PIŁKA SIATKOWA - SPECJALIZACJA

Transkrypt

PIŁKA SIATKOWA - SPECJALIZACJA
KARTA PRZEDMIOTU
KIERUNEK STUDIÓW
WYCHOWANIE FIZYCZNE
NAZWA PRZEDMIOTU
PIŁKA SIATKOWA
- SPECJALIZACJA
POZIOM STUDIÓW I°
ROK III
SEMESTR V, VI
TYP PRZEDMIOTU
fakultatywny
PUNKTY
ECTS
6
Rodzaj zajęć
Ilość godz.
Stacjon/Niestac.
WYKŁADY
70
50
ĆWICZENIA
METODY NAUCZANIA
JĘZYK WYKŁADOWY
Ćwiczenia praktyczne i teoretyczne
polski
CEL I ZAŁOŻENIA
Doskonalenie technik, sprawności specjalnej i wydolności siatkarskiej. Wyposażenie studentów w wiedzę i umiejętności
umożliwiające bezpieczną organizację zajęć ruchowych z piłki siatkowej w różnych warunkach środowiskowych, indywidualnie
i w grupach. Popularyzacja siatkówki jako podstawowej zespołowej gry rekreacyjnej.
EFEKTY KSZTAŁCENIA
Student zna prawidłową technikę gry. Potrafi odbić piłkę sposobem oburącz górnym Potrafi odbić piłkę sposobem oburącz
dolnym. Potrafi odbić piłkę jednorącz sposobem górnym i dolnym. Potrafi wykonać zagrywkę dolną i tenisową. Potrafi wykonać
atak. Potrafi wykonać blok. Potrafi wykonać zagrywkę w poszczególne strefy boiska. Prawidłowo ustawia się na boisku. Potrafi
wykonać asekurację bloku i ataku. Prawidłowo wykonuje blok w poszczególnych strefach. Potrafi wykonać atak w wyznaczone
miejsce na boisku. Potrafi wystawić piłkę na prawe lewe skrzydło. Potrafi zastosować małe gry w praktyce oraz gry pomocnicze
w piłce siatkowej. Zna znaczenie fragmentów gry w doskonaleniu umiejętności taktycznych.
TREŚCI PROGRAMOWE
Wykłady:
--------------------------------Ćwiczenia:
1. Technika gry w piłkę siatkową.
2. Technika podania piłki sposobem górnym oburącz.
3. Technika podania piłki sposobem dolnym oburącz.
4. Technika podania piłki sposobem górnym i dolnym jednorącz.
5. Technika wykonania zagrywek.
6. Technika wykonania zbicia piłki.
7. Technika wykonania zastawienia.
8. Ćwiczenia doskonalące technikę gry:
9. Ćwiczenia doskonalące zagrywkę.
10. Ćwiczenia doskonalące przyjecie zagrywki.
11. Ćwiczenia doskonalące obronę.
12. Ćwiczenia doskonalące blok.
13. Ćwiczenia doskonalące atak.
14. Ćwiczenia doskonalące rozegrania ataku.
15. Zestaw małych gier w doskonaleniu techniki i taktyki indywidualnej w grze.
16. Fragmenty gry doskonalące umiejętności taktyczne.
METODY OCENY
Zaliczenie praktyczne na ocenę wybranych elementów technicznych z piłki siatkowej. Złożenie scenariusza zajęć z piłki
siatkowej. Test z przepisów piłki siatkowej. Egzamin końcowy VI semestr.
LITERATURA PODSTAWOWA I UZUPEŁNIAJĄCA
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Klocek T.,Szczepanik M. (2003): Siatkówka na lekcji wychowania fizycznego. COS Warszawa
Bondarowicz M. (1998): Zabawy w grach sportowych. WSiP Warszawa
Wróblewski P. (2005): Piłka siatkowa w szkole – poradnik metodyczny. WSiP Warszawa
Superlak E. (1995): Piłka siatkowa, techniczno – taktyczne przygotowanie do gry. AWF Wrocław
Uzarowicz J. Zdebska H. (1994): Piłka siatkowa – technika. AWF. Kraków
Grządziel G. Liach W. J. (2000): Piłka siatkowa. Podstawy treningu, zasób ćwiczeń. COS Warszawa
Uzarowicz J. (2001)Siatkówka. Co jest grane? Wrocław Wydawnictwo BK
P.Z.P.S. Oficjalne przepisy gry w piłkę siatkową. P.Z.P.S. Warszawa
Bertante N. Fantoni G. (2006): Siatkówka – technika, taktyka i strategia, piłka plażowa, mini siatkówka. MUZA SA
Warszawa

Podobne dokumenty