MEDIACJE • Interwencja w negocjacje lub konflikt, akceptowanej

Transkrypt

MEDIACJE • Interwencja w negocjacje lub konflikt, akceptowanej
MEDIACJE

Interwencja w negocjacje lub konflikt, akceptowanej osoby trzeciej, która nie jest
uprawniona do podjęcia decyzji rozwiązującej spór, ale pomaga zaangażowanym
w spór stronom osiągnąć dobrowolne i wzajemnie akceptowalne porozumienie.
Ponadto postępowanie mediacyjne ma również przywrócić lub powołać relacje
zaufania i wzajemnego szacunku pomiędzy stronami, przy jednoczesnym
minimalizowaniu ich kosztów emocjonalnych czy cierpień psychicznych. Ch.W.
Moore

Działalność podmiotu trzeciego, tj. niebędącego stroną konfliktu, polegająca na
tworzeniu warunków do bezpośrednich rozmów (negocjacji) między podmiotami
konfliktu i na odpowiednim wpływaniu na nie w kierunku doprowadzenia do
ugodowego załatwienia sporu. S. Włodyka

Niewiążąca metoda rozwiązywania sporów, w której bierze udział neutralna osoba
trzecia, mająca za zadanie pomoc stronom zaangażowanym w spór w osiągnięciu
wspólnie akceptowalnego rozwiązania. Black’s Law Dictionary

Mediacja oznacza zorganizowane postępowanie o dobrowolnym charakterze, bez
względu na jego nazwę lub określenie, w którym przynajmniej dwie strony sporu
próbują same osiągnąć porozumienie w celu rozwiązania ich sporu, korzystając z
pomocy mediatora. Postępowanie takie może zostać zainicjowane przez strony
albo może je zaproponować lub zarządzić sąd lub nakazać prawo państwa
członkowskiego. Dyrektywa 2008/52/WE

Podobne dokumenty