1 o wyniku postępowania

Transkrypt

1 o wyniku postępowania
Radom, dn. 22.12.2010r.
INFORMACJA
o wyniku post powania
Dot. przetargu nieograniczonego na zakup sprz tu informatycznego dla potrzeb Komendy Wojewódzkiej
Policji zs. w Radomiu numer sprawy: 175/2010
Zamawiaj cy na sfinansowanie zamówienia przeznaczy kwot brutto: 15.000,00 z
W terminie podanym w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia do dnia 22.12.2010r. do godz. 1000 wp yn o 6
oferty.
Oferta nr 1: PRO COM Mariusz Faron Ul. Zwirki i Wigury 7/14 96-500 Sochaczew
Warto
brutto oferty: 14.396,00 z
Oferta nr 2: K3 System Sp.zo.o. Ul. Patriotów 303 04- 767 Warszawa
Warto
brutto oferty: 15.860,00
Po poprawieniu omy ki rachunkowej
Warto
brutto oferty: 17.549,70 z
Oferta nr 3: Computer Group Pakt Witecki, Marciniak Sp.j. Ul. Indiry Gandhi 35/U.11 02-776 Warszawa
Warto
brutto oferty: 13.481,00 z
Oferta nr 4: P.H.U. Balta Wojciech Stec Ul. S owackiego 37 K 80-257 Gda sk
Warto
brutto oferty: 15.738,00 z
Oferta nr 5: Technet Sp.zo.o. Ul. wirki i Wigury 38 lok. 7/8 26-600 Radom
Warto
brutto oferty: 14.145,90 z
Oferta nr 6: Przedsi biorstwo Handlowo – Us ugowe „EDDOM” Dariusz Pig owski Ul. Narutowicza 6A 99200 Podd bice
Warto
brutto oferty: 15.982,00 z
Ocena ofert:
Oferta nr 1
Oferta zawiera wymagane dokumenty, jest zgodna Ze Specyfikacj
Istotnych Warunków Zamówienia, jest wa na
podlega porównaniu
Oferta nr 2
Oferta zawiera wymagane dokumenty, jest zgodna Ze Specyfikacj
Istotnych Warunków Zamówienia, jest wa na
podlega porównaniu
Oferta nr 3
Oferta zawiera wymagane dokumenty, jest zgodna Ze Specyfikacj
Istotnych Warunków Zamówienia, jest wa na
podlega porównaniu
Oferta nr 4
Oferta podlega odrzucaniu na podstawie art. 89. ust. 1 pkt. 2 ustawy prawo zamówie
publicznych tj. jej tre
nie
odpowiada tre ci specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
W poz.1 laptop Zamawiaj cy wymaga karty graficznej wspieraj cej DirectX 11, zaproponowany laptop Samsung NP.R540-JS07PL posiada kart
graficzn
ATI Mobility Radeon HD 545v, która wspiera DirectX 10.1. Laptop nie spe nia
wymaga technicznych.
Oferta nr 5
Oferta zawiera wymagane dokumenty, jest zgodna Ze Specyfikacj
Istotnych Warunków Zamówienia, jest wa na
podlega porównaniu
Oferta nr 6
1
Oferta zawiera wymagane dokumenty, jest zgodna Ze Specyfikacj
Istotnych Warunków Zamówienia, jest wa na
podlega porównaniu
Porównanie ofert wa nych:
Jedyne kryterium oceny ofert stanowi cena.
Kryterium cena oferty brutto – 100%
Nr oferty
Warto ci brutto w z
1
14.396,00 z
2
17.549,70 z
3
13.481,00 z
5
14.145,90 z
6
15.982,00 z
Z uwagi na fakt, i
w ofercie nr 3 zaproponowana cena jest najni sza, a jedynym kryterium wyboru podanym
w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia jest cena, Zamawiaj cy dokona wyboru oferty: Computer Group
Pakt Witecki, Marciniak Sp.j. ul. Indiry Gandhi 35/U.11 02-776 Warszawa
Ze wzgl du na rodki ochrony prawnej okre lone ustaw
Prawo zamówie
publicznych umowa zawarta zostanie z
wybranym Wykonawc po up ywie 5 dni od daty otrzymania niniejszego powiadomienia.
Kierownik
Sekcji Zamówie Publicznych
KWP zs. w Radomiu
Leszek Jaczy ski
2