Ruda Śląska ul Kubiny 5-5d - naprawa posadzki tarasów bez

Transkrypt

Ruda Śląska ul Kubiny 5-5d - naprawa posadzki tarasów bez
Międzygminne Towarzystwo
Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.
42-600 Tarnowskie Góry,
ul. Towarowa 1, tel.(032)380-90-06
PRZEDMIAR ROBÓT
NAZWA INWESTYCJI
ADRES INWESTYCJI
INWESTOR
ADRES INWESTORA
WYKONAWCA ROBÓT
ADRES WYKONAWCY
BRANŻA
: Naprawa posadzki tarasów bez wymiany płyty betonowej tarasu z wymianą warstwy spadkowej i obróbek blacharskich - nakłady na 1szt wg typów występowania .
: Ruda Śląska ul. Kubiny 5-5d - nakłady na 1 szt .
: MTBS Sp. z o.o.
: 42-600 Tarnowskie Góry, ul.Towarowa 1
: ................................................
: ................................................
: remontowo-budowlana
SPORZĄDZIŁ KALKULACJE
DATA OPRACOWANIA
: mgr inż. Jan Krępeć
Wojciech Dawydzik - Referent
: 01.07.2016r
WYKONAWCA :
INWESTOR :
Data opracowania
01.07.2016r
Data zatwierdzenia
Dokument został opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO
OBMIAR
Ruda Śląska ul Kubiny 5-5d - naprawa posadzki tarasów bez wymiany płyty betonowej tarasu.
Lp. Podstawa
Opis i wyliczenia
j.m.
Poszcz.
Razem
Ruda Śląska ul. Kubiny 5-5d - Naprawa posadzki tarasów bez wymiany płyty betonowej tarasu z wymianą warstwy spadkowej i
obróbek blacharskich - nakłady na 1szt.
1
Naprawa posadzki - tarasu nr 1 (1A+1B) - dla 1 szt.
1 KNR 4-01
Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej
m2
d.1 0811-07
(9.40*3.00-1.80*1.80/2*2<szt>)+9.40*0.10
m2
25.90
RAZEM
25.90
2 KNR 4-01
Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 5 cm na ścianach lub
m2
d.1 0211-03
podłogach - przyjęto średnią grub. od 1 do 3 = 2cm
Krotność = 0.4
(9.40*3.00-1.80*1.80/2*2<szt>)
m2
24.96
RAZEM
24.96
3 KNR 4-01
Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzym- m2
d.1 0535-08
sów itp. z blachy nie nadającej się do użytku
(1.20+2.50+5.80+2.50+1.20)*0.20
m2
2.64
RAZEM
2.64
4 KNR 4-01
Uzupełnienie obróbek blacharskich gzymsów i pasów elewacyjnych z blachy
m2
d.1 0530-05
ocynkowanej o szerokości do 25 cm - izolacja tarasu od strony budynku - pas
blachy wciśnięty pod styropian.
9.40*0.20
m2
1.88
RAZEM
1.88
5 KNR 4-01
Uzupełnienie obróbek blacharskich gzymsów i pasów elewacyjnych z blachy
m2
d.1 0530-06
ocynkowanej o szerokości ponad 25 cm - przyjęto 30 cm w rozwinięciu.
(1.20+2.50+5.80+2.50+1.20)*0.30
m2
3.96
RAZEM
3.96
6 KNR 4-01
Lakierowanie powierzchni metalowych gładkich - malowanie obróbek blachars- m2
d.1 1213-01 z.sz. kich farbami do ocynku typu "Cynkor"
2.2 9912-01
(1.20+2.50+5.80+2.50+1.20)*0.20
m2
2.64
RAZEM
2.64
7 KNR 4-01
Uzupełnienie posadzki cementowej o powierzchni 1.0-5.0 m2 w jednym miejs- m2
d.1 0803-02
cu z zatarciem na gładko - posadzka spadkowa od 5 do 8 cm (krotn. = 2,5)
Krotność = 2.5
9.40*3.00-1.80*1.80/2*2<szt>
m2
24.96
RAZEM
24.96
8 KNR 0-39
Uszczelnienie pomieszczeń mokrych i wilgotnych (łazienki, kuchnie pralnie
m2
d.1 0115-02
itp.) oraz balkonów i tarasów pod okładziną ceramiczną płynną folią uszczelniającą Superflex 1; powierzchnie poziome, z wkładką z włókniny
9.40*3.00-1.80*1.80/2*2
m2
24.96
RAZEM
24.96
9 NNRNKB
(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI
m2
d.1 202 1134-01 GRUNT" - powierzchnie poziome posadzki cementowej tarasu wraz z cokołem
24.96
m2
24.96
RAZEM
24.96
10 KNR 2-02
Dwukrotne malowanie posadzki cementowej farbą epoksydową posadzki ce- m2
d.1 1503-02
mentowej tarasu wraz z cokołem
analogia
24.96+9.40
m2
34.36
RAZEM
34.36
11 KNR 4-01
Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji
m3
d.1 0108-13
ceglanych na odległość do 1 km
25.90*0.015+24.96*0.04
m3
1.39
RAZEM
1.39
12 KNR 4-01
Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za m3
d.1 0108-16
każdy następny 1 km
Krotność = 15
<przedmiar j.w.>1.39
m3
1.39
RAZEM
1.39
13
utylizacja gruzu
t
d.1
<przedmiar j.w.>1.39*1.7
t
2.36
RAZEM
2.36
2
Naprawa posadzki - tarasu nr 2 - dla 1 szt.
14 KNR 4-01
Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej
m2
d.2 0811-07
(3.46*5.30-3.14*1.60*1.60/4)<posadzka>+(3.46+50%*3.70)*0.10<cokolik>
m2
16.86
RAZEM
16.86
15 KNR 4-01
Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 5 cm na ścianach lub
m2
d.2 0211-03
podłogach - przyjęto średnią grub. od 1 do 3 = 2cm
Krotność = 0.4
(3.46*5.30-3.14*1.60*1.60/4)
m2
16.33
RAZEM
16.33
16 KNR 4-01
Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzym- m2
d.2 0535-08
sów itp. z blachy nie nadającej się do użytku
(3.80+3.14*3.20/4+1.80)*0.20
m2
1.62
-2-
Norma PRO Wersja 4.54 Nr seryjny: 35434 Użytkownik: MTBS Sp. z o.o.
OBMIAR
Ruda Śląska ul Kubiny 5-5d - naprawa posadzki tarasów bez wymiany płyty betonowej tarasu.
Lp.
Podstawa
17 KNR 4-01
d.2 0530-05
18 KNR 4-01
d.2 0530-06
Opis i wyliczenia
j.m.
Uzupełnienie obróbek blacharskich gzymsów i pasów elewacyjnych z blachy
ocynkowanej o szerokości do 25 cm - izolacja tarasu od strony budynku - pas
blachy wciśnięty pod styropian.
(3.46+50%*3.70)*0.20
m2
Uzupełnienie obróbek blacharskich gzymsów i pasów elewacyjnych z blachy
ocynkowanej o szerokości ponad 25 cm - przyjęto 30 cm w rozwinięciu.
(1.80+3.80+3.14*3.20/4)*0.30
m2
m2
m2
19 KNR 4-01
Lakierowanie powierzchni metalowych gładkich - malowanie obróbek blachars- m2
d.2 1213-01 z.sz. kich farbami do ocynku typu "Cynkor"
2.2 9912-01
(1.80+3.80+3.14*3.20/4)*0.20
m2
20 KNR 4-01
d.2 0803-02
21 KNR 0-39
d.2 0115-02
Uzupełnienie posadzki cementowej o powierzchni 1.0-5.0 m2 w jednym miejs- m2
cu z zatarciem na gładko - posadzka spadkowa od 5 do 8 cm (krotn. =2,5)
Krotność = 2.5
(3.46*5.30-3.14*1.60*1.60/4)
m2
Uszczelnienie pomieszczeń mokrych i wilgotnych (łazienki, kuchnie pralnie
itp.) oraz balkonów i tarasów pod okładziną ceramiczną płynną folią uszczelniającą Superflex 1; powierzchnie poziome, z wkładką z włókniny
(3.46*5.30-3.14*1.60*1.60/4)
24 KNR 4-01
d.2 0108-13
25 KNR 4-01
d.2 0108-16
26
d.2
3
27 KNR 4-01
d.3 0811-07
28 KNR 4-01
d.3 0211-03
29 KNR 4-01
d.3 0535-08
30 KNR 4-01
d.3 0530-05
31 KNR 4-01
d.3 0530-06
m2
Dwukrotne malowanie posadzki cementowej farbą epoksydową posadzki cementowej tarasu wraz z cokołem
m2
16.33+3.46
m2
Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji
ceglanych na odległość do 1 km
16.67*0.015+16.33*0.04
m3
m3
Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za m3
każdy następny 1 km
Krotność = 15
<przedmiar j.w.>0.90
m3
utylizacja gruzu
t
<przedmiar j.w.>0.90*1.7
t
Naprawa posadzki - tarasu nr 3 - dla 1 szt.
Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej
m2
(3.14*5.60*5.60/(4*2)+5.30*1.80)<posadzka>+(5.60+5.30)*0.10<cokolik>
m2
Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 5 cm na ścianach lub
podłogach - przyjęto średnią grub. od 1 do 3 = 2cm
Krotność = 0.4
(3.14*5.60*5.60/(4*2)+5.30*1.80)
m2
m2
Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzym- m2
sów itp. z blachy nie nadającej się do użytku
(3.14*5.60/2)*0.20
m2
Uzupełnienie obróbek blacharskich gzymsów i pasów elewacyjnych z blachy
ocynkowanej o szerokości do 25 cm - izolacja tarasu od strony budynku - pas
blachy wciśnięty pod styropian.
(5.60+5.30)*0.20
m2
Uzupełnienie obróbek blacharskich gzymsów i pasów elewacyjnych z blachy
ocynkowanej o szerokości ponad 25 cm - przyjęto 30 cm w rozwinięciu.
(3.14*5.60/2)*0.30
m2
m2
m2
32 KNR 4-01
Lakierowanie powierzchni metalowych gładkich - malowanie obróbek blachars- m2
d.3 1213-01 z.sz. kich farbami do ocynku typu "Cynkor"
2.2 9912-01
(3.14*5.60/2)*0.20
m2
-3-
Norma PRO Wersja 4.54 Nr seryjny: 35434 Użytkownik: MTBS Sp. z o.o.
Razem
1.62
1.06
RAZEM
1.06
2.43
RAZEM
2.43
1.62
RAZEM
1.62
16.33
RAZEM
16.33
16.33
RAZEM
16.33
19.79
RAZEM
19.79
19.79
RAZEM
19.79
0.90
RAZEM
0.90
0.90
RAZEM
0.90
1.53
RAZEM
1.53
22.94
RAZEM
22.94
21.85
RAZEM
21.85
1.76
RAZEM
1.76
2.18
RAZEM
2.18
2.64
RAZEM
2.64
1.76
RAZEM
1.76
m2
22 NNRNKB
(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI
m2
d.2 202 1134-01 GRUNT" - powierzchnie poziome posadzki cementowej tarasu wraz z cokołem
16.33+3.46
m2
23 KNR 2-02
d.2 1503-02
analogia
Poszcz.
RAZEM
OBMIAR
Ruda Śląska ul Kubiny 5-5d - naprawa posadzki tarasów bez wymiany płyty betonowej tarasu.
Lp. Podstawa
33 KNR 4-01
d.3 0803-02
34 KNR 0-39
d.3 0115-02
Opis i wyliczenia
j.m.
Uzupełnienie posadzki cementowej o powierzchni 1.0-5.0 m2 w jednym miejs- m2
cu z zatarciem na gładko - posadzka spadkowa od 5 do 8 cm (krotn. =2,5)
Krotność = 2.5
(3.14*5.60*5.60/(4*2)+5.30*1.80)<posadzka>
m2
Uszczelnienie pomieszczeń mokrych i wilgotnych (łazienki, kuchnie pralnie
itp.) oraz balkonów i tarasów pod okładziną ceramiczną płynną folią uszczelniającą Superflex 1; powierzchnie poziome, z wkładką z włókniny
(3.14*5.60*5.60/(4*2)+5.30*1.80)<posadzka>
37 KNR 4-01
d.3 0108-13
38 KNR 4-01
d.3 0108-16
39
d.3
m2
Dwukrotne malowanie posadzki cementowej farbą epoksydową posadzki cementowej tarasu wraz z cokołem
m2
21.85+10.90
m2
Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji
ceglanych na odległość do 1 km
22.94*0.015+21.85*0.04
m3
m3
Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za m3
każdy następny 1 km
Krotność = 15
<przedmiar j.w.>1.22
m3
utylizacja gruzu
t
<przedmiar j.w.>1.22*1.7
t
-4-
Norma PRO Wersja 4.54 Nr seryjny: 35434 Użytkownik: MTBS Sp. z o.o.
Razem
21.85
RAZEM
21.85
21.85
RAZEM
21.85
32.75
RAZEM
32.75
32.75
RAZEM
32.75
1.22
RAZEM
1.22
1.22
RAZEM
1.22
2.07
RAZEM
2.07
m2
35 NNRNKB
(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI
m2
d.3 202 1134-01 GRUNT" - powierzchnie poziome posadzki cementowej tarasu wraz z cokołem
21.85+10.90
m2
36 KNR 2-02
d.3 1503-02
analogia
Poszcz.