POLITECHNIKA WARSZAWSKA WYDZIAŁ SAMOCHODÓW I

Transkrypt

POLITECHNIKA WARSZAWSKA WYDZIAŁ SAMOCHODÓW I
POLITECHNIKA WARSZAWSKA
WYDZIAŁ SAMOCHODÓW I MASZYN ROBOCZYCH
Zarządzenie nr 1/2013
Dziekana Wydziału Samochodów i Maszyn Roboczych
z dnia 2 stycznia 2013 r.
w sprawie wprowadzenia procedury przy realizacji zamówie ń publicznych
§1
Na podstawie § 63 ust. 1 pkt 7 i 8 Statutu Politechniki Warszawskiej, oraz stosownie do
zapisów:
- ustawy Prawo zamówie ń publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (Dz. U. 2010r. Nr 113,
poz. 759 z późniejszymi zmianami),
- ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005r. (Dz. U. 2005r. Nr 249,
poz.2104, z późniejszymi zmianami),
- ustawy Kodeks Cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. 1964r. Nr 16, poz. 93, z
późniejszymi zmianami),
- zarz ądzenia nr 51/2008 Rektora PW z dnia 27 pa ździernika 2008r w sprawie
wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówie ń publicznych Politechniki
Warszawskiej,
- zarz ą dzenia nr 30/2011 Rektora PW z dnia 09 sierpnia 2011r. zmieniaj ące zarz ądzenie m51/2008 Rektora PW z dnia 27 pa ździernika 2008r. w sprawie wprowadzenia
Regulaminu udzielania zamówie ń publicznych,
- zarz ądzenia nr 47/2007r Rektora PW z dnia 11 grudnia 2007r. w sprawie systemu
wewnętrznej kontroli finansowej w Politechnice Warszawskiej,
- zarz ądzenia nr 56/2012r Rektora PW z dnia 11 pa ździernika 2012r zmieniaj ące
zarządzenie m. 51/2008 Rektora PW z dnia 27 pa ździernika 2008r. w sprawie
wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówie ń publicznych,
wprowadza się na Wydziale Samochodów i Maszyn Roboczych PW z dniem 2 stycznia 2013
r. procedurę postępowania w odniesieniu do udzielania zamówie ń stanowi ący załącznik
m- 1 do niniejszego zarz ądzenia.
Wydzialu S • K5'(:,h
I
,
yn Robo6.yc'n
anisiuw Radkowski
Załacznik nr -1 do Zarz ądzenia nr 1/2013
Dziekana Wydziału SiMR z dnia
2 stycznia 2013 r.
Procedura
postępowania przy realizacji zamówie ń publicznych
Sposób realizacji i przygotowania zamówie ń jest uzależniony od warto ści i rodzaju
przedmiotu zamówienia. Rozró żnia się trzy rodzaje zamówie ń - dostawy, us ługi i roboty
budowlane.
1. Dysponent środków finansowych (kierownik jednostki wydzia łowej, kierownik projektu) —
Wnioskodawca - jest zobowi ązany udokumentowa ć oszacowanie warto ści zakupu (w przypadku
dostaw i us ł ug przedstawienie cenników sklepów internetowy, wycena ofertowa firm, w przypadku
robót budowlanych — kosztorysu inwestorskiego), oraz sporz ądzenia, w przypadku dostaw - opisu
parametrów technicznych przedmiotu zamówienia, w przypadku us ług- szczegó łowego opisu
zamówienia, a przypadku robót budowlanych — projektu i przedmiaru robót.
2. Wnioskodawca sporządza wniosek o realizacje zamówienia (wzór Za łącznik 3 do Regulaminu
udzielania zamówie ń publicznych PW, Zarz ądzenie nr 51/2008 Rektora PW z dnia 27 pa ździernika
2008r.) dołączaj ąc do niego przygotowan ą dokumentacj ę oszacowania ceny, oraz w zale żności od
rodzaju zamówienia opis parametrów technicznych, szczegó łowy opis zamówienia, projekt
budowlany, przedmiar robót.
Wniosek
ocenia pod wzgl ędem dostępności środków finansowych z uwzgl ędnieniem wymogów
3.
systemu kontroli finansowej Pe łnomocnik Kwestora odpowiedni dla jednostki Wnioskodawcy.
4. Wniosek zostaje złożony do Pełnomocnika Dziekana ds. zamówie ń publicznych. Pełnomocnik okre ś la
tryb udzielania zamówienia na podstawie warto ści zakupu.
5. Je ś li warto ść zamówienia nie przekracza kwoty 1.4 000 stosuje si ę Zarządzenie nr 2/2010 Dziekana
Wydziału Samochodów i Maszyn Roboczych PW z dnia 13 pa ździernika 2012r. W pozosta łych
przypadkach wniosek kierowany jest do przedstawiciela zamawiaj ącego — Dziekana Wydzia łu SiMR.
W przypadku kiedy warto ść zamówienia przekracza pe łnomocnictwo Dziekana Wydzia łu SIMR,
wniosek przesy łany jest do Kanclerza PW lub Dziekan Wydzia łu SIMR występuje o jednorazowe
pełnomocnictwo Rektora PW na realizacj ę zamówienia.
6. Przedstawiciel zamawiaj ą.cego (Dziekan Wydzia łu SiMR, lub Kanclerz PW) podejmuje decyzje o
wszczęciu postępowania..
7. Pełnomocnik Dziekana ds. zamówie ń publicznych przygotowuje na podstawie dokumentów
dostarczonych przez Wnioskodawc ę, projekt Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ).
8. Pełnomocnik Dziekana ds. zamówie ń publicznych, przygotowuje propozycj ę składu komisji
przetargowej.
9. Przedstawiciel Zamawiaj ącego powo łuje Komisj ę Przetargow ą
10. :Pełnomocnik Dziekana cls. zamówie ń publicznych przedstawia Przedstawicielowi Zamawiaj ącego
SIWZ, wniosek i projekt og łoszenia o zamówieniu.
H.. Przedstawiciel Zamawiaj ącego podejmuje decyzj ę o ogłoszeniu zamówienia.
12. Pełnomocnik Dziekana ds. zamówie ń publicznych przekazuje og łoszenie o zamówieniu do
wiadomości publicznej w sposób zgodny z przepisami ustawy PZP.
13. Zbieranie ofert — nast ępuje zgodnie z zapisami SIWZ.
14. Komisja. Przetargowa publicznie otwiera oferty.
15. Członkowie komisji podpisuj ą „O świadczenia", w przypadku gdyby jeden z cz łonków Komisji złożył
„negatywne" o świadczenie, przewodnicz ący Komisji wyst ępuje do Przedstawiciela zamawiaj ącego o
zmian ę składu Komisji.
16. Komisja bada i ocenia oferty pod wzgl ędem formalnym i merytorycznym.
17. Sekretarz komisji sporządza protokó ł' z otwarcia i badania ofert, wraz z propozycj ą wyboru
najkorzystniejszej oferty.
18. Członkowie komisji po zapoznaniu si ę z protokołem podpisuj ą go i przedstawiaj ą :Przedstawicielowi
zamawiaj ącego.
19. Przedstawiciel zamawiaj ącego w uzasadnionych przypadkach mo że powołać biegłego, jeś li nie ma
zastrzeżeń zatwierdza wynik post ępowania.
20. Pełnomocnik Dziekana ds. zamówie ń publicznych, przekazuje w sposób okre ślony przepisami wynik
postępowania.
21. W przypadku braku zastrze żeń ze strony Oferentów, Pe łnomocnik Dziekana ds. zamówie ń
publicznych porozumieniu z przedstawicielami wybranej firmy przygotowuj ą umowę .
22. Przedstawiciel zamawiaj ącego podpisuj ę umowę o udzieleniu zamówienia.
23. Pełnomocnik Dziekana ds. zamówie ń publicznych, przygotowuje zgodnie z obowi ązuj ącymi
przepisami ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.
24. Pełnomocnik Dziekana ds. zamówie ń publicznych i Sekretarz Komisji przetargowej sporz ądzaj ą
protokó ł z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
25. :Protokół z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego podpisuj ą członkowie Komisji
przetargowej i akceptuje Przedstawiciel zamawiaj ącego.
Wydzialu San
prof dr hal.
(i Robaczych
anisław Radkowski