Artykuł pochodzi ze strony: Miastecki Portal Internetowy Stypendia

Transkrypt

Artykuł pochodzi ze strony: Miastecki Portal Internetowy Stypendia
Artykuł pochodzi ze strony:
Miastecki Portal Internetowy
Stypendia sportowe
Jeszcze tylko do 31 sierpnia 2016 roku w Urzędzie Miejskim w Miastku przyjmowane będą wnioski o
stypendia sportowe dla osób w wieku od 12 do 24 roku życia, posiadających stałe zameldowanie na
terenie gminy Miastko. Stypendia te będą przyznawane zawodnikom osiągającym wysokie wyniki
sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym. W przypadku szczególnie
wysokich osiągnięć sportowych we współzawodnictwie międzynarodowym stypendium może zostać
również przyznane zawodnikowi, który nie spełnia kryterium wiekowego. Wysokość przyznawanego
stypendium może wynosić od 150 do 700 złotych miesięcznie. Stypendium przyznawane na okres do
6 miesięcy wypłacane będzie do ostatniego dnia każdego miesiąca. Wnioski o przyznanie
stypendium składać mogą: zawodnik, rodzice lub prawni opiekunowie zawodnika, stowarzyszenia
kultury fizycznej, trenerzy, instruktorzy sportowi nie zrzeszeni w Stowarzyszeniach Kultury Fizycznej.
data publikacji: 2016-08-22 13:16:51

Podobne dokumenty