Regulamin konkursu - Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Opolu

Transkrypt

Regulamin konkursu - Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Opolu
Regulamin konkursu fotograficznego
„Promujemy zdrowy, aktywny styl życia”
1. Organizatorem konkursu jest Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Opolu – Filia
w Kędzierzynie-Koźlu, Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Kędzierzynie-Koźlu oraz
Starostwo Powiatowe w Kędzierzynie-Koźlu. Konkurs jest objęty Honorowym Patronatem Prezydenta
Miasta Kędzierzyn-Koźle.
2. Konkurs jest adresowany do uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z terenu
powiatu kędzierzyńsko-kozielskiego. Celem konkursu jest:
- promocja zdrowego stylu życia wśród dzieci i młodzieży z terenu powiatu kędzierzyńsko-kozielskiego
poprzez propagowanie aktywności fizycznej i zdrowego odżywiania,
- zwiększenie zainteresowania uczniów problematyką prozdrowotną,
- zaprezentowanie osiągnięć twórczych uczestników.
3. Zadaniem uczestników jest wykonanie zdjęć, związanych z tematem konkursu „Promujemy zdrowy,
aktywny styl życia”. Fotografie mogą dotyczyć: prawidłowej diety uwzględniającej grupy produktów
z piramidy zdrowego żywienia/talerza zdrowia, ograniczanie spożycia produktów żywnościowych
wpływających niekorzystnie na stan i funkcjonowanie organizmu, aktywności fizycznej, zaburzeń stanu
zdrowia związanych z nieprawidłowym żywieniem i /lub małą aktywnością ruchową (nadwaga, otyłość,
niedobór masy ciała, anoreksja, bulimia, wady postawy, pogarszanie wydolności i sprawności fizycznej).
Prace nie mogą prezentować żadnych nazw i znaków handlowych produktów żywnościowych, firm
produkujących żywność lub odzież i sprzęt sportowy.
Należy wypełnić formularz zgłoszeniowy i oświadczenie przekazania praw autorskich, dostępne na stronach:
www.pedagogiczna.pl – zakładka Kędzierzyn-Koźle, www.sanepid.k-k.pl oraz załączyć zdjęcia biorące
udział w konkursie.
4. Wzięcie udziału w konkursie jest jednoznaczne z oświadczeniem o posiadaniu pełni praw autorskich,
osobistych i majątkowych do prezentowanych zdjęć. Organizator nie zwraca zgłoszonych prac. Fotografie
muszą być wykonane przez jedną osobę. W konkursie mogą brać udział jedynie te zdjęcia, które nie zostały
nigdzie opublikowane, nie brały udziału w żadnym innym konkursie oraz nie zostały poddane obróbce
w programach graficznych. Organizator zastrzega sobie prawo do wyłączenia z udziału prac nie
spełniających wymaganych kryteriów.
5. Fotografie na płycie CD wraz ze zgłoszeniem można dostarczyć na adres: Biblioteka Pedagogiczna,
ul. Piastowska 20, 47-200 Kędzierzyn-Koźle lub przesłać pocztą elektroniczną na adres:
[email protected] Każdy uczestnik może zgłosić maksymalnie 3 fotografie, zapisane
w plikach JPEG, GIF lub BMP o rozdzielczości minimum 6 Mpix, tj. 2000x1500 pikseli. Prace można
nadsyłać do 31.05.2016 r.
6. Komisja Konkursowa, powołana przez Organizatora, dokona oceny prac i wybierze fotografie najlepiej
oddające temat konkursu i posiadające największe walory artystyczne. Zwycięzcy otrzymają atrakcyjne
nagrody rzeczowe.
7. Ogłoszenie wyników i uroczyste wręczenie nagród odbędzie się w siedzibie Biblioteki Pedagogicznej
w Kędzierzynie-Koźlu, ul. Piastowska 20. Data zostanie podana w późniejszym terminie. Organizator nie
pokrywa kosztów podróży.
Zgłoszenie się do konkursu traktowane jest jako uznanie warunków regulaminu oraz wyrażenie zgody na
przetwarzanie danych osobowych przez Pedagogiczną Bibliotekę Wojewódzką w Opolu –
Filia w Kędzierzynie-Koźlu oraz Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Kędzierzynie-Koźlu,
w związku z udziałem w konkursie fotograficznym „Promujemy zdrowy, aktywny styl życia”, zgodnie
z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002, Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).