formularz rozliczenia rocznego

Transkrypt

formularz rozliczenia rocznego
INSTYTUT RELIGIOZNAWSTWA UJ
Formularz rozliczenia rocznego doktoranta za rok akademicki 2015/2016
dla wszystkich doktorantów Instytutu Religioznawstwa UJ
Informacja dla doktoranta i opiekuna naukowego:
Złożenie przez doktoranta własnoręcznego podpisu pod niniejszym formularzem oznacza
zapoznanie się i akceptację wszystkich przepisów Regulaminu Studiów i terminów - opisanych i
zawartych na stronie internetowej Wydziału Filozoficznego UJ. Podpis złożony przez opiekuna
naukowego lub promotora doktoranta składającego niniejszy formularz oznacza akceptację osiągnięć
naukowych doktoranta i stanowi potwierdzenie, że doktorant, w mijającym roku akademickim brał udział
w badaniach naukowych prowadzonych przez opiekuna naukowego lub promotora doktoranta, lub pod
kierunkiem osoby przez niego wyznaczonej.
W załączniku należy złożyć pełny wykaz publikacji, które można wykazać tylko jednorazowo.
Wymagany jest pełny opis bibliograficzny oraz pełna dokumentacja osiągnięć. Nieudokumentowane
osiągnięcia nie będą brane pod uwagę.
Wniosek o stypendium i zwiększenie stypendium doktorant składa oddzielnie. Sprawozdaniem z
wykonania obowiązków wynikających z regulaminu w bieżącym roku akademickim jest starannie
wypełniony indeks doktoranta/ karty egzaminacyjne/protokoły USOS. W niniejszym formularzu nie
należy dublować żadnych informacji. Informacje osobowe proszę wpisywać literami drukowanymi.
Oprócz uporządkowanych załączników do tego formularza, składanie innych dokumentów nie jest
wymagane. Nie jest potrzebny również żaden ewentualny aneks - dodatkowe osiągnięcia należy dołączyć
do tego samego formularza, dopisując jedynie liczbę nowych osiągnięć w poszczególnych kategoriach.
Doktorant(-ka): mgr ___________________________________ Rok studiów: _________
tel. __________________ e-mail ______________________________________________
Opiekun naukowy/ Promotor _____________________________
Wnioskuję / nie wnioskuję o wpisanie: Pani/Pana na listę doktorantów w roku akademickim 2016/17
Podpis opiekuna naukowego ________________
A.
Bezpłatne praktyki dydaktyczne zrealizowane w bieżącym roku akademickim ___________godz.
Zajęcia zrealizowane w bieżącym roku akademickim na podstawie umowy zlecenia ______godz.
B.
Aktywność naukowa doktoranta
Proszę podać tylko ilość w poszczególnych kategoriach - punktację obliczy Komisja Stypendialna.
Sugerowaną przez Doktoranta liczbę punktów za każde osiągnięcie proszę podać, zapisując ją na
załączonych potwierdzeniach danego osiągnięcia.
1. Publikacje wykazane w załączniku: ________ (ilość)
2. Konferencje wykazane w załączniku: ________(ilość)
3. Projekty badawcze wykazane w załączniku: ________(ilość)
4. Inne osiągnięcia naukowe wykazane w załączniku: ________(ilość)
5. Otwarcie przewodu doktorskiego w roku objętym rozliczeniem ________(tak/nie)
6. Średnia ważona ocen w bieżącym roku akademickim ________
Data i podpis doktoranta ___________________________________________________