pobierz - Nowoczesne Kadry Opieki Społecznej

Transkrypt

pobierz - Nowoczesne Kadry Opieki Społecznej
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
REGULAMIN UDZIAŁU W PROJEKCIE
„Nowoczesne Kadry Opieki Społecznej”
z dnia 8 listopada 2010 r.
Rozdział I. – Postanowienia ogólne
§1
1. Regulamin udziału w projekcie, zwany dalej „regulaminem”, określa warunki uczestnictwa
w projekcie: „Nowoczesne Kadry Opieki Społecznej”, w tym zasady uiszczania przez Beneficjentów
Ostatecznych opłat z tytułu odbywania studiów podyplomowych, wysokości opłat oraz powstanie
obowiązku zapłaty przez Beneficjenta Ostatecznego pełnych kosztów studiów podyplomowych
w przypadku naruszenia warunków określonych w regulaminie.
2. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu
Społecznego. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013.
Priorytet IV. Szkolnictwo wyższe i nauka.
Działanie: 4.1
Wzmocnienie i rozwój potencjału dydaktycznego uczelni oraz zwiększenie liczby
absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy.
Poddziałanie: 4.1.1 Wzmocnienie potencjału dydaktycznego uczelni.
3. Projektodawcą (Beneficjentem) jest Górnośląska Wyższa Szkoła Pedagogiczna imienia Kardynała
Augusta Hlonda w Mysłowicach.
4. Kierunki studiów podyplomowych:
1) Europejski organizator pomocy społecznej,
2) Profesjonalista przyszłości w zakresie gerontologii,
3) Interwencja kryzysowa.
5. Okres realizacji projektu: 1 sierpnia 2010 roku - 31 lipca 2012 roku.
GÓRNOŚLĄSKA WYŻSZA SZKOŁA PEDAGOGICZNA
IMIENIA KARDYNAŁA AUGUSTA HLONDA
Z SIEDZIBĄ W MYSŁOWICACH
1
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
6. W projekcie uczestniczy 90 osób (po 30 na każdy kierunek).
7. Zasięg projektu obejmuje obszar państwa polskiego.
§2
Użyte w niniejszym regulaminie pojęcia oznaczają:
1) Projekt – „Nowoczesne Kadry Opieki Społecznej”
2) Kandydat – osoba ubiegająca się o zakwalifikowanie do udziału w projekcie na podstawie
zasad rekrutacji na studia podyplomowe;
3) Beneficjent
Ostateczny/Uczestnik
-
uczestnik
projektu,
zakwalifikowany
zgodnie
z zasadami określonymi w niniejszym regulaminie;
4) Beneficjent/Organizator - Górnośląska Wyższa Szkoła Pedagogiczna imienia Kardynała
Augusta Hlonda w Mysłowicach;
5) Studia podyplomowe – studia podyplomowe realizowane w ramach projektu: „Nowoczesne
Kadry Opieki Społecznej’’;
6) Koordynator projektu - osoba odpowiedzialna za realizację projektu;
7) Biuro projektu - siedziba Górnośląskiej Wyższej Szkoły Pedagogicznej imienia Kardynała
Augusta Hlonda, 41-400 Mysłowice , ul. Powstańców 19, pokój nr 204;
8) Strona internetowa projektu - www.podyplomowe.gwsp.pl;
9) Wniosek o dofinansowanie projektu - wniosek nr UDA-POKL.04.01.01-00-189, złożony
przez Beneficjenta/Organizatora do Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
Rozdział II. – Rekrutacja Beneficjentów Ostatecznych
§3
1. W projekcie mogą uczestniczyć osoby spełniające formalne kryteria kwalifikacyjne.
2. Formalne kryteria kwalifikacyjne spełniają osoby:
1) posiadające wykształcenie wyższe (pierwszego lub drugiego stopnia), w szczególności absolwenci
nauk społecznych ( np. pedagogika, psychologia, socjologia),
GÓRNOŚLĄSKA WYŻSZA SZKOŁA PEDAGOGICZNA
IMIENIA KARDYNAŁA AUGUSTA HLONDA
Z SIEDZIBĄ W MYSŁOWICACH
2
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
2) posiadające podstawową wiedzę w zakresie problemów społecznych – przyjęto, że warunkiem
zakwalifikowania do projektu jest min. roczne doświadczenie zawodowe w obszarze pomocy
i integracji społecznej.
3. Rekrutacja jest zgodna z polityką równości szans. W grupie docelowej większość stanowią kobiety,
dlatego przyjęto, iż stanowić będą one ponad 60% uczestników (60 kobiet, 30 mężczyzn).
4. Szacuje się, że około 5% uczestników stanowić będą osoby niepełnosprawne (w tym osoby
niedowidzące).
§4
1. Rekrutacja prowadzona będzie w okresie od 3 stycznia 2011 r. do 31 stycznia 2011 r.
2. W terminie, o którym mowa w ust. 1, kandydaci powinni złożyć w Biurze Projektu komplet
następujący dokumentów:
1) wypełniony i podpisany formularz zgłoszeniowy (załącznik nr 1 do regulaminu),
2) dyplom ukończenia studiów wyższych,
3) kserokopię dowodu osobistego,
4) zaświadczenie o zatrudnieniu z adnotacją o stażu pracy i zajmowanym stanowisku (załącznik nr 2
do regulaminu) lub świadectwo pracy – w celu udokumentowania doświadczenia zawodowego,
5) zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do podjęcia studiów podyplomowych,
6) zgodę na przetwarzanie danych osobowych (załącznik nr 3 do regulaminu),
7) deklarację uczestnictwa w projekcie (załącznik nr 4 do regulaminu).
3.
Kandydaci
spełniający
wymagania
formalne
zostaną
wpisani
na
listę
uczestników
z zachowaniem kolejności zgłoszeń.
4. Na kierunek „Europejski organizator opieki społecznej” w pierwszej kolejności kwalifikowane będą
osoby, które w instytucjach pomocy i integracji społecznej pełnią funkcje kierownicze lub wskazani
przez kierownika jednostki pracownicy, którzy mogą w przyszłości ubiegać się o stanowiska
kierownicze (weryfikowane na podstawie zaświadczenia z miejsca pracy).
5. Kandydaci, którzy złożyli dokumenty w wymaganym terminie, a nie zmieścili się w limicie miejsc
GÓRNOŚLĄSKA WYŻSZA SZKOŁA PEDAGOGICZNA
IMIENIA KARDYNAŁA AUGUSTA HLONDA
Z SIEDZIBĄ W MYSŁOWICACH
3
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
na dany kierunek, wpisani zostaną na listę rezerwową. Osobom z listy rezerwowej zaproponowany
zostanie udział w projekcie w przypadku rezygnacji lub niedopełnienia formalności przez osoby z listy
podstawowej.
6. Niezbędnym warunkiem uczestnictwa w Projekcie jest dostarczenie poprawnie wypełnionej
dokumentacji zgłoszeniowej.
7. Procedura rekrutacyjna składa się z następujących etapów:
1) etap I – złożenie dokumentów zgłoszeniowych w okresie od 3 stycznia 2011 r. do 31 stycznia
2011 r.;
a) Kandydat aplikując do uczestnictwa w projekcie na wstępie dokonuje wyboru kierunku studiów
podyplomowych;
b) Kandydat przedkłada dokumenty zgłoszeniowe w Biurze Projektu.
2) Etap II – weryfikacja dokumentów zgłoszeniowych oraz wyłonienie grupy Beneficjentów
Ostatecznych;
a) wyboru Beneficjentów Ostatecznych dokonuje Komisja Kwalifikacyjna kierując się celami zawartymi
w projekcie;
b) Komisja Kwalifikacyjna zostaje powołana zarządzeniem Dyrektora Uczelni na wniosek Koordynatora
Projektu,
c) w skład Komisji Kwalifikacyjnej wchodzą opiekunowie merytoryczni dla każdego kierunku;
d) niezwłocznie po zakończeniu rekrutacji Komisja Kwalifikacyjna sporządza listę rankingową
Beneficjentów Ostatecznych;
e) w przypadku wystąpienia nieprzewidzianych okoliczności, proces weryfikacji dokumentów
zgłoszeniowych oraz wyłanianych w jego wyniku Beneficjentów Ostatecznych może ulec wydłużeniu;
f)
sporządzona
przez
Komisję
Kwalifikacyjną
lista
wybranych
Beneficjentów
Ostatecznych
jest zatwierdzana przez Koordynatora Projektu;
g) w przypadku nadesłania większej liczby zgłoszeń niż przewidywanych 90 Beneficjentów
Ostatecznych, Komisja Kwalifikacyjna przygotuje listę rezerwową;
h) po zatwierdzeniu ostatecznej listy Beneficjentów Ostatecznych, zostaną oni powiadomieni pisemnie
w terminie do 7 dni roboczych;
i) z zakwalifikowanymi do Projektu Beneficjentami Ostatecznymi zostanie podpisana umowa
o świadczenie usług edukacyjnych (załącznik nr 5 do regulaminu).
GÓRNOŚLĄSKA WYŻSZA SZKOŁA PEDAGOGICZNA
IMIENIA KARDYNAŁA AUGUSTA HLONDA
Z SIEDZIBĄ W MYSŁOWICACH
4
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Rozdział III. Zasady organizacji studiów podyplomowych
§5
1. Studia podyplomowe na poszczególnych kierunkach trwają:
1) „Europejski Organizator Pomocy Społecznej”: trzy semestry; ich zakres merytoryczny obejmować
będzie 370 godzin zajęć;
2) „Profesjonalista Przyszłości w Zakresie Gerontologii”: dwa semestry; ich zakres merytoryczny
obejmować będzie 280 godzin zajęć;
3) „Interwencja Kryzysowa”: trzy semestry; ich zakres merytoryczny obejmować będzie 390 godzin
zajęć.
2. Studia podyplomowe realizowane będą zgodnie z planem i programem studiów podyplomowych.
3. Beneficjent Ostateczny studiujący na kierunku „Europejski Organizator Pomocy Społecznej”
ma możliwość otrzymania certyfikatu Europejskiego Stowarzyszenia EURODIR, po odbyciu zajęć
w jednej z europejskich placówek EURODIR i zdaniu właściwego egzaminu.
4. Odpłatność za uczestnictwo w studiach podyplomowych, ponoszona przez Beneficjenta
Ostatecznego wynosi:
1) w ramach studiów podyplomowych „Europejski organizator pomocy społecznej” – 270,00 zł.
za jeden semestr nauki;
2) w ramach studiów podyplomowych „Profesjonalista przyszłości w zakresie gerontologii” – 310,00 zł.
za jeden semestr nauki;
3) w ramach studiów podyplomowych „Interwencja kryzysowa” – 270,00 zł. za jeden semestr nauki.
5. Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych jest minimum 80% obecności na zajęciach
przewidzianych programem, zaliczenie wszystkich przedmiotów, napisanie pracy dyplomowej
na wybrany temat oraz przyjęcie jej przez promotora w przewidzianym terminie, jak również złożenie
z wynikiem pozytywnym egzaminu przed komisją egzaminacyjną.
6. W ramach wszystkich kierunków studiów podyplomowych, o których mowa w ust. 1, przewidziano
zajęcia praktyczne.
GÓRNOŚLĄSKA WYŻSZA SZKOŁA PEDAGOGICZNA
IMIENIA KARDYNAŁA AUGUSTA HLONDA
Z SIEDZIBĄ W MYSŁOWICACH
5
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
7. Plan i program studiów podyplomowych będzie dostępny w Biurze projektu oraz na stronie
internetowej projektu.
8. Uczelnia informuje uczestników o każdej zamierzonej zmianie w planie i programie studiów
podyplomowych za pośrednictwem poczty elektronicznej.
9. Zajęcia dydaktyczne realizowane będą w ramach 2 – dniowych spotkań w systemie weekendowym.
10.
Każdy
Uczestnik
otrzyma
po
rozpoczęciu
zajęć
podstawowe
materiały
dydaktyczne.
Materiały dydaktyczne wydawane będą Uczestnikom za pisemnym potwierdzeniem odbioru.
11. Beneficjent/Organizator zapewnia Beneficjentom Ostatecznym zamieszkałym w znacznej
odległości od Mysłowic, możliwość noclegów.
12. Beneficjent Ostateczny po spełnieniu warunków ukończenia studiów podyplomowych otrzymuje
świadectwo ukończenia studiów podyplomowych, potwierdzający zdobyte kwalifikacje.
Rozdział IV. Prawa i obowiązki Beneficjenta Ostatecznego
§6
1.
Beneficjent Ostateczny ma prawo do:
1) udziału w zajęciach określonych planem i programem studiów, zgodnie z ustalonym
harmonogramem zajęć,
2) otrzymania materiałów dydaktycznych,
3) otrzymania świadectwa ukończenia studiów podyplomowych pod warunkiem spełnienia wymagań
określonych w regulaminie projektu.
2. Beneficjent Ostateczny zobowiązany jest do:
1) terminowego wnoszenia opłat za uczestnictwo w studiach podyplomowych, w wysokości określonej
w § 5 ust. 4, przelewem na następujący rachunek Beneficjenta/Organizatora: 70 1050 1214 1000
0022 2248 7486 w ING Bank Śląski, w następujących terminach:
a) jednorazowo do dnia 1 marca 2011 r. – za pierwszy semestr nauki,
GÓRNOŚLĄSKA WYŻSZA SZKOŁA PEDAGOGICZNA
IMIENIA KARDYNAŁA AUGUSTA HLONDA
Z SIEDZIBĄ W MYSŁOWICACH
6
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
b) jednorazowo do dnia 3 października 2011 r. – za drugi semestr nauki,
c) jednorazowo do dnia 1 marca 2012 r. – za trzeci semestr nauki (o ile studia podyplomowe obejmują
trzy semestry),
2) uczestniczenia we wszystkich zadeklarowanych zajęciach w terminach i miejscu, które wyznaczy
Organizator,
3) 80 % frekwencji na zajęciach przewidzianych programem studiów (potwierdzonych na listach
obecności); w przypadku opuszczenia większej liczby zajęć Organizator zastrzega sobie prawo
wykreślenia Uczestnika z listy,
4) potwierdzenia odbioru materiałów dydaktycznych,
5) wypełnienia przed rozpoczęciem zajęć i po ich zakończeniu ankiet ewaluacyjnych (kwestionariuszy
oceny kompetencji), opracowanych na potrzeby ewaluacji projektu oraz innych wymaganych
dokumentów,
6) zaliczenia wszystkich wymaganych przedmiotów,
7) napisania pracy dyplomowej na wybrany temat oraz przyjęcie jej przez promotora w przewidzianym
terminie, a następnie złożenie z wynikiem pozytywnym egzaminu przed komisja egzaminacyjną.
3. W przypadku rezygnacji lub skreślenia Uczestnika z listy osób zakwalifikowanych do Projektu,
jego miejsce zajmie pierwsza osoba rezerwowa.
§7
1. W razie niewywiązania się Beneficjenta Ostatecznego z obowiązków finansowych określonych
w regulaminie – Beneficjent/Organizator ma prawo, na podstawie art. 471 i następnych Kodeksu
cywilnego, dochodzić: zapłaty należności, odsetek od nieterminowych wpłat oraz naprawienia szkody
powstałej w wyniku niewniesienia lub nieterminowego wniesienia opłat związanych z odbywaniem
studiów podyplomowych.
2. W przypadku zaległości w regulowaniu opłat, Beneficjent/Organizator może nie dopuścić
Beneficjenta Ostatecznego do kontynuowania zajęć dydaktycznych.
3. Niewniesienie przez Beneficjenta Ostatecznego w wymaganym terminie opłat za studia
podyplomowe, stanowi podstawę skreślenia z listy Uczestników i rozwiązania umowy o świadczenie
usług edukacyjnych. Decyzja o skreśleniu z listy Uczestników może być podjęta nie wcześniej niż
w terminie 15 dni od obowiązującego terminu płatności, po wcześniejszym wezwaniu Uczestnika
GÓRNOŚLĄSKA WYŻSZA SZKOŁA PEDAGOGICZNA
IMIENIA KARDYNAŁA AUGUSTA HLONDA
Z SIEDZIBĄ W MYSŁOWICACH
7
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
do uregulowania opłaty za usługi edukacyjne w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 7 dni.
§8
1. W przypadku rezygnacji z uczestniczenia w Projekcie przed rozpoczęciem zajęć, Beneficjent
Ostateczny zobowiązany jest niezwłocznie pisemnie poinformować o tym fakcie Biuro Projektu.
2. W przypadku rezygnacji z zajęć zorganizowanych w ramach Projektu w trakcie ich trwania,
Beneficjent Ostateczny zobowiązany jest do złożenia pisemnego oświadczenia dotyczącego przyczyn
rezygnacji.
3. W przypadku rezygnacji przez Beneficjenta Ostatecznego z uczestnictwa w Projekcie, opuszczenia
przez Beneficjenta Ostatecznego większej niż przewidziano liczby zajęć lub niedopełnienia innych
warunków
uczestnictwa
w
studiach
podyplomowych,
skutkujących
skreśleniem
Beneficjenta
Ostatecznego z listy Uczestników, Beneficjent/Organizator zastrzega sobie prawo wystąpienia o zwrot
pełnych kosztów uczestnictwa Beneficjenta Ostatecznego w Projekcie, zgodnie z wnioskiem
o dofinansowanie Projektu.
Rozdział V. – Przepisy końcowe
§9
1. Beneficjent Ostateczny biorąc udział w projekcie, jednocześnie wyraża zgodę na udostępnianie
i przetwarzanie danych osobowych, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych
osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późniejszymi zmianami).
2. Dane osobowe, o których mowa w ust. 1, przechowywane są zgodnie z obowiązującymi regulacjami
prawnymi.
3. Dane osobowe gromadzone i przechowywane są na potrzeby Podsystemu Monitorowania
Europejskiego Funduszu Społecznego (PEFS).
4. Osoby, które nie stosują się do postanowień niniejszego Regulaminu, nie będą miały możliwości
uczestniczenia w działaniach Projektu.
GÓRNOŚLĄSKA WYŻSZA SZKOŁA PEDAGOGICZNA
IMIENIA KARDYNAŁA AUGUSTA HLONDA
Z SIEDZIBĄ W MYSŁOWICACH
8
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
§ 10
Regulamin sporządza Koordynator Projektu, a ustanawia Dyrektor Uczelni.
§ 11
1. W sprawach nieunormowanych niniejszym regulaminem, mają odpowiednie zastosowanie przepisy
ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, przepisy wewnętrzne Górnośląskiej Wyższej Szkoły
Pedagogicznej im. Kardynała Augusta Hlonda, natomiast w przypadku braku unormowań, stosowne
decyzje podejmuje Koordynator Projektu.
2. Instancją odwoławczą w sprawach administracyjnych i finansowych jest Dyrektor Uczelni,
a w sprawach dydaktycznych – Rektor.
§ 12
Regulamin wchodzi w życie z dniem 22 listopada 2010 r.
§ 13
Regulamin zostaje podany do wiadomości Beneficjentów Ostatecznych, poprzez jego wywieszenie
na tablicy ogłoszeń Górnośląskiej Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Kardynała Augusta Hlonda
z siedzibą w Mysłowicach, począwszy od dnia 8 listopada 2010 r. Regulamin jest również
udostępniony do wglądu w Biurze Projektu oraz na stronie internetowej www.podyplomowe.gwsp.pl
GÓRNOŚLĄSKA WYŻSZA SZKOŁA PEDAGOGICZNA
IMIENIA KARDYNAŁA AUGUSTA HLONDA
Z SIEDZIBĄ W MYSŁOWICACH
9