Dochód z działalności gospodarczej W przypadku gdy członek

Transkrypt

Dochód z działalności gospodarczej W przypadku gdy członek
Dochód z działalności gospodarczej
W przypadku gdy członek rodziny studenta prowadzi działalność gospodarczą
opodatkowaną w formie ryczałtu ewidencjonowanego lub karty podatkowej –
członkowie rodziny, którzy prowadzą działalność gospodarczą w tej formie zobowiązane są
do udokumentowania swoich dochodów na podstawie następujących dokumentów:
•
zaświadczenia z urzędu skarbowego o wysokości dochodu za poprzedni rok
kalendarzowy,
•
zaświadczenia z urzędu skarbowego zawierające informacje o formie rozliczania się
w poprzednim roku kalendarzowym,
•
oświadczenia o wysokości dochodu z poprzedniego roku kalendarzowego (wzór
oświadczenia jest dostępny do pobrania na stronie internetowej Uczelni)
W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej opodatkowanej na zasadach
ogólnych należy dostarczyć następujące dokumenty:
•
zaświadczenie z urzędu skarbowego
wysokości dochodu za poprzedni rok
kalendarzowy,
•
zaświadczenie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych określające rzeczywistą wysokość
opłaconych składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne.
W przypadku gdy student lub członek jego rodziny osiąga przychody opodatkowane na
zasadach ogólnych z dwóch źródeł:
- standardowego (np. stosunek pracy, umowy cywilno-prawne, emerytura, renta itp.)
- z działalności gospodarczej opodatkowanej na zasadach ogólnych,
należy poza zaświadczeniem z urzędu dostarczyć np. zeznanie podatkowe – aby móc
wyodrębnić dochód z działalności gospodarczej, w celu właściwego ustalenia wysokości
składek i dochodu po ich odliczeniu.

Podobne dokumenty