Prof. Radosław Iwankiewicz

Transkrypt

Prof. Radosław Iwankiewicz
Hamburg, 27 maja 2015 r.
Pan
Prof. dr hab. inż. dr h.c. Zbigniew Kowal
Politechnika Świȩtokrzyska
Wielce Szanowny Panie Profesorze,
z okazji nadania Panu Profesorowi tytułu Doktora Honoris Causa Uniwersytetu Zielonogórskiego
składam ta̧ droga̧ najserdeczniejsze gratulacje, a także życzenia zdrowia i wielu dalszych lat twórczej
pracy dla dobra Nauki Polskiej.
Mam zaszczyt zaliczać siȩ do grona byłych studentów Pana Profesora. W semestrze zimowym roku
akademickiego 1973/74 uczȩszczałem na Politechnice Wrocławskiej na wykłady Pana Profesora z Konstrukcji Stalowych. Wszyscy wykłady Pana Profesora, jak również Jego Osobȩ, bardzo ceniliśmy oraz
lubiliśmy. W cia̧gu wielu późniejszych lat mojej pracy akademickiej nieczȩsto niestety miałem okazjȩ
spotkać siȩ z Panem Profesorem, byłem jednak na bieża̧co z Pana praca̧ i osia̧gniȩciami naukowymi.
Ogromnie żałujȩ że nie mogȩ osobiście uczestniczyć w tej Uroczystości, moje obowia̧zki na Uniwersytecie Technicznym w Hamburgu nie pozwalaja̧ mi niestety na przyjazd.
Z wyrazami najgłȩbszego szacunku
Prof. dr hab. inż. Radosław Iwankiewicz,
prof. zw. na Wydziale Budownictwa, Architektury
i Inżynierii Środowiska Uniwersytetu Zielonogórskiego,
profesor Uniwersytetu Technicznego w Hamburgu
Institut für Mechanik und Meerestechnik
Technische Universität Hamburg-Harburg
Eissendorfer Str. 42
21073 Hamburg
Tel.: + 49 40 42878 2333
Fax: + 49 40 42878 2028
E-mail: [email protected]