0,06 MB - Energomontaż

Transkrypt

0,06 MB - Energomontaż
Raport bieżący nr 29/2011
Data: 2011-03-23
Temat: Zmiany w składzie Zarządu oraz Rady Nadzorczej Spółki
Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Zarząd Energomontaż-Południe S.A. (Emitent, Spółka) informuje, iż w dniu 22 marca 2011 r. do Spółki
wpłynęła rezygnacja Pana Radosława Kamińskiego z funkcji członka Rady Nadzorczej EnergomontażPołudnie S.A. Rezygnacja złożona została z dniem 22 marca 2011 r. w związku z wyrażoną przez niego
chęcią podjęcia się misji wejścia w skład Zarządu Spółki. Pan Radosław Kamiński pełnił funkcję
członka Rady Nadzorczej Emitenta od dnia 14 czerwca 2010 r. W dniu 27 grudnia 2010 r. Pan Radosław
Kamiński delegowany został przez Radę Nadzorczą Spółki do czasowego pełnienia obowiązków
Prezesa Zarządu Spółki na okres od dnia 27 grudnia 2010 r. do dnia 27 marca 2011 r.
Spółka informuje, iż na posiedzeniu w dniu 22 marca 2011 r. Rada Nadzorcza Energomontaż-Południe
S.A. powołała z dniem 22 marca 2011 r. Pana Radosława Kamińskiego do pełnienia funkcji Prezesa
Zarządu.
Życiorys Pana Radosława Kamińskiego oraz stosowne oświadczenia zostały opublikowane przez
Spółkę raportem bieżącym nr 33/2010 z dnia 15 czerwca 2010 i pozostają aktualne.
Jednocześnie Spółka informuje, że na ww. posiedzeniu Rada Nadzorcza Spółki odwołała z dniem 22
marca 2011 r. ze składu Zarządu Emitenta Pana Dariusza Kowzana pełniącego dotychczas funkcję
Członka Zarządu – Dyrektora ds. Realizacji Kontraktów i Rozwoju. Rada Nadzorcza nie wskazała
przesłanek odwołania ww. osoby z zajmowanego stanowiska.
Ponadto na ww. posiedzeniu Rada Nadzorcza Spółki powołała z dniem 22 marca 2011 r. Pana Ryszarda
Radomskiego do pełnienia funkcji Członka Zarządu. Uchwała Rady Nadzorczej w sprawie powołania
p. Ryszarda Radomskiego wchodzi w życie z dniem 4 maja 2011 r.
Pan Radosław Kamiński oraz Ryszard Radomski powołani zostali w ramach obecnej kadencji Zarządu.
Poniżej przedstawiamy życiorys Pana Ryszarda Radomskiego.
Ryszard Radomski
Pan Ryszard Radomski urodził się w 1971 roku.
Wykształcenie:
1998-2000 MBA na Politechnice Warszawskiej (Program we współpracy z London Business School, HEC
Paris i Norwegian Business School);
1997-1998 Studia Podyplomowe z Zarządzania i Marketingu w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie;
1990-1994 Magisterium na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, Wydział Nauk Humanistycznych;
Profil zawodowy i najważniejsze kompetencje:
Pan Radomski posiada 13-letnie doświadczenie pracy w branży energetycznej, zdobywane początkowo
w międzynarodowej firmie konsultingowej Boston Consulting Group, a następnie w europejskich
koncernach energetycznych. Na stanowiskach zarządczych pracuje od 10 lat. Posiada doświadczenie
zarówno w dziedzinie rozwoju biznesu, jak i bieżącej działalności dużych organizacji.
Doświadczenie zawodowe:
2009-2011 Prezes Zarządu ALSTOM Power Construction - spółka córka holdingu ALSTOM, światowego
lidera w branży kompleksowej budowy elektrowni. Międzynarodowa firma działająca w branży budowy
elektrowni „pod klucz";
2008-2009 Partner Holon Consultants - niezależna firma, działającą na rynku doradztwa finansowego
i strategicznego pracująca dla właścicieli i zarządów dużych i średnich spółek w Polsce i Europie
Centralnej;
2005-2008 Prezes Zarządu MVV Polska Sp. z o.o., należącej do Grupy MVV Energie AG, jednego
z dziesięciu największych przedsiębiorstw multienergetycznych w Niemczech z siedzibą w Mannheim,
notowanego na giełdzie we Frankfurcie. W ramach pracy w holdingu pełnił funkcje członka Rad
Nadzorczych i Zarządów spółek portfelowych m.in.: KPEC Bydgoszcz, SEC Szczecin, EC SkarżyskoKamienna.
2000-2005 Członek Zarządu i Dyrektor Zarządzający, APT Austrian Power Trading Polska – spółka
córka austriackiego koncernu Verbund, największego austriackiego koncernu energetycznego
notowanego na giełdzie w Wiedniu;
1999-2000 Business Development Manager, TXU Polska – spółka córka Grupy Texas Utilities,
amerykańskiego holdingu energetycznego obecnego w Polsce poprzez brytyjską firmę Eastern Group,
notowany na giełdzie w Nowym Jorku;
1997-1999 Information and Research Specialist, The Boston Consulting Group – międzynarodowa firma
konsultingowa, lider w dziedzinie doradztwa strategicznego.
Pan Ryszard Radomski nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie
ustawy o KRS oraz nie prowadzi innej, niż wskazana powyżej działalności, w tym takiej, która mogłaby
być uznana za konkurencyjną wobec Emitenta.
Podstawa prawna: §5 ust. 1 pkt 21 i 22 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r.
w sprawie informacji bieżących i okresowych […]
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Radosław Kamiński
Jacek Fydrych
Prezes Zarządu
Wiceprezes Zarządu