5. Wykaz osób które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia.

Transkrypt

5. Wykaz osób które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia.
Załącznik Nr. 5
WYKAZ OSÓB, KTÓRE BĘDĄ UCZESTNICZYĆ W WYKONYWANIU ZAMÓWIENIA
Nazwa oferenta
.................................................................................................
Adres oferenta
.................................................................................................
Miejscowość ................................................
Lp.
Nazwa / funkcja /
stanowisko
Imię i Nazwisko
Data .....................
Przygotowanie
Zakres wykonywanych
zawodowe /
czynności
uprawnienia
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
.................................................................................
(data i czytelny podpis oferenta)

Podobne dokumenty