Przykład udanej mediacji

Transkrypt

Przykład udanej mediacji
Przykład udanej mediacji - studium przypadku nr 2
Strony skierowały do mediacji spór o zapłatę odszkodowania i
zadośćuczynienia na rzecz spółki A za naruszenie dóbr osobistych przez spółkę
B.
Strony sporu:
a) Spółka z o.o. - [zwana dalej: A] wykonująca usługi (branża poufna)
b) Spółka z o.o. - [zwana dalej: B] udostępniająca platformę do pośredniczenia
(łączenia kontrahentów) w wykonaniu usług
Krótka charakterystyka:
Strony skierowały do mediacji spór o zapłatę odszkodowania i
zadośćuczynienia na rzecz spółki A za naruszenie dóbr osobistych przez spółkę
B. Naruszenie miało polegać na rozpowszechnieniu informacji w środowisku
branżowym nt. spółki A, że ta jest nierzetelna, że nie płaci terminowo, że
stosuje nieuczciwe praktyki. Dodatkowo, spółka A została wykluczona
dyscyplinarnie z platformy pośredniczącej w „znajdywaniu” usług.
W odpowiedzi na te działania spółka A zablokowała płatności za korzystanie z
platformy (także zaległe) oraz stworzyła stronę internetową o podobnej nazwie,
która informowała o nierzetelności spółki B (prowadzącej platformę) i
odbierała ruch internetowy.
Jak by rozstrzygał Sąd?
Sąd by rozstrzygał, czy wystąpiła szkoda oraz związek między działaniami
spółek a szkodą. Z pewnością strony wszczęłyby wzajemnie dodatkowo inne
postępowania sądowe. Sąd oceniałby także, czy nastąpiło naruszenie dóbr
osobistych i jakie spowodowało skutki (oraz jak je wycenić).
Co dała Stronom mediacja?
Strony rozwiązały spór na jednym posiedzeniu mediacyjnym, w obecności
członków zarządu i prawników. Strony wyjaśniły sobie powody wzajemnej
nieufności i eskalacji sporu. Zobaczyły także, że prawdziwy biznesowy problem
do rozwiązania (interpretacja umowy o współpracy i uszczegółowienie jej
zapisów) został przykryty przez działania „wojenne” i odwetowe. Obie spółki
traciły wizerunkowo w branży poprzez podejmowanie odwetowych działań.
Strony zawarły ugodę (zrzeczenie się roszczeń), dodatkowe poufne
porozumienie oraz nowy kontrakt (spółka A została ponownie klientem
platformy B, jednak na nowych zasadach). Strony też wydały oświadczenia na
swoich stronach (na stronie platformy oraz stronie odbierającej jej ruch) o
rozwiązaniu sporu. Ustaliły także, że spółka B odkupi prawa do domeny
internetowej odbierającej jej ruch, który będzie przekierowywany na główną
stronę. Strony informowały także o rozwiązaniu sporu w branży i polecały
swoje usługi.
Wyrok sądowy nie mógłby doprowadzić do powyższego rozstrzygnięcia
osiągniętego w drodze mediacji. Sąd wydając wyrok jest ograniczony pozwem i
treścią sporu.
dr Tomasz P. Antoszek