Wnęka w s³upach aluminiowych

Transkrypt

Wnęka w s³upach aluminiowych
Wnêka w s³upach aluminiowych
Ka¿dy oferowany s³up oœwietleniowy posiada w dolnej czêœci wnêkê do instalowania z³¹cza s³upowego. Na
tylnej œciance wnêki przyspawana jest listwa, do której montuje siê z³¹cza s³upowe przy pomocy dwóch œrub
M6 tak, ¿e istnieje mo¿liwoœæ regulacji wysokoœci zamocowania.
Wewn¹trz wnêki znajduje siê równie¿ trwale przymocowany koniec œrubowy M8 do przykrêcania przewodu
uziemiaj¹cego.
Otwór wnêki zamykany jest pokryw¹ ze specjalnym sztywnym zamkniêciem, dziêki któremu przenosi ona
tak¿e obci¹¿enie a s³up nie jest os³abiony w miejscu wyciêcia.
Pokrywa wnêki jest mocowana do s³upa dwoma œrubami M8 o specjalnym kszta³cie ³ba, co stanowi zabezpieczenie
przed niepo¿¹danym odkrêceniem.
1. Pokrywa wnêki s³upowej
2. Œruby M8
3. Szyna aluminiowa do mocowania z³¹cza s³upowego
4. Zamek wnêki s³upowej
Rysunek œruby M8
do przykrêcania pokrywy

Podobne dokumenty