Umowa przeprowadzki PDF - Warszawa

Transkrypt

Umowa przeprowadzki PDF - Warszawa
Umowa zlecenie
Zawarta w dniu ............................................. w Warszawie pomiędzy:
................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
zwanym dalej Zlecenidawcą
a
Firmą Taxi-Bagaż A.Chodziński ,Ul.Trakt Lubelski 353/73 04-667 Warszawa, reprezentowaną
przez Adama Chodzińskiego, zwanym dalej Zleceniobiorcą
§1
Na podstawie niniejszej umowy Zleceniobiorca zobowiązuje się do wykonania przeprowadzki w
następującym zakresie:
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
Miejsce załadunku:................................................................................................................................
Miejsce rozładunku:......................................................................................................................
Termin wykonania usługi: ...................................................................................................................
§2
1. Za wykonanie usługi, Zleceniodawca zapłaci Zleceniobiorcy kwotę ........................zł brutto
( .............................................................................................................................................)
Jest to cena całkowita, obejmująca koszt usługi oraz materiałów zużytych do jej wykonania
(folia, taśma, kartony itp)
2. Płatność gotówką po wykonaniu usługi.
§3
Zleceniobiorca zobowiązuje się wykonywać usługi terminowo i rzetelnie, z dbałością o powierzone
mu mienie.
Zleceniobiorca oświadcza, że posiada ubezpieczenie OCP, oraz ponosi pełną odpowiedzialność za
przewożone mienie.
§4
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową, mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa
cywilnego.
§5
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.
Zleceniodawca
Zleceniobiorca

Podobne dokumenty