UZASADNIENIE W związku z otrzymaną refundacją na zadanie

Transkrypt

UZASADNIENIE W związku z otrzymaną refundacją na zadanie
UZASADNIENIE
W związku z otrzymaną refundacją na zadanie ,,Przebudowa i remont Stadionu
Miejskiego w Krośniewicach – etap II - wykonanie boiska wielofunkcyjnego’’ ( zadanie
zrealizowane w roku ubiegłym), zostaje ona wprowadzona do budżetu po stronie dochodów
w wysokości 185.570,00 zł. Fundusze te po stronie wydatków przeznacza się do Działów:
- Oświata i wychowanie
- na uzupełnienie środków do zadania ,,Efektywna edukacja
gwarantem rozwoju lokalnego rynku pracy- budowa i wyposażenie Gimnazjum Gminnego
w Krośniewicach” ( 31.000,-) oraz wydatki bieżące w Rozdziale – Dowożenie uczniów
do szkół ( 75.270,-)
- Administracja publiczna - wydatki bieżące ( 28.000,-), wydatki majątkowe – 11.300,,, Zakup urządzenia wielofunkcyjnego – RICOH- drukarka kolorowa laserowa i skaner A3”
- Transport i łączność - wydatki bieżące ( 20.000,0)
- Gospodarka mieszkaniowa - wydatki bieżące ( 20.000,-)
Podpisano umowę o przyznanie pomocy finansowej na zadanie,, Przebudowa i remont
Stadionu Miejskiego w Krośniewicach – etap III – obiekty i urządzenia sportowe – tor BMX
oraz SKATE- PARK”. Wysokość dofinansowania - 147.322,- jednak nie więcej niż 75%
kosztów kwalifikowanych. Umowa ta znajduje odzwierciedlenie po stronie wydatków.
Zadanie to jest realizowane w ramach zadania ,, Przebudowa i remont Stadionu Miejskiego
w Krośniewicach – etap III – w tym m.in. obiekty i urządzenia sportowe – tor BMX oraz
SKATE- PARK”( poprzednia nazwa zadania ,, Przebudowa i remont Stadionu Miejskiego
w Krośniewicach”).
Zadanie ,,Budowa i przebudowa ulicy Kwiatowej w Krośniewicach Etap II –
wykonanie ciągu rowerowo – pieszego i parkingu wraz z zagospodarowaniem terenu ’’
w związku ze złożonym wnioskiem o dofinansowanie zostaje podzielone na dwa odrębne
o nazwach: ,,Budowa ciągu rowerowo – pieszego i parkingu wraz z zagospodarowaniem
przyległego terenu” ( 553.436,91) oraz ,,Budowa i przebudowa ulicy Kwiatowej
w Krośniewicach” ( 51.068,17).
Zwiększono środki na zadanie ,,Efektywna edukacja gwarantem rozwoju lokalnego
rynku pracy- budowa i wyposażenie Gimnazjum Gminnego w Krośniewicach” - 129.000,a zmniejszono na zadaniu ,, Budowa systemu dróg przeciwpożarowych dla kompleksu
oświatowego przy ulicy Łęczyckiej”.
Dokonano również zmniejszenia środków na zadaniu ,, Budowa kanalizacji sanitarnej
do osiedla Błonie” ( -143.000,-) z przeznaczeniem na zadanie ,, Przebudowa ciągu pieszo –
jezdnego wraz z infrastrukturą na osiedlu Błonie”.
Tytuł zadania ,, Budowa systemu energetycznego wykorzystującego odnawialne
źródła energii dla kompleksu oświatowego w Krośniewicach przy ulicy Łęczyckiej 19a
( kotłownia na biomasę i kolektory słoneczne)” zmienia się na ,,Wykorzystanie źródeł energii
odnawialnej poprzez powszechną instalację kolektorów słonecznych oraz budowę
kompleksowej kotłowni na biomasę jako wsparcie działań dla ochrony środowiska w Gminie
Krośniewice”. Ulega zmianie również nazwa zadania ,, Rewitalizacja zespołu pałacowo –
parkowego hr. Rembielińskich”, która obecnie będzie brzmiała ,, Ochrona unikalnego
ekosystemu Zabytkowego Parku w Krośniewicach”.