Premia na Horyzoncie

Transkrypt

Premia na Horyzoncie
Data: 7\ 06 \ 16
„Premia na Horyzoncie”
środki finansowe na działania wspomagające uczestnictwo
jednostek naukowych w programie ramowym w zakresie badań
naukowych i innowacji „Horyzont 2020”
Dzień Informacyjny: Zdrowie, zmiany demograficzne
i dobrostan
ul. Hoża 20 \ ul. Wspólna 1/3 \ 00-529 Warszawa \ tel. +48 (22) 529 27 18 \ fax +48 (22) 628 09 22
www.nauka.gov.pl
01 \ Podstawa prawna.
Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 6 listopada 2015 r.
w sprawie szczegółowych kryteriów i trybu przyznawania oraz rozliczania
środków finansowych na naukę przeznaczonych na finansowanie
współpracy naukowej z zagranicą (Dz. U. 2015, poz. 2047)
Rozdział 1: Przepisy ogólne
Rozdział 3, § 13-15
00 \ Premia na Horyzoncie
www.nauka.gov.pl
02 \ Cel naboru wniosków.
• Celem konkursu jest udzielenie wsparcia jednostkom naukowym realizującym projekty
w ramach programu ramowego Horyzont 2020 i EURATOM.
• Wnioskodawca może ubiegać się o przyznanie środków finansowych na
finansowanie kosztów dodatków do wynagrodzeń osób zaangażowanych w
realizację projektów w ramach programu ramowego Horyzont 2020 i EURATOM.
• Finansowanie otrzymane w ramach konkursu nie może być przeznaczone na
pokrycie kosztów kwalifikowalnych projektu realizowanego w programie Horyzont
2020 lub programie EURATOM.
• Warunkiem ubiegania się o przyznanie środków finansowych jest podpisanie umowy
na realizację projektu badawczego w ramach programu ramowego Horyzont 2020 lub
EURATOM przed dniem złożenia wniosku.
00 \ Premia na Horyzoncie
www.nauka.gov.pl
03 \ Adresaci konkursu.
O przyznanie środków finansowych w ramach programu mogą ubiegać się jednostki
naukowe, o których mowa w art. 2 pkt 9 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach
finansowania nauki (Dz. U. z 2014 r. poz.1620), z wyłączeniem podmiotów, dla których
przyznanie środków finansowych stanowiłoby pomoc państwa w rozumieniu przepisów
Unii Europejskiej.
00 \ Premia na Horyzoncie
www.nauka.gov.pl
04 \ Budżet programu.
• Na rok 2016 w budżecie zarezerwowano 40,2 mln PLN.
• Wnioski będą finansowane w kolejności złożenia i rozpatrzenia.
• W przypadku przekroczenia budżetu na dany rok (i braku możliwości
przesunięć środków w ramach budżetu) wnioski zakwalifikowane do
finansowania w danym roku budżetowym będą finansowane w roku
następnym.
00 \ Premia na Horyzoncie
www.nauka.gov.pl
05 \ Zasady finansowania.
Środki finansowe na wynagrodzenia przyznaje się w wysokości stanowiącej
równowartość w złotych (wg. średniego kursu NBP w dniu złożenia wniosku):
1. 20% wysokości finansowania projektu ze środków Unii Europejskiej
przypadającego na wnioskodawcę – w przypadku projektu, którego
wysokość finansowania ze środków Unii Europejskiej w części przypadającej
na wnioskodawcę wynosi do 1 000 000 euro,
2. 25% wysokości finansowania projektu ze środków Unii Europejskiej
przypadającego na wnioskodawcę – w przypadku projektu, którego
wysokość finansowania ze środków Unii Europejskiej w części przypadającej
na wnioskodawcę przekracza 1 000 000 euro
– oraz dodatkowo 10% wysokości finansowania projektu ze środków Unii
Europejskiej przypadającego na wnioskodawcę w przypadku, gdy
wnioskodawca pełni jednocześnie funkcję koordynatora projektu lub jest
jednostką naukową, w której jest realizowany grant Europejskiej Rady do
spraw Badań Naukowych.
00 \ Premia na Horyzoncie
www.nauka.gov.pl
06 \ Zasady finansowania.
• Środki finansowe za uczestnictwo w programie ramowym w zakresie badań
naukowych i innowacji „Horyzont 2020” lub EURATOM są przeznaczone na
dodatki do wynagrodzeń dla osób biorących udział w realizacji projektów
niezależnie od formy zatrudnienia w jednostce oraz charakteru pracy
przy realizacji projektu.
• Beneficjent musi posiadać wewnętrzny regulamin wynagradzania za udział
w projektach międzynarodowych.
00 \ Premia na Horyzoncie
www.nauka.gov.pl
07 \ Sposób składania wniosku.
• Wniosek sporządza się według wzoru, który stanowi załącznik nr 3 do
rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 6 listopada
2015 r. w sprawie szczegółowych kryteriów i trybu przyznawania oraz
rozliczania środków finansowych na naukę przeznaczonych na finansowanie
współpracy naukowej z zagranicą.
• Do wniosku należy załączyć kopię umowy (w formacie PDF) potwierdzającej
udział wnioskodawcy w projekcie programu ramowego w zakresie badań
naukowych i innowacji „Horyzont 2020” lub EURATOM oraz wykaz
uczestników (w formacie PDF) współrealizujących projekt.
00 \ Premia na Horyzoncie
www.nauka.gov.pl
08 \ Sposób składania wniosku.
• Wniosek o finansowanie wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć
w formie elektronicznej poprzez moduł systemu OSF, który jest dostępny
na stronie internetowej www.osf.org.pl od dnia ogłoszenia o naborze
wniosków (14 marca 2016 r.)
Wniosek uznaje się za złożony w formie elektronicznej, gdy jego status
w systemie OSF zostanie zmieniony na „wysłany”.
00 \ Premia na Horyzoncie
www.nauka.gov.pl
08a \ Sposób składania wniosku.
• Dodatkowo - informacje określone w części A załącznika nr 3 do
rozporządzenia, wydrukowane z systemu OSF (Wydruk / wersja do
Ministerstwa), należy przesłać:
w postaci papierowej, podpisane przez osoby upoważnione do
reprezentowania wnioskodawcy, w jednym egzemplarzu, na adres:
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, 00-529 Warszawa, ul. Hoża
20, lub złożyć w biurze podawczym Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa
Wyższego, z dopiskiem na kopercie: „Premia na Horyzoncie”;
albo w postaci elektronicznej, opatrzone bezpiecznym podpisem
elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego
certyfikatu albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP, na
elektroniczną skrzynkę podawczą ministra.
UWAGA: do Ministerstwa nie należy przesyłać papierowej kopii umowy z KE.
• 
00 \ Premia na Horyzoncie
www.nauka.gov.pl
09 \ Sposób składania wniosków.
00 \ Premia na Horyzoncie
www.nauka.gov.pl
09a \ Sposób składania wniosków.
00 \ Premia na Horyzoncie
www.nauka.gov.pl
09b \ Sposób składania wniosków.
00 \ Premia na Horyzoncie
www.nauka.gov.pl
10 \ Termin składania wniosku.
• Nabór wniosków przeprowadzany jest w sposób ciągły od dnia
ogłoszenia tj. 14 marca 2016 r.
• Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego zastrzega sobie prawo do
wcześniejszego zakończenia naboru.
00 \ Premia na Horyzoncie
www.nauka.gov.pl
11 \ Rozpatrywanie wniosku.
• Do rozpatrzenia są kierowane wyłącznie wnioski kompletne, spełniające
wymagania formalne określone w rozporządzeniu.
• W przypadku złożenia wniosku niespełniającego wymagań wnioskodawca za
pośrednictwem systemu OSF zostanie wezwany do usunięcia braków
formalnych w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania.
• Nieusunięcie w wyznaczonym terminie braków spowoduje pozostawienie
wniosku bez rozpoznania.
00 \ Premia na Horyzoncie
www.nauka.gov.pl
12 \ Decyzja i umowa.
• Wniosek o finansowanie podlega ocenie zespołu, o którym mowa w art. 52
ust. 1 pkt 1 ustawy o zasadach finansowania nauki.
• Minister wydaje decyzję o finansowaniu wniosku w terminie do 3 miesięcy
od dnia złożenia wniosku spełniającego wymagania formalne.
• Środki finansowe będą przekazywane na podstawie umowy określającej
warunki jej realizacji, finansowania i rozliczania.
• Środki finansowe mogą być przekazywane jednorazowo lub w ratach, w
zależności od etapu realizacji umowy grantowej. Sposób przekazywania i
rozliczania środków zostanie określony w umowie.
00 \ Premia na Horyzoncie
www.nauka.gov.pl
13 \ Umowa i aneksy.
• Wypełniony i podpisany wzór umowy wnioskodawca przesyła do urzędu
obsługującego ministra w terminie 30 dni od dnia otrzymania decyzji
przyznającej środki finansowe. Nieprzesłanie projektu umowy w wymaganym
terminie uznaje się za rezygnację z przyznanego finansowania.
• Wnioskodawca może wystąpić do ministra z uzasadnionym wnioskiem o
wyrażenie zgody na zmianę warunków umowy, w tym zmianę wysokości
przyznanych środków finansowych.
00 \ Premia na Horyzoncie
www.nauka.gov.pl
16 \ Raporty i rozliczenie umowy.
• Wnioskodawca składa raporty roczne i raport końcowy,
szczegółowy zakres określa załącznik nr 4 do rozporządzenia.
których
• Raport roczny składa się do dnia 31 marca roku następującego po roku, w
którym wnioskodawcy zostały przekazane środki finansowe.
• Wnioskodawca, w terminie 60 dni od dnia zakończenia realizowanych
zadań, składa raport końcowy, uwzględniający rozliczenie całości
przekazanych środków, o których mowa w § 13 ust. 3 rozporządzenia.
00 \ Premia na Horyzoncie
www.nauka.gov.pl
17 \ Kontakt.
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Departament Innowacji i Rozwoju
Preferowany kontakt: e-mail: [email protected]
osoby do kontaktu:
• Maria Łepeta (tel. (22) 52 92 645)
• Barbara Wojciechowska-Grochola (tel. (22) 52 92 246)
00 \ Premia na Horyzoncie
www.nauka.gov.pl
Data: 7 \ 06 \ 16
DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ.
ul. Hoża 20 \ ul. Wspólna 1/3 \ 00-529 Warszawa \ tel. +48 (22) 529 27 18 \ fax +48 (22) 628 09 22
www.nauka.gov.pl

Podobne dokumenty