tutaj - Bydgoszcz - Przeprowadzki Bydgoszcz

Transkrypt

tutaj - Bydgoszcz - Przeprowadzki Bydgoszcz
Przeprowadzki Krzysztof Krzemkowski
UMOWA
zawarta w dniu..............................w.....................................................…....
pomiędzy :
.................................................................................................................
.................................................................................................................
reprezentowanym przez:
..................................................................................................….............
.................................................................................................................
zwanym dalej zleceniodawcą, a Przedsiębiorstwem Wielobranżowym Krzysztof
Krzemkowski 85-794 Bydgoszcz ul. Zaruskiego 3/41 NIP 554-269-75-95
reprezentowanym przez Krzysztofa Krzemkowskiego, zwany dalej zleceniobiorcą.
§1
Przedmiotem umowy jest wykonanie usługi przeprowadzki z pomieszczeń
mieszczących się przy
…...............................................................................................….............
.................................................................................................................
.................................................................................................................
do pomieszczeń znajdujących się przy
.................................................................................................................
…...............................................................................................................
.................................................................................................................
§2
Zleceniobiorca zobowiązuje się do wykonania usługi w dniu
.................................................................................................................
w godzinach................................................................................................
§3
Koszt usługi wyniesie.
.................................................................................................................
§4
Wynagrodzenie za wykonaną usługę Zleceniodawca zobowiązany jest zapłacić w
terminie 10 dni od otrzymania faktury, przelewem na podane konto.
§5
Zleceniobiorca zobowiązuje się do:
1.
Sprawnego i bezszkodowego przeprowadzenia wyposażenia
2.
Demontażu, załadowania, zabezpieczeniu, przewiezienia, rozładowania,
montażu i ustawieniu mebli według wymogów zleceniobiorcy.
§6
Zleceniodawca zobowiązuje się do:
1.
Udostępnienia pomieszczeń biurowych.
2.
Czytelnego oznakowania wyposażenia biura poprzez wskazanie miejsca
przeznaczenia, tj. opisanie na każdym przedmiocie numeru pokoju.
§7
Wszelkie zmiany warunków umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem
nieważności.
§8
W sprawach nieuregulowanych umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu
Cywilnego.
§9
Umowę sporządzono w dwóch jednakowych egzemplarzach, po jednej dla stron.
Zleceniodawca
Zleceniobiorca

Podobne dokumenty