oświadczenie o odstąpieniu od umowy

Transkrypt

oświadczenie o odstąpieniu od umowy
……………………………….………………..
(MIEJSCOWOŚĆ, DNIA)
……………………………………………..
……………………………………………..
……………………………………….…….
ZLOMUJ.PL AUTORECYKLING
(DANE SKŁADAJĄCEGO OŚWIADCZENIE)
UL. PSZCZYŃSKA 198
43-262 RADOSTOWICE
OŚWIADCZENIE
O ODSTĄPIENIU OD UMOWY
NINIEJSZYM
OŚWIADCZAM,
IŻ
ODSTĘPUJĘ
OD
UMOWY
………………………………………………………………..(PRZEDMIOT
ZAWARTEJ
SPRZEDAŻY
SPRZEDAŻY)
W…………………………………………………..……(MIEJSCOWOŚĆ),
W DNIU ……………………………. .
PODSTAWĄ POWYŻSZEGO ODSTĄPIENIA JEST ART. 27 PRAWA
KONSUMENCKIEGO PRAWO DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY ZAWARTEJ NA
ODLEGŁOŚĆ, BEZ PODANIA PRZYCZYNY I BEZ PONOSZENIA KOSZTÓW,
Z WYJĄTKIEM KOSZTÓW OKREŚLONYCH W ART. 33, ART. 34 PRAWA
KONSUMENCKIEGO., KTÓRY PRZYZNAJE TAKIE UPRAWNIENIE KUPUJĄCEMU
W TERMINIE 14 DNI OD ZAWARCIA UMOWY.
WSKAZUJĘ, IŻ WSKUTEK ODSTĄPIENIA OD UMOWY, TA JEST UWAŻANA ZA
NIEZAWARTĄ, A STRONY SĄ OBOWIĄZANE DO WZAJEMNEGO ZWROTU
ŚWIADCZEŃ, W STANIE NIEZMIENIONYM. WOBEC POWYŻSZEGO WNOSZĘ
O NIEZWŁOCZNY ZWROT CENY, ZAPŁACONEJ PRZEZE MNIE, W WYSOKOŚCI
……………..….. PLN. PONADTO OŚWIADCZAM, IŻ PRZEDMIOT SPRZEDAŻY
ZOSTANIE ZWRÓCONY PANU W DNIU ………………….…… W STANIE
NIEZMIENIONYM, DOŁĄCZAJĄC DOWÓD JEGO ZAKUPU.
Z POWAŻANIEM,
……………………………………………