2015.08.10
WAB.6743.500.0023.2015
Zgłoszenie budowy wodociągu dz.ew. 315, 273/4, 273/18 we
2015.08.11 wsi Odrano Wola, gmina Grodzisk Mazowiecki
WAB.6743.500.0024.2015
WAB.6743.500.0025.2015
WAB.6743.500.0026.2015
WAB.6743.500.0027.2015
Zgłoszenie budowy kanału sanitarnego dz.ew. 315, 273/4,
2015.08.11 273/18 we wsi Odrano Wola, gmina Grodzisk Mazowiecki
Zgłoszenie budowy linii kablowej niskiego napięcia dz.ew.
210/8, 209/5, 208/7, 204/4 wer wsi Odrano Wola, gmina
2015.08.12 Grodzisk Mazowiecki
Zgłoszenie budowy linii kablowej niskiego napięcia dz.ew. 2/3
2015.08.12 obręb 15 Grodzisk Mazowiecki
Zgłoszenie budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego
oraz basenu przydomowego dz.ew. 44/5 we wsi Czarny Las,
2015.08.13 gmina Grodzisk Mazowiecki
2015.08.24
Gmina Grodzisk Mazowiecki
2015.09.25
Gmina Grodzisk Mazowiecki
2015.09.25
PGE Dystrybucja Spółka Akcyjna z
siedzibą w Lublinie
2015.09.07
Klimczak Agnieszka
BMR BAĆKO Sp.Jawna
2015.09.07
BMR Baćko Sp. Jawna
2015.09.21
Gmina Żabia Wola
2015.09.10
Paweł Boniecki
2015.09.11
Paweł Boniecki
2015.09.11
PGE Dystrybucja Społka Akcyjna z
siedzibą w Lublinie
PGE Dystrybucja Społka Akcyjna z
siedzibą w Lublinie
Elżbieta Burzyńska
2015.09.14
2015.09.14
2015.09.14
WAB.6743.500.0030.2015
Zgłoszenie budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego
oraz zbiornika na nieczystości płynne dz.ew. 168/8 we wsi
2015.08.17 Ojrzanów, gmina Żabia Wola
Zgłoszenie przebudowy stacji transformatorowej oraz linii
napowietrzniej niskiego napięcia na terenie dz.ew. 84/1, 104/9,
110/2, 111 obręb 46, dz.ew. 11, 17/1, 1/5, 18/7 obręb 47 w
2015.08.18 Grodzisku Mazowieckim
Zgłoszenie rozbudowy, nadbudowy, przebudowy budynku
mieszkalnego jednorodzinnego dz.ew. 2/1 obr. 06-17
2015.08.27 Milanówek
WAB.6743.500.0031.2015
Zgłoszenie budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego
dz.ew. 153/5 we wsi Kaleń, gmina Żabia Wola- inwestor wycofał
2015.08.28 zgłoszenie dnia 25.09.2015r.
Hubert Korczak
WAB.6743.500.0028.2015
WAB.6743.500.0029.2015
Ewa Grochowska i Robert Golian
2015.09.18
PGE Dystrybucja Społka Akcyjna z
siedzibą w Lublinie
2015.09.18
Bogumił Stelmach
2015.10.26
WAB.6743.500.0034.2015
Zgłoszenie budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego
2015.09.01 dz.ew. 1/11 we wsi Książenice , gmina Grodzisk Mazowiecki
Bartosz Frontczak
Zgłoszenie budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego
oraz budynku garażowego dz.ew. 625/5 we wsi Żelechów,
2015.09.03 gmina Żabia Wola
Bogusław i Beata Dąbrowscy
Zgłoszenie budowy sieci elektroenergetycznej dz.ew. 5, 1/2 obr.
64 oraz dz.ew. 14, 12/9, 12/7, 11/13 obr. 53 Grodzisk
2015.09.04 Mazowiecki
Gmina Grodzisk Mazowiecki
WAB.6743.500.0035.2015
Zgłoszenie budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego
2015.09.08 dz.ew. 129/15 we wsi Odrano Wola, gmina Grodzisk Mazowiecki Marta Gutowska
2015.11.05
WAB.6743.500.0036.2015
Zgłoszenie budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego
2015.09.08 dz.ew. 4/4 we wsi Kaleń, gmina Żabia Wola
Konrad Grzywna
2015.10.08
WAB.6743.500.0037.2015
Zgłoszenie budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego
2015.09.08 dz.ew. 273/6 we wsi Żelechów, gmina Żabia Wola
Leokadia Królikowska
2015.11.05
WAB.6743.500.0038.2015
Zgłoszenie budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego
2015.09.10 dz.ew. 720 we wsi Stare Budy, gmina Jaktorów
Kapuścińska Genowefa
2015.10.12
Pakieła-Rajtkowska Aneta
2015.10.14
Agnieszka i Marek Manista
2015.10.14
Agnieszka i Marek Manista
2015.10.14
WAB.6743.500.0032.2015
WAB.6743.500.0033.2015
WAB.6743.500.0039.2015
WAB.6743.500.0040.2015
WAB.6743.500.0041.2015
WAB.6743.500.0042.2015
WAB.6743.500.0043.2015
Zgłoszenie budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego
2015.09.14 dz.ew. 108 we wsi Marynin, gmina Grodzisk Mazowiecki
Zgłoszenie budowy sieci wodociągowej dz.ew. 12/2 obręb 14
2015.09.15 Grodzisk Mazowiecki
Zgłoszenie budowy kanału sanitarnego dz. ew. 12/2 obręb 14
2015.09.15 Grodzisk Mazowiecki
Zgłoszenie budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego
2015.09.14 dz.ew. 135/36 we wsi Kałęczyn, gmina Grodzisk Mazowiecki
Krystyna Steppa
Zgłoszenie budowy sieci wodociągowej dz.ew. 56/5, 46/1 obręb
2015.09.16 16 Grodzisk Mazowiecki
Stanisław Rusnak
2015.10.01
2015.10.05
2015.10.26
2015.10.15
2015.10.15
WAB.6743.500.0048.2015
Zgłoszenie budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego
2015.09.16 dz.ew. 82/28 w miejscowości Żabia Wola, gmina Żabia Wola
Zgłoszenie budowy kanału sanitarnego dz.ew. 2/3, 2/11 obręb
2015.09.15 15 Grodzisk Mazowiecki
Zgłoszenie budowy sieci wodociągowej dz.ew. 2/3 obręb 15
2015.09.16 Grodzisk Mazowiecki
Zgłoszenie sieci elektroenergetycznej dz.ew. 5/16 obręb 06-10
2015.09.17 Milanówek
Zgłoszenie budowy elektroenergetycznej sieci kablowej niskiego
napięcia 0,4 kV dz.ew. 4/5, 4/7, 4/8 we wsi Kaleń, gmina Żabia
2015.09.18 Wola
WAB.6743.500.0049.2015
Zgłoszenie budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego
2015.09.25 dz.ew. 229/9 we wsi Kolonia Jaktorów, gmina Jaktorów
WAB.6743.500.0044.2015
WAB.6743.500.0045.2015
WAB.6743.500.0046.2015
WAB.6743.500.0047.2015
WAB.6743.500.0050.2015
WAB.6743.500.0051.2015
Katarzyna Wachowicz-Matulka
2015.11.05
WMT House Agnieszka Jaworska
2015.10.15
WMT House Agnieszka Jaworska
2015.10.15
PGE DYSTRYBUCJA S.A.
2015.10.16
PGE Dystrybucja Łódź-Teren S.A.
Rejon Energetyczny Żyrardów
2015.10.19
Podolscy Alicja i Grzegorz
2015.10.26
Zgłoszenie budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego
2015.09.25 dz.ew. 92/32 we wsi Szczęsne, gmina Grodzisk Mazowiecki
Kuszkowsscy Karolina i Karol
Zgłoszenie budowy linii elektroenergetycznej na terenie działek
nr ew. 213/7, 213/28, 213/27, 213/15 we wsi Boża Wola, gmina
2015.09.29 Baranów
PGE DYSTRYBUCJA S.A.
2015.10.26
2015.11.02
WAB.6743.500.0054.2015
Zgłszenie budowy sieci wodociągowej dz.ew. 106, 102/3, 102/12
2015.10.01 we wsi Adamowizna, gmina Grodzisk Mazowiecki
Zgłoszenie budowy sieci wodociągowej dz.ew. 119/1 we wsi
2015.10.01 Chrzanów Mały, gmina Grodzisk Mazowiecki
Zgłoszenie budowy sieci wodociągowej dz.ew. 116/8 we wsi
2015.09.23 Chrzanów Mały, gmina Grodzisk Mazowiecki
WAB.6743.500.0055.2015
Zgłoszenie budowy sieci wodociągowej dz.ew. 105, 124, 126/6 Marlena Pindor, Jacek Machura,
2015.10.06 we wsi Mościska, gmina Grodzisk Mazowiecki
Agnieszka Zachor
2015.11.04
WAB.6743.500.0056.2015
Zgłoszenie budowy budynku mieszkalnego jednorodiznnego
2015.10.13 dz.ew. 53/20 we wsi Radonie, gmina Grodzisk Mazowiecki
Mirosław Jarząbek
2015.11.12
Zgłoszenie budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego
2015.10.14 dz.ew. 17 we wsi Kłudno Stare, gmina Grodzisk Mazowiecki
Zgłoszenie budowy linii kablowj niskiego napięcia dz.ew. 1/8,
2015.10.16 67, 101, 112 obreb 06-15 Milanówek
Szeniawski Piotr
PGE Dystrybucja Społka Akcyjna z
siedzibą w Lublinie
2015.11.13
WAB.6743.500.0052.2015
WAB.6743.500.0053.2015
WAB.6743.500.0057.2015
WAB.6743.500.0058.2015
WAB.6743.500.0059.2015
WAB.6743.500.0060.2015
Zakład Wodociągów i Kanalizacji
Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z
o.o.
2015.11.02
Jarosław Puchalski
2015.11.02
Zgłoszenie budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego
2015.10.21 dz..ew. 1/232 we wsi Książenie PGR, gmina Grodzisk Mazowiecki Doroa i Paweł Turniak
Zgłoszenie budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego
dz.ew. 66 obręb 05-10 Mialnówek- Inwstror wycofał wniosek
2015.10.22 dnia 30.10.2015
Elżbieta i Radosław Wielechowscy
2015.11.02
2015.11.17
2015.11.20
WAB.6743.500.0069.2015
Zgłoszenie budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego
2015.10.27 dz.ew. 338/20 we wsi Żelechów, gmina Żabia Wola
Zgłoszenie budowy linii kablowej dz.ew.112/2, 112/3, 112/6 we
2015.10.29 wsi Szczęsne, gmina Grodzisk Mazowiecki
Zgłoszenie budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego
dz.ew. 1/621 we wsi Książenice PGR, gmina Grodzisk
2015.10.30 Mazowiecki
Zgłoszenie budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego
dz.ew. 235 we wsi Regów gmina Baranów- inwestor wycofał
2015.11.04 zgłoszenia dnia 24.11.2015
Zgłoszenie budowy kanału sanitarnego dz.ew. 2/3 obręb 15
2015.11.04 Grodzisk Mazowiecki
Zgłoszenie budowy wodociągu dz.ew. 2/3 obręb 15 Grodzisk
2015.11.04 Mazowiecki
Zgłoszenie budowy linii napowietrznej dz.ew. 226/1 we wsi
2015.11.03 Boża Wola, gmina Baranów
Zgłoszenie budowy sieci energetycznej NN kablowej do zasilania
w energię elektryczną dz.ew. 631/1, 632, 456, 477/2 we wsi
2015.11.10 Stare Budy, gmina Jaktorów
Zgłoszenie budowy sieci elektroenergetycznej oświetlenia ulicy
Brzozowej dz.ew. 120, 103/6, 103/2 we wsi Boża Wola, gmina
2015.11.18 Baranów
WAB.6743.500.0070.2015
Zgłoszenie budowy kablowej sieci elektroenergetycznej niskiego
napięcia dz.ew 110/2, 110/23, 110/24, 110/29 we wsi
2015.11.23 Bronisławów, gmina Baranów
PGE Dystrybucja S.A
WAB.6743.500.0071.2015
Zgłoszenie budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego
2015.11.23 dz.ew. 576/2 we wsi Stare Budy, gmina Grodzisk Mazowiecki
WAB.6743.500.0061.2015
WAB.6743.500.0062.2015
WAB.6743.500.0063.2015
WAB.6743.500.0064.2015
WAB.6743.500.0065.2015
WAB.6743.500.0066.2015
WAB.6743.500.0067.2015
WAB.6743.500.0068.2015
Ewa i Ireneusz Sobota
2015.11.26
PGE DYSTRYBUCJA S.A.
2015.11.30
Beata i Wojciech Dziduszko
2015.11.30
Piotr Sierpiński
Dominika Dubiel
2015.12.04
Dominika Dubiel
2015.12.04
Gmina Baranów
2015.12.18
PGE Dystrybucja Łódź-Teren S.A.
Rejon Energetyczny Żyrardów
2015.12.18
Gmina Baranów
2015.12.18
2016.01.04
Małgorzata Grzelecka
2015.12.04
Piotr Wit
2016.01.11
WAB.6743.500.0073.2015
Zgłoszenie przebudowy budynku mieszkalnego
jednorodzinnego dz.ew. 39/4 we wsi Boża Wola, gmina
2015.11.25 Baranów
zgłoszenie przebudowy drogi, sieci elektroenergetycznej, sieci
kanalizacji deszczowej dz. nr 19/3, 18/5, 49, 53/1, 53/2, 53/3,
31, 85 obr. Grodzisk Maz.- inwestor wycofał zgłoszenie dnia
2015.11.25 10.12.2015r.
WAB.6743.500.0074.2015
Zgłoszenie budowy sieci elektroenergetycznej dz.ew. 460/3 323, PGE Dystrybucja Łódź-Teren S.A.
2015.12.03 462 we wsi Kaski, gmina Baranów
Rejon Energetyczny Żyrardów
2016.01.11
WAB.6743.500.0075.2015
Zgłoszenie budowy sieci elektroenergetycznej dz.ew. 294/12,
294/11, 294/7, 294/6, 294/10, 294/9, 294/13, 294/14 we wsi
2015.12.03 Kolonia Jaktorów, gmina Jaktorów
PGE Dystrybucja Łódź-Teren S.A.
Rejon Energetyczny Żyrardów
2016.01.11
WAB.6743.500.0076.2015
Zgłoszenie budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego
2015.12.04 dz.ew. 231/2 we wsi Makówka, gmina Grodzisk Mazowiecki
TAO REAL ESTATE Sp. z o.o.
WAB.6743.500.0072.2015
Gmina Grodzisk Mazowiecki
2016.01.04
WAB.6743.500.0077.2015
Zgłoszenie budowy sieci wodociągowej dz.ew. 123/2, 124/3,
123/6 we wsi Kłudno Stare, gmina Grodzisk Mazowiecki2015.12.15 inwestor wycofał zgłoszenie dnia 13.01.2016r.
Budokrusz Spółka Akcyjna
WAB.6743.500.0078.2015
Zgłoszenie budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego
2015.12.22 dz.ew. 24/9 obręb 56 Grodzisk Mazowiecki
Emilia i Tomasz Gajek
WAB.6743.500.0079.2015
Zgłoszenie budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego
dz.ew. 54/2 we wsi Ojrzanów, gmina Żabia Wola- inwestor
2015.12.30 wycofał zgłoszenie dnia 20.01.2016r.
Szmajdowicz Jan
2016.01.21

Podobne dokumenty