projekt 02

Transkrypt

projekt 02
MISJA FIRMY
CompFort Meridian Polska dostarcza innowacyjne usługi i rozwiązania, które
pomagają Klientom efektywnie wykorzystywać ich systemy informatyczne, tak aby
były one zawsze dostępne, gwarantowały najwyższy poziom bezpieczeństwa oraz
efektywnie wspierały potrzeby i rozwój biznesu.
CEL FIRMY
Klienci CMP będą doceniać nas poprzez budowanie wieloletnich relacji
i korzystanie z naszych usług i rozwiązań, a tym samym zapewnią wzrost wartości
naszej firmy, umożliwiając pomyślny rozwój pracownikom i właścicielom.
PODSTAWOWE WARTOŚCI FIRMY
Przywództwo
Pasja zwyciężania
Właścicielstwo
Integralność
Uczciwość i Zaufanie
Mamy jasną wizję dokąd zmierzamy i skupiamy się na osiągnięciu celów
strategicznych.
Rozwijamy zdolność realizacji naszych zadań i eliminujemy bariery
organizacyjne.
Jesteśmy dumni z bycia pracownikami CMP.
Naszą główną przewagą konkurencyjną jest rozumienie rynku i skupienie się
na potrzebach klientów.
Cenimy indywidualne umiejętności i osiągnięcia. Łącząc je, tworzymy innowacyjne rozwiązania.
Stale rozwijamy i doskonalimy swoje umiejętności, aby stać się liderem
w swoim obszarze odpowiedzialności.
Cele CMP i pracowników są nierozłączne.
Wszyscy działamy tak, jakbyśmy byli właścicielami, traktując kapitał firmy
jako nasz własny i dbając o niego dziś i na przyszłość.
Bierzemy odpowiedzialność za swoje działania.
Zawsze staramy się postępować właściwie.
Jesteśmy szczerzy i bezpośredni w stosunku do siebie.
Jakość działania oraz dotrzymywanie słowa są codziennym elementem
naszej pracy.
Podstawą współpracy jest wzajemne zaufanie. A sposobem pracy jest
praca zespołowa.
Szacunek okazujemy wszystkim – traktujemy klientów, kolegów i partnerów tak, jak sami chcielibyśmy być traktowani.
Budujemy długoterminowe relacje.
obowiązuje od 08.2015
COMPANY’S MISSION
CompFort Meridian Poland delivers innovative services and solutions, which
allow our customers to use their IT systems more efficiently, ensuring availability,
guaranteeing the highest level of security, supporting their needs and allowing the
development of business.
COMPANY’S GOALS
CMP customers will appreciate us by building long-term relations and using
our services and solutions, thus ensuring an increase of our company’s value;
enabling the successful development of our employees and owners.
OUR CORE VALUES
Leadership
Passion of winning
Ownership
Integrity
Honesty and trust
We have a clear vision of where we are going and focus our resources
to achieve leadership objectives and strategies.
We develop the capability to deliver our strategies and eliminate
organizational barriers.
We are proud of being representatives of CMP.
Understanding of the market and focus on client’s needs is our competitive
advantage.
We value indvidual skills and achivements. We combine them into innovative
solutions.
We continously develop our skills to be the best at doing what matters most.
We share the same goals.
We all act like owners, treating the Company’s assets as our own
and behaving with the Company’s long-term success in mind.
We accept personal accountability to meet our business needs.
We always try to do the right thing.
We are honest and straightforward with each other.
We walk the talk.
Our cooperation is built on trust. We work as a team.
We respect our colleagues, customers and treat them as we want
to be treated.
We build long-term relationships.
valid from 08.2015