Zasady rekrutacji do klas sportowych

Transkrypt

Zasady rekrutacji do klas sportowych
Zasady rekrutacji do klas sportowych
Wymagana dokumentacja
Podanie rodziców/prawnych opiekunów dziecka o przyjęcie do klasy sportowej
Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do uprawiania sportu wystawione przez lekarza
specjalistę w dziedzinie medycyny sportowej
Oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej
Oryginał zaświadczenia o wynikach sprawdzianu po klasie szóstej
Oświadczenie rodziców/prawnych opiekunów o zapoznaniu się z programem i regulaminem
klasy sportowej i wynikającymi z tego obowiązkami ucznia i rodzica
Zasady naboru
Zaliczenie próby sprawności fizycznej ustalonej przez szkolną komisję rekrutacyjno-kwalifikacyjną lub
trenera danej dyscypliny sportu . Osoby posiadające certyfikaty są zwolnione z próby sprawności.
Ocena cech motorycznych odbywa się na podstawie próby sprawności fizycznej oraz umiejętności
technicznych w terminie podanym na stronie internetowej:
PIŁKA NOŻNA-CHLOPCY I DZIEWCZĘTA
Żonglerka piłką
Podania i przyjęcia piłki stopą prawą i lewą
Prowadzenie piłki slalomem zakończone strzałem na bramkę
PIŁKA RĘCZNA - CHŁOPCY I DZIEWCZĘTA
Podania i chwyty piłki
Rzuty do bramki
Pojedyncza i podwójna gra kontrolna
PIŁKA SIATKOWA - CHŁOPCY I DZIEWCZĘTA
Odbicia piłki oburącz sposobem górnym
Odbicia piłki oburącz sposobem dolnym
Odbicia piłki na przemian oburącz sposobem górnym i dolnym
Przy ocenie sprawności umiejętności bierze się pod uwagę przede wszystkim koordynację i płynność
ruchów, poprawność techniczną wykonywanych elementów oraz inne wybitne predyspozycje ucznia.

Podobne dokumenty