OŚWIADCZENIE Oświadczam, że ja niżej podpisana

Transkrypt

OŚWIADCZENIE Oświadczam, że ja niżej podpisana
OŚWIADCZENIE
Oświadczam, że ja niżej podpisana .............................................................., zamieszkała
imię i nazwisko matki
w Jaworznie, ul. ...................................................... pracuję zawodowo.
"Jestem świadoma odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia".
Jaworzno, ..........................
...................................................
podpis matki
OŚWIADCZENIE
Oświadczam, że ja niżej podpisany .............................................................., zamieszkały
imię i nazwisko ojca
w Jaworznie, ul. ...................................................... pracuję zawodowo.
"Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia".
Jaworzno, ..........................
...................................................
podpis ojca
..........................................................
imię i nazwisko składającego oświadczenie
.....................................................................
imię i nazwisko składającego oświadczenie
OŚWIADCZENIE
Oświadczamy, że do Przedszkola Miejskiego nr 18 w Jaworznie uczęszcza dziecko,
które jest rodzeństwem dla .................................................................................................. .
imię i nazwisko kandydata do przedszkola
"Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia".
Jaworzno, .............................
1. ...................................................
podpis matki
2. .....................................................
podpis ojca
..........................................................
imię i nazwisko składającego oświadczenie
OŚWIADCZENIE
Oświadczam, że samotnie wychowuję dziecko
................................................................................................................................................
imię i nazwisko kandydata do przedszkola
oraz oświadczam, że pracuję zawodowo*, uczę się w trybie dziennym*, prowadzę
gospodarstwo rolne*, prowadzi działalność gospodarczą*.
(*niepotrzebne skreslić)
"Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia".
Jaworzno, .............................
1. ...................................................
podpis rodzica (prawnego opiekuna)
..........................................................
imię i nazwisko składającego oświadczenie
.....................................................................
imię i nazwisko składającego oświadczenie
OŚWIADCZENIE
Oświadczamy,
że
nasza
rodzina
korzystała
w
ostatnich
trzech
miesiącach
poprzedzajacych dzień rozpoczęcia rekrutacji do przedszkola, ze świadczeń pomocy
społecznej.
................................................................................................................................................
imię i nazwisko kandydata do przedszkola
"Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia".
Jaworzno, .............................
1. ...................................................
podpis matki
2. .....................................................
podpis ojca
OŚWIADCZENIE
Deklaruję, że moje dziecko
................................................................................................................................................
imię i nazwisko kandydata do przedszkola
będzie uczęszczało do przedszkola (oddziału przedszkolnego w szkole) na:
1) 6-7 godzin dziennie
2) 8-10 godzin dziennie
(*niepotrzebne skreslić)
"Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia".
Jaworzno, .............................
1. ...................................................
podpis rodzica (prawnego opiekuna)