Zgłoszenie roszczenia z indywidualnego

Transkrypt

Zgłoszenie roszczenia z indywidualnego
Nr roszczenia
Data wpływu do
TU SKOK ŻYCIE SA
ZGŁOSZENIE ROSZCZENIA
INDYWIDUALNE TERMINOWE
UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE
BONUS
DANE UBEZPIECZONEGO
Imię i nazwisko
PESEL / data urodzenia
DANE ZGŁASZAJĄCEGO ROSZCZENIE – KREDYTODAWCY/CESJONARIUSZA
Miejsce udzielenia kredytu (nazwa i adres oddziału SKOK)
Pieczęć i podpis osoby sporządzającej zgłoszenie
Pieczęć SKOK
DANE ZGŁASZAJĄCEGO ROSZCZENIE – UPRAWNIONEGO
Nazwisko i imię ............................................................................................................
Ulica i numer domu.......................................................................................................
Kod i miejscowość .......................................................................................................
PESEL
......................................................................................
Telefon kontaktowy
......................................................................................
DANE DOTYCZĄCE KREDYTU
Nr umowy kredytu ............................................................................................... Data zawarcia umowy kredytu......................................................
Umowa kredytu została wypowiedziana: □ NIE
□ TAK – data upływu okresu wypowiedzenia
.......................................................
Saldo zadłużenia Ubezpieczonego z tytułu udzielonego kredytu na dzień Jego zgonu .............................................................................................
DANE DOTYCZĄCE UBEZPIECZENIA
Nr polisy .........................…………………................. Aktualna na dzień zgonu Ubezpieczonego suma ubezpieczenia ..…………………………
DANE DOTYCZĄCE ZGONU UBEZPIECZONEGO
Data zgonu:
Przyczyna zgonu:
□
samobójstwo
□
zgon w wyniku NNW
□ zgon w wyniku choroby – podać jakiej ....................................................................
Okoliczności nieszczęśliwego wypadku, adres Prokuratury :
......................................................................................................................................................................................................................................
ADRESY PLACÓWEK MEDYCZNYCH (w których leczył się Kredytobiorca)
Nazwa, adres (przychodni, szpitala):
.......................................................................................................................................................................................................................................
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
ZG/1-06-0/3
Dyspozycja wypłaty świadczenia:
CESJONARIUSZ
SKOK ..................................................................................................................................................................................................................
□
przelewem na konto nr ……………………………………………………………....................................................................................…………
Ja, niżej podpisany/a, świadomy/a konsekwencji wprowadzenia w błąd Ubezpieczyciela, wynikających z postanowień art. 286 §1 kodeksu karnego oświadczam,
że wszystkie przedstawione przeze mnie informacje i dokumenty związane ze zgłoszeniem roszczenia są prawdziwe.
Miejscowość i data
Pieczątki imienne i podpisy osób reprezentujących SKOK
UPOSAŻONY
Nazwisko i imię .....................................................................................
Ulica i numer domu...............................................................................
□
Kod i miejscowość
..................................................
przelewem na konto nr .………………………………………………………..........................................................................................…………
Właściciel konta ..............................................................................................................................................................................................
(imię, nazwisko, dokładny adres)
□
przekazem pocztowym na adres …………………......................………………………………………………………………………………………
Ja, niżej podpisany/a, świadomy/a konsekwencji wprowadzenia w błąd Ubezpieczyciela, wynikających z postanowień art. 286 §1 kodeksu karnego oświadczam,
że wszystkie przedstawione przeze mnie informacje i dokumenty związane ze zgłoszeniem roszczenia są prawdziwe.
Miejscowość i data
czytelny podpis
ZAŁĄCZNIKI (prosimy załączyć wymienione dokumenty w formie oryginału lub uwierzytelnionej kserokopii)
□
□
□
skrócony odpis aktu zgonu Ubezpieczonego
karta zgonu Ubezpieczonego lub zaświadczenie lekarskie o przyczynie
zgonu Ubezpieczonego
□
zaświadczenie ze Spółdzielczej Kasy OszczędnościowoKredytowej o wysokości zobowiązań finansowych Ubezpieczonego
□
kopia zawartej umowy kredytu
własny dokument tożsamości
„Na podstawie art. 24 ust. 1 Ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 ze zm.) informujemy,
że TU SKOK ŻYCIE SA z siedzibą w Sopocie przy ul. Władysława IV 22 jest administratorem Pana/i danych osobowych, pobranych w oparciu o przepisy
ustawy o działalności ubezpieczeniowej oraz wydane na jej podstawie akty wykonawcze, które będą przetwarzane w związku z realizacją umowy
ubezpieczenia. Jednocześnie informujemy, że służy Panu/i prawo wglądu do swoich danych osobowych i ich poprawiania.”
ZG/1-06-0/3