pobierz PDF - Kametal Polska Sp. z oo

Transkrypt

pobierz PDF - Kametal Polska Sp. z oo
Toruń, 05.01.2011 r.
ZAPYTANIE OFERTOWE
Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty na wykonanie robót budowlanych (wyłączając roboty
ziemne), sanitarnych, instalacji elektrycznych i zagospodarowania terenu dotyczących budowy hali
produkcyjnej wraz z częścią socjalno-biurową na dz. nr 247 Grębocin ul. Okrężna, budowanej w ramach
projektu Pt. „Budowa nowoczesnej hali produkcyjnej zintegrowanej z suwnicami oraz zakup maszyn i
urządzeń do obróbki metalu w firmie Kametal Polska Sp. z o.o.” złożonego w ramach Osi priorytetowej 5
Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw, poddziałanie 5.2.2 Wsparcie inwestycji przedsiębiorstw,
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013.
Ofertę prosimy przygotować w postaci kosztorysu ofertowego/wyceny poszczególnych robót na podstawie
załączonych do niniejszego zapytania:
-tabeli przedmiaru robót z kosztorysu inwestorskiego (podstawa, opis robót)
-projektu budowlanego w/w hali na płycie CD
Złożona oferta powinna zawierać, co najmniej:
1. Pełną nazwę oferenta,
2. Adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu oraz numer NIP,
3. Datę sporządzenia oferty,
4. Opis nawiązujący do parametrów wyszczególnionych w zapytaniu ofertowym,
5. Cenę oferty ze wskazaniem wartości netto oraz brutto (z VAT). Istotne jest, aby cena uwzględniała
wykonanie wszystkich prac i czynności oraz zawierała wszelkie koszty związane z realizacja
zamówienia (m.in. wszelkie koszty związane z montażem),
6. Termin ważności oferty,
7. Wszelkie dodatkowe informacje, m.in. warunki gwarancji, warunki wykonania zamówienia, warunki i
terminy płatności, możliwe upusty i rabaty, termin wykonania zamówienia,
8. Oferta powinna być sporządzona na papierze firmowym oferenta i sporządzona przez osobę lub osoby
uprawnione do występowania w obrocie prawnym w imieniu oferenta, przy czym podpis musi być
czytelny lub opatrzony pieczęciami imiennymi.
Oferta powinna zawierać poniższą klauzule:
„Zapoznaliśmy się z dokumentacją techniczną związaną z zamówieniem, przedstawioną w zapytaniu ofertowym i
nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz zdobyliśmy informacje niezbędne do właściwego wykonania zamówienia.”
Oferta w formie pisemnej powinna być przesłana za pośrednictwem Poczty Polskiej, kuriera bądź też
dostarczona osobiście przez oferującego do dnia 28.02.2011 r.
Termin wykonania zamówienia: 31.03.2012 r.
Opis kryteriów
Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące kryteria:
Cena - 100%
Złożenie oferty jest jednoznaczne z tym, że oferent jest związany z ofertą do końca terminu jej ważności.
Zastrzegamy sobie prawo poinformowania o przebiegu postępowania wyboru oferty jedynie oferenta, którego
oferta została wybrana.
Z poważaniem
Monika Bochocka