schemat organizacyjny miejskiego ośordka pomocy społecznej w

Transkrypt

schemat organizacyjny miejskiego ośordka pomocy społecznej w
Załącznik nr 1 do Regulaminu Organizacyjnego MOPS w Katowicach
SCHEMAT ORGANIZACYJNY MIEJSKIEGO OŚORDKA POMOCY SPOŁECZNEJ W KATOWICACH
DYREKTOR
MOPS
ZASTĘPCA
DYREKTORA I
ZASTĘPCA
DYREKTORA II
GŁÓWNY
KSIĘGOWY
SEKRETARIAT
OŚRODEK INTERWENCJI
KRYZYSOWEJ
TERENOWE PUNKTY
POMOCY SPOŁECZNEJ
DZIAŁ FINANSOWOKSIĘGOWY
DZIAŁ ORGANIZACJI
I SPRAW PRACOWNICZYCH
ŚWIETLICE
SPECJALISTYCZNE
DOM NOCLEGOWY
DZIAŁ REALIZACJI
ŚWIADCZEŃ
ZESPÓŁ POMOCY DZIECIOM
I RODZINOM Z HOTELEM
POMOCY
DZIAŁ ANALIZ
I INFORMATYKI
SEKCJA DS. BEZDOMNYCH
SEKCJA DS. NALEŻNOŚCI
SPECJALISTYCZNE
KLUBY MŁODZIEŻOWE
DZIAŁ OBSŁUGI
ADMINISTRACYJNEJ
CENTRUM PORADNICTWA
SPECJALISTYCZNEGO,
METODYKI I STRATEGII
DZIAŁ POMOCY
SEKCJA DS. OSÓB
NIEPEŁNOSPRAWNYCH
SEKCJA
PSYCHOLOGICZNOPEDAGOGICZNA
SEKCJA DS. PRAWNYCH*
DZIAŁ DODATKÓW
MIESZKANIOWYCH
ZESPÓŁ DS. ASYSTY
RODZINNEJ
CENTRUM REHABILITACJI
SPOŁECZNEJ I PORADNICTWA
SPECJALISTYCZNEGO
W SPRAWACH DOT. OSÓB Z
ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI
DZIAŁ DS. RODZIN Z
DZIEĆMI I PORADNICTWA
SPECJALISTYCZNEGO
SEKCJE REALIZUJĄCE
PROJEKTY UNIJNE
ZESPÓŁ DS. PIECZY
ZASTĘPCZEJ
DZIAŁ ŚWIADCZEŃ
RODZINNYCH I
ALIMENTACYJNYCH
DZIAŁ PORADNICTWA
I INFORMACJI
SPECJALISTA DS.
ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
MIEJSKI ZESPÓŁ DS.
ORZEKANIA O
NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI
REWIDENT ZAKŁADOWY
INSPEKTOR DS. BHP
INSPEKTOR DS. OBRONY
CYWILNEJ/ PEŁNOMOCNIK DS.
OCHRONY INFORMACJI
NIEJAWNYCH
AUDYTOR WEWNĘTRZNY
ADMINISTRATOR
BEZPIECZEŃSTWA
INFORMACJI
RADCA PRAWNY
* Nadzór merytoryczny – Radca Prawny