jednostka odbiorczo nadawcza

Transkrypt

jednostka odbiorczo nadawcza
HE
· Skonfigurowane po³¹czenie z GSMG mo¿e
kontrolowaæ indywidualnie cztery strefy
przez “sms”.
· W ka¿dej strefie: 10 termostatów CRG
lub CRMG2 Master, a ka¿dy z nich
steruje max. 10-cioma SLA 5/24.
MO
X
Monitoring GSMG
· Steruj¹c ogrzewaniem lub urz¹dzeniami
przez sms u¿ywane s¹ dwie wiadomoœci
tekstowe dotycz¹ce ró¿nych trybów
wyœwietlanych w telefonie komórkowym.
Jedna dotyczy trybu ekonomicznego,
druga ochrony przed mrozem
i aktywowania alarmów.
Jednostka odbiorczo nadawcza
AG
LA
· Sporz¹dzona przez u¿ytkownika krótka
wiadomoϾ tekstowa do uruchomienia
jednego z dwóch trybów powinna zostaæ
zapisana i przechowywana w pamiêci
telefonu tak aby mo¿na by³oby j¹
wygodnie przesy³aæ.
GSMG
990081
Dane techniczne:
Technologia Echelon LonWork.
Podgrzewanie
silnika
Jednostka odbiorczo nadawcza
AT
IN
G
· GSMG mo¿e otrzymywaæ sygna³y sms
o zmianach temperatury, w³¹czeniach lub
wy³¹czeniach oœwietlenia, urz¹dzeñ 230 V
i wysy³aæ sms na telefon komórkowy,
alarmowaæ o: w³amaniu, (poprzez pod³¹czone
do systemu HARMONY: detektory ruchu,
czujniki: podczerwieni, magnetyczne,
wibracyjne, fotokomórki), nieszczelnoœciach
instalacji wodnej, gazowej, niedomkniêciach
okien, drzwi, po¿arze itp.
Odbiornik
przekaŸnikowy
SXG
Glamox 3001 TPA
z termostatem CRG2
6V DC
Sterowanie przy pomocy menu (system wyœwietla opcje wyboru).
Wyjœcie < 10 dBm.
Spe³nia wymogi ETS 300-220.
DL
Transmisja przy 433,92 Mhz +/- 150 kHz.
Termostat
nadrzêdny
SMG
Glamox 3001 TPA z termostatem
podrzêdnym SLA 5/24
GSMG
Neuron 3150 (Motorola lub Toshiba).
IS
Zakres 50 - 60 metrów.
Pamiêæ EEPROM przechowuj¹ca zaprogramowane
ustawienia na wypadek wy³¹czenia napiêcia zasilaj¹cego.
IS
OL
B
Czterogodzinne zasilanie awaryjne z akumulatora.
24-godz. Zasilanie awaryjne zegara.
Telefon
komórkowy
Czujn
ik tem
peratu
ry ze
wnêtr
znej
Pilot
CTG Harmony 5000
Zegar czasu rzeczywistego o dok³adnoœci 5 min./rok.
Pod³¹czenie:
Umieszczony w ³adowarce pod³¹czonej do Ÿród³a napiêcia
przemiennego 230 V. £adowarkê mo¿na pod³¹czyæ do zasilania
sieciowego za pomoc¹ kabla z wtyczk¹ lub te¿ bezpoœrednio
Po³d¹czyæ do sieci.
Odbiornik
przekaŸnikowy
COG-e
Oœwietlenie, TV,
inne urz¹dzenia elektroniczne
Termostat
ogrzewania
pod³ogowego
SFG
Ogrzewanie pod³ogowe
( 22 219-71-99
Zastrzegamy sobie prawo do zmian

Podobne dokumenty