srodowisko w swietle dyrektyw unii europejskiej

Transkrypt

srodowisko w swietle dyrektyw unii europejskiej
POLITE CHNIKA SZCZECINSKA
WYDZIAI, BUDOWNICTWA I ARCHITEKTURY
KATEDRA GEOTECHNIKI
X I I S E M I N A R I U MN A U K O W E
z cyklu
R E G I O N A L N EP R O B L E M YO C H R O N YS R O D O W I S K A
SRODOWISKOW SWIETLE
DYREKTYW UNII EUROPEJSKIEJ
KOI-OBRZEG
04 - 06 czerwca200.1
Pracerecenzowanei ocenianeprzez Komitet Naukowy Seminarium
Referatyopublikowanona prawachrgkopisu na odpowiedzialnoSiAutor6w
Wydaniepublikacji dofinansowaneprzez
Komitet Badari Naukowvch
KOMITET NATIKOWYSEMINARIT]M
Przewodnicz4cy
dr hab. inz. Rysz.ARDCoril,Ar prof. PS
Czlonkowie
prof-.dr hab. inz. ZyoMtJNTMDYER
prof. dr hab. RoMAN RAClNowsKt
prof. dr hab. inz. BoHDANZADROGA
KOMITET ORGANTZACYJNY
SEMINARTUM
Przewodniczzlcy
dr inz. TON{ASZ
KOZLoWSKI
rngr in2. GABITYF-1.,{
MROZINSKA
Sekretariat
URSZltt_,\
TLrstNsKA
Zd.jqciena okladkq rvykonal
dr Bl,rtN,^r{t)
CFl)ito
Pro.jektokladki
A R K A I ) I T I SWZ^ N C . I ] R Z
Wyt)ANo 7.A z.a;oD^
R H K T O RP
AO I - I , I . H C I { NSI K
I It.cINSKIT..I
ZC
rsBN83-88764-33-0
Druk wykonano z matrvc dostarczonlch
przez OlganizatororvKonferencj i
W Y D A W N I C T W Ot . l C l Z F . l . N I A N
P IO' lt . I T I T C t I N I S
KZ
I CZIICINSKIL.I
70-3I I Szczecirr.
al. Piastow50. tel.,149,17
60
ertail: wydarvnictwolips.pl
'ZAI,()lDruk:
7 I -062Szczccin.al. Piastow42 tcl. ,149,192i
SPISTRESCI
ROMAN BEDNAREK
Zaleitno|( parametrowempirycznegomodelugruntuorganiczncgood kolejnychcykli
obci42enia
cyklicznie zmiennego
RoMAN BEDNAREK,MAREK BoRKowsKI, GAenvnLa MRoztNSKA,JuLlrA
Szurowlcz
dla popiot6wz Elektrownil)olna
migdzyparametramizagqszczenia
Okre(leniezale2noSci
O d r a. . .
l3
RYSZARDCout'A L, Ot-cl Kopczvxsx,q
na tle znanychmodeligrunt6w
Nieliniowymodelreologicznygruntuorganicznego
l9
RENATADULIAS
na Wyzynie Sl4sko-Krakorvskiej
.
nioczynnychkamieniolom<.rw
Problemzagospodarowania
25
JANt]SZHAURYLKIEWICZ
rozwiqzariz zakresuochronySrodowiska
O wykorzystaniudeterministyc'znych
rv probabilistycznychocenachjego zagro2enia
29
.IANT]SZ
HAT]RYLKIEwICZ
Wplyw gradientupocz4tkowegow gruntachnadkladuzbiornikawody podziemnejna zasiEg
strclyochronne.j
ujEcia.
li
MAR[]sz KowALOw
Oddzialywaniena rvody gruntoweetapuwykonaniagara4 podzienrnychw Deggendorf.....
37
TOMASZKOZLOWSKI,ZDZISLAWMALENTA
Wykorzystanieenergiigeotermalnejdo cel6w cieplowniczychw StargardzieSzczeciriskim
43
ADAM KRUPIiliSKI
dwuwymiarorvegoruchu rumorviskaw obszarzezabudowyrzeki
Koncepcjaurvzglgdnienia
49
PIOTRCZERCZAK,PIOTRGOREC--KI
JAN TOKARZEWSKI,
ADANIKRUPINSKI,IRENEUSZ
rulnowiskaw Odrzena odcinku ujScieNysy
Analiza parametr6wcharakterystycznych
l-uzyckiej uj6cieWarty
53
STANISLAWMA.IER
na podstau'ieporvierzchnirvla6ciwej
Klasyfikacjagrunt6w spoist-vch
57
MAJER,CYPRTAN
SEUL
S'r'ANrsLAw
na
mieszankimineralno-aslaltowej
Wplyrv podlo2agruntowcgona zagpszczenie
przykladziedrogi Cerkwica- Przybiern6wko
65
ZYGMUN.I.
MEYER,TOMASZKoZLowSKI
obci42eirpodczasbadan
Modelowanieosiadarigruntuorganicznegodla cy-.klicznych
edometrycznych.........
71
Spis treict
AGNIESZKAMyszKowsKA, Roulx BEDNAREK
Laboratoryjnebadaniefiltracji wody prz.ezwalz wbudowan4czEici4z mieszaniny
p o p i o l o w o - 2 u 2 l o w. .e. j. . . . . .
MALGORZATA PLU.I.A
Susza hvdrolociczna rv 2001 roku na Odrze
75
't9
ANDRZ-EJPOZLEWICZ
okre5laj4cewplyw ggsto(ciplynu na transpoltrumorviskaunoszonego
Wybranezale2noSci
w uj(ciowym obszarzerzeki i morskiej strefie przyboju
85
ROMANR{CINOWSKI
Litostatycznaanalizaskladuprzezrocrystychmineral6wciq2kichrv niektorych
Polski
piaszczystychosadachczwartorzQdowych
89
R(fNTANRAClNowsKl
Srodowisko - wybrane aspekty przyrodniczo-spoieczne
91
I(AZIMtERZ SALIK, MARCIN SOKOLOWSKI
P r o c e s y g e o t e c h n i c z n ew r e j o n i e k l i f u j a r o s l a w i e c k i e g o . . . . . . ' . .
i II
B E R N A R DW I S N I E W S K I
lJrvarunkorvania narvigacyjne i pogodowe eksploatacji elektrowni wiatrowych w strelle
Zatoki Pomorskie-j
I t'7

Podobne dokumenty