Informacje o projekcie - Grodzki Urząd Pracy w Krakowie

Transkrypt

Informacje o projekcie - Grodzki Urząd Pracy w Krakowie
Zasady rekrutacji i uczestnictwa Beneficjentów Ostatecznych w 2015 r.
w projekcie „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy na terenie Gminy Miejskiej
Kraków” realizowanym w ramach Poddziałania 1.1.2 Programu Operacyjnego
Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020
Ogólne informacje o projekcie
1. Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach
Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych Poddziałania 1.1.2 Programu Operacyjnego
Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020.
2. Celem projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia 930 osób młodych do 29 r. ż. bez
pracy, w tym w szczególności osób, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw.
młodzież NEET) poprzez niwelowanie barier utrudniających start zawodowy na rynek pracy.
3. Projekt realizowany będzie od 01.03.2015 r. do 30.06.2016 r.
4. Budżet projektu wynosi 9 500 000,00 zł na realizację w 2015 r. i 790 000,00 zł w 2016 r.
5. Terminy realizacji zadań podane zostaną w osobnej informacji zamieszczonej na stronie
www.gupkrakow.pl.
Beneficjenci ostateczni
Zgodnie z definicją osoby z kategorii NEET przyjętą w Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja
Rozwój 2014-2020, projekt skierowany jest wyłącznie do osób młodych w wieku 18-29 lat z
kategorii NEET, spełniających łącznie następujące warunki:
 nie pracuje oraz posiada status osoby bezrobotnej,
 nie uczestniczy w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym,
 nie uczestniczy w pozaszkolnych zajęciach mających na celu uzyskanie, uzupełnianie lub
doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do
wykonywania pracy,
We wskazanej grupie wiekowej, projekt adresowany jest w szczególności do:
 osób niepełnosprawnych (min. 26 osób),
 osób długotrwale bezrobotnych w wieku 25-29 lat (min. 148 os.),
 kobiet (co najmniej 57% ogółu uczestników).
Uczestnikami projektu będą osoby posiadające I lub II profil pomocy.
Warunkiem uczestnictwa będzie niekorzystanie z form aktywizacji finansowanych ze środków
publicznych w okresie ostatnich 4 tygodni.
Ścieżka beneficjenta
Ścieżka uczestnictwa w projekcie zakłada indywidualną i kompleksową pomoc obejmującą:
1. założenie lub aktualizację Indywidualnego Planu Działania,
2. usługę pośrednictwa pracy lub poradnictwa zawodowego,
3. wsparcie stanowiące odpowiedź na zidentyfikowaną barierę w IPD utrudniającą zatrudnienie
(staż, szkolenie, dofinansowanie podjęcia działalności gospodarczej).
Ogólne zasady uczestnictwa w projekcie
1. Wsparcie w ramach projektu świadczone jest na podstawie przepisów ustawy o promocji
zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz aktów wykonawczych, na zasadach zgodnych z
obowiązującymi w Grodzkim Urzędzie Pracy w Krakowie procedurami,
2. Obligatoryjnymi elementami wsparcia w projekcie są: Indywidualny Plan Działania oraz usługa
pośrednictwa pracy/poradnictwa zawodowego, służące identyfikacji barier i potrzeb rozwoju
zawodowego uczestnika oraz określeniu kolejnych form pomocy służących zwiększeniu szans
na zatrudnienie.
3. Udział w formie aktywnej: stażu, szkoleniu lub otrzymanie dofinansowania na podjęcie
działalności gospodarczej możliwy będzie wyłącznie po ustaleniu przez doradcę klienta
celowości uzyskania wsparcia (w ramach IPD, pośrednictwa/poradnictwa zawodowego).
Obowiązki uczestnika projektu
1. Obowiązkiem beneficjenta projektu jest akceptacja niniejszego regulaminu.
2. Beneficjent wypełnia i podpisuje deklarację uczestnika projektu oraz oświadczenie
beneficjenta ostatecznego. Podpisując dokumenty uczestnik akceptuje warunki udziału w
projekcie współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz
wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby projektu. Brak akceptacji
warunków uczestnictwa wyklucza możliwość udziału w finansowych formach wsparcia
dostępnych w projekcie.
3. Beneficjent zobowiązuje się do przekazania wszystkich żądanych danych osobowych,
kompletnych i zgodnych ze stanem faktycznym.
4. Na etapie postępowania rekrutacyjnego beneficjent projektu zobowiązuje się, że po
zakończeniu udziału w projekcie i podjęciu pracy, dostarczy do Urzędu odpowiednie dokumenty
potwierdzające zatrudnienie lub samozatrudnienie (np. kopię umowy o pracę lub umowy
cywilnoprawnej, zaświadczenie z zakładu pracy o zatrudnieniu, zaświadczenie potwierdzające
rejestrację działalności gospodarczej).
5. Beneficjent zobowiązuje się do aktywnego uczestnictwa w oferowanym mu wsparciu. Każde
przerwanie uczestnictwa winno zostać niezwłocznie zgłoszone na piśmie z podaniem dokładnej
przyczyny.
6. Jedyną formą usprawiedliwienia nieobecności na szkoleniu lub stażu, jest zaświadczenie o
niezdolności do pracy na druku ZUS ZLA (dawne L4), które beneficjent ostateczny zobowiązany
jest dostarczyć niezwłocznie (pok. 119 – Dziennik podawczy).
7. Beneficjent projektu zobowiązany jest do powiadomienia Referatu Pozyskiwania i Obsługi
Funduszy o wszelkich przyznanych mu świadczeniach (np. z ZUS-u, z MOPS-u).
8. Osoby ubiegające się o świadczenia w ZUSie (renta, świadczenia rehabilitacyjne, inne), przed
zapisem na szkolenia lub staż, zobowiązane są do poinformowania o tym fakcie pracownika
Referatu Pozyskiwania i Obsługi Funduszy oraz złożenia odpowiedniego oświadczenia.
9. Obowiązkiem beneficjenta jest udział w badaniach ankietowych prowadzonych przez Referat
Pozyskiwania i Obsługi Funduszy.
Monitoring Beneficjentów Ostatecznych
W celu monitorowania jakości udzielanego wsparcia Urząd zakłada przeprowadzanie regularnych
wizyt monitorujących w miejscu organizacji szkoleń, staży.
Pozostałe informacje
1. Za realizację zadań w ramach projektu odpowiada Referat Pozyskiwania i Obsługi Funduszy.
2. Informacji na temat dostępnych form wsparcia oraz harmonogramu realizacji projektu
udzielają pokoje 134 i 135 (tel. 68 68 134, 68 68 135).
3. Wszelkie formalności związane z uczestnictwem w poszczególnych formach wsparcia
oferowanych w projekcie dopełniane są w Referacie Pozyskiwania i Obsługi Funduszy.

Podobne dokumenty