Ostrowiec ĝw., dnia 12.09.2013 roku OGŕOSZENIE O WYBORZE

Transkrypt

Ostrowiec ĝw., dnia 12.09.2013 roku OGŕOSZENIE O WYBORZE
Ostrowiec w., dnia 12.09.2013 roku
OG OSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
1. Nazwa i adres Zamawiaj cego:
Miejskie Wodoci gi i Kanalizacja Spó ka z ograniczon
27-400 Ostrowiec w., ul. Sienkiewicza 91.
odpowiedzialno ci
w Ostrowcu
wi tokrzyskim,
2.
Okre lenie przedmiotu zamówienia:
Pe nienie funkcji Inspektora Nadzoru przy realizacji zadania „Budowa przykanalików
sanitarnych celem pod czenia budynków do zbiorczego systemu kanalizacyjnego w Ostrowcu
wi tokrzyskim” w ramach programu priorytetowego „Dofinansowanie przydomowych
oczyszczalni cieków oraz pod cze budynków do zbiorczego systemu kanalizacyjnego”
Narodowego Funduszu Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.
3. Wszcz cie post powania:
Og oszenie zamieszczone w Biuletynie Zamówie Publicznych pod numerem 345596-2013 w dniu 27.08.2013
r. oraz zamieszczone na stronie internetowej Zamawiaj cego w dniu 27.08.2013 r.
4. Tryb post powania:
Przetarg nieograniczony na udzielenie zamówienia na us ugi.
5. Informacja o ofertach:
liczba z onych ofert – 5,
liczba ofert nie podlegaj cych odrzuceniu – 5,
liczba ofert odrzuconych – 0,
liczba wykonawców wykluczonych -0.
6.
Zestawienie ofert wraz ze streszczeniem oceny
Nr
oferty
Nazwa i adres Wykonawcy
1
Zak ad Obs ugi Inwestycji EKO INWEST
Krystyna Wiorek
ul. Wapiennikowa 19A, 25-112 Kielce
2
JDC Joanna Dybiec
ul. Faraona 3 lok. 15,05-800 Pruszków
3
P.W. „SPIN-B” Andrzej Zielonka
ul. Wardy skiego 3, 27-400 Ostrowiec w.
4
Pracownia Projektów Bran owych
INSTALPROJEKT Artur Machula
ul. Boernera 6, 27-400 Ostrowiec w.
5
P.P.U.H. „EKOIN BUD” ukasz St pie
ul. Krakowskie Przedmie cie 56
97-300 Piotrków Trybunalski
Cena
oferty
netto[z ]
Cena
oferty
brutto [z ]
Ogólna
liczba
punktów
95 644,80
44,37
42 435,00
100,00
42 000,00
51 660,00
82,14
35 000,00
43 050,00
98,57
55 609,76
68 400,00
62,04
77 760,00
34 500,00
7. Nazwa i adres wybranego Wykonawcy
JDC Joanna Dybiec
ul. Faraona 3 lok. 15,05-800 Pruszków
8. Uzasadnienie wyboru oferty
Oferta z ona przez JDC Joanna Dybiec, ul. Faraona 3 lok. 15, 05-800 Pruszków odpowiada zasadom
okre lonym w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówie publicznych (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr
113, poz. 759 z pó n. zm.), spe nia wszystkie wymagania zawarte w specyfikacji istotnych warunków
zamówienia, zosta a z ona przez wykonawc spe niaj cego warunki udzia u w post powaniu, jest ofert o
najni szej cenie.
Zamawiaj cy zgodnie z art. 86 ust. 3 ustawy Pzp w czasie otwarcia ofert poda informacj , e na
sfinansowanie zamówienia zamierza przeznaczy kwot 33 210,00 z . brutto, 27 000,00 z . netto.
Z racji faktu, e cena najni szej oferty przekracza t kwot , Zamawiaj cy po przeanalizowaniu swoich
mo liwo ci finansowych, na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp podj decyzj o zwi kszeniu kwoty
na sfinansowanie zamówienia do ceny oferty najkorzystniejszej, tj. do ceny oferty nr 2.
9. Cena oferty
cena netto: 34 500,00 z
VAT 23 %: 7 935,00 z
brutto:
42 435,00 z (s ownie: czterdzie ci dwa tysi ce czterysta trzydzie ci pi
z otych 00/100)
11. Termin, po up ywie którego mo e by zawarta umowa
Zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówie publicznych (t.j. Dz. U. z
2010 r. Nr 113, poz. 759 z pó niejszymi zmianami), umowa w sprawie zamówienia publicznego mo e by
zawarta w terminie nie krótszym ni 5 dni od dnia przes ania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej
oferty.
12. rodki ochrony prawnej
Zamawiaj cy informuje, e od powy szych czynno ci podj tych przez Zamawiaj cego przys uguje
Wykonawcy mo liwo z enia odwo ania zgodnie z art. 180-183 ustawy z dnia 29 stycznia 2004roku Prawo
Zamówie Publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 roku, Nr 113,poz, 759 z pó n. zm.)

Podobne dokumenty