Zarządzenie Rektora nr 93_2015 w sprawie zmiany zarządzenia nr

Transkrypt

Zarządzenie Rektora nr 93_2015 w sprawie zmiany zarządzenia nr
Poznań, 30 września 2015 roku
DOP-0212-93/15
Zarządzenie nr 93/2015
Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu
z dnia 30 września 2015 r.
w sprawie zmiany zarządzenia nr 51/2014 z dnia 26 maja 2014 roku w sprawie
wprowadzenia Regulaminu domów studenckich Uniwersytetu Przyrodniczego
w Poznaniu
Na podstawie § 42 ust. 4 pkt 13 oraz ust. 5 Statutu Uniwersytetu Przyrodniczego
w Poznaniu zarządza się, co następuje:
§1
Zmienia się załącznik do zarządzenia nr 51/2014 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego
w Poznaniu z dnia 26 maja 2014 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu domów
studenckich Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu „Regulamin Domów Studenckich
Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu” w ten sposób, Ŝe w Rozdziale V, punkt 3 dopisuje
się podpunkt „g” o następującym brzmieniu: „podpisane oświadczenie o przestrzeganiu
obowiązków z zakresu ochrony przeciwpoŜarowej mieszkańców Domu Studenckiego”.
§2
Wprowadza się załącznik nr 8 do Regulaminu domów studenckich Uniwersytetu
Przyrodniczego w Poznaniu stanowiący załącznik będący integralną częścią niniejszego
zarządzenia.
§3
Zarządzenie wchodzi w Ŝycie z dniem podpisania.
Rektor
/-/
prof. dr hab. Grzegorz Skrzypczak
Załącznik nr 8 do Regulaminu domów
studenckich Uniwersytetu Przyrodniczego
w Poznaniu
Obowiązki z zakresu ochrony przeciwpoŜarowej mieszkańców Domu Studenckiego
Mieszkaniec Domu Studenckiego zobowiązany jest do przestrzegania przepisów
przeciwpoŜarowych wynikających z ogólnie obowiązujących w tym zakresie przepisów
powszechnie obowiązujących oraz instrukcji przeciwpoŜarowych i zarządzeń władz
Uniwersytetu Przyrodniczego.
W szczególności zabrania się:
• jakiejkolwiek ingerencji w elementy systemu przeciwpoŜarowego (np. zasłaniania
czujek przeciwpoŜarowych, niszczenia obudowy ręcznych ostrzegaczy poŜarowych
oraz przycisków systemu oddymiania),
• niszczenia podręcznego sprzętu gaśniczego (gaśnic, hydrantów) oraz uŜywania go
do celów nie związanych z ochroną przeciwpoŜarową,
• blokowania drzwi przeciwpoŜarowych wydzielających klatki schodowe w sposób
uniemoŜliwiający ich zamknięcie,
• dokonywanie samodzielnych napraw instalacji elektrycznej w pokojach oraz uŜywani
grzejników elektrycznych
• parkowania samochodów na drogach poŜarowych
• palenia tytoniu w budynku DS
Mieszkaniec DS. zobowiązany jest do pozostawiania klucza na portierni DS. w przypadku
opuszczenia budynku!
Mieszkaniec DS. zobowiązany jest w czasie ćwiczeń ewakuacyjnych oraz wystąpienia w
budynku zagroŜeni poŜarowego lub innego miejscowego zagroŜenia (np. rozpylenie
substancji toksycznych, informacji o podłoŜeniu ładunku wybuchowego) do niezwłocznego
opuszczenia budynku i bezwzględnego podporządkowania się poleceniom osoby kierującej
akcją ratowniczo-gaśniczej oraz osób funkcyjnych z ramienia administracji DS.
Zobowiązuje się do bezwzględnego przestrzegania,
….....................................................................................
data, czytelnie imię i nazwisko