Tg#trr - it600.pl

Transkrypt

Tg#trr - it600.pl
QL CONTROLS
Spdlka z ograniczonq odpowiedzialnoSciq
Sp6tka komandytowa
ul, Biefska 4a;43-200 Pszczyna
ql con[rols
N
I
P: 538-180-68-25
tel.: 32 700 74 53
fax: 32790 4485
email: [email protected]
DEKTARACJA ZGODNOSCI
1..
Numer deklaracji
2.
Produkt:
:
041201'5
Cyfrowy regulator temperatury, bezprzewodowyn 4 w
1.
VSlOWRF
VSlOBRF
3. . Producent:
Upowa2niony przedstawiciel producenta:
QL CONTROLS
Sp6fka z ograniczonq odpowiedzialnoSciq
Sp6tka komandytowa
ul, Bielska 4a;43-2OO Pszczyna
NIP: 638-180-68-25
Zaklad produkcyjny
:
Computime Ltd,
Computime Technology Park, Dan Zhu Tou Cun , Buji, Longgang Region,
Shenzen, GuangDong 51-8LL4, China
Ja, ni2ej podpisany deklarujq z pefnq odpowiedzialnoSciq, 2e produkty okre6lone w pkt. 2 sqzgodne
nastqpujqcymi Dyrektywami
:
Dyrektywa niskona piqciowa E MC 2004/ tOB / EC
Dyrektywa R&TTE 1999/5/EC
Dyrektywa radiowa RED 2O[4/53/EU
Dyrektywa niskonapiqciowa LVD 20O6195/EC
q
Normy zharmonizowane zastosowane do wykazania zgodnoSci
wymienionych Dyrektyw:
ETSI EN 300 328:2006 V1.8.1
z
wymaganiami zasadniczymi
(20t2-06);
ETSI EN 62479:2OtO;
ETSI EN 300
328:2006VI.7
.I
(2006-10);
EN 62479:2OtO;
EN 60730-2-9:2010;
EN 60730-1:2000+41:2004+At2:2O03+A1.3:2004+414:2005+A16:2007+42:2008;
EN
60730-2-9:2OIO;
EST| EN301 489-3 V 1.4.1.;
ETSI EN301
489-LV1.9.2
(S
l*t
.on*t'or'
fl
corfrols
Tg#trr
Pszczyna 07.01.2015
(miejsce i dota wystawieniq)
osoby upowo2nionej)
z

Podobne dokumenty