Regulamin konkursu stypendialnego dla studentów romskich

Transkrypt

Regulamin konkursu stypendialnego dla studentów romskich
Mniejszości Narodowe i Etniczne
Źródło:
http://mniejszosci.narodowe.mswia.gov.pl/mne/dotacje/2005/konkursy/6644,Regulamin-konkursu-stypendialnego-dla-s
tudentow-romskich-studiujacych-w-roku-aka.html
Wygenerowano: Środa, 8 marca 2017, 04:27
Regulamin konkursu stypendialnego dla
studentów romskich studiujących w roku
akademickim 2005/2006
Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji ogłasza konkurs na stypendia dla studentów pochodzenia
romskiego, studiujących w szkołach wyższych lub kolegiach wPolsce. Stypendia zostały ufundowane w
ramach rządowego Programu na rzecz społeczności romskiej w Polsce.
O stypendia mogą ubiegać się studentki i studenci pochodzenia romskiego niezależnie od typu uczelni i
kolegium, trybu studiowania (dziennego, zaocznego lub wieczorowego) ikierunku studiów.
Warunki ubiegania się o stypendia
O stypendia mogą ubiegać się osoby, które:
- są studentkami/studentami szkół wyższych lub kolegiów w Polsce albo zostały przyjęte na pierwszy rok
studiów wyższych lub pierwszy rok kolegiów w naszym kraju;
- są obywatelami polskimi pochodzenia romskiego;
Procedura konkursu
Kandydat, ubiegający się o stypendium powinien przesłać wypełnioną kartę zgłoszeniową studentawraz
zoświadczeniem o pochodzeniu romskim.
Do wniosku powinny zostać również dołączone następujące załączniki:
§ kopia dowodu osobistego z aktualnym adresem zamieszkania,
§ oświadczenie, iż w przypadku rezygnacji ze studiów lub ukończenia ich przed 1czerwca 2006 stypendysta
natychmiast powiadomi organizatora,
§ zaświadczenie wydane przez Ośrodek Pomocy Społecznej, że rodzina kandydata ma prawo do korzystania
z pomocy społecznej ze względu na niskie dochody – jeśli dotyczy,
§ zaświadczenie o dochodach przypadających na osobę w rodzinie – w jednym gospodarstwie domowym (np.
z zakładu pracy, ośrodka pomocy społecznej, urzędu pracy, ZUS-u bądź inne),
§ zaświadczenie ze szkoły wyższej lub kolegium o przyjęciu kandydata na studia bądź kontynuowaniu
studiów w roku akademickim 2005/2006,
§ zaświadczenie o średniej ocen uzyskanych z egzaminów w roku akademickim 2004/2005 – jeśli dotyczy.
UWAGI
O stypendium nie mogą ubiegać się osoby, które będą powtarzać rok akademicki 2004/2005 ze względu na
brak postępów w nauce.
Jeżeli rok akademicki będzie powtarzany ze względu na stan zdrowia bądź wydarzenia losowe, powinno to
zostać zaznaczone w podaniu.
Korzystanie ze stypendium socjalnego bądź naukowego w szkole wyższej lub kolegium nie stanowi
przeszkody w ubieganiu się o przyznanie stypendium.
Procedura rozpatrywania wniosków
Ostatecznego wyboru osób, którym będą przyznane stypendia dokona komisja, wskład której wejdą
przedstawiciele Ministerstwa Spraw Wewnętrznych iAdministracji oraz organizacji wyłonionej w otwartym
konkursie ofert. O wynikach pracy komisji kandydaci zostaną powiadomieni w ciągu tygodnia od
zakończenia jej prac.
Procedura wypłacania stypendium
Za wypłatę stypendiów odpowiedzialna będzie organizacja wyłoniona w otwartym konkursie ofert.
Stypendia będą przekazywane na konta stypendystów do 7 dnia każdego miesiąca.
Stypendyści zobowiązani są do powiadomienia organizatora o przerwaniu lub wcześniejszym ukończeniu
studiów. W takiej sytuacji wypłacanie stypendium zostanie wstrzymane.
Stypendia będą wypłacane tylko na konta bankowe stypendystów.
Wstecz
Drukuj
Generuj PDF
Powiadom znajomego