Grupa MODNE ZAKUPY Sp. z o.o. ul. Jasna 2A 75

Transkrypt

Grupa MODNE ZAKUPY Sp. z o.o. ul. Jasna 2A 75
………………………………. (miejscowość), dnia ………………..
……………………………………………..
……………………………………………..
……………………………………………..
dane składającego oświadczenie
(wypełnić literami drukowanymi)
Grupa MODNE ZAKUPY Sp. z o.o.
ul. Jasna 2A
75-121 Koszalin
OŚWIADCZENIE
O ODSTĄPIENIU OD UMOWY ZAWARTEJ NA ODLEGŁOŚĆ
Niniejszym
oświadczam,
iż
odstępuję
od
umowy
zawartej
w …………………………………… (miejscowość), w dniu …………………………….,
dotyczącej zamówienia o numerze …………………………………..
Podstawą powyższego odstąpienia od umowy jest pkt.20 regulaminu zakupów
Sklepu, który przyznaje takie uprawnienie Kupującemu w terminie trzydziestu dni od
dnia wydania rzeczy.
Wskazuję, iż wskutek odstąpienia od umowy, ta jest uważana za niezawartą, a strony
są obowiązane do wzajemnego zwrotu świadczeń, w stanie niezmienionym. Wobec
powyższego wnoszę o zwrot ceny, zapłaconej przeze mnie, w wysokości
.....………….. zł (słownie: ……………………………………) na rachunek bankowy
nr: ……………………………………….....................................……………………………
Ponadto oświadczam, iż przedmiot sprzedaży ……………………………………
…………………………………………………………………………………………………..
zostanie zwrócony na adres w/w Sklepu w dniu ………………… w stanie
niezmienionym.
Z poważaniem,
……………………………
Czytelny podpis konsumenta

Podobne dokumenty